Splošni podatki

Na zavihku Splošni podatki vnašamo nekatere splošne podatke o strankah.

Naziv (2. in 3.) - po potrebi vpišemo še preostali del naziva podjetja, npr. oglaševanje.

Ulica, Hišna številka, Kraj – vpišemo naslov stranke. Če pustimo polje kraj prazno, program vpiše na to mesto kraj pošte.

Pošta - vpišemo šifro pošte oziroma jo poiščemo v šifrantu pošte. Na tem mestu lahko pošte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Ime za iskanje - vpišemo ime, po katerem bomo pozneje v šifrantu lahko iskali zapis o tem podjetju. Podatek ni obvezen.

Vrsta stranke – izberemo eno izmed možnosti v spustnem seznamu: Kupec, Dobavitelj, Kupec in dobavitelj, Ostali. Ostali uporabljamo na primer za vnos sebe kot stranke (stranka, ki ni vodena v DK-ju ali trgovinskem področju).

Plačnik – vpišemo šifro plačnika računov za to stranko oziroma jo poiščemo v šifrantu. Značilen primer uporabe je, ko v šifrantu hranimo podatke o več poslovalnicah nekega podjetja, ki ima istega plačnika.

Matična številka – vpišemo matično številko stranke. Program preveri, ali je vnesena matična številka je že zapisana v strankah. Prikaže se opozorilo: »Vnesena matična številka je že vpisana pri stranki…«.

 

Skrajšani nazivi:

Naziv, Naslov, Kraj – skrajšani nazivi se uporabljajo za pripravo plačilnih nalogov v elektronski obliki. Po kliku na gumb Prenesi (Alt+E) se prenesejo v ta polja podatki o Nazivu (prvih 18 znakov), Ulici in naziv pošte. Podatke lahko sami naknadno popravite (na primer namesto cesta napište c.).

 

Davčna številka – davčna številka je obvezna, ko je Zavezanec za DDV = Da. Program preveri, ali je vnesena davčna številka že zapisana v strankah. V kolikor je že vpisana,  se prikaže opozorilo: »Vnesena davčna številka je že vpisana pri stranki…«, program lahko nadaljuje z delom. Z delom pa ne moremo nadaljevati, ko davčna številka ne ustreza kontroli po modulu 11.

Kontrola se izvede, če je šifra države SI. Ob davčni številki sta gumba:

Dodatna – aktiviranje gumba nam omogoča vnos dodatne identifikacijske številke.

VIES - s pomočjo tega gumba odpremo spletno stran, na kateri lahko preverimo pravilnost davčne številke stranke iz ES in

IPIS – gumb je aktiven, ko smo podatke iz programa IPIS uvozili v  SAOP-jevo bazo in so nam na voljo tudi iz šifranta strank.

Zavezanec za DDV – določimo, ali je stranka obvezni (Da) ali pavšalni davčni zavezanec (Pavšalist). Tretja možnost je, da stranka ni davčni zavezanec (Ne). Če je stranka davčni zavezanec, potem je davčna številka obvezen podatek.

Oznaka statusa – izberemo eno izmed možnosti: Fizična oseba, Pravna oseba, Nedoločen status.

 

Razvrstitveni podatki

Regija – vpišemo regijo, iz katere prihaja stranka. Na primer: Primorska, Gorenjska, Štajerska…

Prva gruča – vpišemo šifro prve gruče strank, v katero želimo razvrstiti stranko. Na primer: trgovina, računovodski servis, zavod…

Druga gruča – vpišemo šifro druge gruče strank, v katero želimo razvrstiti stranko. Na primer: po številu zaposlenih – do 20 zaposlenih, 21-50 zaposlenih, 51-100 zaposlenih…

V tem prispevku