Verzija 2023.09.007

Obračun storitev

 • Šifranti - Doplačniki storitev - Umaknjena je kontrola na vnosu v primeru negativnega zneska ali odstotka doplačila.
 • Obračun: Urejen je izračun dejanskega doplačila. Za storitve, ki niso obroki, je umaknjen pogoj na šifro doplačnika in tip storitve. Dejansko doplačilo je lahko sedaj večje od vrednosti z davkom. 

Obračun plač

 • Dopolnitev priprave XML za obrazec REK-O v primeru napake, povezane s polji M09 in A101P zaradi spremenjene kontrole na eDavkih.

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala - Stanovalec:

 • Na vrhu desno je dodan gumb z oznako "+". S klikom nanj se pojavijo seznam vseh možnih zavihkov, pri čemer so obkljukani tisti, ki so trenutno vidni. S postavljanjem kljukic si lahko sami nastavimo, katere zavihke hočemo imeti vidne. Ko formo (ali program) zapremo, se nastavitev shrani. Ob ponovnem vstopu na formo Stanovalec se prikažejo tisti zavihki, ki smo si jih nazadnje nastavili kot vidne. Za vsako vrsto doma velja svoja nastavitev. Nastavljanje je možno šele, ko na vru izberemo nekega uporabnika.

Zdravstvo - Zdravstveni karton - Načrtovani posegi:

 • Dodan je stolpec Opravljeno, po katerem lahko posege tudi filtriramo.

Obračun - Obračun - Zdravstvo - ZZZS datoteke:

 • Odstranjeni trije zavihki, ki več niso v uporabi (Obdobni obračun, Pripravniki, Covid)

Obračun - Obračun - Sociala:

 • Dodana je nova možnost izpisovanja računov za stanovalce in svojce: Račun je možno izpisati tako, da se sobni dodatki ne izpišejo vsak posebej, ampak so združeni v ceno sobe + oskrbe. Združen je opis, cena in znesek (oskrbe in dodatkov) pa sešteta. Za takšen način prikaza je potrebno v osnovnih nastavitvah postaviti kljukico pri "Na računu dodatki zajeti v oskrbo". 
 • Dodana je nova možnost izpisovanja priloge oz. specifikacije za občine: Specifikacijo je možno izpisati tako, da se tržna dejavnost in žepnina ne izpisujeta v primeru, da plačnik žepnine ni občina. Za takšen način prikaza je potrebno v osnovnih nastavitvah postaviti kljukico pri "Na specifikaciji za občine skrij tržno dejavnost in žepnino od drugih plačnikov". Prav tako je možno nastaviti, da se specifikacija v celoti sploh ne prikazuje. V ta namen je v osnovnih nastavitvah dodana kljukica "Izpiši račun občine brez specifikacije"

Obračun - Obračun - Prenos v FRS:

 • Če je izbrana vrsta prenosa Sociala in nato še izbrana neka vrsta doma, se pojavijo na izbiro zgolj številke prenosov iz izbrane vrste doma.
 • Na izpisu prenosa (klik na gumb Izpiši) je na zadnji strani dopolnjena Rekapitulacija. Le-ta ima zdaj dodano še grupacijo po stroškovnih mestih, znotraj pa po kontih.
 • Pri izvozu v SAOP (klik na gumb SAOP) je zgoraj dodana še izbira vrste doma. Če je izbira prazna, se (tako kot do zdaj) prikažejo vsi računi, ne glede na vrsto doma. Če izberemo konkretno vrsto doma, pa se prikažejo zgolj računi iz izbrane vrste doma. Pri vstopu na formo je izbrana tista vrsta doma, ki je izbrana na formi Prenos v FRS.

Delo - Individualna habilitacija:

 • Na formah Vnos in Hitri vnos je poenoteno prikazovanje uporabnikovih storitev na način, da se prikažejo vse storitve, ki imajo datum začetka nižji ali enak izbranemu datumu, datum do pa prazen ali višji ali enak izbranemu datumu. Na formi Vnos se pri vnosu nove habilitacije podatek "Datum do" samodejno postavi na enak datum kot ga ima podatek "Datum", po potrebi pa ga vnašalec spremeni.

POMOČ NA DOMU:

Sociala  Stanovalec - zavihek Doplačila:

 • Pri ročnem novem vnosu storitve doplačila se v primeru, da ta storitev že obstaja, le-ta samodejno zaključi z datumom, ki je za en dan nižji od datuma začetka novega doplačila.

Delo - Skupni vnos storitev:

 • Pri pripravi za obračun je dodana kljukica "Za vse". Privzeto je obkljukana in pomeni, da bo s klikom na gumb "Priprava" narejena priprava za obračun za vse uporabnike naenkrat. Če kljukico odstranimo, se bo priprava izvedla samo za enega uporabnika in sicer za tistega, ki je izbran v levem seznamu uporabnikov. Program na to pred pripravo tudi opozori.


V tem prispevku