Sociala, zdravstvo in obračun (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Popravek pri planiranju PND in vnosu prisotnosti v DV
2024.02.004

Zdravstvo – Zdravstveno zavarovanje:

 • Narejena nadgraditev komunikacije z ZZZS zaradi pojavljanja neuspešnih transakcij med SZO in online sistemom. Če branje zavarovanja za uporabnika ne uspe zaradi neupešne komunikacije z online sistemom, se bo branje ponovilo (po potrebi večkrat). Če bo po več poizkusih branje uspešno, napaka ne bo javljena, podatki o zavarovanju pa bodo uspešno shranjeni. Pri nekaterih uporabnikih bo zato branje trajalo dlje časa kot običajno.

Zdravstvo – Inkontinenca - Izpis naročilnice:

 • Narejena nadgraditev komunikacije z ZZZS zaradi pojavljanja neuspešnih transakcij med SZO in online sistemom. Pri objavljanju predpisa naročilnice se je dogajalo, da se je naročilnica za nekatere uporabnike objavila, nazaj pa SZO ni prejel potrditve o zapisu oz. številke naročilnice. Vrstice se zaradi tega niso obarvale z zeleno, čeprav je bila naročilnica objavljena. Zdaj bo program v primeru neuspeha preveril, če je bila na ZZZS ravnokar objavljena naročilnica. V primeru da je bila, bo to številko prevzel in jo zapisal v SZO (vrstica se obarva z zeleno). Pri nekaterih uporabnikih bo zato objava trajala dlje časa kot običajno.
 • Pred izpisovanjem naročilnice izberite pri podatku »Zavarovalnica do« šifro 20 – »Celotno vrednost krije OZZ«. Namreč pri branju zavarovanja po novem skoraj vsi uporabniki prejmejo to vrednost in če le-ta tukaj ne bo izbrana, bo večina uporabnikov izvzeta iz izpisa in objave.
 • Pri prevzemanju podatkov o izdanih naročilnicah (skrajno desni stolpec v tabeli pri objavi naročilnice) se po novem pridobi tudi podatek »Prvi možni datum naslednje izdaje MP«, če le-ta obstaja v odgovoru iz ZZZS.

Zdravstvo – Inkontinenca – Vnos:

 • Podatek »Tip doplačila« se zdaj pravilno spreminja glede na to, katero vrstico izberemo spodaj v tabeli.

Zdravstvo – Zdravstveni karton – Terapija – Izdana zdravila:

 • V seznam izdanih zdravil za uporabnika je dodan podatek »Količina v paketu«. Podatek »Izdana količina« pomeni število paketov.

OSKRBOVANA oz. VAROVANA STANOVANJA:

Delo – Zdravstveno delo – Patronaža/Nega na domu:

 • Odpravljena napaka, ki se je pojavila ob vstopu v modul za vnos storitev patronaže in nege na domu.
2023.11.009
 • Popravek vnosa storitev oskrbe na maski Vnos storitev zdravstva
2023.11.005

Sociala – Stanovalec:

 • Na zavihku »Osnovni podatki« in »Svojci« je razširjeno polje, ki prikazuje iCenter šifro, da so v celoti vidne tudi daljše šifre
 • Na zavihku Namestitev je dodana tabela »Pomičnost«, kjer je možen vnos pomičnosti uporabnika z datumskim obdobjem. Pri sprejemu uporabnika se tukaj samodejno vstavi začetna pomičnost, ki je bila vnesena na uporabnikovi prošnji. Ko se stanje pomičnosti spremeni, lahko v tej tabeli dodamo novo pomičnost z novim datumom pričetka, staro pa po potrebi zaključimo.

Zdravstvo – Zdravstveno zavarovanje:

 • Po novem letu se pri branju zdravstvenega zavarovanja za leto 2024 podatek »Zavarovalnica« vedno postavi na šifro 20, ki pomeni »Celotno vrednost krije OZZ«. Šifra je na novo dodana v šifrant. Podatek »Kritje dopolnilnega zavarovanja« se vedno postavi na »NE«

Zdravstvo – Zdravstveni karton:

 • Na zavihku Psihiater se pri vnosu dodatnega teksta pojavi večje okno, da je viden celoten tekst
 • Na zavihku Svojci sta po novem prikazana tako Status kot tudi Razmerje svojca. Ta dva podatka se prikazujeta enako kot na formi Stanovalec.
 • Zavihek Terapija –  Izdana zdravila: Levo zgoraj je dodana je opcija »Vsi uporabniki«. Če jo obkljukamo, se prikažejo izdana zdravila vseh uporabnikov, izbira uporabnika pa se onemogoči. Če kljukica ni postavljena, se prikažejo podatki zgolj od izbranega uporabnika. Pri vstopu na formo je izbran isti uporabnik kot na Zdravstvenem kartonu. Dodano je tudi obdobje izdaje, ki služi da prikaže zgolj izdana zdravila v željenem obdobju. Če je kljukica »Prikaži vse« obkljukana, se prikažejo vsa izdana zdravila in nastavljanje obdobja je onemogočeno. Če je kljukica obkljukana, pa se prikažejo samo zdravila, ki so bila izdana znotraj izbranega obdobja. Če je obkljukana opcija »Vsi uporabniki«, bo branje podatkov iz online sistema (gumb »Preberi online«) zaporedoma prebralo izdana zdravila za vse uporabnike. V tem primeru se branje prične pri uporabniku, ki ima prvo ime po abecedi in nadaljuje do tistega z zadnjim po abecedi. V vsakem trenutku lahko vidimo, pri katerem uporabniku se branje nahaja. Če opcija »Vsi uporabniki« ni obkljukana, se izdana zdravila preberejo samo za izbranega uporabnika. Funkcija prenosa (gumb »+« v skrajno desnem stolpcu v tabeli) je opremljena z dodatno funkcionalnostjo – v ta namen sta zgoraj desno dodani dve opciji, ki ju postavimo v odvisnosti od tega, kaj želimo, da se pri prenosu zgodi: če je obkljukana opcija »prenesi zdravilo v terapije«, se bo s klikom na gumb »Prenos« izdano zdravilo samodejno vneslo v terapije. Če terapija s tem zdravilom za uporabnika že obstaja, bo obstoječa terapija zaključena z datumom, ki je za en dan nižji od datuma izdaje zdravila, nova terapija pa se bo pričela z datumom izdaje zdravila. Ostali podatki bodo na novo terapijo skopirani iz obstoječe terapije. Če terapija s tem zdravilom za uporabnika še ne obstaja, se bo dodala nova terapija z začetkom, ki je enak datumu izdaje zdravila. Vse ostale podatke o terapiji pa je potrebno dopolnit ročno. Če pri prenosu obkljukamo opcijo »prenesi količino v zaloge«, se za to zdravilo za uporabnika samodejno popravi zaloga zdravila. Če le-ta v zalogi še ne obstaja, se zapiše na novo. Če zaloga že obstaja, pa se izračuna nova zaloga, tako da se prišteje nova izdaja zdravila, odšteje pa se poraba od datuma zadnjega stanja zaloge do datuma izdaje zdravila. Poraba v tem obdobje se izračuna glede na dozo in dnevno porabo terapije. K porabi se prišteje tudi izdaja zdravil po potrebi.

Zdravstvo – Poslovanje z zdravili – Pregled zaloge zdravil:

 • V zalogo je dodan podatek »Datum«, ki pomeni datum, ko je bila zaloga nazadnje poažurirana. Podatek se nahaja v tabeli in nad tabelo, kjer ga je možno tudi ročno popravit (v tem primeru kliknemo še na gumb »Popravi datum«). Zalogo je po novem možno tudi izbrisat s klikom na gumb »Izbriši«. Izbriše se zgolj ena postavka, torej zaloga zdravila za uporabnika, ki je trenutno fokusirana v tabeli. V zalogo je dodan še podatek »Datum poteka«, ki se izračuna samodejno. Izračuna se na podlagi datuma, ko je bila zaloga nazadnje poažurirana, dnevne porabe terapije, doze in izdane količine po potrebi. Če datum zadnje zaloge, dnevna poraba ali doza niso vpisani, se datum poteka ne more izračunati in je v tem primeru prazen. 

Zdravstvo - Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice:

 • Pri objavi inkontinenčnih pripomočkov po novem letu se podatek način doplačila vedno objavi s šifro 1 – Brez doplačila

Delo – Skupni vnos storitev:

 • Na vseh vnosnih tabelah je na levi strani dodan podatek, ki označuje zaporedno številko vrstice

Delo – Individualna habilitacija – Pregledi:

 • Dodan je dostop do generatorja poročil, v katerem je možno v grupi Podatki izbrati novo poročilo »Individualna habilitacija«. To poročilo izpiše vse habilitacije znotraj izbranega obdobja, poročilo pa je možno poljubno oblikovati.

Delo:

 • Na vseh formah, kjer se vnašajo Dodatne storitve iz oskrbe, sta narejeni 2 spremembi. Prva sprememba je ta, da je po novem možno vnesti poljubno število vnosov iste storitve za istega uporabnika za isti dan. Prej to ni bilo možno; če je operater na nek dan storitev že vnesel, ga je drugi operater lahko zgolj popravil – povečal količino ipd. S tem se je izgubila informacija o tem, kdo je vnos naredil prvi. Zdaj si operaterji vnosov med sabo ne »delijo« ampak vnaša vsak zase. Druga sprememba je ta, da za vnos nimamo več ločenih polj oz. stolpcev za količino dopoldan, popoldan in ponoči. Za vnos količine obstaja zdaj samo eno polje »Količina«, dodan pa je še podatek »Izmena«. Pri novem vnosu storitve se izmena samodejno postavi na izmeno, v katero je operater trenutno prijavljen v program.

Delo – Touchscreen vnos:

 • V glavnem meniju je forma »Touchscreen vnos« preimenovana v »Vnos z zaslonom na dotik«. Vnos količin se več ne vpisuje z vpisom količine na »Dop« ali »Pop« ali »Pon«, ampak sta v ta namen dodana gumba »+« in »-«. S klikom na »+« se doda storitev s količino 1, s klikom na »-« pa se doda storitev s količino -1. Pri tem se sprememba vrednosti na ustrezni izmeni obarva z rumeno (ampak samo začasno, da se vidi kaj se je spremenilo). Poleg tega so vrstice storitev grupirane po aktivnostih.

Recepcija – Odhodi/Prihodi:

 • Pri samodejnem vnosu odsotnosti dnevnega varstva za vikende in praznike na socialnih zavodih se po novem več ne izbrišejo ročni vnosi odsotnosti, če so bili slučajno pred tem vneseni z istim datumom začetka odsotnosti, kot bi bil samodejni vnos. Namesto tega se samodejne odsotnosti vnesejo samo za dneve, ko ročni vnos odsotnosti ne obstaja. 

Obračun – Dohodki:

 • Dodana možnost vnosa stroškovnega mesta za uporabnika. To opcijo prikažemo domu/zavodu po želji. Vneseno stroškovno mesto služi pri prenosu računov v FRS.

Administracija – Operaterji:

 • Dodana sta dva nova opomnika: »Spremembe načinov plačil«, ki operaterja opomne na vnos spremembe načina doplačila, če je le-to vneseno za obdobje trenutnega datuma in »Navodila oddelkom«, ki operaterja opomne na navodilo oddelku, če je le-to vneseno za trenutni datum. Vidnost opomnikov se tukaj nastavlja za vsakega operaterja posebej.

Sociala – Šifranti – Šifranti sociale – Prazniki:

 • Šifrant praznikov je posodobljen s prazniki v letu 2024

PND

Obračun – Obračun – Sociala – Vnos dodatnih storitev iz oskrbe:

 • Zgoraj je dodana možnost opravljanja priprave za obračun. Deluje na enak način kot že obstoječa priprava na formi »Skupni vnos storitev«, le da je tukaj možno narediti pripravo samo za enega uporabnika naenkrat. Priprava je na to mesto dodana z namenom, da se pri vnosu storitev za poobračun (ko je redni obračun že zaključen) ni potrebno vračati nazaj na formo »Skupni vnos storitev«2023.11.004
 •   Odpiranje nove seje komisije.
 •   Številčenje računov pri obračunu za PND.

2023.10.001

Sociala - Stanovalec:

 • Na vrhu desno je dodan gumb z oznako "+". S klikom nanj se pojavijo seznam vseh možnih zavihkov, pri čemer so obkljukani tisti, ki so trenutno vidni. S postavljanjem kljukic si lahko sami nastavimo, katere zavihke hočemo imeti vidne. Ko formo (ali program) zapremo, se nastavitev shrani. Ob ponovnem vstopu na formo Stanovalec se prikažejo tisti zavihki, ki smo si jih nazadnje nastavili kot vidne. Za vsako vrsto doma velja svoja nastavitev. Nastavljanje je možno šele, ko na vru izberemo nekega uporabnika.

Zdravstvo - Zdravstveni karton - Načrtovani posegi:

 • Dodan je stolpec Opravljeno, po katerem lahko posege tudi filtriramo.

Obračun - Obračun - Zdravstvo - ZZZS datoteke:

 • Odstranjeni trije zavihki, ki več niso v uporabi (Obdobni obračun, Pripravniki, Covid)

Obračun - Obračun - Sociala:

 • Dodana je nova možnost izpisovanja računov za stanovalce in svojce: Račun je možno izpisati tako, da se sobni dodatki ne izpišejo vsak posebej, ampak so združeni v ceno sobe + oskrbe. Združen je opis, cena in znesek (oskrbe in dodatkov) pa sešteta. Za takšen način prikaza je potrebno v osnovnih nastavitvah postaviti kljukico pri "Na računu dodatki zajeti v oskrbo". 
 • Dodana je nova možnost izpisovanja priloge oz. specifikacije za občine: Specifikacijo je možno izpisati tako, da se tržna dejavnost in žepnina ne izpisujeta v primeru, da plačnik žepnine ni občina. Za takšen način prikaza je potrebno v osnovnih nastavitvah postaviti kljukico pri "Na specifikaciji za občine skrij tržno dejavnost in žepnino od drugih plačnikov". Prav tako je možno nastaviti, da se specifikacija v celoti sploh ne prikazuje. V ta namen je v osnovnih nastavitvah dodana kljukica "Izpiši račun občine brez specifikacije"

Obračun - Obračun - Prenos v FRS:

 • Če je izbrana vrsta prenosa Sociala in nato še izbrana neka vrsta doma, se pojavijo na izbiro zgolj številke prenosov iz izbrane vrste doma.
 • Na izpisu prenosa (klik na gumb Izpiši) je na zadnji strani dopolnjena Rekapitulacija. Le-ta ima zdaj dodano še grupacijo po stroškovnih mestih, znotraj pa po kontih.
 • Pri izvozu v SAOP (klik na gumb SAOP) je zgoraj dodana še izbira vrste doma. Če je izbira prazna, se (tako kot do zdaj) prikažejo vsi računi, ne glede na vrsto doma. Če izberemo konkretno vrsto doma, pa se prikažejo zgolj računi iz izbrane vrste doma. Pri vstopu na formo je izbrana tista vrsta doma, ki je izbrana na formi Prenos v FRS.

Delo - Individualna habilitacija:

 • Na formah Vnos in Hitri vnos je poenoteno prikazovanje uporabnikovih storitev na način, da se prikažejo vse storitve, ki imajo datum začetka nižji ali enak izbranemu datumu, datum do pa prazen ali višji ali enak izbranemu datumu. Na formi Vnos se pri vnosu nove habilitacije podatek "Datum do" samodejno postavi na enak datum kot ga ima podatek "Datum", po potrebi pa ga vnašalec spremeni.

POMOČ NA DOMU:

Sociala  Stanovalec - zavihek Doplačila:

 • Pri ročnem novem vnosu storitve doplačila se v primeru, da ta storitev že obstaja, le-ta samodejno zaključi z datumom, ki je za en dan nižji od datuma začetka novega doplačila.

Delo - Skupni vnos storitev:

 • Pri pripravi za obračun je dodana kljukica "Za vse". Privzeto je obkljukana in pomeni, da bo s klikom na gumb "Priprava" narejena priprava za obračun za vse uporabnike naenkrat. Če kljukico odstranimo, se bo priprava izvedla samo za enega uporabnika in sicer za tistega, ki je izbran v levem seznamu uporabnikov. Program na to pred pripravo tudi opozori.

2023.09.007

Na izpisih računov zdravstva je v nogi poročila dodana klavzula "Oproščeno DDV po 6.točki 1.odstavka 42.člena ZDDV-1."

Zdravstvo - Inkontinenca - Izpis - Izpis naročilnice:

Pri pošiljanju datoteke dobavitelju Hartmann se zdaj elektronsko sporočilo pošlje zgolj na naslov "info@si.hartmann.info"

Delo - Skupni vnos storitev:

V tabeli vnesenih storitev program zdaj pravilno sortira bodisi po šifri uporabnika bodisi po imenu in ne vedno zgolj po imenu.

Obračun - Obračun - Prenos v FRS:

Pri prenosu v SAOP (gumb SAOP) se zdaj prenese tudi podatek o veznem dokumentu, v primeru da prenašamo dobropis.

Zdravstvo: Obrazci / vprašalniki:

Dodana možnost brisanja in kopiranja obrazca.

Obračun – Obračun – Sociala – Pošiljanje računov:

Popravljeno arhiviranje e-računov v eArhiv

Delo – Individualna habilitacija:

Dodana možnost hitrega vnosa (kot pri Skupnem vnosu storitev).

Obračun – Blagajna:

Dodan še en zavihek z izpisom Dnevnika blagajne po uporabnikih.

Delo - Planiranje in izvajalci - Storitve mobilni vnos (samo za PND):

V tabeli je na voljo dodan stolpec "Šifra uporabnika" (ročno si ga lahko dodamo med ostale stolpiče).

Pri kliku na gumb "Prenesi v obračun" bo program zdaj opozoril, če se je mogoče prenesel kakšen uporabnik, ki v SZO-ju ne obstaja.

Obračun - Obračun - Sociala – Obračun (samo za PND):

Dodana je možnost, da se pred vsakim obračunom samodejno izvede priprava za obračun (procedura, v kateri se preračunajo zneski doplačil občin).

Če imato opcijo vklopljeno, se le-ta prikaže spodaj kot kljukica "Preračunaj zenske občin". Opcijo vam po želji vključimo ročno. Še vedno lahko sami pred obračunom kljukico postavimo ali ne. S to opcijo se izognemo težavi, ko po pomoti ni narejena priprava za obračun in so zaradi tega zneski doplačil občin lahko napačni.

Word izpisi:

pri izbiri podpisnika pred izpisom se nastavi privzeti podpisnik na zadnjega izbranega.2023.07.001

Zdravstvo – Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice:

Skladno z ZZZS okrožnico MP št. 4/2023 so spremenjene podskupine inkontinenčnih pripomočkov. Pri predpisu MP za inkontinenco na mesečne zbirne naročilnice se po novem določajo enake podskupine za srednjo, težko in zelo težko stopnjo inkontinence kot na običajno naročilnico, to so podskupine od tri do pet (III - V) namesto dosedanjih podskupin sedem do devet (VII – IX). Spremembo vidite na izpisu naročilnice in pri objavi v online (stolpec Podskupina z drsnikom skrajno desno).


Zdravstvo – Zdravstveno zavarovanje:

Pri online branju zavarovanja in pri ostalih komunikacijah z ZZZS ONLINE sistemom program SZO zdaj uporablja posodobljene IHIS2 knjižnice. Le-te podpirajo delo z novimi osebnimi izkaznicami. To obvestilo je zgolj informativne narave, saj SZO v celoti podpira delovanje brez vstavljene uporabnikove kartice zdravstvenega zavarovanja. Nova osebna izkaznica namreč lahko zamenja zgolj KZZ (kartico zdravstvenega zavarovanja), ne pa profesionalno kartico.


2023.05.006

Zdravstvo – Inkontinenca:


Skladno z okrožnico MP št. 1/2023 je samodejno narejena posodobitev šifranta inkontinenčnih pripomočkov za zbirno mesečno naročilnico. Od obstoječih šifer/pripomočkov ostanejo nespremenjene zgolj mobilne neprepustne hlačke (šifre od 1112 do 1116). Dodanih je 18 šifer/pripomočkov, ki nadomestijo obstoječe šifre. Nadgradnja programa uporabnikom šifre zamenja samodejno in ročni poseg ni potreben. Pri nekaterih novih šifrah je spremenjen opis pripomočka. Poleg tega pa je uvedenih še 5 novih pripomočkov (šifre 1101 do 1105), ki se do zdaj na zbirni naročilnici niso uporabljali in jih lahko uporabnikom dodelite sami. Stare šifre postanejo neaktivne in takšnih več ni možno vnesti uporabnikom. Šifrant pripomočkov je viden v Zdravstvo – Šifranti – Inkontinenčni pripomočki.


2023.03.001

DELO

 •  Izredne storitve

Pred vnosom izredne storitve je zgoraj na desni možno vpisati opombo. Ko jo vpišemo v polje “Opomba”, ostane prednastavljena za naslednji vnos. Služi lahko za podatek o rezultatu testa ali pa je tekst poljuben. Za hitrejši vnos se zraven nahajajo še gumb “+”, ki samodejno prednastavi tekst “Pozitiven”, gumb “-”, ki samodejno prednastavi tekst “Negativen” in gumb “X”, ki opombo odstrani. Zgoraj desno je dodan gumb za izpis vnesenih storitev.

ZDRAVSTVO

 • Inkontinenca – izpis naročilnice

V šifrantu inkontinenčnih pripomočkov so cene le-teh posodobljene. Ustrezno glede na cene se izračuna podatek “Objavljen znesek”.

OBRAČUN

 •  Zdravstvo

Za stranke, ki niso davčni zavezanec je popravljena klavzula o DDV v obračunski datoteki za ZZZS. Zaradi manjkajoče klavzule je ZZZS zavračal račune za Covid teste.

 • Prenos v FRS – gumb “izbriši”

Pred izbrisom program vpraša, če res želite izbrisati prenos.

NOVA POROČILA

 Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Po kraju prihoda – stanujoči v obdobju

 1. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Po kraju prihoda – stanujoči v obdobju – seštevek
 2. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Po kraju prihoda – sprejeti v obdobju
 3. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Po kraju prihoda – sprejeti v obdobju – seštevek
 4. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Stan
 5. Sociala – Poročila – Sprejeti v dom – Stan – seštevek
 6. Sociala – Poročila – Po letih bivanja
 7. Sociala – Poročila – Osebni dokumenti
 8. Sociala – Poročila – Osebni dokumenti – pretečeni
 9. Sociala – Poročila – Skrbniki
 10. Sociala – Poročila – Svojci
 11. Sociala – Poročila – Sobe – Proste sobe
 12. Zdravstvo – Predajna knjiga – dodane rane
 13. Zdravstvo – Poročila – Diagnoze statistika
 14. Zdravstvo – Poročila – Statistika ZN po storitvah
 15. Zdravstvo – Poročila – Statistika odsotnosti po vzroku
 16. Zdravstvo – Poročila – Statistika inkontinence
 17. Zdravstvo – Poročila – Terapije v obdobju
 18. Zdravstvo – Poročila – Pregled medicinske nege
 19. Zdravstvo – Poročila – Opazovanje psihičnega stanja 2
 20. Zdravstvo – Poročila – Padci – po lokaciji
 21. Zdravstvo – Poročila – Padci – stanje zavesti
 22. Zdravstvo – Poročila – Padci – ugotovil
 23. Zdravstvo – Poročila – Padci seznam – po lokaciji
 24. Zdravstvo – Poročila – Padci seznam – stanje zavesti
 25. Zdravstvo – Poročila – Padci seznam – ugotovil
 26. Zdravstvo – Zdravstveni karton – Oskrba ran: dodatni stolpci, Dodatno (meritve, vrste preveze)
 27. Obračun – Obračun – Sociala – Poročila – Odsotnosti – obračun

Za naslednja poročila moramo najprej urediti Word predlogo (sporočite nam, če jih dodamo):

 1. Sociala – Poročila – Karton stanovalca
 2. Zdravstvo – Poročila – Ocena tveganja – Morse
 3. Zdravstvo – Poročila – Ocena tveganja stanovalci – Morse
 4. Sociala – Komisija – Obvestilo o ustavitvi postopka
 5. Sociala – Komisija – Zavrnilna odločba
 6. Sociala – Komisija – Menjava oskrbe / sobe – Predlog komisije

 


2022.15.002
 • Odpravljena napaka pri odpiranju predajne knjige

2022.11.003
 • Zdravstvo
  • Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke
   • Pregled pošiljk: Odpravljena napaka pri uvozu pošiljke zdravil.
 • Popravki dokumentov - gumb “Priprava računov”:Popravljena priprava računov tako, da se zapiše nova poddejavnost (825), določena z okrožnico ZAE 8/22. Če Covid brise vnašate na tem mestu ročno (in ne na formi Delo – Izredne storitve), potem bodite pozorni, da za storitve, opravljene po 1.7.2022, izberete poddejavnost s šifro 825.
 • Covid storitve: Skladno z okrožnico ZAE 8/22 sta v šifrante dodani storitvi: Q0323 - Odvzem brisa SARS-CoV-2 in HAGT ter Q0324 - Odvzem brisa in enostavni PCR test. Obstoječi storitvi Q0308 in Q0310 sta nekoliko preimenovani.Storitev Q0309, Q0311, Q0312 in Q0314 po 1.7.2022 ni več dovoljeno zaračunavati.
 • Sociala: Dodane so nove 'Aktivnosti'  in z novimi šiframi se bo  spremenilo točkovanje oskrbe. Vsi , ki uporabljate RAZVRSTITEV STANOVALCA za določanje oskrbe in dodatek v dogovoru ali aneksu boste morali to ponovno napraviti za vsakega stanovalca na  osnovi novih storitev.

2022.11.002
OBRAČUN - SOCIALA
 •  Odpravljena napaka pri delitvi zneska plačnikov.

2022.08.002


ZDRAVSTVO

 • Šifrant

Dodana EAN koda na šifrant zdravil.


2022.07.003

DELO

 • Izredne storitve

Narejena je dodelava, ki omogoča uvoz brisov ali drugih storitev iz aplikacije NIJZ. Za vključitev te funkcije mora dom/zavod obvestiti podporo. Postopek deluje tako, da iz NIJZ aplikacije seznam vnesenih storitev/brisov najprej izvozite, nato na tej formi kliknete na gumb »Uvoz iz NIJZ« (gumb je viden samo če imate to funkcijo omogočeno). Pred tem iz seznama storitev izberete ustrezno storitev, ki jo uvažate. Program nato napolni seznam opravljenih storitev ali brisov, ki bi jih sicer bilo potrebno vnesti ročno. Istočasno se samodejno vnesejo storitve tudi v program za zaposlene, če le-ta obstaja. Ob koncu uvoza se izpiše, koliko storitev je bilo vnesenih (v oba programa), koliko jih morebiti že obstaja, koliko je vseh storitev in pri kolikih uvoz ni uspel ker morebiti uporabnik ne obstaja.


ZDRAVSTVO

 • Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice

Pri izpisu naročilnice (gumb Naročilnica) je podatek o datumu rojstva uporabnika po novem zapisan brez pik. Na vrhu na levi strani je možnost izpisa enote, če le-ta že ni zajeta v opis doma/zavoda. Naziv enote je pred tem potrebno vnesti v Nastavitve – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – »Naziv enote za ink. nar.«

 • Inkontinenca – Izpis – Pregled po tipu inkontinence

Odpravljen problem izpisa praznih vrstic.

 • Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice

Narejena je dodelava, ki omogoča pošiljanje datoteke o naročenih pripomočkih dobavitelju Hartmann. Datoteka se pošlje neposredno na dobaviteljev elektronski naslov. Dom/zavod mora za vključitev te funkcije obvestiti podporo.


 OBRAČUN

 • Obračun – Zdravstvo – ZZZS dokumenti – Popravki dokumentov 

Če izbrišete vse pozicije na izbranem dokumentu, se seznam dokumentov na levi strani osveži in izbrani dokument izgine.

 • Obračun – Zdravstvo – ZZZS dokumenti – Popravki dokumentov

Odpravljena napaka, ki se je včasih zgodila pri kopiranju dokumenta, zaradi prekoračitve časovne omejitve.


 • Obračun – Zdravstvo

Pri generiranju XML datoteke je v DDV klavzulo dodan tekst “1. odstavka” .

 • Obračun – Prenos v FRS

Odpravljena napaka, ki se je včasih zgodila pri prenosu zdravstvenih računov, zaradi prekoračitve časovne omejitve.


NASTAVITVE

 • Osnovni podatki – zavihek Dodatno

Na dnu je dodan podatek »Začetne številke za izredne račune«, kjer si lahko dom/zavod spremeni prvi dve številki številčenja izrednih računov. To so računi brisov, dobropisov, popravkov, obdobnih obračunov, računov za pripravnike, ipd.2022.03.002

SOCIALA

 • Uporabnik 

Telefonska številka in e-mail naslov sta premaknjena na prvi zavihek.


DELO

 • Izredne storitve

V programu omogočamo vnos izrednih storitev tudi za zunanje uporabnike in formiranje ZZZS računa posebej za njih. Privzeto dom/zavod te možnosti nima, ampak mu jo vključimo po potrebi/želji – ponudba 4 ure. Deluje zgolj v programu za zaposlene. V ta namen se tukaj pojavi možnost, da vnašalec samodejno v program vnese novega uporabnika zgolj z branjem njegove KZZ kartice ali pa brez kartice, pri čemer je potrebno vpisati ZZZS številko ali EMŠO. Za to je seveda potreben čitalec kartic. Program na ta način tudi sproti preverja, če ima oseba urejeno zdravstveno zavarovanje. Na levi strani forme (seznam uporabnikov) se pojavi stolpec, kjer lahko sami obkljukamo, kateri od oseb so zunanji in kateri ne. Pri kreiranju računov za ZZZS nato program pripravi ločen račun za zaposlene in ločen za zunanje uporabnike.

 • Planiranje in izvajalci – Grobi plan (samo za PND) 

Narejen popravek, da se pri prenosu v realizacijo ne prenesejo več storitve za čas, ko uporabnik več ni bil aktiven. Obračun je zaradi tega javljal nepotrebna opozorila.
 
 

ZDRAVSTVO

 • Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice

Pripravljene so spremembe, določene v zadnjih dveh Okrožnicah MP. Noviteta je bila sprva predvidena z začetkom 1.12.2021, vendar je zopet zamaknjena; predvideni datum je tokrat 17.1.2022. Domovi imate na voljo v nastavitvah (Nastavitve – Osnovni podatki – »Nova inko. naročilnica«) sami obkljukati, ko bo sprememba prišla v veljavo. Do takrat izpis in objava delujeta po starem sistemu.

Ko v nastavitvah obkljukate, da je v veljavi nova naročilnica, so spremembe sledeče:

Izpis naročilnice: Podatki v glavi in nogi izpisa so nekoliko prerazporejeni. Pri vsakem tipu inkontinence je navedena šifra skupine in podskupine inkontinence, opis tipa je nekoliko spremenjen. Pri podatkih o samih pripomočkih so nekateri stolpci prerazporejeni, dodana pa sta še dva stolpca: “Obdobje” (gre za število dni, za kolikor se naročajo pripomočki za to osebo. Število dni je 30 dni ali manj – manj je v primeru, če je bila oseba v prejšnjem obdobju odsotna) in “Kosov na dan” (gre za število kosov, ki jih oseba za dotični pripomoček prejme na dan. Izjema je pripomoček 1182 – mrežaste hlačke, kjer piše vrednost 0, ker je količina tega pripomočka kvečjemu 1 na mesec).

ON-LINE prenos MP: Pri online prenosu se zdaj po novem objavi skupina in podskupina pripomočka, obdobje in število kosov na dan. Ne objavlja pa se več šifra pripomočka in številko kosov za celotno obdobje. Dodatne 4 podatke lahko na zavihku “ON-LINE prenos MP” vidite tako, da si formo razširite. Način objave pa smo vseeno ohranili popolnoma enak. Edina razlika, ki jo je pri objavi moč opaziti je ta, da program za enega uporabnika naenkrat obarva vse njegove vrstice z zeleno in se takoj pomakne k objavi za naslednjo osebo. Enako je pri storniranju. To je zato, ker se naročilnica več ne objavlja za vsak pripomoček posebej, ampak za skupino in podskupino (kar pa je enako kot tip inkontinence). Vnos pripomočkov in vse ostalo ostaja nespremenjeno.


 
OBRAČUN

 • Obračun – Zdravstvo

Narejen popravek pri obračunu zdravstva, ko je v nekaterih primerih bil reden račun zavrnjen (vrsta napake nepravilno obračunan DDV), zaradi razloga, da so bili na isti dan vnašani brisi.

 • Obračun – Zdravstvo

Narejen popravek pri izpisu računov in formiranju datoteke za Dvojezičnost. Račun in datoteka se zdaj pripravijo v skladu s spremembami ZZZS.

 • Obračun – Zdravstvo 

Pri izpisu računov zajem podatkov ne prikazuje več zgolj vrste domov celodnevno in dnevno varstvo, ampak dejavnost 602 ter 644. Razlog je zaradi nekaterih zavodov, ki imajo različna pojmovanja v šifrantu vrste domov.

 • Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov

Narejen popravek, da pri kopiranju dokumenta program samodejno zapiše dvomestno številko meseca, četudi vnašalec vpiše samo eno

 • Davčno potrjevanje

Narejen je popravek za prenašanje EOR kod iz iCentra. 


2021.16.001

Dodane nove diagnoze

 • Popravljen izpis dogovora
 • Popravljen izpis odsotnosti

2021.07.002

SOCIALA

Sociala – Prošnje – zavihek CSP – gumb Prošnje oddane na spletu:

 • Nabor podatkov v seznamu prošenj je zdaj razširjen. Program zdaj prikaže vse podatke, ki jih prosilec vnese na spletni strani, posebej prikaže tudi zastopnika in kontaktno osebo. Spodaj je dodan drsnik in je možno pregledovati podatke v desno in levo. S klikom na »+« se želena prošnja prenese v lokalni program SZO, dodani nabor podatkov pa se prenese na naslednja mesta:
 • Zastopnik in kontaktna oseba se preneseta na zavihek Svojci
 • Skenirana dokumentacija, ki jo prosilec odda na spletni strani kot prilogo, se shrani v zavihek »Dokumentacija«
 • Samodejno se kreira zaznamek, na katerem so zabeleženi vsi podatki, ki jih prosilec vnese na spletu in za katere v SZO-ju nimamo ločenega polja za vnos.

Sociala – Prošnje – zavihek Prošnja:

 • V primeru, da je prošnja popolna in da je vpisan EMŠO 13-mesten, se pojavi gumb »Objavi prošnjo na CSP«. S klikom nanj se izbrana prošnja objavi na portalu CSP, enako kot se bi objavila na zavihku CSP – Vstop v CSP, le da na slednjem mestu objavljamo vse naenkrat, na novem gumbu pa vsako prošnjo posebej.

DELO

Izredne storitve:

 • Odstranjena je funkcija priprave računov, le-ta je premaknjena v razdelek Obračun.
 • Storitve, ki so na tej formi že vnesene in za katere že obstaja račun, ni možno spreminjati ali brisati

OBRAČUN

Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov:

 • Pri izpisu izbranega dokumenta (klik na gumb »Izpis dokumenta«) se zdaj enako kot pri rednemu obračunu ponudi opcija, kjer je možnost izbrati vrsto izpisa:
  • Račun (enako kot do sedaj, postavke so grupirane po storitvah)
  • Račun podrobno (pozicije se izpišejo analitično, razvidne so osebe, zajete na dokumentu)
  • Seznam računov (izpiše se zgolj seznam dokumentov)

Obračun - Način plačila:

 • Pri samoplačniku je na desni strani dodano izbirno polje »Kako«. Možno je izbrati »Prištej«, »Odštej« ali pustiti prazno.
 • Zavod ima v nastavitvah opredeljeno, kako se izračunava znesek za plačilo, s to nastavitvijo pa le tega spremeni za posamezno osebo. V načinu plačila imamo znesek za oskrba in znesek tržna dejavnost (žepnina) ali se ta v obračunu izračuna kot seštevek tržne dejavnosti. Z nastavitvijo PRIŠTEJ postavimo za plačilo potem seštevek oskrba + vpisani znesek za tržno dejavnost ali seštevek storitev le te. Z nastavitvijo ODŠTEJ je znesek za plačilo že zapisan v oskrba, za plačilo oskrbe pa ostane znesek zmanjšan za tržna dejavnost.

Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov:

 • Na levi strani je dodana grupa »Izredne storitve«, ki služi kreiranju računov iz storitev, ki jih zdravstveni delavci vnesejo na formi Delo – Izredne storitve.
 • Potrebno je izbrati obračunsko leto in mesec ter klikniti na gumb »Priprava računov«. Pri tem se za vnesene storitve kreirajo dokumenti in se pojavijo v tabeli s seznamom dokumentov. Za vsako storitev se kreira svoj dokument, po potrebi pa tudi individualni račun, če gre za tujo državo in ustrezno podlago zavarovanja. Če so za neko obračunsko obdobje že kreirani dokumenti in so po tem zdravstveni delavci dopolnili vnos storitev, bodo pri pripravi računov stari računi ostali nedotaknjeni, kreirali se bodo računi zgolj za novo vnesene storitve. Če na formi »Izredne storitve« zdravstveni delavci ne vnašajo storitev, potem tudi priprava na tem mestu ni potrebna.

Obračun – Obračun – Zdravstvo - Obračun:

 • Pri izpisu računov (klik na gumb »Izpis«) je odpravljena napaka, ki se je zgodila, če je izbrano obračunsko obdobje vsebovalo kakšen račun s storitvijo za dvojezičnost

Obračun – Obračun – Sociala – Popravek plačil:

 • Dodana je nova forma, kjer je možno obračunane zneske ročno popravljati. Predpogoj je, da je obračun narejen in ne zaključen. Na levi zgoraj je potrebno izbrati obračunsko obdobje, nato se v izbirnem polju »Uporabnik« pojavi seznam uporabnikov, ki so v izbranem obdobju bili zajeti v obračun. Ko izberemo še uporabnika, se v spodnji tabeli prikažejo vsi njegovi plačniki s podatki, ki jih je možno modificirati. Tukaj gre predvsem za znesek oskrbe, tržno dejavnost, obračunano žepnino in izplačano žepnino. Seštevki teh štirih vrednosti so prikazani zgoraj in jih ni možno spreminjati. Možno je spreminjati zgolj zneske v tabeli, torej zneske za vsakega plačnika posebej. Predpogoj, da bo program spremembe dovolil shraniti je, da so seštevki spremenjenih zneskov enaki seštevkom pred spremembo.

2021.07.001

DELO

Izredne storitve:

 • V razdelku Delo je dodana nova forma »Izredne storitve«, kjer je možen vnos izrednih zdravstvenih storitev (brisi, hitri testi ipd.), ki se vnašajo ročno in niso zajete v rednem obračunu. Forma je bila dodana z razlogom, da lahko zdravstveni delavci na enostavnejši način in sproti vnašajo opravljene storitve. Pri tem jim ni treba skrbeti za številčenje in formiranje računov, kot je to potrebno v obračunu na Popravkih dokumentov.
 • Na levi strani se prikaže seznam uporabnikov, na desni pa so že vnesene storitve. Storitve vnašamo tako, da zgoraj desno izberemo datum opravljene storitve, željeno storitev, količino pa zaenkrat pustimo na 1. Nato se z dvoklikom na uporabnika (na levi strani) storitev zabeleži kot opravljena in se pojavi v desni tabeli. Tukaj lahko zabeleženo storitev še vedno popravljamo ali izbrišemo (označimo vrstico in pritisnemo tipko Delete na tipkovnici). Zgoraj levo je ponujen še datum zajema podatkov, ki ga lahko premaknemo nazaj, če hočemo videti starejše vnose.
 • Ko so vnesene vse opravljene storitve za neko obračunsko obdobje (t.j. mesec), se poslužimo priprave računov. Desno zgoraj izberemo leto in mesec ter kliknemo gumb »Priprava«. Program takrat za vse vnesene storitve v izbranem obdobju pripravi ustrezne račune. Računi se formirajo za vsako storitev posebej, formirajo se tudi individualni računi, odvisno od podatkov zdravstvenega zavarovanja. Pred pripravo računov je zato podatke o zavarovanju potrebno prebrati. Če kateri od uporabnikov zavarovanja nima prebranega, bo program javil opozorilo, ampak vseeno ponudil možnost nadaljevanja. Pred pripravo praviloma preberemo tudi cenik ZZZS, saj se po novem poleg cen neg in LZM-jev uvozijo tudi cene dejavnosti 701 – »Druge obveznosti ZZZS«. Program nas na koncu še obvesti, koliko novih računov je bilo kreiranih. Številčenje teh računov se nadaljuje od zadnje uporabljene številke. Če pripravo računov ponovimo, se računi, ki izvirajo iz vnosa na tej formi, izbrišejo in formirajo ponovno.
 • Novonastali računi so vidni na formi ZZZS datoteke – Popravki dokumentov. Tukaj je še vedno možno spreminjanje, dodajanje novih računov, obravnav, itd. Na koncu račune obkljukamo in za njih pripravimo datoteko.

2021.02.004
ZZZS DATOTEKE
 • Pri ročnemu dodajanju obravnav se ID storitve zdaj formira pravilno, glede na datum storitve. Problem je nastal zaradi neenoličnosti, če je bilo vnesenih več enakih storitev za isto osebo v istem obdobju
 • Pri včitanju pavšala se več ne pojavi zapis v zaključku obračuna zdravstva. Problem je nastal, če je bil včitan pavšal (recimo za pripravnike) za isto obdobje, kot je bilo namenjeno za redni obračun in zato redni obračun ni bil mogoč.
 • Pri včitanju pavšala program več ne vpraša za del meseca, ampak zgolj leto, mesec in številko računa (ki pa je prednastavljena). Del meseca se samodejno zapiše s številko 5, zato da je ločeno od rednih obračunov.
 • Pri dodajanju nove obravnave se datum storitve in podobni podatki nastavijo enako, kot je imela zadnja dodana obravnava (do zdaj so se nastavljali tako, kot je imela predzadnja obravnava)
 • Pri formiranju datoteke se v primeru cepljenja (šifra E0752) podatek »vsebina obravnave« samodejno postavi na šifro 9
  Pri brisanju obravnav (gumb »Izbriši označene« in »Izbriši neoznačene«) program vpraša, če ste prepričani o brisanju
 • Dodan je gumb za Izpis tabele (desno zgoraj). Podatki se izpišejo tako, kot so prikazani v tabeli, torej je dobro, če se pred izpisom nekatere stolpce odstrani, ker so drugače na izpisu preveč nametani
  Če na dokumentu spremenite »datum dokumenta od« ali »datum dokumenta do« se ta datum samodejno spremeni na vseh obravnavah na dokumentu

2021.01.001

V tem prispevku