Kontrola podatkov v registru

Usklajena analitična evidenca osnovnih sredstev in DI z glavno knjigo

 

Kontrola registra osnovnih sredstev in sprememb
 v registru znotraj enega leta


Izpišemo si register (Zbirno po Kontih) na dan 1.1., prištejemo vse nove nabave, prištejemo ali odštejemo vse SV, odštejemo Izločitve (OS in DI), rezultat ki ga dobimo je stanje na  31.12. ki mora biti usklajen z Glavno knjigo.


Kontrola amortizacije znotraj OSDČe amortizacija v posrednem knjiženju (ali na izpisu obračuna amortizacije) ni usklajena  z amortizacijo v registru – to pomeni, da je bilo ročno kaj brisano na posameznih osnovnih sredstvih – to kontrolo lahko naredimo v samem OSD.

Izpišemo si obračun amortizacije in ga primerjamo z dnevnikom Sprememb za tip spremembe AM (Če imamo tudi amortizacijo Okrepitve ali Oslabitve je potrebno preveriti še Tipe AK in AS).

V tem prispevku