2023.10.001

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Kartica konta: Odpravljena je težava na začetnem stanju prvega obdobja pri izpisu analitične kartice med leti.
 • Kartica konta: Odpravljena je težava pri izpisu kartice po datumu dokumenta/ opr. storitve z upoštevanjem knjižb v Posrednem knjiženju.
 • Pregled knjiženja: Občutna pohitritev izvoza podatkov na obdelavi Priprava datoteke (Excel, csv). Delovanje funkcionalnosti ostaja odvisno od zmogljivosti strojne opreme.
 • Izkazi: Prenovljene so nastavitve za prikaz zneskov v izračunu izkaza:
  • Dodana je opcija Cela števila.
  • Izbire se med seboj izključujejo.
 • Izpisi in pregledi - IOP: Na izpisu je omogočena opcija dodajanja mobilne številke in elektronskega naslova prejemnika.
 • Računi - Podrobnosti plačil: Upoštevana so plačila pred in po prenosu v novo leto v Dvostavnem knjigovodstvu.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Register osnovnih sredstev, Kartica osnovnega sredstva, pregled in priprava datoteke za UJP,  če je izbrana opcija dograditev vključena v vrednost osnovne šifre in je bila dograditev izločena:
  • dopolnitev, da vrednost izločene dograditve ni več vključena v vrednost osnovne šifre;
  • na registru in kartici osnovnega sredstva prikaz izločene dograditve z vrednostmi 0,00.
 • Izvoz na UJPnet - Na maski za priprava datoteke o osnovnih sredstvih za UJP, je dodana možnost omejitve podatkov z izborom kontov iz registra, polje Konto. V primeru, da so izbrani konti iz preglednice Izbor kontov, sta polji Konto od-do zaprti za izbor. 

OST Obračun storitev

 • Šifranti - Otroci: 
  • Na Vnesi zapis, Vnesi zapis iz in Popravi zapis so dodana nova polja: Nerezident, Država rezidentstva, Zuja davčna številka, Naslov nerezidenta - ulica, Naslov nerezidenta - kraj, Naslov nerezidenta - država. 
  • Nova polja so vidna tudi v preglednici.
  • Polja so vidna samo za kodo programa Š.

Ogrodje – iCenter

 • VOD datoteka - IZVOZ: 
  • Urejen zapis vrstnega reda knjižb v enakem vrstnem redu kot se pripravijo na temeljnici.
  • Urejeno polnjenje podatka "Tečaj" in "Datum tečaja" v primeru deviznih vrednosti na knjižbah.

PP Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov - označitev V plačilo: urejeno je upoštevanje Neto roka plačila za dobropise s skontom, ki so že zapadli.

PRAC Prejeti računi

 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti računi: Pri vnosu računa je dopolnjeno predlaganje datuma v polje datum opravljanja tako, da datum iz polja datum računa v datum opravljanja predlaga samo pri prvem vnosu.
 • Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki: Dopolnjena je kontrola, ki preverja ali so na računu predlagani vsi davki iz povezave PRAC-MSP in sicer tako, da se kontrola ne izvaja več, ko je račun knjižen. Če račun ni knjižen program opozori na neskladje med davki, ki so na računu in na povezanih dokumentih nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi - Povezava PRAC-MSP - Preglednica za delno povezovanje dokumentov:
  • na preglednici je omogočeno, da se ob spremembi shrani vrstni red stolpcev;
  • spremenjena je privzeta postavitev stolpcev;
  • vrstni red artiklov je usklajen z vrstnim redom, kot je na gumbu Podrobnosti.
 • Prenovljeni prejeti računi - Preglednica računov - umaknjen je stolpec Neto vrednost.
 • Povezava prejetega računa do osnovnih sredstev za dogodek nabava - dodana možnost povezave tudi na računu s statusom knjiženo: 
  • povezava se izvede, ko sta usklajena znesek vrstice računa in seštevek povezav do osnovnih sredstev;
  • ob vpisu povezave se v revizijsko sled vpiše oznaka, da je bila povezava narejena iz knjiženega računa. 
 • Dodana kontrola pred potrditvijo povezave računa in osnovnega sredstva (SI lokalizacija) glede na tip vnesenih DDV vrstic, če izbrana obdavčitev računa ni v povezavi z osnovnimi sredstvi. Program javi opozorilo z možnostjo prekinitve postopka povezave.
 • Prejeti računi: Omejitve v programu vezane na nivo operaterja 9 so prenesene na varnostni ključ PRAC - Omejitve na operaterju - Nivo 9.
 • Prejeti račun: Povezava PRAC-MSP - Pri pripravi knjižb iz povezanega dokumenta nabave se upoštevajo tudi analitike, ki so evidentirane na vrsticah povezanega dokumenta.
 • Prejeti računi - vnos knjižbe direktno v preglednico knjižb - urejeno je predlaganje vodečih ničel v polju Dokument.
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz eračuna: Če je program nastavljen, da se ob uvozu eračuna naredi povezava na dokumente nabave se po novem, če na računu ni vpisano stroškovno mesto povezava vzpostavi ne glede na stroškovno mesto na dokumentu nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz prejetih računov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri uvozu računov (Conversion failed..). Do napake je prišlo v primeru aktivne nastavitve na knjigi dokumentov Predlagaj povezavo iz eRačuna.

SPR Spremljanje plačil računov

 • Računi in plačila: Urejen je vpis Znesek plačila na 0,00 namesto prazno. Vpis se izvede na potrditvi polja in na gumb Potrdi.
 • Pripomočki - Otvoritev leta: dopolnjena je priprava otvoritev: upoštevajo se tudi plačila, ki imajo v Znesek plačila vpisano prazno. 

DOH Dohodnina

 • V primeru uporabe šifranta Pogodbenikov (v programu Drugi osebni prejemki) je pri pošiljanju obvestil za dohodnino omogočena uporaba Gesla zaposlenega za zaščito dokumenta.
 • V šifrant Vrste prejemkov dodane šifre od 8204 do 8312, ki se poročajo v datoteki VIRDOH.
 • Na vnos podatkov za zavezanca dodan nov zavihek Neobd. stroški, na katerega se vnašajo podatki o Znesku celotnega prejemka ter Znesku neobdavčenega prejemka.
 • Omogočen vnos podatkov za vrste dohodkov od 8204 do 8312 na zavihek Neobd. stroški.
 • Izvoz podatkov:  dodana priprava nove datoteke VIRDOH, v kateri se zbirajo podatki iz zavihka Neobd. stroški ter izpis vsebine datoteke.
 • Analiza dohodnine: na vstopno okno dodano polje Neobd. stroški - če je označeno, se v analizi prikazujejo tudi stroški, ki so vneseni na zavihek Neobd. stroški.
 • Datoteka Zavir.p-1 za uvoz podatkov v Dohodnino: dopolnjena struktura datoteke -  dodana možnost uvoza podatkov na zavihek Neobd. stroški.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Obračun pogodb - funkcija Avtomatska priprava - dodano je  polje Obračunaj samo še ne obračunane pogodbe.
 • V primeru, ko bo polje označeno s kljukico, bo program glede na izbrani datum plačila v obračun prenesel samo pogodbe, ki za izbrani datum plačila še niso bile obračunane.
 • Obračunski list - urejen/posodobljen izpis osnovnega obrazca.
 • Dopolnjena priprava REK-O obrazca v primeru, ko pri pripravi obrazca označimo polje Davčna številka dijaka. V tem primeru se iz Obračuna storitev poleg davčne številke iz šifranta dijakov, prenašajo tudi podatki iz razdelka Nerezidenti. V primeru, ko je dijak označen kot Nerezident, se ustrezno prenašajo še podatki o Državi rezidentstva, v primeru vpisane Tuje davčne številke pa še Ulica, Kraj in Država rezidentstva).

KE Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih:
  • Prikaz vodje zaposlenega glede na organizacijsko strukturo.
  • V preglednico zaposlenih dodana polja: Šifra enote org. strukture, Naziv enote org. strukture, Vodja (šifra), Vodja (naziv), Polni regres, Dni na teden.
 • OLAP Struktura zaposlenih:
  • Na okno pred vstopom v analizo dodana možnost izbire statusa zaposlitve.
  • V analizo dodana polja: Polni regres, Dni na teden, Vodja (šifra), Vodja (naziv).
 • Omogočeno razvrščanje po imenu in priimku ali šifri zaposlenega pri tiskanju poteklih dogodkov.
 • Odpravljena težava s prikazom sprememb zaposlenih v obdobju.
 • Pretekle zaposlitve - ob kliku na funkcijo Izračunaj, se ponovno prikažejo podatki o delovni dobi za čas od zadnje zaposlitve do izbranega datuma.

OPN Obračun potnih nalogov

 • Potrjevanje potnih nalogov:
  • Dopolnitve procesa potrjevanja potnih nalogov glede na različne nastavitve potrjevanja.
  • Dodane kontrole glede na to, v katerem status je nalog.
  • Prepoved odklepanja potnega naloga, sprememb na nalogu, dokler je nalog v eni od faz potrjevanja.
 • V primeru obračuna naloga brez vnesenih obračunskih vrstic dodano opozorilo "Ali želite res zaključiti nalog brez obračunskih vrstic?".
 • Onemogočeno dodajanje obračunskih vrstic po prenosu v Plačilni promet, Dvostavno knjigovodstvo.
 • Na preglednico potnih nalogov dodana polja:
  • Šifra skupine potrjevalcev,
  • Naziv skupine potrjevalcev,
  • Dodatni opis relacije.
 • Analiza stroškov in Analiza potnih nalogov:
  • Dodano polje Dodatni opis relacije.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Lestvica za dohodnino in olajšave - samodejno se upoštevajo podatki prejšnjega leta, če ne obstajajo zapisi za tekoče leto.
 • Letno obvestilo o ocenjevanju uspešnosti - omogočeno pošiljanje po elektronski pošti samo za izbrano Organizacijsko enoto.
 • V šifrant Prispevkov na plače dodana možnost oznake, da se prispevek ne obračuna od bonitet in obdavčenih materialnih stroškov - novost je namenjena samo izračunu dodatnih prispevkov za poklicno zavarovanje.
 • Evidenca prisotnosti:
  • Pripravljen izpis evidence o izrabi delovnega časa.
 • Pripravljen varnostni sistem za dostop do menija poročila ter posameznih vrstic znotraj menija pripomočki.
 • Odpravljena je težava, ki se je pojavila v koraku 2 evidence prisotnosti, v primeru, ko je bila izbrana nastavitev Združi obdobje od/do na vrsti obračuna. 
 • eBOL:
  • Urejena kontrola osnov za boleznine v primeru odsotnosti, ki gre v celoti v breme delodajalca.
 • eNDM:
  • Urejena priprava podatka datum oddaje.
 • Obrazci eNDM:
  • Odpravljena težava s pošiljanjem priponk v primeru obračunov eNDM, ki nimajo vpisane številke eBOL.
 • eBOL:
  • Omogočeno ročno spreminjanje leta osnove za boleznine na zapisu evidence odsotnosti.

Registracija časa

 • V nastavitev programa je dodana nova nastavitev za aktivacijo revizijske sledi. Ko se nastavitev izbere, je skozi program ni mogoče več izklopiti. 
 • Revizijska sled se beleži pri vseh spremembah; dodajanje, brisanje in spreminjanje dogodkov. Ob vnosu spremembe se odpre okno za obvezen vnos razloga, če razlog ni vpisan, se sprememba ne shrani.
 • Do revizijske sledi dostopamo z desnim klikom na zaposlenega v registraciji prisotnosti. 
 • Omogočeno je dodajanje malice preko pripomočka Dodaj skupni dogodek.
  • Če dogodek malica v dnevu že obstaja, se nov dogodek ne doda.
 • V primeru, ko čas začetka ali čas konca ni vpisan in imamo povezavo na obstoječe dogodke, se pokaže opozorilo.
 • Na pripomoček za Dodajanje skupnega dogodka je dodano obvestilo o izvajanju pripomočka. 

mojINFO

 • Omogočena uporaba dvostopenjske avtentifikacije.
 • Urejeno je omogočanje malice preko gumba za hitri vnos.
 • Podatek Osnova ur za koriščenje je dodan v Zbirniku ur zaposlenih.
 • Na Zbirniku ur zaposlenih je dodano upoštevanje kontrole za prepoved opravljanja nadur. 
 • Urejeno širjenje in ožanje stolpcev v menijih in podmenijih.
 • Prikaz praznega seznama na Zbirniku ur zaposlenih, če vodja skupine nima nobenega zaposlenega v svoji skupini.
 • Na zavihek Vse prisotnosti je dodan podatek Osnova ur za koriščenje.
 • Odpravljena težava na Ocenjevanju, če vodja skupine nima nobenega zaposlenega v svoji skupini. 
 • Modul Kadrovska dokumentacija je umeščen na predzadnje mesto.
 • Omogočena je prijava dopusta, če uporabnik nima licence KE v iCentru.
 • Omogočen je pregled in download dokumentov iz Kadrovske dokumentacije, če uporabnik nima licence KE v iCentru.
 • Dodano je opozorilo, ki se izpiše pri prijavi odsotnosti in potrjevanju odsotnosti, ko zaposleni prijavi več dopusta, kot ga ima na razpolago. 
 • V nastavitev programa registracije prisotnosti je dodana nova nastavitev za aktivacijo revizijske sledi. Ko se nastavitev izbere, je skozi program ni mogoče več izklopiti. 
 • Revizijska sled se beleži pri vseh spremembah, ki jih naredi vodja, t. j. na zavihku Vse prisotnosti. 
 • Ob vnosu spremembe se na formi označi polje za obvezen vnos razloga. Če razlog ni vpisan, se sprememba ne bo shranila.  
 • Do revizijske sledi dostopamo z desnim klikom na zaposlenega v registraciji prisotnosti. 
 • V primeru vpisovanja dogodkov s sistemskimi tipkami za hitri vnos, je pri urejanju dogodka onemogočeno vpisovanje časa konca dogodka. 

FAK Fakturiranje

 • Nad preglednico vrstic računa / predračuna se prikazuje neto prodajna cena in neto prodajna cena z DDV.
 • Pri izvozu računov v Dvostavno knjigovodstvo in DDV smo omogočili sočasen izbor več knjig za prenos v knjigovodstvo.
 • Nadaljevanje prenove vnosne forme računa/predračuna:
  • Prikaz tečaja se obrne 1/tečaj za HR lokalizacijo (računi/predračuni od leta 2023 naprej) in SI lokalizacijo (računi/predračuni od leta 2007 naprej).
  • Intrastat:
   • prikaz nazivov izbranih šifer posameznih podatkov intrastata,
   • pogoji dobave: podatek je onemogočen, prikazuje se iz šifre paritete.
  • Stroškovno mesto stranke je urejeno kot vsa ostala polja s podšifrantom (gumb...).
  • Pri namestitvi programa se naredi "update" na tabeli načinov plačil računov in sicer se napolni datum transakcije na zapisih, ki ga nimajo (= datumu računa).
  • Kontrola "Vies" sedaj kontrolira ID št za DDV vpisano na računu in ne več ne na stranki plačniku.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpisi - pregled po dokumentih; hitrostna optimizacija priprave izpisa prometa izdaje po FIFO metodi.
 • Knjiženje - Predprejemi:
  • Program se je dopolnilo z možnostjo izračuna kalkulacije na način, da se ohranja % marže med nabavno, prodajno in maloprodajno ceno. Dodalo se je novo nastavitev v nastavitve modula Materialno skladiščno poslovanje in novo nastavitev v šifrant poslovalnic v "Izračun kalkulacije prejemov" v modulu Trgovina na drobno.
  • Nastavitev izračuna kalkulacije v nastavitvah programa MSP velja za "veleprodajni del" sistema, nastavitev v šifrantu poslovalnic TDR pa za "maloprodajni del". Pri maloprodajnem delu je vnos podatkov preko Predprejemi - maloprodaja.
  • V primeru nastavitve izračuna kalkulacije "%rvc iz zadnje kalkulacije" se fakturna in nabavna cena predlagajo iz zadnje kalkulacije. Enako se predlagajo tudi prodajna in maloprodajna. V primeru spremembe nabavne cene, pa se prodajna in maloprodajna cena preračunajo na podlagi %rvc, kateri je veljal v zadnji kalkulaciji. Tudi pri tej novi nastavitvi veljajo vse obstoječe nastavitve: izjeme v cenah, ne predlagaj VPC, zakleni kalkulacijo, itd..
 • Knjiženje - Interni prenosi:
  • Dopolnitev programa z možnostjo določitve, kako se predlaga datum internega prenosa iz skladišča blago na poti v ciljno skladišče. V šifrantu vrste prometa za interne prenose je nova nastavitev "Privzeti datum prenosa", ki določa, kako se predlaga datum internega prenosa iz skladišča blago na poti v ciljno skladišče. Možnosti so iz datuma izvornega dokumenta ali iz trenutnega datuma. Privzeta nastavitev je iz trenutnega datuma, kar pomeni dosedanje delovanje. Dodatna nastavitev "Omogoči spremembo datuma" pa določa, ali lahko uporabnik prosto vnese datum prenosa v programu internih prenosov. Privzeta nastavitev ni potrjena, kar pomeni, da bo privzeto delovanje, kot do sedaj, ko uporabnik ni mogel prosto določiti datuma.
  • V programu Interni prenosi se je na potrditvenem oknu za prenos dodalo polje z datumom za ciljni dokument. Datum se predlaga na podlagi nastavitev vrste prometa. Če je dovoljeno spreminjanje datuma, se datum lahko prosto vnese, toda samo v dovoljenem knjižnem obdobju iz nastavitve programa in v obdobju med datumom izvornega dokumenta in trenutnim datumom.
 • Knjiženje - Interni prenos iz maloprodaje:
  • Prenosi blaga iz maloprodaje v veleprodajo (vračanje blaga iz maloprodajnih poslovalnic na glavno skladišče) potekajo preko skladišča za blago na poti. Ko se artikli, ki so označeni na način, da se vodijo po serijah, v maloprodaji pa ne, se je pri vračanju iz MP v VP program dopolnilo z novim vmesnikom, preko katerega je možno tem artiklom vpisati pravo serijo, tisto, katera se vrača v skladišče veleprodaje. Ta vmesnik se odpira le v primerih, ko so v dokumentu prenosa artikli, za katere velja "Zaloge po serijah = Da" in "Serije v maloprodaji = Ne".
 • Na zavihek vrstic predprejema smo dodali gumb, ki odpre preglednico za vnos popisa prispelih količin na knjigah predprejema, ki so namenjene pripravljanju komisijskih zapisnikov.
 • Promet izdaje - Izvoz porabe brez odmikov, na nastavitveno masko dodana kontrola pri vnosu privzetega konta zaloge, da stran knjiženja na njem ne sme biti označena "Se ne knjiži", enaka kontrola po artiklih in vnesenih kontih zaloge pri pripravi podatkov.
 • Predprejemi - Tranzi, v primeru vodenja tipa skladišča po planskih cenah, je dodana kontrola na vpisano plansko ceno na artiklu pri prenosu predprejema v tranzit. V kolikor artikle za tip skladišča nima vpisane planske cene program vrne opozorilo in prekine proces.
 • Predprejemi - maloprodaja, tiskanje nalepk iz preglednice je dopolnjeno tako, da v kolikor je izbrana vrsta prometa, ki je zapisnik o spremembi cen, je gumb omogočen tako za pripravljene kot knjižene dokumente. Z izborom gumba se prikaže nastavitvena maska, kjer za omenjeno vrsto prometa v skupini "Število nalepk" nova kljukica, preko katere določimo število nalepk artikla glede na zalogo artikla na poslovalnici.
 • Predrprejemi - pri uvozu preko čarovnika na vrstičnem vnosu je urejen izračun statistične vrednosti v primeru da je v glavi in pri uvozu izpolnjen podatek o Intrastatu.
 • Knjiženje - Inventure:
  • Priprava inventure po maloprodajnih cenah v primeru združenega tdr/msp, t.j. vodenje maloprodaje v MSP. Gre za dopolnitev programa pri uvozu podatkov iz ročnih terminalov in preko čarovnika za uvoz ter dopolnitev pripomočka osvežitev knjižnega stanja inventure.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • V nastavitvah programa je dodana nastavitev »Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi«. Nastavitev omogoča kontrolo naročil dobaviteljem vezano na eno samo nabavno pogodbo.
 • Pripomočki - Avtomatsko formiranje naročil, na nastavitvah je dodana opcijo izbire skladišč podobno kot klasifikacije. Filter več skladišč se upošteva enako kot se do sedaj za eno skladišče, v kombinaciji s skupino skladišč.
 • Preglednica "Predlog za naročilo" je dopolnjena s podatki "Predlog pakiranje" in "Predlog pakiranje 2". Preračun se izvaja glede na predlagano količino in se ne spreminja. Na teh dveh poljih je dodana možnost preračuna s funkcijsko tipko F6 na polju Predlog pakiranja in Alt+F6 na polju Predlog pakiranje 2 se v polje "Za naročilo količina" preračuna Predlog pakiranja * Količina pakiranja z F6 oz. Predlog pakiranja 2 * Količina pakiranja 2 z Alt+F6.
 • S fokusom na polju Za naročilo količina se sam podatek preračun z trenutno vpisano količino * Količina pakiranja z F6 oz. trenutno vpisano količino * Količina pakiranja 2 z Alt+F6.
 • Na polje "Za naročilo količina" je dodan kalkulator.
 • Pripomočki - Avtomatsko formiranje naročil, v preglednico Predlog za naročilo je dodan nov stolpec s podatkom iz artikla »Šifra za primerjavo«.
 • Pripomočki - Avtomatsko formiranje naročil, spremenjen način delovanja vezan na novo nastavitev »Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi«. Pri pripravi podatkov se v preglednici artiklov deli vrstice glede na dobavitelja in pogodbe. Pri pripravi naročila se naročila združujejo glede pogodbe 1:1.
 • Kupci - odpremni nalogi; urejanje načinov plačil je aktivno tudi, če je na knjigi odpremnih nalogov vklopljena opcija preprečitve spreminjanja odpremnega naloga knjiženega v MSP.
 • V pripomočku Avtomatsko formiranje naročil odpravljena težava pri izbiri naročil iz preglednice v primeru da je bilo v šifri operaterja pika.
 • Kupci in dobavitelji - prevzemi od dobaviteljev; na vseh uvozih v prevzeme od dobaviteljev smo poenotili vpis artiklov s serijami (lahko vpišeš artikel brez serije, ne moreš vpisati serije "-").
 • Odpravljena težava pri brisanju vrstic naročila, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo: "qryVrstice: Cannot perform...".
 • Kupci, naročila kupcev; sistem zaokroževanja količin artiklov na naročilu kupca po "minimalni količini in celoštevilčnem koraku" ni več odvisen od podatka artikli-stranke naročanje dovoljeno (ta podatek je izključno namenjen naročanju dobaviteljem).
 • Kupci, naročila kupcev; pri Avtomatskem formiranje naročil iz naročil kupcev je spremenjen način delovanja vezan na novo nastavitev »Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi«. Pri pripravi podatkov se v preglednici artiklov deli vrstice glede na dobavitelja in pogodbe. Pri pripravi naročila se naročila združujejo glede pogodbe 1:1.
 • Dobavitelji - prevzem od dobavitelja, artiklom katerim je sledljivost določena po sistemu "Ne - samo sledljivost" se na prevzemu od dobavitelja lahko vpiše serija (lahko pa ostane podatek prazen).
 • Kupci - naročila kupcev in odpremni nalogi; ureditev intrastat podatkov na način, kot je bilo urejeno na računih programa fakturiranje (prikaz nazivov izbranih šifrantov, pogoj dobave se ne vnaša več, se samodejno prepiše iz paritete).

Ogrodje – iCenter

 • Pri nastavitvah vzorcev izpisov smo dodali možnost nastavljanje višine glave strani.

TDR Trgovina na drobno

 • Gotovinska prodaja - urejen prikaz zaloge serije artikla (F11) v primeru vnosa računa v naslednje leto.
 • Na pregledu knjiženja MSP - Zbirno po artiklih , smo dodali stolpec z nerazknjiženimi artikli inventure. Vrednost je prišteta v skupni količini izdaje.  Funkcionalnost je dodana v sistemih, kjer se inventura dela znotraj modula TDR.
 • Gotovinska prodaja - optimizacija vpisa artikla v primeru nastavitev Prikaz razpoložljivosti zaloge = Da na vrsti prometa.
 • Gotovinska prodaja - v primeru nepravilno zaključenega računa, napaka POS, zaprtje programa, prekinitev interneta.  Kar pomeni da za račun, niso še vpisani načini plačil, katerih seštevek je enak računu, se ob odprtju preglednice izpiše obvestilo o pravilni zaključitvi konkretnega računa. V primeru izbire davčnega potrjevanja iz preglednice so ti računi izvzeti iz obdelave.
 • Gotovinski računi - pri uporabi modula KM in sistema ugodnosti, se za artikle, za katere so v sistemu ugodnosti nastavljeni količinski popusti, na paket artiklov zajetih v sistem ugodnosti v ozadju po vrsticah preračuna delež popusta, ki se uporabi pri izračunu vrednosti pri delnem stornu vrstice. Primer: v kolikor imamo ugodnost 2 za 3 in na račun vnesemo bodisi 3 različne ali 3 enake artikle in le te zavedemo vsak artikel v svojo vrstico na računu odraža popust 100% na eno vrstico v ozadju pa se delež popusta razdeli med vse 3 artikle po 33,33%, kar pomeni da se pri delnem stornu katere koli vrstice od teh preračuna njena vrednost z 33,33% popusta. Deleže se računa tudi v kombinaciji z osnovnim sistemom popustom.
 • Gotovinski prodaji - dostop do preglednic šifrantov darilnih kartic in kartic ugodnosti je ukinjen. Možen vnos je ročni vpis šifre ali preko skenerja. V kolikor ima operater pooblastilo "TDR - Gotovinska prodaja: KM iskanje kartice po nazivu" = true (eksplicitno) je omogočen vnos kartice z vnosom imena lastnika kartice, v primeru večih zadetkov se prikaže preglednica za izbor kartice.
 • Gotovinska prodaja - pri formiranju XML-ja za prenos v miniMAX v primeru računa prodaje kupcu EU je urejeno pravilno generiranje Šifre stopnje DDV-ja.
 • Gotovinska prodaja:
  • Pri prenosu iz predračuna v gotovinski račun se tiskanje po 82.čl.ZDDV (v obliki za davčnega zavezanca) določi na podlagi vpisanih podatkov o kupcu iz predračuna. Glede na vrsto stranke in oznako DDV se gotovinski račun ustrezno izpiše po 82. ali 83.čl.ZDDV - dodatna potrditev izpisa po 82.čl.ZDDV ni potrebna. V primeru, ko se želi na samem gotovinskem računu spremeniti podatke iz predračuna, pa se to lahko standardno izvede preko vnosa podatkov o kupcu (F4).
 • Ob namestitvi programa so privzete vrednosti nastavljene na :
  • Tip tiskalnika : Drugi,
  • Predal -  priključitev preko tiskalnika : privzeto prazno,
  • Prikazovalnik - priključitev preko tiskalnika - privzeto prazno,
  • Nastavitev čitalcev - Privzeto Čitalec - tipkovnica. 

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Na vseh preglednicah programa vključno v šifrantih (razen skupnih šifrantih) in izpisih urejeno fokusirano barvanje vrstice v kateri se uporabnik nahaja.
 • Šifranti - materialna sestavnica; pri dodajanju nove sestavine skozi modularno materialno sestavnico je na preglednici artiklov, ki jih izbiramo pri dodajanju nove sestavine, sedaj omogočeno dodajanje, urejanje, brisanje in kopiranje artiklov. V kolikor v sestavnico vstopimo skozi vnosno formo artikla, prej omenjeni gumbi niso dodani.
 • Dodana bližnjica do pokalkulacije delovnega naloga (omejitev možna z isto varnostno nastavitvijo, kot velja za dostop preko menija izpisi):
  • znotraj delovnega naloga,
  • na preglednici delovnih nalogov (preko desnega klika miške),
  • na napredovanju delovnih nalogov.
 • Izpisi - predvidena poraba materiala; urejeno zaokroževanje predlaganja količin za delovne naloge, naročila dobaviteljem ali interna naročila.
 • Knjiženje - delovni nalogi; odpravljene težave pri vnosu novega delovnega naloga za izdelek kateremu se zaloga spremlja po serijah; sedaj je vnos serije zopet takoj sproščen.

Artikli

 • Na polju za vnos cene preglednice vrstic računa / predračuna je možen vnos v cenik s pomočjo tipke F3 neglede na status računa / predračuna.
 • Na polju za vnos cene preglednice vrstic naročila kupca / odpremnega naloga je možen vnos v cenik s pomočjo tipke F3 neglede na status naročila kupca / odpremnega naloga.

SPL Skupni šifranti

 • Obračun obresti - šifrant obresti: kontrola na brisanje šifer v šifrantu obresti, ki je skupen za vse uporabnike povezanih baz in zavrnitev brisanja, če je šifra že uporabljena. 
 • SAOP Banke: Ažuriran šifrant nazivov bank.

Web.API

 • Umik starejših verzij API metod (so nadomeščene z _v2 verzijami):
  • GetCustomerItemGroupDiscountsComercialTerms 
  • UpdateCustomer 
  • AddDispatchAdvice 
  • GetDispatchAdvice 
  • ModifyDispatchAdvice 
  • UpdateEmployees 
  • PostDospatchAdviceToInvoice 
  • AddPreReceipt 
  • GetPreReceipt 
  • ModifyPreReceipt
  • Price
  • GetStockForecasting
 • Dodana je metoda GetPayrollAttendence, ki vrača seznam obračunov evidence prisotnosti. 
 • Entiteti PayrollAttendance je dodana metoda GetPayrollAttendanceRow, ki vrača seznam vseh obračunskih vrstic zaposlenih, za izbrano leto in mesec.
 • UnloadingDispatchAdvice - nova API metoda za vpis podatkov "razkladanja" odpremnega naloga.
 • AddElectronicDevices - izdelali smo metodo za urejanje podatkov o elektronskih napravah. 
 • GetWorkOrder - spremenjeno navajanje podatka o priponkah delovnega naloga, sedaj se pridobi podatek o šifri dokumenta.
 • Add/ModifyWorkOrder - možno dodajanje/spreminjanje priponk in fascikla delovnega naloga.
 • UpdateWorkOrderMasterData - možno dodajanje/spreminjanje priponk in fascikla delovnega naloga.
 • GetPrice_V2, GetPrices - metodi za klicanje cene (cen) izbranega cenika sedaj upoštevata varnostna pooblastila iz SAOPa glede omejenega dostopa do cenika
 • Pri metodi ModifyDispatchAdvice V2 smo odpravilo težave, ko se ni zabeležil čas spremembe podatka
 • Na entiteti SupportedFamiliyMember so dodane validacije za obvezen vnos datuma rojstva ter obvestilo o šifrah sorodstva, ki so dovoljene za vnos. 
 • Urejeno je opozorilo na metodi DeleteTravelOrder, v primeru ko uporabnik nima licence za OPN. 
 • Dopolnjena je metoda IncomingInvoiceDeliveryNote:
  • metoda omogoča zapis dveh novih polj in sicer izvor, kjer se beležijo podatki o izvoru prevzemnice (izvorni sistem, dokument..);
  • številka naročilnice.
 • GetRetailInvoices - uredili smo delovanje metode tudi ob kombinacije vsebine podatkov z nedovoljenimi znaki v XML (<, >, /, ', '').
 • ApiVersion_V2 - izdelana nova verzija metode ApiVersion, sedaj deluje tako v XML kot JSON obliki, za pridobivanje podatkov je potrebna "registracija" organizacije, uporabniškega imena in gesla. Dodan je podatek o verziji SAOP ERPa <SAOPVersion>.
 • PrintProformaInvoiceToPDF - priprava PDF izpisa predračuna sedaj ni več odvisna od statusa predračuna temveč samo do tega ali je že izstavljen ali ne.
 • PostDspatchAdvice - urejeno knjiženje odpremnega naloga z vklopljenim proizvodnim načinom dela v primeru zadostne zaloge artiklov za odpremo.

SOCIALA, ZDRAVSTVO IN OBRAČUN

 •   Odpiranje nove seje komisije.
 •   Številčenje računov pri obračunu za PND.
V tem prispevku