Oddaja refundacij v sistem eNDM

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v letu 2020 omogočil prevzem elektronskih bolniških listov (eBol) preko portala SPOT (eVEM). Za direkten prenos bolniških listov v Saop iCenter smo vam pripravili rešitev (plačljiva aktivacijska koda), katera omogoča, poleg (obveščanja o prispelih bolniških listih, samodejno shranjevanje bolniških listov, uvoz vseh odsotnosti ter kontrolo usklajenosti podatkov med izvajanjem obračuna) tudi Oddajanje zahtevkov za nadomestilo plače (eNDM) neposredno iz iCentra.

V obračunu plače se pripravi zahtevek za refundacijo nadomestila plače, kateri je samodejno povezan s prejetim bolniškim listom. Iz programa za Obračun plač je omogočena oddaja v sistem eNDM za stranke, ki imajo v obračunu plač zaposlene na podlagi enostavnega urnika (5X8 ur) in Posebnega koledarja (zaposlitev za krajši delovni čas, invalidi, različna mesečna delovna obveznost, npr. zdravstvo in sociala, …). Za oddajo zahtevkov v sistem eNDM je potrebno imeti dokupljeno kodo za eBOL. Prednost uporabe sistema eNDM je tako lažja in hitrejša oddaja refundacijskih zahtevkov na ZZZS. 

V nadaljevanju je opisan postopek ter potrebne nastavitve za oddajo refundacij v sistem eNDM. 

Splošne nastavitve

Pred prvo oddajo eNDM je potrebno preveriti nastavitve ePoštarja in sicer za aktivnosti:

  • Pridobitev statusov vlog ZZZS
  • Oddaja vlog na ZZZS.

Nastavitve lahko uredi samo operater Skrbnik. V iCenter se torej prijavite kot Skrbnik (ali za to prosite skrbnika v vašem podjetju ali ustanovi). Nato izberite:

Administracija…Uporabnik in računalnik…Nazivi in licence.

Odpre se seznam vaših licenc. Postavite se na ustrezno licenco ter kliknite na ikono za Popravi zapis. Kliknite še na gumb  .

Dvokliknete na ZZZS Kadrovski vmesnik e-NDM.

Odprejo se aktivnosti za storitve za kadrovski vmesnik e-NDM. Dve od štirih storitev sta že aktivni (imata kljukico v stolpcu Aktivno). Ti dve že aktivni storitvi se uporabljata za prevzem e-bolniških listov.

Za ureditev povezave za pošiljanje elektronskih refundacij pa je potrebno aktivirati še ostali dve storitvi: Pridobitev statusov vlog ZZZS ter Oddaja vlog na ZZZS.

Storitvi aktivirate tako, da se postavite  najprej na prvo ter dvokliknete nanjo. Polje Aktivna storitev označite s kljukico. V polje Čas hranjenja vsebine vpišite 30d. V podatku Pogostost priporočamo, da izberete Dnevno ter ponavljanje na 1 dan. V podatku Dnevna pogostost pa izberete Izvede se enkrat ob ter vnesete čas, ko se bo storitev izvedla. Predlagamo, da vpišete čas, ki je npr. pol ure različen od tistega, ki ga imate vpisanega v storitve Prevzem e-bolniških listov.

Nastavitve Potrdite.

Dvokliknete še na storitev Oddaja vlog na ZZZS. S kljukico označite polje Aktivna storitev ter v polje Čas hranjenja vsebine vpišite 30d.

Nastavitve Potrdite.

S tem ste uredili nastavitve ePoštarja za pošiljanje ter prevzem povratnih informacij glede elektronskih refundacij (ENDM). Vse štiri storitve imajo kljukico v stolpcu Aktivno.

V primeru, da imate težave s temi nastavitvami, se lahko obrnete na našo tehnično podporo.

Nastavitve v šifrantu Vrst obračuna

Obračun plač na podlagi normiranih ur (celoten javni sektor in tisti, ki v gospodarstvu obračunavate plače na podlagi normiranih ur)

Javni sektor

V Šifranti…Sistem obračuna…Formule se postavite na formulo s šifro JZ26 ter kliknite na Popravi zapis.

V polju Izraz formule brišite obstoječi izraz ter v to polje kopirajte to:

MAX(round(R(0)*100)*0,01/PMDO(0)*round(R(30)*60)*0,01;IF(abs(R(2)-R(10))<0,01;round(R(2)*R(3))*0,01;round(R(2)*R(3)*100)*0,0001)*round(R(0)*100)*0,01)

(formula je malenkost spremenjena)

Potrdite. Ker imate to formulo na vseh refundacijah ZZZS, bo s tem izrazom formule že pri obračunu pravilno upoštevan limit, ki je bil določen na osnovi novele ZZVZZ-S.

Gospodarstvo, ki obračunava plačo na podlagi normiranih ur

Za vse, ki v gospodarstvu računate plačo na podlagi normiranih ur, smo navodilo za vnos nove formule poslali že v prejšnjih novicah. Sedaj morate formuli, ki ste jo takrat dodali, spremeniti Izraz formule.

Do šifre formule, ki jo uporabljate pri refundiranih nadomestilih najlažje pridete tako, da se v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna postavite na vrsto obračuna, ki predstavlja refundirano nadomestilo (npr. na nego). Kliknete na popravi zapis in se postavite na zavihek Izračun. Na razdelku Znesek kliknite na ikono  v polju Šifra formule. Odpre se formula, ki jo uporabljate sedaj za izračun zneska. Tej formuli je potrebno spremeniti Izraz formule.

(šifra formule FZ42 na sliki je iz naše testne baze)

Po kliku na   izberete Popravi zapis ter v polje Izraz formule kopirate to:

MAX(round(R(0)*100)*0,01/PMDO(0)*round(R(30)*60)*0,01;IF(abs(R(2)-R(10))<0,01;round(R(2)*R(3))*0,01;round(R(2)*R(3)*100)*0,0001)*round(R(0)*100)*0,01)

(formula je malenkost spremenjena)

Potrdite.

Ker imate to formulo na vseh refundacijah ZZZS, ste s tem hkrati spremenili izračun na vseh vrstah obračuna.

Obračun plač na podlagi dejanskih ur (ostalo gospodarstvo)

Za vse, ki v gospodarstvu računate plačo na podlagi dejanskih ur, smo navodilo za vnos nove formule poslali že v prejšnjih novicah. Sedaj morate formuli, ki ste jo takrat dodali, spremeniti Izraz formule.

Do šifre formule, ki jo uporabljate pri refundiranih nadomestilih najlažje pridete tako, da se v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna postavite na vrsto obračuna, ki predstavlja refundirano nadomestilo (npr. na nego). Kliknete na popravi zapis in se postavite na zavihek Izračun. Na razdelku Znesek kliknite na ikono  v polju Šifra formule. Odpre se formula, ki jo uporabljate sedaj za izračun zneska. Tej formuli je potrebno spremeniti Izraz formule.

(šifra formule FZ42 na sliki je iz naše testne baze)

Po kliku na   izberete Popravi zapis ter v polje Izraz formule kopirate to:

MAX(round(R(1)*100)*0,01/R(6)*round(R(30)*60)*0,01;IF(abs(R(2)-R(10))<0,01;round(R(2)*R(3))*0,01;round(R(2)*R(3)*100)*0,0001)*round(R(1)*100)*0,01)

(formula je malenkost spremenjena)

Potrdite.

Ker imate to formulo na vseh refundacijah ZZZS, ste s tem hkrati spremenili izračun na vseh vrstah obračuna.

Priprava obrazcev eNDM za refundacije

Po običajnem postopku pripravimo obračun plač za določen mesec. Priprava obrazcev eNDM se izvede na Dokumentih obračuna na zavihku Nadomestila ZZZS, ZPIZ,…

Pred samo pripravo obrazcev se določeni podatki, kateri vplivajo na preračun sami predlagajo (velja enako kot pri običajni pripravi zahtevkov za ZZZS). Določimo ali bomo pripravili vloge po Dejanskih ali po Normiranih oz. Fiksnih urah. Običajno velja, da javni sektor pripravi obrazce po Normiranih urah, gospodarski sektor pa po Dejanskih urah.

Za oddajo obrazcev eNDM kliknemo na gumb   .

Ob kliku na  si je potrebno prvič preveriti Nastavitve.

Ob kliku na gumb  se predlaga privzeto število obračunov na zahtevku 50. V primeru, da imamo v Obračunu več kot 50 refundacij (zapisov), se v sistemu samodejno pripravi več Zahtevkov.

Privzeti urnik se predlaga, ta je določen tudi v nastavitvah eBol.

Nastavitve Potrdimo.

Ob kliku na  se odpre preglednica za vnos zahtevkov eNDM. V zgornjem delu preglednice je filter, kjer lahko s spremembo nastavitve izbiramo med Nezaključenimi, Zaključenimi in Vsemi vlogami. Ob vstopu v preglednico so brez uporabe filtra vidne Vse vloge.

Vnos zahtevkov e-NDM

S klikom na Vnesi nov zapis dodamo novo vlogo oz. zahtevek. Običajno je en zapis – en zahtevek za mesec. Lahko pa za določen mesec pripravimo več zahtevkov, predvsem na začetku uporabe e-NDM zaradi lažje kontrole (npr. svoj obračun za zaposlene 5x8 ur ter dodaten, ločen obračun za posebnosti, lahko pripravljamo ločene obračune glede na razlog zadržanosti npr. ločen zahtevek za Izolacijo,…).

Tudi v primeru statusa zahtevka  , je potrebno pripraviti za določen mesec Novo vlogo, za določene zaposlene (na podlagi prejetih Opozoril s strani ZZZS-ja).

V primeru, da vam je referent zavrnil celoten zahtevek, ki ste ga poslali na eVem in morate enakega še enkrat poslati, lahko enostavno kopirate celoten že poslan zahtevek z gumbom Vnesi zapis iz … . Tako se bo kopiral celoten zahtevek z enakimi podatki.

Odpre se naslednje okno, postavimo se na prvi zavihek Vnos zahtevka.

Številka dokumenta se predlaga sama, prvič se predlaga številka 1.

Izpostava ZZZS   - Ob kliku na gumb  iz šifranta (prvič) izberemo 6- mestno šifro izpostave ZZZS-ja. Vsakič naslednjič se šifra sama ponudi.  Če 6-mestne šifre izpostave ZZZS v šifrantu nimamo, si jo dodamo. Izpostave ZZZS-ja so priložene v tabeli.

Novo šifro dodamo v šifrant ZZZS-ja z ikono za Vnesi nov zapis na način, da vpišemo določeno 6-mestno šifro ter naziv. Dodate si samo izpostavo na katero boste oddajali zahtevke. Potrdite.

Datum oddaje zahtevka – predlaga se tekoči datum.

Datum izplačila delodajalca – predlaga datum izplačila plače iz splošnih nastavitev obračuna.

Fiksni obračun pomeni, da izvajamo obračun plač na podlagi normiranih ur (174). Ustrezno označimo ali pripravimo podatke za fiksni oz. dejanski obračun.

Podatka Dejanska in povprečna mesečna obveznost -ur - se predlagata iz splošnih nastavitev obračuna.

Šifra organizacijske enote – OE se lahko izbere v primeru, da imamo zaposlene razporejene po organizacijskih enotah (OE) in bomo pakete na ZZZS pošiljali po OE. Paket se v primeru izbire posamezne OE, samo za zaposlene, ki spadajo v to enoto.

Šifra zaposlenega – možnost priprave refundacijskih zahtevkov samo za izbrane zaposlene.

Šifra vzroka zadržanosti ZZZS – možnost priprave refundacijskih zahtevkov glede na izbrano šifro vzroka zadržanosti ZZZS.

IBAN – TRR zavezanca ter sklic – IBAN se predlaga iz splošnih nastavitev privzetega bančnega računa stranke uporabnika, v nasprotnem primeru izberemo ustrezni TRR račun. V podatek Sklic si vpišete željeni sklic za izplačilo refundacij s strani ZZZS-ja.  Podatek Sklic ni obvezen.

Opombe – Poljuben tekst (dovoljen vpis besedila do 100 znakov)


Ko na prvem zavihku Vnos zahtevka preverimo vse splošne podatke izberemo .

Priprava obračunov e-NDM

Obdelava Prenos iz obračuna plače -  iz obračuna plače pripravi podatke refundiranih boleznin. Pripravo običajno izvedemo 1-krat, saj nam ponavljanje obdelave povozi ročne popravke, če jih izvajamo na Obračunih eNDM. V primeru, da podatke v obračunu plač na neposrednem vnosu dopolnjujemo (popravljamo), je potrebno obdelavo Prenos iz obračuna plače ponovno izvesti. Na ta način se ponovno pripravijo novi podatki na Obračunih eNDM. V prenosu obračuna se pripravijo podatki do 50 obračunov, če je v obračunu več kot 50 vrstic, se avtomatsko pripravi nov zahtevek.

Po pripravi se javi informacija.

Nadaljujemo postopek na obdelavi .

Obračuni e-NDM

Ob kliku na gumb Obračuni se prikaže preglednica zaposlenih, kateri imajo obračunane refundacije.

V spodnjem delu tabele Obračunov so seštevki, katere lahko primerjate z Zbirnim izpisom Zahtevka za zavod za zdravstveno zavarovanje.

Nastavitev stolpcev v preglednici 

Za začetek vam svetujemo, da si stolpce v tabeli uredite tako, da vam bo kontrola in pregled nad podatki enostaven in hiter.

Svetujemo, da si nastavitev preglednice pripravite na način, da npr. stolpec id_eBol (ter po potrebi tudi ostale stolpce) poiščete v tabeli in ga dodate na začetek preglednice. Nastavitev stolpcev se shrani. Ko boste naslednjič vstopili v preglednico se bodo stolpci predlagali kot ste jih predhodno definirali.

Stolpec id_eBol v tabeli

Ker je sistem povezan z e-BOL,  se na obračunu avtomatsko izpolni tudi podatek številka id_eBol v tabeli.

Dodajanje Priloge na vrstico Obračuna 

Če podatek id_eBol v vrstici na tabeli ni prikazan, pomeni, da je potrebno obračunu dodati Prilogo. V tem primeru je priloga obvezna. To je potrebno v primeru obračuna Krvodajalstva.

Postavimo se na vrstico obračuna zaposlenega, kateremu bi želeli dodati Prilogo ter kliknemo na drugo ikono za Popravi zapis. Postavimo se na Drugi zavihek Priloge ter dodamo Nov zapis.  

Odpre se naslednje okno:

Izberemo ustrezno Vrsto priponke – v primeru ročnega dodajanja priponke za primer Krvodajalstva izberemo Vrsto priponke 732 Potrdilo o krvodajalstvu, za primer Sobivanja izberemo Vrsto priponke 744 Potrdilo o sobivanju.

Opis - vpišemo poljuben Opis – npr. potrdilo Krvodajalstvo, datum, lahko pa tudi Opis pustimo prazen

Dokument – Dokument, ki ga prilagamo, dodamo vlogi tako, da kliknemo na ikono za dodajanje dokumenta. Dokument mora biti pred tem vložen v eRegistrator na tega zaposlenega, sicer ga vlogi ne bomo mogli dodati. Ob kliku na ikono se odpre personalna mapa zaposlenega, iz katere izberemo ustrezen dokument.


Portal e-VEM ima omejeno velikost priloge, ki jo lahko ob oddaji vloge dodamo in sicer je to lahko največ 150 kB. Dokumenti, ki jih prilagamo, morajo biti obvezno formata pdf ali tiff.  Priporočamo, da ob skeniranju dokumenta tega skenirate črno-belo ter v najmanjši možni ločljivosti.

Ko je na vrstico Obračuna zaposlenega dodana priponka je to razvidno tudi v tabeli Obračunov. Vsi obračuni, ki nimajo izpolnjen podatek id_eBol, morajo imeti dodano ustrezno priponko. 

V sistem eNDM se tako poročajo vse ročno dodane priloge (Potrdilo o Krvodajalstvu – 732, Potrdilo o Sobivanju - 744). Priloga 731 – Bolniški list je na vrstici obračuna nadomestila prikazana, v sistem eNDM  pa ni potrebno, da se poroča.

Pregledi nad podatki Vrstic Obračuna

Običajno posebnih kontrol ni potrebno izvajati, je pa priporočljivo, da preverite podatke pri zaposlenih, ki imajo posebnosti (npr. krajši delovni čas, invalidi,…) Postavite se na ustrezno vrstico Obračuna ter kliknete na drugo ikono za Popravi zapis.


Na vrhu je vidna Številka obračuna – eBol.

Na prvem zavihku Vnos obračuna se avtomatsko iz e-Bol oz. iz šifranta zaposlenih predlagajo podatki (zavarovalna podlaga, razlog zadržanosti, družinski član,…).

Oznako ZUJF – program sam pravilno izbere, v primeru popravkov, lahko samo ročno zamenjamo.

Prvi dan zadržanosti – se prepiše iz eBol.

Podatek  se prepiše iz vrstice neposrednega vnosa obračuna plač.

Podatek  se avtomatsko pripravi, v primeru celodnevne bolniške se izpolni 0,00, v primeru krajše bolniške pa se podatek ustrezno preračuna.


Delovni koledar

Tip delovnega koledarja se predlaga iz šifranta zaposlenih. Če posebnosti ni, se predlaga Splošni 5x8.

Iz programa za Obračun plač je omogočena oddaja v sistem eNDM za stranke, ki imajo v obračunu plač zaposlene na podlagi enostavnega urnika (Splošni 5X8 ur) in tudi Posebnega koledarja. 

V primeru krajših zaposlitev (ure/dan so pri takih zaposlenih v šifrantu zaposlenih različne od 8, prav tako je vpisan ustrezen delež zaposlitve za takega zaposlenega), se predlaga Posebni koledar. Podatki Ure na dan se pri takih zaposlenih vpišejo v Koledar, ure so preračunane iz vrstic neposrednega obračuna in sicer tako, da se ure na neposredni vrstici delijo s  številom dni nadomestila iz neposredne vrstice obračuna.

Posebni koledar lahko tudi ročno popravite, dopolnite, npr. v primeru drugačne delovne obveznosti od Splošnega koledarja (delovne sobote, različna delovna obveznost med mesecem, …).

Koledar lahko enostavno urejate preko gumba . Ta je aktiven samo v primeru, ko imate izbran Tip delovnega koledarja - Posebni koledar.

Pomembno pri uporabi Posebnega koledarja je, da je seštevek ur delovne obveznosti za izbrani mesec enak Dejanski mesečni obveznosti zaposlenega. 

Posebnost – Invalidi

Pri oddaji refundacijskega zahtevka za zaposlene s statusom Invalid, je potrebno zaposlenemu, pred oddajo zahtevka, ročno urediti nekatere podatke.

V primeru, da je zaposleni pri delodajalcu zaposlen 4h, preostale 4h pa je invalidsko upokojen, mu bo program pripravil Posebni koledar. Dejanska in povprečna mesečna obveznost bosta pripravljena glede na obračunane ure.

Takemu zaposlenemu morate Tip delovnega koledarja iz Posebnega koledarja spremeniti na Splošni 5x8, Dejansko mesečno obveznost vpisati glede na ure polne delovne obveznosti za pripadajoči mesec, če imate izračun po normiranih urah, vpišete 174h.

Pomembno je, da poleg tega izpolnite še vrstico , kamor vpišete razliko ur, kolikor je invalidsko upokojen.

Primer:

Zaposleni ima status invalida in je 4h invalidsko v pokoju, razliko 4 ure je zaposlenih in trenutno je na dolgotrajni bolniški odsotnosti. Takemu zaposlenemu bo program pri pripravi zahtevka eNDM pripravil Posebni koledar, kjer bo imel izpolnjene ure 4h/dan.

Pred oddajo zahtevka eNDM, moramo takemu zaposlenemu popraviti podatke in sicer:

Tip delovnega koledarja spremenimo v Splošni 5x8, Dejansko mesečno obveznost vpišemo polne ure za tekoči mesec, za katerega pošiljamo zahtevek, če imate izračun po normiranih urah, vpišete v Povprečno mesečno obveznost 174 h.

V zgornjem oknu, kjer imate zapis Invalidnost - ure/dan, zapišete razliko ur, koliko je invalidsko upokojen.

V primeru, da podatkov pred oddajo ne boste spremenili, bo zahtevek vseeno uspešno oddan na ZZZS, kasneje pa vam ga bo referent iz ZZZS zavrnil, ker niste ustrezno dopolnili podatkov. Tako boste za takega zaposlenega morali ponovno poslati zahtevek eNDM na ZZZS.

Vsi ostali podatki o Osnovah za bolniško, Posebnostih pri prispevkih delodajalca (prispevki od razlike do minimalne osnove, oprostitvah in povečanju prispevkov delodajalca, podatki o samem izračunu nadomestila ter prispevkih) se avtomatsko predlagajo iz obračuna oz. iz eBol.

V primeru, ko ima zaposleni osnovo za boleznino iz dveh let svetujemo, da se zahtevek pripravi ročno na portalu eVem, lahko pa ga še vedno oddate v tiskanem izvodu (običajen izpis). Možna je oddaja tudi preko iCentra, trenutno je nekaj več ročnih popravkov, seveda ob prvem pogoju, da so odsotnosti pravilno obračunane po različnih postavkah. Dopolnitev je trenutno še v dodelavi, da boste kasneje lahko avtomatsko in brez težav pošiljali podatke z različnimi osnovami iz eNDM na eVem. 

Na dnu programskega okna Vnosa obračuna, se nahaja gumb  . Gumba običajno ne uporabljamo. Uporablja se npr. samo v primeru, ko dobimo Opozorilo, da zneski prispevkov zavezanca niso pravilni (zaokroževanja, stotinske izravnave,…). V tem primeru kliknemo na ta gumb.

Brisanje podatkov Vrstic Obračuna

V primeru priprave Nove vloge (zahtevka) za določeno obdobje (samo za določene zaposlene), zaposlene, kateri so že bili uspešno obdelani s prejšnjo Vlogo brišemo oz. izločimo iz obračuna.

Če za določene zaposlene   ne želimo oddati obračuna eNdm zaradi določenih posebnosti  (npr. posebni urniki, krajša zaposlitev, neenakomerna tedenska razporeditev, individualni urniki,…), lahko te osebe izločimo iz obračuna in samo za njih ročno oddamo zahtevke direktno na portal eVem ali podatke  oddamo v tiskanem izvodu (običajen izpis).  

Postavimo se na ustreznega zaposlenega ter ga preko ikone za Briši zapis odstranimo iz preglednice obračunov.

Pošiljanje na e-NDM

Postavimo se na zahtevek za določeno obdobje, kliknemo na ikono za Popravi zapis ter izberemo Drugi zavihek Pošlji na e-NDM. 

Podatek Oznaka dokumenta - se sam pripravi in ga ni potrebno spreminjati.

Polje e-VEM številka vloge – pustimo prazno. Ko bomo dobili odgovor, da je vloga oddana, se bo številka vpisala sama.

Najprej izberemo Pripravi obrazec - program se v ozadju poveže z digitalnim potrdilom. Po tem se aktivira gumb Pošlji na e-NDM. Kliknemo nanj. Program javi informacijo Obrazec poslan v čakalno vrsto ePoštarja. 

Zavihek Opozorila

Neustrezne oziroma neusklajene podatke vidimo na  zavihku Opozorila.

Glede na status zahtevka moramo ustrezno:

  • Popraviti podatke na obstoječem zahtevku/vlogi in jih ponovno oddati
  • Dodati nov zapis – nov zahtevek/vlogo.

1. Popravek podatkov na obstoječem zahtevku/vlogi

Izvedemo ga, če v roku 5 minut Zahtevek ne pridobi podatka v stolpcu e-Vem številka vloge. To pomeni, da paket na eVem ni bil vložen (oddan). V tem primeru podatke popravimo (glede na opis napak na zavihku Opozorila ali glede na opis trenutnega statusa na dnevniku prometa v ePoštarju – Oddaja vlog na ZZZS) in isti paket ponovno oddamo.

2. Priprava novega zahtevka/vloge

Novo vlogo moramo pripraviti v primeru, ko je na prvi vlogi status - Vloga (zahtevek) je delno odobrena in delno izplačana ter v primeru, ko oddan zahtevek pridobi podatek v stolpcu e-Vem številka vloge. To pomeni, da je del podatkov pravilen in boste za to prejeli refundiran znesek, za podatke zaposlenih na zavihku Opozorila pa zahtevek ni odobren. Za te zaposlene je potrebno pripraviti nov, ločen zahtevek/vlogo. Kateri obračuni so zavrnjeni je razvidno iz zavihka Opozorila – tu vidimo št. Obračuna in tako preverimo, za katerega zaposlenega in tudi kaj je potrebno popraviti (Opis napake s strani Referenta ZZZS).

V primeru Opozoril se zahtevek oz. vloga obarva rdeče (dodatno opozorilo oz. obvestilo za uporabnika), da je potreben Popravek podatkov obstoječe vloge oz. priprava Nove vloge.

Kako preverimo status vloge  

Ko zahtevek pridobi podatek e-Vem številko vloge pomeni, da je bila vloga Sprejeta na portalu eVem. 

Opozorilo!

Ko je zahtevek uspešno oddan na eVem, to pomeni, da je zahtevek pridobil št. eVem vloge, se dopolnjevanja oz. popravki na tem zahtevku ne morejo več izvajati. Zaradi varnosti, se nekateri gumbi zaklenejo (Brisanje zahtevkov, Prenos iz obračuna plače, Priprava obrazca XML, Pošiljanje na e-NDM).

Status vlog podrobno spremljamo v stolpcu Naziv statusa zahtevka. Možni so različni statusi vlog.

Kako lahko podrobneje preverimo status vloge

Podrobnejši status vloge lahko preverimo tudi v Administraciji…Pripomočki…izberemo Administrativni pregledi ePoštarja ter nato Dnevnik prometa. Dostop do Dnevnika prometa je potrebno operaterju urediti z aplikacijskim varnostnim sistemom (uredi vam vaš skrbnik).

V polju Ponudnik storitev iz spustnega seznama izberemo ZZZS Kadrovski vmesnik e-NDM, pri Storitvi izberemo Oddaja vlog na ZZZS oz. Pridobitev statusov vlog ZZZS oz. 

Poiščemo stolpec Opis trenutnega statusa, se postavimo na vrstico vloge, pri kateri želimo preveriti status, kliknemo na desno miškino tipko in izberemo Podrobnosti.

V stolpcu Opomba vidimo celoten opis napake oziroma razlago morebitne dopolnitve vloge.

OLAP analiza zahtevkov e-NDM

Od verzije 2022.06.01 imamo pri kreiranju zahtevkom možnost tudi Analize zahtevkov e-NDM. Analiza nam omogoča analiziranje podatkov glede na leto, mesec, številko zahtevka in glede na zaposlenega.

Analiza nam je tako lahko v pomoč pri hitrem pregledu vključenih zaposlenih v nek zahtevek, lahko nam je v pomoč pri odpravljanju napak pri zavrnitvi zahtevka, lahko nam služi kot kontrola pri nakazilu sredstev iz strani ZZZS,…

Do analize dostopamo preko okna, kjer kreiramo zahtevke za oddajo refundacij. V zgornjem desnem kotu izberemo ikono .

Odpre se okno, kjer lahko poljubno določimo katere zahtevke želimo analizirati.

V analizi lahko uredimo poljubno nastavitev stolpcev, ki si jo lahko shranimo in jo kasneje uporabimo, ko jo ponovno potrebujemo. Postavitev shranimo tako, da izberemo Shrani in vpišemo naziv ter izberemo V redu. 


Shranjeno postavitev stolpcev, lahko kasneje izberemo na . Odpre se okno, kje imamo vse shranjene postavitev. Izberemo ustrezno postavitev in kliknemo Izberi.

Podatke iz analize lahko izvozimo v Excelovo tabelo ali jih natisnemo.

V Excelovo tabelo podatke izvozimo preko ikone za izvoz  ali preko puščice poleg te ikone, kjer lahko izbiramo pogled v Excelu. Podatke lahko natisnemo preko ikone .

V tem prispevku