Spremembe pri bolezninah v breme delodajalca - dopolnjeno navodilo 28. 3. 2022

Dopolnjeno navodilo z dne 28.3.2022 - Sprememba pri bolezninah v breme delodajalca


v Uradnem listu RS št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022 sta bili objavljeni dve pomembni noveli: 

•           Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki spreminja 137. člen ZDR in 

•           Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki spreminja 29. člen ZZVZZ.


Oba zakona začneta veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, uporabljata pa se od 1. marca 2022. Noveli vplivata na več postopkov pri obračunu nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 


Izračun 1. delovnega dne v breme ZZZS


ZDR-1C in ZZVZZ-R določata skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca (samostojni podjetniki, kmetje, družbeniki idr.), in sicer iz 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti: 

•           01-bolezen 

•           02-poškodba izven dela 

•           05-poškodba po tretji osebi izven dela


Nadomestilo za mesec marec 2022 in nadaljnje mesece bo izplačano v breme OZZ, če bo zavarovanec dosegel 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo pred 1. marcem 2022, ali če bo ta pogoj dosegel v mesecu marcu 2022 oziroma v naslednjih mesecih. To pomeni, da se: 


•           za vse zadržanosti od dela iz razlogov 01, 02 in 05 od vključno 1. 3. 2022 (torej pri obračunu nadomestil za mesec 03 2022 in nadaljnje mesece) ter za zadržanosti od dela iz razlogov 01, 02 in   05 pred 1. marcem 2022 nadomestilo obračuna v breme ZZZS od vključno 21. delovnega dne.


POMEMBNO!

Pomembno je, da uporabniki, kateri imate urejeno povezavo za prevzem eBolniških listov, namestite verzijo 2022.05.001 oz. novejšo. Po namestitvi verzije je potrebno izvesti postopek, ki je opisan v nadaljevanju.


Ker so podatki za vse izdane bolniške liste za mesec marec 2022 že uvoženi v Evidenco boleznin (s starejšo verzijo, ki še ni bila ustrezno dopolnjena) si je potrebno zaradi pravilnega izračuna Prvega dneva zadržanosti v breme ZZZS, zapise v evidenci boleznin s šifro zadržanosti 01- bolezen, 02- poškodba izven dela in 05 – poškodba po tretji osebi izven dela pobrisati iz preglednice Evidence boleznin. Svetujemo, da si preglednico odsotnosti za leto 2022 za mesec marec sortirate glede na Prvi dan zadržanosti. Potrebno si je pobrisati tiste zapise, ki imajo razlog zadržanosti 01, 02 in 05 ter imajo 1. dan zadržanosti na ebol v mesecu februarju 2022. Če je bil prvi dan zadržanosti v mesecu marcu 2022, zapisa ni potrebno pobrisati iz evidence boleznin.


Zapisi, ki jih boste po zgornjem navodilu brisali, se bodo samodejno ponovno uvozili v evidenco boleznin s pravilno izračunanim datumom Prvi dan zadržanosti v breme ZZZS čez noč.


Pri tem je potrebno poudariti, da v kolikor ste že pripravili zapise v Evidenci prisotnosti (Korak 1) in v Registraciji delovnega časa, si je potrebno za te zaposlene podatke pobrisati ter ponovno Uvoziti.121. dan --> 81. dan


ZDR-1C prinaša spremembe v primeru tretjega odstavka 137. člena ZDR, in sicer skrajšanje obdobja iz 120 delovnih dni na 80 delovnih dni. 


Delodajalec izplača nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe, ki ni povezana z delom (razloga 02 in 05), v posameznem koledarskem letu največ za: 

•           120 delovnih dni, če je šlo za leto 2021 (ali prejšnja leta) oziroma 

•           80 delovnih dni, če gre za leto 2022 (ali naslednja leta).


Za čas daljše odsotnosti, to je: 

•           od vključno 121. delovnega dne (v letu 2021 ali prej) oziroma 

•           od vključno 81. delovnega dne (v letu 2022 ali pozneje)  

izplača delodajalec nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ob pogoju, da je o zadržanosti od vključno 121.delovnega dne (leta 2021 ali prej)   oz. 81. delovnega dne (leta 2022 ali pozneje) z odločbo odločil imenovani zdravnik. 


Delavec mora sam sporočiti svojemu osebnem zdravniku, kdaj bo nastopil 81. delovni dan (v letu 2022 ali prihodnjih letih), da ta datum osebni zdravnik vpiše v predlog imenovanemu zdravniku, ki bo odločil o začasni nezmožnosti za delo iz razlogov 01, 02 in/ali 05 od vključno tega 81. delovnega dne. 


Delodajalec mora ob vložitvi zahtevka za refundacijo v takih primerih priložiti eBOL-e za razloge 01, 02 in 05, na katerih so zadržanosti, ki so bremenile delodajalca in ustrezne plačilne liste, iz katerih je razvidno, da je bilo nadomestilo za 80 delovnih dni iz navedenih razlogov v breme delodajalca delavcu dejansko izplačano.


V 80 delovnih dni v breme delodajalca, ki so pogoj za uveljavitev pravice iz 3. odstavka 137. člena ZDR, se seštevajo delovni dnevi, izplačani v breme delodajalca, za mesece januar, februar, marec....za november in za december tekočega leta, seveda ob pogoju, da jih je delodajalec dejansko izplačal.


Sprememba naziva na vrstah obračuna


V Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna je potrebno, v kolikor imate v nazivih vrst obračuna, zapisano število dni 30 (velja za gospodarstvo in javna dela v javnem sektorju), tudi nazive boleznine do 30 in nad 30 dni (po novem do 20 in nad 20 dni), ustrezno urediti. Na vrsti obračuna izberemo ikono za Popravi zapis in naziv ustrezno uredimo. 


 


Vse ostale nastavitve na vrsti obračuna ostanejo nespremenjene.

Kaj to pomeni za uporabnike SAOP iCentra, ki imate urejeno povezavo za prevzem eBolniških listov


V SAOP iCenter se bodo bolniški listi prenašali na enak način, kot do sedaj. Poleg tega, si morate urediti nazive na vrstah obračuna za pripravo ur. 


Šifranti…Ostali šifranti…Vrste obračuna za pripravo ur…

Nazive uredimo na . Postavimo se na naziv, ki ga želimo urediti in izberemo . Tako lahko uredimo naziv dogodka. S potrditvijo se naziv spremeni. Sprememba je vidna tudi v Registraciji delovnega časa, saj gre za enoten šifrant. Spremeniti je potrebno vse nazive za razloge zadržanosti 01- bolezen, 02- poškodba izven dela in 05- poškodba po tretji osebi izven dela. Poleg sprememb naziva vrst odsotnosti/prisotnosti je potrebno urediti še podatke na Vrstah odsotnosti. 

Šifranti…Ostali šifranti…Vrste odsotnosti…

Postavimo se na vrstico z razlogom zadržanosti 01,02 ali 05 in izberemo . Urediti je potrebno vrstico Zadržanost v breme ZZZS od dne, kjer po novem velja zadržanost v breme ZZZS od 21 dne. 


V tem prispevku