Izpisi

Pri izpisih lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi:

 • Analize delovnih nalogov
 • Predvidene količine zasaditve
 • Proizvodne cene

Analize delovnih nalogov

Gre za standardno SAOP OLAP analizo podatkov s katero lahko izvedemo analizo nad vsemi delovnimi nalogi v programu (za vsa pretekla leta in tekoče leto).

Izbirni podatki OLAP analize so: 

 • Knjige DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.
 • Številka od do – vnesemo (izberemo) razpon številk delovnih nalogov za katere izvajamo analizo. Vnos številk je možen le, če so knjige DN izbrane in je knjiga od enaka knjigo do.
 • Datum razpisa od do – izberemo datumski razpon izdelave (razpisa) delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.
 • Rok izvedbe od do – izberemo datumski razpon roka izvedbe delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.
 • Datum zaključka od do – izberemo datumski razpon zaključka delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.
 • Datum uporabe od do – izberemo lahko datumski razpon dejanske uporabe (knjiženje izdaje, opravljanje dela delavca, stroja, stroška) elementov delovnega naloga.
 • Stranka od do – vnesemo (izberemo) šifre strank delovnih nalogov za katere izvajamo analizo. 
 • 1. skupina stranke od do – vnesemo (izberemo) šifre 1. skupine strank katerim pripadajo stranke delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.
 • 2 skupina stranke od do – vnesemo (izberemo) šifre 2. skupine strank katerim pripadajo stranke delovnih nalogov za katere izvajamo analizo. 
 • Izdelek do do – vnesemo (izberemo) šifre izdelkov delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.
 • Skupina artikla od do – vnesemo (izberemo) skupine artiklov katerim pripadajo izdelki delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.
 • Šifra oddelka od do – vnesemo (izberemo) oddelke artiklov katerim pripadajo izdelki delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.
 • Klasifikacijska šifra od do – vnesemo (izberemo) klasifikacijske šifre artiklov katerim pripadajo izdelki delovnih nalogov za katere izvajamo analizo.
 • Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovni mest delovnih nalogov.
 • Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev delovnih nalogov.
 • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov.
 • Analitika od do – izberemo razpon analitik delovnih nalogov.
 • Dodatne lastnosti delovnih nalogov – vklopimo v kolikor želimo v analizi delovnih nalogov kot dimenzije upoštevati tudi dodatne lastnosti delovnih nalogov.

Z gumbom   (Alt + L) sprožimo pripravo OLAP analize.

Prikazani podatki

V analizi lahko prikažemo naslednje zbirne podatke (desni gumb miške v preglednici):

 • Predvidena količina – predvidena količina materiala in storitev, predvidene ure dela in strojev iz delovnih nalogov.
 • Dejanska količina – dejanska količina materiala in storitev, dejanske  ure dela in strojev iz delovnih nalogov.
 • Razlika količina – razlika med dejansko in predvideno količino.
 • Lastna vrednost – lastna vrednost (strošek) delovnega naloga ali njegovih elementov.
 • Bruto prodajna vrednost – prodajna vrednost delovnega naloga ali njegovih elementov brez odštetih popustov in rabatov.
 • Popust/Rabat – vsota popustov in rabata delovnega naloga ali njegovih elementov. 
 • Neto prodajna vrednost – prodajna vrednost delovnega naloga ali njegovih elementov zmanjšana za popuste in rabate.
 • RVC – razlika v ceni (neto prodajna vrednost – lastna vrednost).
 • Število uporab – število pojavljanja določnega zapisa (npr. število pojavljanja določenega material v delovnih nalogih)

Razvrstitveni podatki

Podatke lahko v analizi razvrstimo v različne kombinacije in odvisnosti po:

Časovno opredeljeno

 • Leto
 • Četrtletje
 • Mesec
 • Datum razpisa
 • Rok (datum) izvedbe
 • Datum zaključka
 • Datum uporabe

Analitično (analitike delovnih nalogov)

 • Knjiga DN (knjiga delovnega naloga)
 • Številka DN (številka delovnega naloga)
 • Stroškovno mesto
 • Stroškovno mesto - višje
 • Stroškovni nosilec
 • Stroškovni nosilec - višji
 • Referent
 • Analitika

Izdelek (izdelki delovnih nalogov)

 • Izdelek
 • Skupina izdelka
 • Oddelek izdelka
 • Klasifikacija izdelka

Stranka (stranke delovnih nalogov)

 • Stranka
 • Skupina 1 stranke
 • Skupina 2 stranke
 • Stranka država

Elementi delovnega naloga (materiali in storitve, delo, stroji, ostalo)

 • Vrsta elementa DN
 • Element DN
 • Enota mere elementa DN
 • Skupina artikla (se nanaša na artikle zavihka »Material in storitve«)
 • Materiali
 • Delavci
 • Stoji
 • Ostalo

Do 10 lastnosti po meri delovnih nalogov

Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja.

Vsako kombinacijo podatkov je mogoče preko gumba  prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natsiniti  in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo nameščenega.

Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve .

Predvidene količine zasaditve

Izpis je namenjen prikazu količin izdelkov (sadik), ki jih je potrebno določen dan posaditi (posejati). Potrebne količine se preračunajo glede na stanje naročil kupcev (naročena količina, predviden datum dobave). Datum (dan) zasaditve pa se izračuna glede na predviden datum dobave iz naročila kupca in potreben čas, da sadika (seme) dozori za prodajo iz šifranta dobe rasti. Predlagamo, da pri tiskanju izpisa omejite prikaz le za razdobje enega koledarskega tedna. 

Izpis je aktiven samo, če je v nastavitvah programa aktivirana funkcija prikaza šifranta dobe rasti.  

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

 • Datum zasaditve od do – izberemo datumski razpon za katerega želimo dobiti dnevni izpis predvidene zasaditve. 
 • Knjiga NK od do – izberemo razpon knjig naročil kupcev iz katerih črpamo podatke o naročenih količinah izdelkov. 
 • Datum naročila od do – izberemo razpon datumov naročil kupcev za katera želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • Datum dobave od do – izberemo razpon predvidenih datumov dobave naročil kupcev za katera želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • Naročnik od do – izberemo razpon šifer naročnikov (strank) naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • 1. skupina naročnika od do – izberemo razpon 1. skupine stranke naročnikov naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • 2. skupina naročnika od do – izberemo razpon 2. skupine stranke naročnikov naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovnih mest iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • Številka DN od do – izberemo razpon delovnih nalogov iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • Referent od do – izberemo razpon referentov iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • Analitika od do – izberemo razpon analitik iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.
 • Artikel od do – vnesemo razpon šifer artiklov (izdelkov) za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve. Izpis bo nastal samo za te artikle (če je v izbranem obdobju potreba po njihovi zasaditvi).
 • Skupina artikla od do – vnesemo razpon skupin artiklov (izdelkov) za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve. 
 • Klasifikacijska šifra od do – vnesemo razpon klasifikacij artiklov (izdelkov) za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve. 
 • Šifra oddelka od do – vnesemo razpon oddelkov artiklov (izdelkov) za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve. 

Z gumbom   (Alt + L) pripravimo izpis v tabeli:

Tabela v levem delu prikazuje podatke o izdelku (sadiki); šifra, naziv, EM, skupina, klasifikacija, oddelek). V desnme delu pa po posameznih denvih (ime dneva in datum) količino izdelka, ki jo je potrebno zasaditi ter količino nsaditvenih enot (npr. lončki), ki jih je potrebno zasaditi glede na to, kakšna količina izdelka se zasadi v eno zasaditveno enoto).

V primeru zgoraj vidimo, da je potrebno v četrtek 27.2.2008 zasaditi 500 sadik solate oziroma 42 zasaditvenih lončkov.

Podatke lahko tudi natsinemo na tiskalnik (gumb ). Odpre se okno z izbirnimi pogoji tiskanja izpisa:

 • Datum zasaditve od do – izberemo datumski razpon za katerega želimo tiskati izpis. Predlagamo, da maksimalno izberete datumski razpon enega tedna.
 • Izpis loči po – izberemo kako so izdelki (sadike) v izpisu ločeni (brez, po skupini, klasifikaciji ali oddelku).
 • Uredi po – izberemo kako so izdelki (sadike) znotraj ločitvenega prikaza urejeni (po nazivu, po šifri).
 • Opis liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.

Izpis na tiskalnik je podoben izpisu v tabeli, le da je omejen glede na izbrne podatke tiskanja. Tudi tu za vsak izdelek (sadiko) dobimo podatek o dnevno potrebni količini zasaditve izdelka in količini v nasaditveni enoti.

Proizvodne cene

Izpis je namenjen prikazu količine in vrednosti (cene) prejema posameznega izdelka v materialnem skladiščnem poslovanju v določenem obdobju ter stroškov, ki so bili v tem obdobju zajeti v delovnih nalogih na katerih se je izdelek pojavljal. Izpis prikaže tudi kakšna naj bi bila proizvodna cena tega izdelka tako, da količino izdelka iz prejemov MSP podeli s stroški izdelka v delovnih nalogih. Poleg prikaza po izdelku izpis omogoča tudi prikaz po stroškovnih mestih in nosilcih.

Izpis je namenjen tistim uporabnikom, ki prejema izdelkov vršijo po neki v naprej dogovorjeni ceni v materialnem skladiščnem poslovanju, v delovnih nalogih pa samo spremljajo stroške (porabljen material, delo, stroje, ostale stroške). Tako lahko za določeno obdobje primerjajo kako dejanska cena odstopa od v naprej določene cene.

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

 • Datum od do  – izberemo datumsko razdobje za katerega ugotavljamo proizvodne cene (upoštevali se bodo prejemi z datumom znotraj izbranega razpona ter delovni nalogi z datumom zaključka znotraj izbranega razpona).
 • Knjiga DN od do – vpišemo (izberemo) knjige delovnih nalogov v katerih kontroliramo stroške.
 • Številka DN od do – vpišemo (izberemo) razpon številk delovnih nalogo za katere kontroliramo stroške. Izbor je možen le, če je knjiga DN izpolnjena in je knjiga DN od enaka knjigi DN do.
 • VP prejema od do – vpišemo (izberemo) vrste prometa prejema materialnega skladiščnega poslovanja v katerih ugotavljamo prejem izdelkov (SM ali SN).
 • Številka prejema od do – vpišemo (izberemo) razpon številk prejemov v katerih ugotavljamo prejem izdelkov (SM ali SN). Izbor je možen le, če je VP prejema izpolnjena in je VP prejema od enaka VP prejema do.
 • Skladišče od do – vnesemo (izberemo) šifre skladišč v katerih upoštevamo prejeme materialnega skladiščnega poslovanja.
 • Izdelek od do – vnesemo (izberemo) šifre izdelkov za katere ugotavljamo proizvodne cene.
 • Skupina izdelka od do – izberemo razpon skupin izdelka za katere ugotavljamo proizvodne cene.
 • Šifra oddelka od do – izberemo razpon oddelkov izdelka za katere ugotavljamo proizvodne cene.
 • Klasifikacijska šifra od do – izberemo razpon klasifikacij izdelka razpon skupin izdelka za katere ugotavljamo proizvodne cene.
 • Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovnih mest za katera ugotavljamo proizvodne cene.
 • Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev za katere ugotavljamo proizvodne cene.
 • Prikaži po – izberemo po čemu se prikažejo proizvodne cene (po izdelku, po stroškovnem mestu ali po stroškovnem nosilcu)
 • Uredi po – izberemo kako naj bodo podatki v izpisu razvrščeni (po šifri ali po nazivu).
 • Šifra skladišča – izberemo skladišča v katerih se kontrolira razpoložljivost zalog.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Z gumbom   (Alt + L) pripravimo izpis v tabeli:

Preglednica nam za vsak izdelek (SM ali SN) prikaže naslednje podatke:

 • Podatki o izdelku (SM, SN) –  kot so šifra in naziv in enota mere.
 • Prejeta količina – količina izdelka (SM, SN) prejeta v prejemih materialnega skladiščnega poslovanja.
 • Prejeta vrednost – vrednost prejetega izdelka (SM, SN) v prejemih materialnega skladiščnega poslovanja.
 • Cena prejema – vrednost prejema / količina prejema
 • Stroški po DN – lastna vrednost delovnih nalogov za izdelek (SM, SN).
 • Cena po DN – stroški po DN / količina prejema.
 • Razlika cena – cena po DN – cena prejema
 • Razlika vrednost – razlika cena * prejeta količina

Z gumbom   (Alt + T) pripravimo izpis na tiskalnik. Vsebina izpisa je enaka vsebini preglednice.

V tem prispevku