RS 2022.08.001

Obračun plata

 • Omogočen prikaz izbranih osnov zaposlenih v OLAP analizi obračunskih vrstic.

Obračun putnih naloga

 • Omogućen izbor vrste prijevoza iznajmljeno vozilo.

Registracija prisotnosti

 • Pripravljeno orodje za združevanje šifrantov zaposlenih v Registraciji prisotnosti in Kadrovski evidenci.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Šifranti- Šifranti DK- Izkazi: Ob vnosu postavk plana dodana možnost "Razdeli po mesecih" za tiste postavke, katere vrsta zbira je izbrano po zneskih. V kolikor omenjeno možnost izberemo nam program pri izračunu podatka tako za pretkelo kot tekoče leto vpisani znesek razdeli najprej na dvanajstine nato pa med vpisano število obdobji. V kolikor možnost ni izbrana program v vsak mesec vpiše znesek, ki je tukaj vpisan.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi: Dodana možnost "Ne prikaži postavk z zneskom 0". V kolikor obkljukamo to možnost nam program v tabeli rezultatov izkaza prikaže samo zapise, kjer so prisotne vrednosti, ki so različne od 0. Za vsak zapis posameznega AOP-ja pa se ohrani vsaj 1 vrstica tudi če so v tem primeru zneski 0. V kolikor je več takih vrstic pa ostale pobriše.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - Izračun po mesecih: V pregled po mesecih dodani stolpci seštevkov.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - gumb Po mesecih vrednosti - OLAP: Prikaz OLAP-a je omejen samo na podatke izkaza za katerega pregledujemo izpis. Na pregled OLAP-a po mesecih dodani novi stolpci z informacijo o seštevkih.

web.API:

 • GetStProductionOperations – v odgovor metode dodan nov podatek <AutomaticWOCalculation>.
 • GetTechnologicalProcess – v odgovor metode dodan nov podatek <AutomaticWOCalculation>.
 • Get/ModifyWorkOrderTehnologicalOperations – v odgovor metode dodan nov podatek <AutomaticWOCalculation>.
 • Add/ModifyDispatchAdvice(V2) – dodana validacija na varnostni sistem »PRODAJA – spreminjanje plačnika prepovedano«, kar v skladu z nastavljenim varnostnim sistemom na odpremnem nalogu omogoča tudi vpis/spremembo plačnika, ki je drugače določen na stranki naročniku.
 • Add/ModifyDispatchAdvice(V2) – v primeru, da je v glavi odpremnega naloga vpisano skladišče, ki je pod kontrolo WMS, se za vrstice z artikli za katere se vodi zaloga po serijah (ali izvaja samo sledljivost na izhodu) več ne preverja ali je serija vpisana (torej lahko se vpiše vrstica tudi brez serije). 
 • Add/ModifyWorkOrder – odstranjena validacija, da mora biti <WorkOrderLatestEndDate> datumsko kasnejši od <WorkOrderEndDate>.
 • GetOrderStatus – dodatna časovna optimizacija izvajanja metode. Popravljeno iskanje zadetkov po parametru RecordDtModifiedFrom (sedaj se zadetke išče po datumu spremembe in ne več po datumu vnosa dokumenta).
 • odpravljene težave, ko je metoda AddDocument napačno javljala napako validacije 'Varnostna pooblastila onemogočajo dostavo/pripenjanje dokumenta!'
 • dodana nova metoda PostInvoiceLock, ki omogoča zaklepanje/odklepanje računa

Dobavitelji in kupci

 • Odpremni nalogi – prenovljena preglednica uvoza vrstic naročil kupcev na vrstice odpremnega naloga:
  • Dodana nova kolona »Izbrano«, preko katere se vidi ali je vrstica v preglednici izbrana za prenos v odpremo (kolono je potrebno obvezno vključiti v preglednico!).
  • Dodana nova kolona »Tip naročila«.
  • Vrstice se v preglednici obarvajo v rdeče v kolikor je količina za odpremo večja od zaloge.
  • V primeru tipa naročila »enkratno« se v primeru, ko v odpremo prenesemo vsaj eno vrstico tega naročila, naročilo zapre.
  • V primeru tipa naročila »celotno« se ob izbiri ene vrstice takega naročila samodejno izberejo vse ostale vrstice tega istega naročila. Prenos v odpremo ni mogoč v kolikor vse vrstice naročila nimajo zaloge večje od količine za odpremo. Količine za odpremo takim vrsticam n moremo spreminjati.
 • Odpremni nalogi – v primeru, da je v glavi odpremnega naloga navedeno skladišče pod pristojnostjo WMS, se za vrstice katerim se zaloga vodi po serijah, na sami odpremi več ne izvaja kontrola ali ima vrstica serijo vpisano. Ohranja pa se kontrola nad obstojem serije v trenutku knjiženja odpremnega naloga v MSP. 
 • Odpremni nalogi – na odpremne naloge smo dodali nov zavihek »Dostava«. Na ta zavihek smo iz zavihka »Splošno« premaknili podatke, ki vsebinsko spadajo k dostavi. Posledično smo preuredili tudi vsebino in pozicijo podatkov na zavihku »Splošno«; vključno z dokumenti in fasciklom, ki smo jih prestavili na dno zavihka »Splošno«. 
 • Naročilo kupca – prenova vnosa sestavnice na vrstico naročila
  • Združena funkcija priprave sestavnice in izračuna vrednosti sestavnice (prodajne cene vrstice naročila).
  • Prenovljena preglednica sestavnice: ni več vnosnih form, gre samo še za vrstični vnos, dodane kolone količinski izmet, popust in vrednost.
  • Nad preglednico dodan cenik (sestavin) in skupina za popuste (se predlagata iz glave naročila).
  • Vklop ali izklop prenosa vrednosti sestavnice na prodajno ceno vrstice naročila.
  • Dopolnjen čarovnik za uvoz podatkov v sestavnico (dodana možnost uvoza novo dodanih podatkov).
  • Umaknjena funkcija (gumb) »izračun cene« (saj se sedaj cene izračunavajo direktno v sestavnici).
  • Možnost izločitve sestavin-storitev pri prenosu naročila kupca v delovne naloge.
 • Na odpremnem nalogu smo omogočili dostop do dokumentov v pasicah eRegistratorja tudi v primerih, ko odpremnega naloga ni možno spreminjati.
 • Pri urejanju vrstnega reda vrstic prevzema smo dodali prikaz dobaviteljeve šifre.
 • Odpravljena težava, ko so se pri pripravi naročila dobavitelju, pri osnovi za naročilo prikazovale tudi neaktivne vrste dokumentov.
 • Odpravljene težave pri pripravi naročila kupca / odpremnega naloga iz predračuna, če je bil v podatkih enojni narekovaj (').
 • Na internih naročilih je podprta uporaba tipke o artiklu oz. F7 in nekaj manjših izboljšav na vmesniku.
 • Naročila in odpreme kupca, pri menjavi stranke/plačnika se z obvestili spreminjajo (odvisno od odgovora) tudi cene in popusti na vrsticah v kolikor so vnešene, v glavi dokumenta se popravi cenovno področje, popusti ter akcijski cenik na stranki (v ozadju) na spremenjeno stranko. Prav tako se nove nastavitve upoštevajo pri vnosu novih vrstic.
 • Naročanje in prevzemi dobaviteljev, pri menjavi dobavitelja se z obvestili spreminjajo (odvisno od odgovora) tudi cene in popusti na vrsticah v kolikor so vnešene, v glavi dokumenta se popravi cenovno področje, popusti ter akcijski cenik na stranki (v ozadju) na spremenjeno stranko. Prav tako se nove nastavitve upoštevajo pri vnosu novih vrstic.

Trgovina na drobno

 • Gotovinska prodaja
  • V primeru, ko so nastavljene maske šifer artiklov na znakovni vnos brez predpone, se na prodaji ob vtipkani napačni (neobstoječi) šifri artikla ni odprlo dodatno okno z napako, na katero je prodajalec moral ustrezno reagirati. Ta pomanjkljivost glede na to posebno masko je v tej verziji odpravljena.
  • Uporaba dodatnega prikazovalnika (POS display) na prodajnem mestu
   • V nastavitvah programa na urejevanju POS opreme je dodan zavihek »Barvni prikazovalnik«. Tu vnašamo prikazovalnike, katere lahko uporabljamo na posameznih prodajnih mestih ali info pultih. Vnaša se poljubno število prikazovalnikov z ustreznimi nastavitvami, katere vsebine in kako se na teh ekranih to prikazuje.
  • Na zgornjem delu preglednice »Gotovinska prodaja« je dodan gumb »Prikazovalnik za stranke«. Na tem gumbu se odpre dodatno okno za izbor prikazovalnika, katerega želimo uporabljati na konkretnem računalniku, t.j. te nastavitve so tako vezane na posamezen PC.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi – predvidena poraba materiala; izboljšan način upoštevanja knjig delovnih nalogov v primeru izbora »iz preglednice«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; najkasnejši rok izdelave je sedaj lahko postavljen pred dejanski rok izdelave. Pojavi se opozorilo (prej se tako postavljenih datumov ni moglo vnesti v delovni nalog).

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; v XML datoteki za gotovinske račune TDR in negotovinsko prodajo TDR so odpravljene težave s šumniki v nazivu/naslovu naročnika.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru, kadar saopDN ni povezan s saopOPZ in/ali saopKE, se pri dodajanju delovnih ur dela (gumb »vnos dela« na zavihku delo delavnega naloga) onemogoči filtriranje po SM in/ali SN delovnega naloga.

Fakturiranje

 • Pripravo eRačuna za ponudnika Moj eRačun RS smo prilagodili standardu SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020
 • Pri priprava eRačunov po UBL 2.1 EU (HR) standardu smo uredili vrstni red zapisanih referenc tako, da so v skladu s standardom
 • Pri pripravi eRačunov po UBL 2.1 EU (HR) standardu smo omogočili večkratni zapis iste vrste referenčnega dokumenta
 • Pri pripravi eRačunov po eSlog 2.0 standardu  smo omogočili večkratni zapis iste vrste referenčnega dokumenta
 • Spremenjeno knjiženje v DK
  • Povezane knjižbe se v primeru veze zapirajo najprej po zaporedni številki, drugače po veznem dokumentu.
  • V primeru evidenčnega knjiženja, se knjižbe, ki zapirajo druge knjižbe pomaknjene na zadnja mesta.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Dopolnjeno je predlaganje podatkov za potrjevanje (referent za potrjevanje, skrbnik dokumenta, skupina) na račun tako, da se podatki najprej predlagajo iz knjižne skupine na dobavitelju ter nato iz knjižne skupine, ki se nahaja na knjigi dokumentov v katero spada račun.
 • Gumb Knjiži in zapri: v primeru, da je gumb neaktiven, se v primeru, da se z miško postavimo zraven gumba, pojavi obvestilo z opisom razloga, zakaj je gumb neaktiven. 
 • Odprta je možnost dodajanja ali zamenjave priponke na knjiženem računu. V primeru dodajanja ali zamenjave priponke se na knjiženem računu pojavi obvestilo: Nova priponka shranjena v okviru modula Prejeti računi.
 • OLAP: odpravljena je težava pri izboru od – do za konto in analitike. 
 • Knjige dokumentov: v sklop Priponke je dodano novo polje, kjer se lahko definira vrsta fascikla. Ta vrsta fascikla iz Knjige dokumentov se potem ponudi pri kreiranju novega fascikla na računu. 

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov:
  • Nalogi za N70:
   • Pripravljena je nova struktura za N70 – Reiffeisen.
   • Dopolnjena je struktura Halkom txt

Osnovna sredstva

 • Nastavitve - Popis z ročnim terminalom: Zamenjava zavihka Na ročni terminal in iz ročnega terminala. Polje Format - nova možnost izvoza Excel. Na desni strani preglednice je omogočena nastavitev datoteke za strukturo popisa Špica. Prvi zavihek so podatki za osnovna sredstva Asset.xlsx. Drugi zavihek so podatki za šifrant Nahajališča Loc.xlsx. Na poljih, kjer ni fiksno določeno, kaj se pošilja v podatke, se omogoči izbor polja izmed prazno in poljem, ki se ponudijo za izbor. Izvoz podatkov v datoteko se izvede iz preglednice Osnovna sredstva in drobni inventar - izvoz na ročni terminal.
 • Pripomočki - Prešifracija nahajališč: Nov pripomoček, ki omogoča spremembo dolžine šifre nahajališča in izvedbo prešifracije polja šifra nahajališča. Prešifracija se izvede za izbrane šifre šifranta v bazi uporabnika. Nova šifra se generira s pomočjo pripomočka ali ročnim vpisom. Prešifracija se izvede za celotno zgodovino. Stare šifre po prešifraciji ne obstajajo več. Ni dovoljena sprememba stare šifre v novo šifro drugega zapisa, vsaj ena stara šifra mora biti drugačna od vpisane nove šifre, nova šifra se ne sme ponoviti. Dodan nov varnostni ključ OSD - Meni, Pripomočki – Prešifriranje nahajališč - prepovedano.
 • Izpis registra drobnega inventarja - zbirno, posamično - ne vsebuje imena skupine, zapisa, kjer je količina za posamezno registersko številko glede na analitiko enaka 0.
 • Poročila - Popisni listi: Dopolnitev ponujanje članov inventurne komisije in podnaslov Popisne liste, da je vezano na Operaterja in ID naslovnika. Ob prvi pripravi poročila so polja prazna. Ob naslednje vstopu se ponudijo glede na prej navedene pogoje.

mojINFO

 • Nadzorna ploča
  • Pripremljena je nova kartica s podacima o potvrđivanju odsutnosti (kartica je vidljiva samo onim operaterima koji potvrđuju prisutnost)
 • Evidencija prisutnosti
  • Dodan je stupac s tekućim saldom sati na ekranu Mjesečna evidencija
  • Dodan je prikaz napomene na ekranu Današnji dan
  • Onemogućena je promjena mjeseca u slučaju uporabe ikona Prethodni dan ili Sljedeći dan
 • Prijava odsotnosti
  • Omogućen je prikaz kalendara s podacima o svim odsutnostima djelatnika voditeljeve organizacijske jedinice
  • Omogućen je neposredni unos potvrđene odsutnosti od strane voditelja organizacijske jedinice
  • Dodan je prikaz tablice potvrđivanja odsutnosti s mogućnosti uvida u obrađene prijave te zahtjeve koji čekaju potvrđivanje
V tem prispevku