RS 2022.07.001

Kadrovska evidencija

 • Ispravljena greška na pregledu jubilanata.
 • Omogućen proizvoljni izbor radnika u postavkama svih OLAP analiza iz modula Kadrovska evidencija.

Plate

 • Ispravljeno je predlaganje datuma u polju Datum do kod ručnog unosa stavki u posrednom unosu obračuna plaće.

Registracija prisotnosti

 • Urejeno delovanje varnostnega sistema za neposredni dostop do evidence prisotnosti in evidence odsotnosoti (eBOL).
 • Odpravljena težava s pripomočkom za skupno dodajanje dogodkov v primeru uporabe filtrov.

mojINFO

 • Dashboard
  • Pripravljene kartice z najpogostejšimi funkcionalnostmi. 
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen hitri vnos dogodkov s trenutnim časom.
  • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici. 
  • Omogočen enostavnejši prehod na pretekli ali naslednji dan.
 • Prijava odsotnosti
  • Omogočen prikaz samo tistih vrst odsotnosti, ki se potrjujejo.
  • Dopolnjen prikaz podatkov o preostalem dopustu.
  • Urejena prijva odsotnosti v obdobju, v katerem že obstaja prijava, ki je bila zavrnjena iz strani vodje.
 • Kadrovska dokumentacija
  • Urejen predogled kadrovskih dokumentov.
  • Omogočeno nalaganje dokumentov v personalno mapo zaposlenega.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Avansi – Zapiranje iz avansov: Urejeno pravilno predlaganje odprtih zneskov avansa v primeru zaporednega zapiranja avansov za več strank.
 • Pripomočki - Zapiranje postavk: Urejen prenos tudi dodatnih analitik ob zapiranju postavk.
 • Hitri pregled – Pregled odprtih postavk - pri podrobnejšem pregledu Hitri pregled odprtih postavk – konti ukinjen/skrit gumb Podrobno, ostal je le gumb Podrobno – odprto (ker sta prikazovala enako vsebino). Na hitrem pregledu odprtih postavk - stranke smo pri tiskanju izpisa Zapadlo, Nezapadlo v nastavitev izpisa dodali tudi možnost izbire/ne izbire opcije »Saldo ni nič« (enako kot je sedaj možno obkljukati izbiro/ne izbiro opcije »Saldo ni nič« na preglednici pred izpisom).
 • Nastavitve programa - ukinitev zavihka Povezava DDV (DDV-C) -  ukinjen/skrit zavihek Povezava DDV, ker se ne uporablja več.

web.API

 • GetOrderStatus – časovna optimizacija metode.

 • Get/Add/ModifyWorkOrder – dodan nov podatek <WorkOrderLatestEndDate> (najkasnejši rok izdelave).

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev – obdelave, prenos naročil v delovne naloge; dodana nova opcija pri prepisu opombe iz naročila v delovni nalog. Dodana je možnost »ne prepisuj«, če je izbrana se v delovni nalog iz naročila ne napolni ne opomba ne tekst v glavi/nogi delovnega naloga.
 • Pri dodajanju naročila kupcev / odpremnega naloga za prodajo blaga na daljavo EU v polje vrsta posla za intrastat predlaga 12 (neposredno trgovanje z zasebnimi potrošniki). Prav tako je to urejeno pri pripravi naročil / odpremnih nalogov iz predračunov in API metodah AddOrder in AddDispatchAdvice.
 • Pri kopiranju naročila kupcev / odpremnega naloga se kopira tudi podatek šifra lokacije.
 • Na vnosnem oknu vrstice naročil dobaviteljem so dodani dobaviteljevi podatki.
 • Odpravljena nepravilnost na gumbu VIES za EU stranke katere izhajajo iz držav EU s tro-črkovno označbo ID za DDV.
 • Optimizirano delovanje Pregled artikli – zaloge, cene (F8).
 • Optimizirano delovanje Artikli – izbor – vnos količine (F5).

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti – materialna sestavnica, tehnološko-materialna sestavnica; urejeno privzeto sortiranje preglednice sestavin.

 • Knjiženje – delovni nalogi; na podatke glave delovnega naloga je dodan nov podatek »Najkasnejši rok izdelave«.

 • Knjiženje – delovni nalogi, funkcija »prenos«; dodana je možnost vključitve izklopa »opozorila« na delovnih nalogih, ki smo jih zajeli v prenos (na kooperacijo).

 • Knjiženje – kooperacija; posodobljena preglednica iskanja delovnih nalogov nad preglednico izdaj in prejemov v/iz kooperacije. Preglednica delovnih nalogov si sedaj zapomni zadnjo izbrano knjigo in zadnje izbrane statuse, predlaga pa najvišje leto v okviru izbrane knjige.

 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri razpisu proizvodnje iz plana proizvodnje je v primeru združevanja po šifri artiklov možno vpisati polje »dokument«, ki se prenese v polje naročilo delovnega naloga.

 • Knjiženje – plan proizvodnje; v preglednici plana se seštejejo količine prikazanih vrstic (naročeno, za izdelavo, rezervirano).

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Varnostni sistem na preglednici računov: 
  • Urejen je vstop v preglednico in prikaz računov za knjigo, do katere nimamo dovoljenja, polje Knjiga računov se obarva rdeče. Vsi gumbi so v tem primeru neaktivni (Vnesi, Vnesi iz.., Popravi, Briši, vsi uvozi, izvozi, izpisi)
  • OLAP: Na obeh analizah je urejen izbor Knjige na … Izbrati je možno samo knjige, do katerih imamo dovoljenje. 
  • Pregled povezav z dokumenti nabave - po računih:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Pregled povezav po računih
  • Pregled povezav z dokumenti nabave - po prejemih:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Pregled povezav po prejemih
  • Desni klik na preglednici: Odklepanje in storno v DK in DDVN:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Odklepanje DK in DDV. Po nastavitvi VS je potrebno zapreti preglednico, da se nastavitev osveži.
  • Desni klik na preglednici: Odklepanje zavrnjenih:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Odklepanje zavrnjenih. Po nastavitvi VS je potrebno zapreti preglednico, da se nastavitev osveži.
  • Desni klik na preglednici: Revizijska sled: Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Revizijska sled
 • Revizijska sled - zpis revizijske sledi: urejen je prevod izpisa i zapis zneska na računu (ločilo za tisoč, dodana je denarna enota).
 • Priprava knjižb iz MSP- polje Opis - odpravljena napaka, ki je v določenih primerih onemogočila zapis v polje Opis iz povezave v formatu šifra vrste prometa - številka dokumenta / leto
 • Priprava knjižb iz potrjevanja - urejene dodatne kombinacije priprave knjižb iz potrjevanja, ko se del kontov in analitik upošteva iz potrjevanja del pa iz nastavitev na knjižbni skupini prejetih računov
 • Brisanje prejema iz računa - umaknjeno opozorilo, ki je omogočalo popravek zneska računa ob brisanju.
 • Odpravljena je napaka pri brisanju Odjav, ki so povezane na prejeti račun

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov:
  • Nalogi za N70:
   • Novo polje z nazivom N70, ki je vidno na preglednici 
   • OPZ pošlje oznako D, če je nalog za N70
   • Na formo "Priprava plačilnih nalogov" je dodan nov izbor - N70
   • Nalogi so lahko v domači ali tuji denarni enoti, zato na valuto omejitve ni
   • Izbor je aktiven, če je izbrana struktura Halcom, nov izvoz v strukturo N70.txt

Razporejevalec opravil

 • odpravljene težave z novo komponento za stiskanje podatkov (ZIP)

Fakturiranje

 • Pri dodajanju računov za prodajo blaga na daljavo EU v polje vrsta posla za intrastat predlaga 12 (neposredno trgovanje z zasebnimi potrošniki). Prav tako je to urejeno pri pripravi računov iz predračunov in API metodi AddInvoice.
 • Možno je nastaviti, da se PDF print računa / predračuna samodejno shrani v fascikel.
 • Urejeno odpiranje dokumentov iz dokumentnega sistema na pasicah v računih in predračunih, ki nimajo dovoljenega spreminjanja podatkov.
 • Odpravljena nepravilnost na gumbu VIES za EU stranke katere izhajajo iz držav EU s tro-črkovno označbo ID za DDV.
 • Optimizirano delovanje Pregled artikli – zaloge, cene (F8).
 • Optimizirano delovanje Artikli – izbor – vnos količine (F5).

Osnovna sredstva

 • Uvoz podatkov - uvoz podatkov po izbrani specifikaciji iz Excel datoteke - Ureditev preglednice in kontrol ob uvozu:
  • Vpis podatka se potrdi z Enter. Premik po preglednici se izvaja s smernimi puščicami. Program se pomika po editabilnih poljih od leve proti desni. Ko se potrdi zadnje polje, zadnjega stolpca, se program postavi na prvo polje naslednje vrstice v preglednici. Ko se potrdi zadnje polje zadnje vrstice, se postavi program na prvo polje prve vrstice preglednice.
  • Šifra nahajališča ali amortizacijska skupina – če šifre ni v pripadajočem šifrantu se gumba za dodajanje nahajališč, amortizacijske skupine obarvata z rdečim kvadratom (napaka ni kritična).
  • Ob zamenjavi šifre z izborom iz ustreznega šifranta (stranke, analitike), se ustrezno spremeni pripadajoči naziv. Če se šifra sprazni, se naziv ne sprazni.
  • Opis – če je Datum spremembe v preglednici večji kot je datum v polju nastavitev (Poslovno obdobje od) se v polje opis vpiše Nabava sicer Začetno stanje. Prej se je vedno vpisalo Začetno stanje.
  • Kontrola na že izveden uvoz - za program je kritična napaka, če registrska številka v registru že obstaja. Uvoz se ne dovoli.
  • Po spremembi podatkov v preglednici program pravilnost preverja in ustrezno spreminja opis napak v kontrolnem stolpcu. Kontrole je omogočeno sprožiti dodatno tudi preko gumba Kontrola.
  • Ureditev napake, ki jo je program javil pri spreminjanju vrstnega reda podatkov v stolpcih.
 • Obračun amortizacije pri Oslabitvi: Ureditev obračuna amortizacije od oslabljenega dela, da se ustrezno ločeno obračunava od obračuna amortizacije, ki se izračuna od nabavne vrednosti in okrepljenega dela. Obračun amortizacije od oslabitve se bo zaključil, ko bo popravek vrednosti od oslabljenega dela enak oslabitvi nabavne vrednosti osnovnega sredstva. Ob vnosu oslabitve osnovnega sredstva, ki se že amortizira, je zato potrebno ustrezno vnesti nabavno vrednost in popravek vrednosti oslabljenega dela glede na koeficient že knjižene amortizacije.
 • Obračun amortizacije pri oslabitvi in okrepitvi, ko je več zapisov okrepitve, oslabitve v istem mesecu: Ureditev obračuna amortizacije okrepitve, oslabitve, da se poleg datuma spremembe ustrezno upošteva še zaporedna številka vpisa iz katerega se prebere nabavno vrednost okrepitve, oslabitve, ki pomeni amortizacijsko osnovo za obračun. Datumi spremembe okrepitev, oslabitev si morajo tudi pravilno kronološko slediti.
 • Šifrant Reverzi: Na preglednici reverzov je poleg šifre strank dodan naziv strank in poleg šifre zaposlenega priimek in ime zaposlenega. Za vklop nazivov iz pripadajočih šifrantov, je potrebno v preglednici reverzov ponastaviti polja na privzeto nastavitev.

Dokumentni sistem

 • v preglednico Arhivska knjiga smo dodali stolpec Leto nastanka, ki se jemlje iz datuma nastanka dokumenta.
V tem prispevku