Osnovna sredstva (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Dokončni, letni obračun amortizacije: Popravek v zaporedju številčenja knjižb dokončne amortizacije letnega obračuna.
2024.04.001
 • Kontrola in blokada za evidentiranje dokupa drobnega inventarja na dogodek (NA)-nabava, ki se amortizira in je sedanja vrednost različna od 0 na isto registrsko številko.
 • Obračuni in inventura - Brisanje obračuna: Popravek varnostnega sistema ob nastavitvi mesečni obračun amortizacije, da je meni neaktiven.
2024.03.001
 • Osnovna sredstva in drobni inventar: na preglednici dodan podatek vrsta in naziv vrste. Omejevanje izbora na podatek Vrsta je dodan pri izpisu Register osnovnih sredstev in drobnega inventarja z možnostjo združevanja podatkov po Vrsti. Omejevanje izbora na podatek Vrsta dodan tudi na poročili OLAP – Register + Amortizacija in Analiza osnovnih sredstev. V dimenzijo podatkov iz registra dodana šifra in naziv vrste.
 • Izpis registra drobnega inventarja in popisni list drobnega inventarja - popravek združevanja v primeru praznega podatka analitike stroškovnega mesta, nosilca.
 • Preglednica osnovnih sredstev in drobni inventar: Na preglednico in v izbor za filter podatkov dodani podatki:
  • Aktivni reverz (DA-vsaj en reverz je aktiven, NE-ni reverza ali ni aktivnega reverza, prazno-ni filtriranja).
  • Naziv analitik 1 ,2, 3.
  • Opombe iz zavihka Opombe registra (možnost iskanja tudi po delnem tekstu npr. *opis*).
2024.02.001
 • Prešifracija nahajališč - dodana možnost uvoza podatkov iz datoteke.
 • Dodatna možnost pri vnosu sprememb Oslabitve in Okrepitve osnovnih sredstev z dodatnim izborom v Podtip spremembe:
  • Oslabitev s povečanje popravka vrednosti (metoda po pošteni nabavni vrednosti - upošteva se pri obračunu amortizacije in na amortizacije oslabitve).
  • Odprava oslabitve nabavne vrednosti (omogočen vnos pozitivnega zneska za odpravo oslabitve. Pri knjiženju temeljnice se knjiži na konto odprave oslabitve).
  • Okrepitev z zmanjšanjem popravka vrednosti (metoda po pošteni nabavni vrednosti - upošteva se pri obračunu amortizacije in na amortizacije oslabitve).
  • Odprava okrepitve (omogočen vnos negativnega zneska za odpravo okrepitve). 
 • Če je podtip spremembe prazen je nespremenjeno delovanje.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar:
  • Poenotena kontrola pri potrditvi spremembe analitike in amortizacijske stopnje med gumbom Potrdi in premikom iz zavihka Osnovni podatki na druge zavihke ter izpis kartice preko gumba 'Izpiši Kartico'. V primeru spremembe podatkov program vpraša za datum veljavnosti spremembe.
  • Iz preglednice Osnovni podatki umaknjeno polje Interna cena.
2024.01.001
 • Najemi - dopolnitev in ureditev izpisa amortizacijskega načrta iz najemov.
 • Poročilo Register + amortizacija - dopolnitev povezave za prikaz amortizacije drobnega inventarja po registrski številki in analitikah, kjer je bil drobni inventar evidentiran.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar - sprememba kontrole pri shranitvi nove spremembe za drobni inventar, da se upošteva tudi predhodno vneseni popravek vrednosti.
 • Izpis etiket - ureditev klica naziva podjetja iz nastavitev izpisov, če je v nazivu uporabljen znak (').
 • Osnovna sredstva - obračun amortizacije:
  • za tip osnovno sredstvo sprememba, da se vpiše šifra nahajališča iz predhodnega zapisa, ki je dogodek nabave oziroma spremembe analitike. Za ostale analitike se upošteva datum spremembe in sicer predhodni mesec.
  • za tip drobni inventar, se tudi šifra nahajališča na zapisu od amortizacije zapiše glede na zadnji zapis predhodnega meseca, kot velja za ostale analitike. Amortizacija pri drobnem inventarju se knjiži zbirno na analitike iz zadnjega zapisa predhodnega meseca, ki se jih prebere iz dogodka nabava, prenos glede na datum spremembe.
2023.11.001
 • Register osnovnih sredstev, Kartica osnovnega sredstva, pregled in priprava datoteke za UJP,  če je izbrana opcija dograditev vključena v vrednost osnovne šifre in je bila dograditev izločena:
  • dopolnitev, da vrednost izločene dograditve ni več vključena v vrednost osnovne šifre;
  • na registru in kartici osnovnega sredstva prikaz izločene dograditve z vrednostmi 0,00.
 • Izvoz na UJPnet - Na maski za priprava datoteke o osnovnih sredstvih za UJP, je dodana možnost omejitve podatkov z izborom kontov iz registra, polje Konto. V primeru, da so izbrani konti iz preglednice Izbor kontov, sta polji Konto od-do zaprti za izbor.
2023.10.001
 • Dopolnitev, da ob izločitvi osnovnega sredstva, morebitna istočasna sprememba neodpisljivega dela, ne zahteva ločenega shranjevanja spremembe podatka in se upošteva pri obračunu amortizacije, ki se ob izločitvi dodaja.
 • Brisanje iz registra:
  • Ob vstopu v modul je polje za izbor registrske številke neaktivno. Aktivira se ob izboru kljukice v opciji Brisanje osnovnega sredstva ali DI. 
  • Brisanje OS ali DI vnesenih po izbranem datumu vnosa - dodana kontrola na osnovno sredstvo vneseno iz drugega programa in je račun na statusu neknjiženo.
  • Pred brisanjem dodan prikaz v logu z oznako ali se bo zapis brisal iz registra osnovih sredstev ali ne (modro in črno obarvane zapise se po potrditvi briše, zapise obarvano rdeče, pa ne).
 • Preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja: dodana opcija za zamrznitev položaja prvih treh stolpcev na levi. Pri pomiku s puščico proti desni, ostanejo v nespremenjenem položaju. Vklop in izklop opcije zamrznitve je v dodatnem meniju preglednice. Ko so stolpci v statusu zamrznjeno, se ozadje obarva s standardno rumeno podlago.
 • Kontrola na polju Sestavni deli in dograditve ob vnosu ali popravljanju. Polje se obarva rdeče in kontrola ter blokada na gumbu Potrdi.
  • Če ima izbrana registrska št. vpisano osnovno sredstvo, ki jo dograjuje drugo osnovno sredstvo bo program javil: "Izbrana šifra je sestavni del drugega osnovnega sredstva."
  • Če je osnovno sredstvo izbrano na drugi registrski številki, bo program javil:  "Osnovno sredstvo je nosilec dograditve." 
  • Če je osnovno sredstvo in izbrana šifre dograditve ista: "Osnovno sredstvo ne more biti nosilec in dograditev istočasno."
  • Če je se tip osnovne šifre (osnovno sredstvo) razlikuje od tipa dograditve (drobni inventar): "Tip dograditve ni enak tipu osnovne šifre."
 • Dopolnitev izpisa inventurni elaborat:
  • Število mest pri zneskih oziroma seštevki povečano na 8.000.000.000,00
  • količina brez decimalnih mest
 • Etikete:
  • Dopolnitev pomoči v poljih nahajališče od-do, SM od-do, SN od-do, Referent od-do, OS od-do. Če vnesena šifra ne obstaja ali je na statusu neaktivno, se polje obarva rdeče. Šifra v polju 'do' se napolni iz šifre v polju 'od', če je polje 'do' prazno. 
  • Umik izbora opcije 'Izbor s stanjem po nahajališčih z omejitvijo na analitike' in uskladitev delovanja kot bi bila opcija izbrana. To pomeni, da program ponudi v tiskanje število etiket glede izbrane omejitve po analitikah.
 • Obračun amortizacije: upoštevanje in vpis šifre nahajališča po istih pravilih kot veljajo za ostale analitike (sprememba se upošteva pri obračunu amortizacije za naslednji mesec).
 • Obračun amortizacije: dodan pogoj, da se amortizacija obračuna, če je sedanja vrednost pred obračunom različna od 0,00.
2023.09.001
 • Nastavitve osnovnih sredstev za letni obračun amortizacije:  Datum poslovnega obdobja od - do sta obvezna za vnos.
 • Ureditev pri knjiženju inventure, da se leto za obračun amortizacije ponudi glede na leto iz datuma inventure. 
 • Dopolnitev povezave iz prejetega računa na že vneseno osnovno sredstvo oziroma drobni inventar, da se povezava in prepis izvaja le za prvi dogodek, ki je nabava in amortizacijska stopnja
  • Povezava na osnovno sredstvo z vpisanim popravkom vrednosti ni dovoljena
  • Povezava na drobni inventar z vpisanim popravkom vrednosti je omogočen.
 • Nastavitve / Ročni terminali / Iz ročnega terminala -> Dodana nastavitev Oznaka za uvoz odpisov za uvoz odpisov iz datoteke inven.txt. Če podatek ni vpisan; se upošteva privzeti položaj stolpca 185. Program si nastavitev zapomni.
 • Uvoz izločitev se izvede v meniju Inventura -> Uvoz odpisov iz RT. Če je izbrana opcija uvoza odpisov inven.txt, se bodo izločile registrske številke, ki imajo na izbranem mestu stolpca številko 1. Če opcija odpisov inven.txt ni izbrana, se bodo izločile vse registrske številke, ki so v izbrani datoteki.
2023.08.001
 • Šifrant Viri financiranja - Filtriranje v preglednici po znesku in procentu se pri kliku na stolpec pusti filter prazen, da se omogoči filtriranje po izbrani vrednosti.
2023.07.001
 • Dodatno opozorilo ob potrditvi vnosa, da se amortizacija drobnega inventarja obračuna in zapiše zbirno:
  • ob vnosu nove šifre drobnega inventarja z več kosi, kjer je predviden obračun amortizacije in sedanja vrednost različna od nič;
  • ob prenosu del kosov drobnega inventarja na drugo analitiko, pri katerem je označeno, da se obračunava amortizacija in je sedanja vrednost različna od nič.
 • Dopolnitev pripomočka na gumbu Stanje analitike, ki se aktivira pri vnosu dogodka PR-prenos drobnega inventarja:
  • po izboru zapisa iz preglednice se prepišejo analitike v polja iz katerih se bo prenos izvedel in v polja kamor vpišemo nove analitike. 
  • popravimo le analitike ki se bodo spremenile.
  • v preglednici dodana polja nabavna vrednost in popravek vrednosti (vklop s ponastavitvijo na privzeto).
 • Kontrola in obvestilo ob izločitvi osnovnega sredstva v primeru, da se umakne nastavitev iz polja za obračun amortizacije. Pri letnem obračunu amortizacije se izvede še brisanje zapisov morebitnega začasnega obračuna.
2023.06.001
 • Preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja - Seštevki brez dogodka izločitve: V primeru izbora, program pri osnovnih sredstvih prikaže nabavno vrednost, popravek vrednosti v trenutku izločitve (dogodek IZ, IM), če je skupna količina na registrski številki enaka 0. Pri drobnem inventarju oziroma osnovno sredstvo ni izločeno z vpisom dogodka izločitve, program prikaže trenutno stanje nabavne vrednosti in popravka. Tak prikaz vrednosti je tudi v primeru, da seštevek brez dogodka izločitve ni izbran.
 • Pripomoček za prenos temeljnice v glavno knjigo vključuje tudi promet knjižen na kontu popravka vrednosti tako od nabave kot okrepitve in oslabitve.
2023.05.001
 • Olap analiza Register + amortizacija -> nastavitev mesečni obračun amortizacije, ker se v tem primeru ob izločitvi tvori ločen dogodek na osnovnem sredstvu:
  • V primeru, da je na vstopnem oknu izbrana opcija 'z izločitvami', bo poročilo prikazalo vrednosti osnovnega sredstva pred izvedeno izločitvijo (dogodek IZ, IM).
2023.04.001
 • Inventurni elaborat - Urejen izpis, da se je prikazana številka strani po shranitvi v PDF datoteko.
2023.03.001
 • Osnovna sredstva in drobni inventar: Kontrola pri vnosu spremembe 'Inventurni manko', da se shrani negativna količina in vrednosti in pri dogodku 'Inventurni višek', da se shrani pozitivna količina in vrednost. 
 • Obračuni in inventura - Inventura - Popisni list: na vstopno okno dodana možnost omejitve podatkov po Tipu osnovnega sredstva. Dopolnjen tudi izgled izpisa.
 • Nastavitve - dodan zavihek Priponke, kjer je omogočeno ali se ob kreiranju osnovnega sredstva avtomatično kreira fascikel z atributom osnovno sredstvo in oznaka ali je fascikel javni. Na pregledu osnovnega sredstva ali drobnega inventarja je dodano polje Priponka računa. V to polje se shrani priponka računa, ko se vnaša ali dopolnjuje osnovno sredstvo iz programa Prejeti računi. Urejevanje priponke iz modula osnovna sredstva ni dovoljeno. V fascikel osnovnega sredstva se doda priponka računa oziroma priponka osnovnega sredstva.
 • Uvoz osnovnih sredstev iz Excel datoteke: dopolnitev kontrol glede na število kosov z nastavitvijo programa, naziv nahajališča in amortizacijske skupine ni obvezno za vnos. Za šifre analitik se upošteva nastavitev maske posamezne analitike.
 • Uskladitev upoštevanja analitike med kartico in obračunom amortizacije. Sprememba analitike, razen za nahajališče, se upošteva z naslednjim mesecem glede na spremembo. Izjema je sprememba analitike pri prvem obračunu, če se amortizacija začne ob pridobitvi osnovnega sredstva.
 • Ureditev kreiranja fascikla z nastavitvami osnovnega sredstva v primeru, da hkrati vnašamo več kosov iz programa prenovljeni prejeti računi.
2023.02.001
 • Dodatna kontrola in blokada na vnos ali prepis nabavne vrednosti osnovnega sredstva v primeru vnosa iz drugih programov (prenovljeni PRAC, DK promet posredno) na že izveden dodatni obračun amortizacije. Program javi:
 • Obračun amortizacije je bil za izbrano obdobje že izveden. Vnos ni dovoljen.
 • V primeru vnosa v programu osnovna sredstva za obdobje v katerem je bila amortizacija že obračunana pa je le opozorilo.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar - zavihek Amortizacija: v primeru začasnega obračuna amortizacije so vrstice obarvane z modro podlago. Ko se amortizacija obračunana dokončno pa je ozadje zapisov belo.
2023.01.001
 • Tiskanje etiket: Na modulu za pripravo etiket dodana dodatna možnost filtiranja osnovnih sredstev in drobnega inventarja po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, Referentih.
 • Osnovna sredstva - Pripomočki - Brisanje iz registra: pripomoček brisanje iz registra omogoča brisanje izbrane šifre osnovnega sredstva ali drobnega inventarja ali izbor glede na datum vnosa. Brisanje je dovoljeno, dokler je na osnovnem sredstvu le knjižba nove nabave in amortizacijske stopnje. Brisanje se izvede tudi v primeru, če je bilo pri osnovno sredstvo vključeno v začasni obračun amortizacije.
 • Ostale možnosti izbora za brisanje, so umaknjene iz uporabe.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar: dodan zavihek za pregled obračunane amortizacije za osnovno sredstvo, ki je izbrano z vstopom na pregled. Podatki so prikazani iz tabele Obračuna amortizacije kar pomeni, da je prikazan tako začasni kot dokončni obračun amortizacije. Poleg podatkov o obračunani amortizaciji so vključeni še podatki o analitiki. Podatki o skupni nabavni vrednosti, skupnem popravku vrednosti pred obračunom, je omogočeno izbrati z uporabniško nastavitvijo polj iz preglednice. Iz preglednice je omogočen izvoz podatkov.
 • Obračun amortizacije - Če se pri drobnem inventarju ali osnovnem sredstvu ponavlja obračun amortizacije za že obračunano obdobje brez predhodnega brisanja amortizacije, se ob postopku ponavljanja prvotna amortizacija briše. Dodan je bil še klic uskladitve kumulative za preračun skupne nabavne vrednosti in skupnega popravka vrednosti.
2022.18.001
 • Inventura - Izpis popisni listi - razširitev polja registrske številke in šifre nahajališča, da je prikazano 8 znakov.
2022.16.001
 • Etikete - na pogovorni maski dodana opcija z izborom 'Izbor s stanjem po nahajališčih':
  • opcija se aktivira v primeru izbranega tipa vse ali drobni inventar. 
  • na preglednici, ki se pokliče na gumbu <Izbor OSD>, je dodan podatek šifra in naziv nahajališča in število kosov na posameznem nahajališču. 
  • v polju 'Količina za tiskanje' lahko vnesemo število etiket, ki jih bomo za posamezno nahajališče in registrsko številko natisnili. Količina 0 ni dovoljena. Pri osnovnem sredstvu se ponastavi na število 1.
  • sprememba količine tiskanja bo pomenila tudi izbor zapisa.
2022.14.001
 • Obračuni in inventura - Inventura - Popisni list: Dodana opcija izpisa podatkov iz dodatnih polj 1 in 2, ki se ju vklopi preko menija Osnovna sredstva - Nastavitve. Polje se lahko uporablja za vpis starih inventarnih številk. Vsebina polj je uporabniško nastavljiva.
 • Obračuni in inventura - Inventura - Vnos:  Na preglednici inventure dodani polji Dodatno polje 1 in 2 in sta vključena tudi v izvoz podatkov v Excel.
 • Obračuni in inventura - Inventura - Vnos / Popravljanje zapisa: Dodana kontrola ob shranitvi. V primeru, da smo  dejansko količino glede na knjižno količino spremenili, je obvezen izbor v polju Status (status inventure). Izbiramo med Inventurni manko, Inventurni višek ali Izločitev.
 • Obračuni in Inventura - Inventura - Inventurni elaborat - posodobljen izpis poročila. Na vstopnem oknu dodana opcija izbora izpisa vsebine iz dodatnih polj. V primeru izbora se izpiše vsebina v dodatni vrstici.
 • Obračuni in Inventura - Inventura - Kontrolni izpis inventure - Na vstopnem oknu dodana opcija izbora izpisa vsebine iz dodatnih polj. V primeru izbora se izpiše vsebina v dodatni vrstici.
2022.13.001
 • Izločitev osnovnega sredstva in obračun amortizacije - popravek pri vpisu zneska obračuna amortizacije v primeru izločitve osnovnega sredstva, ko pred izločitvijo ni bil izveden še noben obračun za to osnovno sredstvo (vpis mesečnega zneska amortizacije namesto sedanje vrednosti).
2022.12.001
 • Izpisi - Etikete: Na preglednici, ki se pokliče preko gumba Izbor OSD, dodan stolpec Količina za tisk. Stolpec se prikaže s ponastavitvijo preglednice na privzeto vrednost. Stolpec je editabilen in omogoča, da se pri drobnem inventarju spremeni količina etiket za tisk. Kontrola, da količina ni 0 in ni večja od števila kosov na registrski številki.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar - zavihek Spremembe - Vnos: Poleg polja Količina je dodan gumb 'Stanje analitike', ki je pripomoček za izračun in prikaz količin po analitikah za izbrani drobni inventar. Izbor zapisa na dvojni klik ali gumb Izberi, bo prednastavil količino in analitike iz katerih izvajamo prenos ter preračunal nabavno vrednost in popravek vrednosti. Vnesemo le morebitno spremembo količine, ki jo prenašamo na nove analitike. V primeru negativnega stanja količine v kombinacij analitik, se zapis obarva rdeče. Izbor takega zapisa javi obvestilo in se postavi na polje količina z vpisano količino enako 0. Gumb 'Stanje analitike' je aktiven ob izboru drobnega inventarja in tipu spremembe NA-nabava, PR-prenos, IM-inventurni manko, IV-inventurni višek, IZ-izločitev. V primeru, da se na gumb ne vstopi, program deluje isto kot sedaj, to je ponujanje analitike iz zadnjega zapisa. 
 • Na preglednici Osnovna sredstva in drobni inventar dodatna opcija priprave seštevkov nabavne vrednosti, popravka vrednosti in sedanje vrednosti in brez upoštevanih vrednosti pri dogodkih izločitve in inventurnega manka.
2022.11.001
 • Modul Reverzi - dodana opcija izpisa - samo aktivni reverzi. Če je opcija izbrana se izpišejo reverzi pri katerih je datum vrnitve NULL. Če opcija ni izbrana se izpišejo vsi reverzi, ki ustrezajo ostalim omejitvenim pogojem.
 • Obračun amortizacije ob izločitvi osnovnega sredstva ali prodaji se bo izvedel za obdobje višje od datuma poslovnega obdobja, ki je določen v meniju Nastavitve programa Osnovna sredstva. V primeru odprave neodpisljivega dela, je potrebno odpravo najprej shraniti in potem izvesti odpis osnovnega sredstva.
2022.10.001
 • Obračuni in inventura - Vnos inventure: Na preglednici urejeno, da je vrednost v poljih Dejanska količina in Knjižna količina prikazana na tri decimalni mesti, kolikor je možen tudi vnos. Glede na nastavitev 'Več kosov OS na eni šifri', ki velja za tip osnovna sredstva, program izvaja kontrolo na popravljanju zapisa inventure in sicer na polju Dejansko stanje Količina. V primeru, da nimamo izbrane te opcije, program zavrne shranitev količine različno od 1 (oziroma 0). Več kosov je dovoljeno vpisati za tip drobni inventar in osnovno sredstvo ob vključeni, prej omenjeni, opciji. Ureditev število decimalnih mest za količino tudi na poročilu Inventurni elaborat.
 • Nastavitve - Nastavitve programa: Dodatna možnost nastavitve 'Zaokroževanje amortizacije', ki je aktivna za spremembo, ko nimamo izbrane opcije 'Obračun po mesecih'. Privzeto je določeno zaokroževanje zneska amortizacije na dve decimalni mesti za obračun v okviru enega meseca. Tudi, če se amortizacija obračunava z vpisom na kartico samo enkrat letno, torej kot letni obračun, se dejansko obračun izvede po mesecih. Z namenom, da med dvostavnim knjigovodstvom in osnovnimi sredstvi ni stotinskih razlik, se zato priporoča nastavitev zaokroževanje zneskov na dve decimalni mesti.
 • Pripomočki - Brisanje iz registra: Omogočeno brisanje osnovnih sredstev iz registra od izbranega datum vnosa. Brisanje se izvede za zapis, ki ima knjižbo nabave in amortizacijske skupine. V primeru, da eno osnovno sredstvo ne zadošča pogojem, se brisanje ne izvede za nobeno osnovno sredstvo.
2022.09.001
 • Nastavitve - Popis z ročnim terminalom: Zamenjava zavihka Na ročni terminal in iz ročnega terminala. Polje Format - nova možnost izvoza Excel. Na desni strani preglednice je omogočena nastavitev datoteke za strukturo popisa Špica. Prvi zavihek so podatki za osnovna sredstva Asset.xlsx. Drugi zavihek so podatki za šifrant Nahajališča Loc.xlsx. Na poljih, kjer ni fiksno določeno, kaj se pošilja v podatke, se omogoči izbor polja izmed prazno in poljem, ki se ponudijo za izbor. Izvoz podatkov v datoteko se izvede iz preglednice Osnovna sredstva in drobni inventar - izvoz na ročni terminal.
 • Pripomočki - Prešifracija nahajališč: Nov pripomoček, ki omogoča spremembo dolžine šifre nahajališča in izvedbo prešifracije polja šifra nahajališča. Prešifracija se izvede za izbrane šifre šifranta v bazi uporabnika. Nova šifra se generira s pomočjo pripomočka ali ročnim vpisom. Prešifracija se izvede za celotno zgodovino. Stare šifre po prešifraciji ne obstajajo več. Ni dovoljena sprememba stare šifre v novo šifro drugega zapisa, vsaj ena stara šifra mora biti drugačna od vpisane nove šifre, nova šifra se ne sme ponoviti. Dodan nov varnostni ključ OSD - Meni, Pripomočki – Prešifriranje nahajališč - prepovedano.
 • Izpis registra drobnega inventarja - zbirno, posamično - ne vsebuje imena skupine, zapisa, kjer je količina za posamezno registersko številko glede na analitiko enaka 0.
 • Poročila - Popisni listi: Dopolnitev ponujanje članov inventurne komisije in podnaslov Popisne liste, da je vezano na Operaterja in ID naslovnika. Ob prvi pripravi poročila so polja prazna. Ob naslednje vstopu se ponudijo glede na prej navedene pogoje.
2022.08.001
 • Šifranti - Reverz: popravek prikaza zapisov v preglednici, da niso multiplicirani zaradi različnih nazivov partnerjev z isto šifro po različnih bazah.
2022.07.002
 • Uvoz podatkov - uvoz podatkov po izbrani specifikaciji iz Excel datoteke - Ureditev preglednice in kontrol ob uvozu:
  • Vpis podatka se potrdi z Enter. Premik po preglednici se izvaja s smernimi puščicami. Program se pomika po editabilnih poljih od leve proti desni. Ko se potrdi zadnje polje, zadnjega stolpca, se program postavi na prvo polje naslednje vrstice v preglednici. Ko se potrdi zadnje polje zadnje vrstice, se postavi program na prvo polje prve vrstice preglednice.
  • Šifra nahajališča ali amortizacijska skupina – če šifre ni v pripadajočem šifrantu se gumba za dodajanje nahajališč, amortizacijske skupine obarvata z rdečim kvadratom (napaka ni kritična).
  • Ob zamenjavi šifre z izborom iz ustreznega šifranta (stranke, analitike), se ustrezno spremeni pripadajoči naziv. Če se šifra sprazni, se naziv ne sprazni.
  • Opis – če je Datum spremembe v preglednici večji kot je datum v polju nastavitev (Poslovno obdobje od) se v polje opis vpiše Nabava sicer Začetno stanje. Prej se je vedno vpisalo Začetno stanje.
  • Kontrola na že izveden uvoz - za program je kritična napaka, če registrska številka v registru že obstaja. Uvoz se ne dovoli.
  • Po spremembi podatkov v preglednici program pravilnost preverja in ustrezno spreminja opis napak v kontrolnem stolpcu. Kontrole je omogočeno sprožiti dodatno tudi preko gumba Kontrola.
  • Ureditev napake, ki jo je program javil pri spreminjanju vrstnega reda podatkov v stolpcih.
 • Obračun amortizacije pri Oslabitvi: Ureditev obračuna amortizacije od oslabljenega dela, da se ustrezno ločeno obračunava od obračuna amortizacije, ki se izračuna od nabavne vrednosti in okrepljenega dela. Obračun amortizacije od oslabitve se bo zaključil, ko bo popravek vrednosti od oslabljenega dela enak oslabitvi nabavne vrednosti osnovnega sredstva. Ob vnosu oslabitve osnovnega sredstva, ki se že amortizira, je zato potrebno ustrezno vnesti nabavno vrednost in popravek vrednosti oslabljenega dela glede na koeficient že knjižene amortizacije.
 • Obračun amortizacije pri oslabitvi in okrepitvi, ko je več zapisov okrepitve, oslabitve v istem mesecu: Ureditev obračuna amortizacije okrepitve, oslabitve, da se poleg datuma spremembe ustrezno upošteva še zaporedna številka vpisa iz katerega se prebere nabavno vrednost okrepitve, oslabitve, ki pomeni amortizacijsko osnovo za obračun. Datumi spremembe okrepitev, oslabitev si morajo tudi pravilno kronološko slediti.
 • Šifrant Reverzi: Na preglednici reverzov je poleg šifre strank dodan naziv strank in poleg šifre zaposlenega priimek in ime zaposlenega. Za vklop nazivov iz pripadajočih šifrantov, je potrebno v preglednici reverzov ponastaviti polja na privzeto nastavitev.
2022.07.001
 • Kartica osnovnega sredstva: na izpis dodana podatka Dodatno polje 1 in 2 ter vsebina iz teh dodatnih polj. Dodatna polja aktiviramo v meniju Nastavitve z vnosom naziva dodatnega polja.
 • Nastavitve osnovnih sredstev - Neto način knjiženja izločitve osnovnega sredstva (privzeta nastavitev na SI in SR loc je brez izbora, kar pomeni, da se na kontu popravka vrednosti knjiži izločitev v breme kot protivrednost nabavne vrednosti in v dobro kot protivrednosti sedanje vrednosti). Na HR loc je izbrana opcija Neto način knjiženja izločitve, kar pomeni, da se na kontu popravka vrednosti knjiži razlika med nabavno in sedanjo vrednostjo v trenutku izločitve.
 • Knjiženje izločitev osnovnih sredstev - dopolnitev pripomočka za pripravo temeljnice iz preglednice Osnovna sredstva in drobni inventar: dodana možnost knjiženja izločitve, prodaje, inventurni manko in višek pri osnovnih sredstvih. Kot protikonto izločitev, prodaja, manki, višek se upoštevajo konti iz nastavitev kontov. V primeru prodaje je pomembno kakšen znesek računa vpišemo v polju znesek ob prodaji. V primeru prodaje z izgubo se bo znesek razdelil na prihodek v minus v višini izdanega računa in na izgubo. V primeru prodaje z računom višjim od sedanje vrednosti, se kreira knjižba v višini sedanje vrednosti na kontu prihodka.
2022.06.001
 • Priprava temeljnice - Amortizacija - dodatna opcija prenosa amortizacije v glavno knjigo, da se knjižbe z izborom opcije 'Zbirni prenos na zadnji dan izbranega obdobja', združijo in prenesejo na datum vpisan v polju Datum do. Če datum ni vpisan se šteje, da gre za datum 31.12. izbranega leta.
 • Nov modul Odklepanje temeljnice, ki omogoča izvedbo storno temeljnice že izvedenega prenosa v glavno knjigo s postopkom preko gumba Priprava temeljnice. Podatke lahko omejimo na datumsko razdobje in registrsko število. Datumsko obdobje je datum dokumenta pri nabavi, amortizacije in obrestih. Pri knjiženju kratkoročne glavnice za najeme in dolgoročne glavnice za najeme pa se datumsko razdobje nanaša na datum zapadlosti obroka. Gumb Odklepanje temeljnice se aktivira, če ima uporabnik pravico OSD - Osnovna sredstva in DI, Gumb - Odklepanje temeljnice.
2022.04.01
 • Osnovna sredstva in drobni inventar - Uvoz podatkov - dopolnitev specifikacije za uvoz podatkov iz Excel datoteke. Za uvoz so bila dodana polja: Opomba, SifraVrsteOSD, SifraKatastrskeObcine, OSDDodatenPodatek1, OSDDodatenPodatek2, DatumSpremembe. Iz maski je bil umaknjen podatek Datum spremembe v polje za izbor. Podatek ob uvozu ne sme biti prazen. Datum pridobitve in datum začetka amortizacije, če nista podana v podatkih za uvoz, se izračunata glede na podatek iz preglednice. Uvoz preko gumba Dodaj AM skupine - dodano da se vpišejo podatki: Metoda obračuna=L, konto nabave, Obračun amortizacije D/N.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar - pripomoček za pripravo temeljnice iz preglednice - prenos amortizacije: prenos knjižb obračuna AM v DK je združeno glede na nastavljene analitike za konto oziroma protikonto amortizacije.
2022.03.01
 • Inventura - vnos preko ikone za popravljanje zapisov: Polje Dejansko nahajališče - vnos šifre nahajališča in potrditev, bo prepisala v polje Dejansko stroškovno mesto šifro stroškovnega mesta, ki je vnesena v šifrantu nahajališč. 
 • Inventura - gumb Knjiženje inventure - dopolnjeno, da knjiženje inventure sproži tudi prepis stroškovnih mesti in nahajališč, kar se sicer lahko izvede pred knjiženjem inventure na gumbu Prenos nahajališč in SM.
 • Preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja - dodan gumb za pripravo temeljnice in prenos v dvostavno knjigovodstvo. Aktivnost gumba je vezana na nov ključ v varnostnem sistemu. Prenos se izvaja za izbrano obdobje. Ločen izbor za osnovna sredstva in ločeno za najeme. Izbor najemov je aktivno v primeru vklopljene opcije. Prenos vpiše podatke v dodatno tabelo že izvedenih prenosov, kar bo omogočalo pripravo možnih razlik za že izvedene prenose po tem postopku. Prenos amortizacije je za osnovna sredstva in drobni inventar in sicer zbirno glede na zahtevano analitiko konta oziroma protikonta knjižb amortizacije.
 • Upgrade procedura ob nadgradnji, ki vpiše povezavo do programa Dvostavno knjigovodstvo, v primeru, da baza za uporabnika z isto šifro obstaja in je aktivirana.
2022.02.01
 • Obračun amortizacije - Popravek pri obračunu amortizacije glede upoštevanja sprememb nabavne vrednosti, okrepitev, oslabitev v amortizacijsko osnovo. V primeru, da osnovno sredstvo ni najem, se amortizacijska osnova spremeni v naslednjem mesecu. V primeru, da osnovno sredstvo je najem, se spremembe upoštevajo v obračunu za isti mesec kot je vpisan datum spremembe dogodka.
 • Poročilo Obračun amortizacije - Popravek, če je na vstopnem oknu poročila izbrana opcija 'Prikaz nabavljenih sredstev v izbranem obdobju, ki še nimajo obračunane amortizacije', da se pri vpisu omejitev na osnovno sredstvo ali amortizacijsko skupino ali dodatne tri analitike, poročilo ustrezno pripravi in ne javi napake.
 • Inventura - Inventurni elaborat - odpisi - Izbor opcije 'Dograditve prištete osnovni šifri': Popravek poročila, da se osnovno sredstvo, ki je dograditev zapiše z manjšimi fonti pod osnovno šifro. Seštevek vrednosti upošteva vrednosti od osnovne šifre in dograditev. Seštevek količine upošteva količino le od osnovne šifre osnovnega sredstva (brez dograditev).
 • Nastavitve - dodano novo polje za izbor in povezavo z Dvostavnim knjigovodstvom. Dodana kontrola tudi na ostale nastavitve, da izbrane šifre za povezavo res obstajajo v šifrantu.
2022.01.01
 • Prodaja osnovnega sredstva: Popravek pri nastavitvi letni obračun amortizacije, da program po vnosu datuma odtujitve obračuna amortizacijo le enkrat, ko gremo na zavihek Spremembe ali gumb Prodaja ali gumb Potrdi. Ko se program vrne iz okna Prodaja, je polje Datum Odtujitve zaprt. Po ponovnem vstopu je polje Datum odtujitve odprto, če bi ga želeli brisati ali popravljati.
 • Vnos datuma odtujitve: umik blokade ob vnosu datuma pri najemih, kjer je bil datum začetka amortizacije nižji kot datum pridobitve (program javil Najprej odstranite datum odtujitve in ni dovolil shranitev odtujitve). Ostale kontrole na obdobje iz nastavitev, ostajajo.
 • Obračun amortizacije - sprememba kontrole na aktivne / neaktivne šifre analitik: Mesečni obračun amortizacije - ostaja blokada obračuna amortizacije na neaktivno stroškovno mesto, stroškovni nosilec in referenta, če je osnovno sredstvo na neaktivni analitiki v izbranem mesecu obračuna. Pri ostalih analitikah in v primeru letnega obračuna amortizacije, program javi opozorilo in z obračunom nadaljuje. V primeru, da se bo iz teh podatkov pripravila temeljnica za glavno knjigo, je potrebno neaktivne analitike urediti, ker bo sicer zavrnjeno knjiženje v glavni knjigi.
2021.17.01
 • Izvoz na ročni terminal - dodana kontrola, da se osnovno sredstvo s skupno količino enako 0, ne izvozi v datoteko za popis s čitalcem.
 • Obračun amortizacije - popravek pri mesečnem, letnem obračunu amortizacije, obračunu amortizacije za eno osnovno sredstvo, obračunu amortizacije pri izločitvi osnovnega sredstva, pri vpisu v tabelo obračunov, za naslednje primere: 
  • osnovno sredstvo s sedanjo vrednostjo nižjo kot znesek mesečnega obroka amortizacije glede nabavno vrednost in se vse obračuna s prvim in hkrati zadnjim obračunom amortizacije (začetno stanje);
  • osnovno sredstvo, ki se začne amortizirati v istem mesecu, letu kot je mesec, leto pridobitve.
 • Obračun amortizacije - kontrola, da se v tabelo obračunov ne vpisujejo zapisi kjer je tako amortizacije, amortizacija oslabitve, okrepitve enako 0. Primer, ko je datum pridobitve in datum začetka amortizacije v istem mesecu in letu.
 • Obračun amortizacije v vpisu datuma odtujitve - v primeru, da se vpiše datum odtujitve v drugem letu glede na nastavitev programa, se ni Izvedel obračun amortizacijo za celotno preteklo leto in za mesece in leto odtujitve od datuma odtujitve. S to verzijo je to urejeno. Pri nastavitvi 'letni obračun' amortizacije je prav, da se najprej obračuna letna amortizacija in potem še amortizacija do datuma odtujitve. 
 • Poročilo Analiza osnovnih sredstev (OLAP) - dodana opcija izpisa Dograditve prištete osnovni šifri. V primeru izbrane opcije program dograditve prikaže pri osnovni šifri (k nazivu dograditve je dodana še registrska številka) in vrednosti (nabavna vrednost, popravek vrednosti) sta prištete v seštevku vrednosti osnovne šifre. Količina dograditev se ne prišteva v seštevek količine osnovne šifre.
 • Dopolnitve na preglednici inventure:
  • Dodani hitri filtri podatkov preglednice in sicer izbor med Osnovna sredstva, Drobni inventar, Knjižna količina različna od Dejanske količine. Podatki se filtrirajo glede na izbrano število zapisov na preglednici (privzeta nastavitev je 50).
  • Kontrola pri knjiženju inventure - v primeru, da smo z uvozom popisa s terminalom uvozili tudi zapise za osnovna sredstva, ki jih v registru nimamo, bo program ob knjiženju inventure javil opozorilo in postavil vrstni red, da so zgoraj zapisi, ki so neveljavni. Potrebno jih je brisati. Datum inventure se obarva rdeče v primeru, da obstaja tak zapis. Datum inventure je 30.12.1899. Če knjiženje izvajamo iz ločenega menija moramo vrstni red neveljavnih zapisov poiskati sami. Najlažje po nazivu osnovnega sredstva, ki je pri takih zapisih prazno.
 • Kontrolni izpis knjižnih in dejanskih nahajališč in SM: 
  • stroškovno mesto se upošteva iz preglednice inventure in ne iz šifranta nahajališč;
  • v izpis razlik vključeno seznam osnovnih sredstev kjer se razlikuje knjižno nahajališče ali stroškovno mesto.
  • na zaporedje izpisov je dodan nov tip - šifra veze osnovnega sredstva - prikaz dograditev pod osnovno šifro z manjšim fontom. Program si izbor zaporedje izpisov zapomni.
  • datum inventure se ponudi glede na podatke iz tabele inventure.
2021.16.01
 • Priprava etiket - Dodatna opcija filtriranja: „Dograditve prištete osnovni šifri“: Izbrano pomeni, da se za izbor se ponudijo le osnovna sredstva, drobni inventar, ki v registru niso dograditve. Če opcija ni izbrana, se ponudijo za izpis etiket vsi zapisi z upoštevanjem ostalih filtrov. 
 • Popisni listi - Dodatna opcija filtriranja: „Dograditve prištete osnovni šifri“: Neizbrano pomeni, da se izpišejo samo osnovna sredstva, ki niso dograditve. Izbrana opcija pomeni, da se poleg osnovnih šifer izpišejo tudi pripadajoče dograditve. Vrstni red zapisov je odvisen od izbora Zaporedje izpisa. Dograditve so prikazane z manjšim fontom. 
 • Izpis Registra - Izpis registra z izbrano opcijo z izločitvami: Program mora prikazati osnovna sredstva z vrednostmi na datum vpisan v Na dan, ki še niso bila izločena oziroma so bila izločena do vključno tega dne kot izločitev ali inventurni manko (tip dogodka IZ, IM).
 • Inventura – Dnevnik knjiženih inventurnih razlik, ki se izpiše ob knjiženju inventure: Na izpisu upoštevan vrstni red po vezi osnovne šifre in dograditve. Količina dograditve ni upoštevana v seštevku količin. Nabavna vrednost in popravek vrednosti dograditev je upoštevana v seštevku vrednosti.
 • Inventura – poročilo Inventurni elaborat: Datum „Na dan“ se ponudi iz datuma inventure. Dodana opcija "Dograditve prištete osnovni šifri„ - če je ta opcija izbrana, se dograditve izpišejo z manjšim fontom, zamaknjeno. Seštevek Količina dograditev ne upošteva. Če opcija ni izbrana, nespremenjeno delovanje od prej – izpis tako osnovnih zapisov kot dograditev.
 • Inventura – Kontrolni izpis nahajališč in SM: Datum inventure se ponudi iz podatkov inventure. Zaporedje izpisa – dodana nova oblika Šifra veze osnovnega sredstva (zaporedje glede na povezavo osnovne šifre in dograditev). Upoštevajo pa se ostali pogoji grupiranja (nahajališče, konto…).
2021.15.01
 • Priprava datoteke za popis z ročnim terminalom - dodana opcija 'Dograditve prištete osnovni šifri'. Če je opcija izbrana se bodo v datoteko za popis izvozili le zapisi osnovnih šifer. Brez dograditev. Če opcija ni izbrana pomeni, da se izvozijo vsi zapisi.
 • Priprava popisnih listov za tiskanje - dodana opcija združevanja po Stroškovnih mestih, Stroškovnih nosilcih in Referentih. Popisni listi oblikovani iz vzorca prejšnjih izdaj ne bodo upoštevali dodatnih pogojev ampak delujejo po Nahajališčih.
 • Inventura - na preglednici inventure dodana polja za pregled Dograditev in Veza OS in naziv osnovnega sredstva osnovne šifre. Omogočeno postaviti vrsti red preglednice po Veza OS kar omogoča, da si sledijo osnovna šifra in pripadajoče dograditve. 
  • Filtriranje podatkov glede na oznako Osnovna šifra, Dograditve. Privzeta nastavitev izbrana oba pogoja.
  • Barvanje zapisov glede na oznako dograditve. Dograditve so obarvane z roza barvo. 
  • Na preglednici so urejeni gumbi glede na vrstni red izvajanja korakov od leve proti desni. Funkcionalnost se ni spremenila.
  • Umaknjen gumb za prepis statusa inventure prazno. 
  • Dodan gumb Obdelava Dograditev, ki pomeni, da se izvede prepis analitike iz osnovne šifre na dograditve. V primeru, da ima osnovna šifra dejansko količino enako 0, se bo dejanska količina prepisala tudi na dograditve. Status inventure se bo prepisal z oznako izločitve.
  • Knjiženje - postopek knjiženja inventurnih razlik in zaključek inventure s spremembo statusa na knjiženo se dodaja na gumb iz preglednice. Po postopku knjiženja se izvede osvežitev podatkov na preglednici. Gumbi se zaprejo za popravljanje, vnos, brisanje. Postopek knjiženja preko dodatnega menija ostaja nespremenjen. V primeru nastavitve letnega obračuna amortizacije kontrola na datum inventure in datum dokončnega obračuna amortizacije ostaja. Knjiženje inventure se ne bo izvedlo, če je bil že izveden dokončni obračun amortizacije na isti datum. 
2021.14.01
 • masovni vnos osnovnih sredstev (več kosov) in potrditev gumba Viri financiranja: program bo pri prvem vnosu vira financiranja kreiral zapis za vsa osnovna sredstva, ki so ob masovnem vnosu nastala. Naslednji vnos vira financiranja se bo shranil le na osnovno sredstvo, kjer stoji program. Urejanje zapisa ureja le zapis kjer stoji program. Ko zapustimo okno na gumb Potrdi, bo program pokazal zapise vira financiranja od osnovnega sredstva na katerem program stoji.
 • spremenjena kontrola na brisanje osnovnega sredstva in vira financiranja - program pred brisanjem opozori, da je na osnovnem sredstvu vnesen vir financiranja in ob nadaljevanju, najprej zbriše vir financiranja in potem še osnovno sredstvo, če ni drugih razlogov, ki bi brisanje ustavilo.
 • Popravek brisanja zapisov amortizacije v tabeli obračunov v primeru brisanja datuma odtujitve izločenega osnovnega sredstva, če je bil datum odtujitve zadnji dan meseca, ki je hkrati tudi datum obračunane amortizacije. Popravek, da se v tabeli prometa brišejo zapisi amortizacije oslabitve in okrepitve. Amortizacija se briše samo za mesec od datuma odtujitve. 
 • Popisovanje s čitalcem Špica - dodana možnost izbora vrste kodiranja datoteke med ANSI in UTF-8. Privzeta nastavitev je ANSI. Nastavitev se izvede v modulu Nastavitve programa Osnovna sredstva - Nastavitev ročnih terminalov - zavihek Na ročni terminal.
 • Pripomočki - Spremembe analitik - popravek, da se spremembe ne vpišejo na osnovna sredstva, ki so bila vnesena kasneje kot je vpisan datum spremembe in ima osnovno sredstvo že vpisan datum odtujitve. Pri spremembi količina kontrola, da se ne more vpisati negativna količina.
 • Inventurni elaborat - popravek, da so pri izračunu količine upoštevajo zapisi, ki imajo datum spremembe manjši ali enak kot je datum inventure.
2021.13.001
 • Usklajene kontrole in poenoten postopek procedure brisanja osnovnega sredstva vnesenega iz modula novih prejetih računov v modulu Novi prejeti računi in v programu Osnovna sredstva meni preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter iz menija Pripomočki / Brisanje osnovnega sredstva izbor za registrsko številko.
 • Osnovno sredstvo in vrstico računa je dovoljeno brisati dokler je račun na statusu neknjiženo ali nepreneseno v glavno knjigo. Program javi opozorilo.
 • Osnovno sredstvo je dovoljeno brisati iz registra osnovnih sredstev dokler vsebuje le zapise, ki nastanejo ob prvem vnosu (nabava, vpis amortizacijske stopnje).
 • Osnovno sredstvo ni dovoljeno brisati iz registra v primeru, da so bile vnesene že dodatne spremembe, je bil določen vir financiranja, reverz, je že vključen v inventuro ali gre za najem.
2021.12.001
 • Izpis registra osnovnih sredstev - popravek, da se opombe izločenih drobnih inventarjev ne izpisujejo.
  Umik pripomočka Združevanje prometa v OSD iz menija Obračuni in inventura zaradi neustreznega delovanja.
2021.11.001
 • Pripomočki - Popravek količine, NV in PV - dodana nova pravica v varnostni sistem za dostop v modul (OSD - Meni, Pripomočki - Popravek količin, NV in PV)
2021.10.001
 • Odtujitev osnovnega sredstva - ob vpisu datuma odtujitve osnovnega sredstva se v primeru letnega obračuna amortizacije izvede preračun amortizacije do vpisanega datuma. Umaknjena zahteva, da se okno z vpisanim datumom odtujitve ponovno potrdi;
 • Obračun amortizacije - popravek pri prikazu in upoštevanju analitike pri osnovnih sredstvih, najemih, kjer je datum začetka amortizacije v istem mesecu kot je datum pridobitve.
2021.09.001
 • Na maski za vnos novega osnovnega sredstva poenoteno delovanje med vnosom v programu Osnovna sredstva, z vnosom izven programa Osnovna sredstva (program Knjiga prejetih računov, Dvostavno knjiženje). Dodani sta bili polji 'Dodatno polje 1', 'Dodatno polje 2'. Polji se aktivira v nastavitvah programa Osnovna sredstva.
 • Popravek prikaza in vnosa decimalnih mest amortizacijske stopnje oziroma amortizacijske stopnje amortizacijske skupine. Število decimalnih mest je določeno v nastavitvah OSD.
 • Popravek pri vpisu analitik amortizacije osnovnega sredstva ali najema v primeru, ko je datum začetka amortizacije v istem mesecu, kot je datum pridobitve.
2021.08.001
Vnos več kosov istovrstnih osnovnih sredstev iz programa Knjiga prejetih računov v Osnovna sredstva:
Dopolnjeno je, da se omogoča sprememba tudi nahajališča, poleg sprememb ostalih analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, tri dodatne analitike).
2021.07.001
Vnos več kosov istovrstnih osnovnih sredstev:
Dodana možnost spremembe analitike ob enkratnem vnosu več kosov enakih osnovnih sredstev iz programa Prejeti računi (novi) preko gumba Zapis v OSD. Po shranitvi modula za vnos osnovnih sredstev na Potrdi se odpre dodatno okno, kjer je omogočeno v preglednici spremeniti šifro analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, delovni nalog, Analitika1,2,3). V primeru, da se klic modula vrši iz novih prejetih računov, se spremenjena analitika vpiše tudi na pozicije prejetega računa glede na nastavitve konta iz pozicije računa oziroma iz vpisanega osnovnega sredstva.
2021.06.001

Obračuni in inventura - Inventura 

Vnos inventure - Vpiši SM: Urejeno delovanje gumba.

Nastavitev kontov za knjiženje:

 • Dodana možnost vnosa s kopiranjem iz obstoječega zapisa. 
 • Dodatna nastavitev konta za inventurne viške.
2021.03.001

Etikete - gumb Izbor Osnovnih sredstev - sprememba privzete nastavitve iz izbrano vse v neizbrano vse.

2021.02.002


V tem prispevku