Knjiženje tečajnih razlik na finančne konte

Konec leta je potrebno tudi finančne konte, kot je npr. devizni TRR ali blagajna prevrednotiti na srednji tečaj BS na zadnji dan v letu. Za pravilen izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31. 12. XXXX na tečajnico, ki jo bomo pri obračunu uporabili.

Pripomoček najdemo med Letnimi obdelavami / Izračun tečajnih razlik na finančne konte

Vnesemo nastavitvene podatke za izračun kot prikazuje spodnja slika. Pozorni moramo biti, da vnesemo datum tečaja v polju Na dan
31. 12. XXXX ter da izberemo Dogodek: Tečajne razlike, ki ima nastavljeno vrsto vknjižbe T - tečajna razlika.

Podobno kot Izračun tečajnih razlik na saldakontne konte izpolnimo tudi to tabelo.

Pod konti aktive / pasive izberemo finančni konto, ki ga želimo prevrednotiti. S klikom na  lahko izberemo več deviznih kontov.

Pri vnosu nastavitev moramo biti pozorni, da vnesemo datum tečaja v polju Na dan 31. 12. 2022, izberemo ustrezno Vrsto tečaja in Tečajno listo ter da izberemo Dogodek tečajne razlike, ki ima nastavljeno vrsto vknjižbe T-tečajna razlika.

Ko so vsi parametri določeni, s klikom na gumb program izračuna in prikaže tečajne razlike. V tem trenutku tečajne razlike še niso poknjižene. Lahko jih pregledamo in po potrebi natisnemo. Sam izračun tečajnih razlik lahko večkrat poženemo z raznimi kombinacijami nastavitev.

Če se s predlaganim izračunom strinjamo, pripravimo temeljnico s tečajnimi razlikami v Posredno knjiženje na gumbu Prikaže se nam naslednje obvestilo:

V posrednem knjiženju se nam pripravijo vknjižbe, ki jih lahko pregledamo in če jih pobrišemo, lahko postopek s pripomočkom ponovimo.

Ko se temeljnica poknjiži naprej iz posrednega knjiženja dobimo na kontih prevrednoteno stanje kontov na tečaj zadnjega dne v letu.


V tem prispevku