Revizijska sled na artiklih

Na artiklih omogočeno spremljanje revizijske sledi. Spremlja se vnos, popravljanje in brisanje polj šifranta artikla. Vpogled v šifrant artikla se ne beleži.

Revizijska sled se ne beleži samodejno, ampak je potrebno definirati nabor podatkov, ki ga želimo spremljati. Nastavitve sledenja sprememb se nahajajo na dnu menija varnostnega sistema.

Nastavitev zajema podatkov

 

Poleg nastavitev sledenja za potrebe GDPR, se da desnem zavihku nahajajo nastavitve za sledenje sprememb šifranta artikla.

Na izbiro imamo devet naborov podatkov, ki jih želimo spremljati.

 1. Artikli osnovni nabor
 2. Artikli osnovni podatki
 3. Artikli cene
 4. Artikli za stranke
 5. Artikli opisi in nazivi
 6. Artikli po meri
 7. Artikli zaznamki
 8. Artikli zaloge
 9. Sestavnice

Dodana kljukica ☑ pomeni, da za ta nabor podatkov želimo spremljati dogodke vnosa, spremembe ali brisanja. Ker beleženje dogodkov povzroča na strežniku dodatno porabo prostora, se priporoča vklop le za podatke, ki so za poslovanje podjetja bistveni. Podatki se začnejo shranjevati šele od tega trenutka naprej, za preteklost podatkov ne bomo imeli. Potrditev izbora kljukic vršimo z gumbom Spremeni. V nadaljevanju so navedena polja, ki jih vsak izmed devetih naborov vsebuje.

1. nabor podatkov: Artikli osnovni nabor

Osnovni nabor zajema le najpomembnejše podatke šifranta artikla.

 • Polja na zavihku Splošni podatki:

Naziv Artikla 1

Naziv Artikla 2

Tip artikla

Merska Enota

Šifra DDV
 • Polja na zavihku: Prodaja

Oznaka Aktivnosti

Status artikla

 • Polja na zavihku: Zaloge

Vodenje sarž

Šifra konsignanta

SAOP tip skladišča

Šifra  konta zaloge

Šifra konta porabe

2. nabor podatkov: Artikli osnovni podatki

Osnovni nabor zajema praktično vse podatke šifranta artiklov iz vseh zavihkov Splošni podatki, Prodaja, Zaloge, Lastnosti, Pretvorniki, Zaznamki, Naprave. Izpuščena so polja iz zavihkov Opisi, Nazivi in Cene. Poleg tega so izpuščena polja prikazana na gumbe Sestavnice, Za stranke, Po meri in Artikli-zaloge. V kolikor se odločimo za spremljaje tega nabora podatkov, prvi nabor podatkov Artikli osnovni nabor ni potreben.

 • Polja na zavihku: Splošni podatki

Naziv artikla 1

Naziv artikla 2

Kratek naziv artikla

Črtna šifra

SAOP Tip artikla

Merska enota

Šifra DDV

Vračilo DDV

Šifra trošarine

Pretvornik trošarine

Šifra gruče artikel

Splet objava

Splet datum

Oznaka IRAC

Šifra za primerjavo

Ime iskanja artikel

Klasifikacijska šifra

Šifra carinske tarife

Razred OEEO

Šifra oddelka

Šifra gruče knjiženje

Dodatna merska enota

Količina v dodatni ME

Prioriteta

Povezana šifra artikla

Povezan faktor cen

Povezan faktor količin • Polja na zavihku: Prodaja

Garancija

Šifra gruče popust

Šifra art. popust 2

Šifra art. popust 3

Šifra art. popust 4

Šifra art. popust 5

Šifra gruče provizija

Šifra periodike

Hitra koda

Min prodajna cena

Oznaka aktivnosti

Status artikla

Odstotek PC

Odstotek MC

Rabatni izračun

Sprememba PC cen

Sprememba MC cen

Ohrani maržni način

Planska cena • Polja na zavihku: Zaloge

Vodenje sarž

Dnevi zapadlosti sarže

Obvezno vzorčenje

Serijske številke

Stalna cena

Šifra OS

Šifra kala

Šifra dodatek prenos

Šifra konsignanta

Šifra dobavitelja

Šifra proizvajalca

Šifra skupine predloga


 • Polja na zavihku: Lastnosti

Masa na enoto

Prostornina na enoto

Količina pakiranja

Količina pakiranja 2

Masa papirja (masa v g)

Bruto teža kg

Merska enota cenik

Količina ME cenika

Artikel Embalaža

Zaporedna številka

Okoljska dajatev

Država porekla

Promo prispevek

Vrsta prispevka

Šifra embalaže

ME embalaže

Dolžina (x)

Širina (y)

Višina (z)

SAOP ME dimenzije


Plansko tehnološki podatki


Šifra tehno postopka

Pretočni čas

Pretočni čas količina

Dnevna količina izdelave

Pretočni čas nabave

Perioda združevanja

Perioda združevanja dni

Optimalna količina

Plan po min. količini

Nalepke dodatek

Šifra SM

Šifra SN

Šifra knjige DN

Fantom

Projektni artikel

Razstavnica


 • Polja na zavihku : Lastnosti,  gumb Hrana

Šifra skupine HV

Količina


 • Polja na zavihku : Lastnosti, Lastnosti po meri

 HOS dodatek

HOS oznaka

HOS podlaga

HOS šifra skupine

HOS vrednost


 • Polja na zavihku : Lastnosti, gumb Embalaža

Šifra embalaže

Masa v g


 • Polja na zavihku: Pretvorniki

Črtna šifra

Opis

Merska enota

Količina

Opomba


 • Polja na zavihku: Zaznamki 

Mesto priponke

Opozorilo


 • Polja na zavihku: Naprave

Naprava

Šifra garanta

Šifra dobavitelja

Šifra garancija

Tip servisa

Servisni interval

Enot intervala

Šifra oddelka naprave


 • Polja na gumbu: Artikli – najem

Naziv storitve najem

Naziv storitve najem 1

Naziv storitve najem 2

Merska enota najem

Cena

Šifra zbira

Opomba • Nastavitve hitrih gumbov v Trgovini na drobno:  Artikli  HG

Šifra predoge HG

Šifra skupine HG

Vrstni red

Barvna shema


3. nabor podatkov: Artikli cene

Nabor Artikli cene zajema podatke šifranta artiklov iz zavihka Cene.

 • Polja na zavihku: Cene

Šifra cenovnega področja

Datum zač. veljavnosti

Datum kon. veljavnosti

Prodajna cena

Oznaka DDV

Enote za ceno

Akcijski cenik

Cena mejna količina 1

Cena mejna količina 2

Cena mejna količina 3

Cena mejna količina 4

Cena mejna količina 5

Mejna količina 1

Mejna količina 2

Mejna količina 3

Mejna količina 4

Mejna količina 5

Odstotek popusta 1

Odstotek popusta 2

Odstotek popusta 3

Odstotek popusta 4

Odstotek popusta 5
4. nabor podatkov: Artikli opisi in nazivi

Nabor Artikli opisi in nazivi zajema podatke šifranta artiklov iz zavihkov Opisi in Nazivi.

 • Polja na zavihku: Opisi

Šifra jezikovnega področja

Šifra opisa

Opis artikla


 • Polja na zavihku: Nazivi

Šifra jezikovnega področja

Naziv artikla 1

Naziv artikla 2

Kratek naziv artikla

Merska enota

Merska enota pakiranja

Dodatna merska enota5. nabor podatkov: Artikli zaloge

Nabor Artikli opisi in nazivi zajema podatke šifranta artiklov iz zavihkov Zaloge in gumba Artikli-zaloge.

 • Polja na zavihku: Zaloge

SAOP tip skladišča

Šifra konta zaloge

Šifra konta porabe

Obračunski konto

Obračunski konto IB

Šifra konta porabe

Obračunski konto

Obračunski konto IB

Šifra konta NPIB

Šifra konta porabe IB

Šifra konta Zaloge IB • Polja na gumbu: Artikli-zaloge, zavihek: Tip skladišča

Minimalna zaloga

Privzeto skladišče

Primarna lokacija

Planska cena

Odstotek dov razlike

Količina dov razlike

Odstotek PC

Odstotek MC

Maksimalna zaloga

Planska cena material

Planska cena delo

Planska cena stroji

Planska cena kooperacija

 • Polja na gumbu: Artikli-zaloge, zavihek: Skladišča

Minimalna zaloga

Ime vnašalca

Čas vnosa

Primarna lokacija

Maksimalna zaloga

6. nabor podatkov: Artikli zaznamki

Nabor Artikli zaznamki zajema podatke šifranta artiklov iz zavihka Zaznamki.

 • Polja na zavihku: Zaznamki

Šifra zaznamka

Datum

Opis zaznamka

Opomba

Priponka

Opozorilo

Šifra referenta

Šifra vrste zaznamka

Veza na projekt

Čas opozorila

ID Projekta

Datum do

Šifra stranke

7. nabor podatkov: Artikli po meri

Nabor Artikli po meri zajema podatke šifranta artiklov iz zavihka Lastnosti, gumba Artikli po meri.

 • Polja na zavihku: Lastnosti, gumb: Artikli po meri

Ime lastnosti

Vrednost


8. nabor podatkov: Artikli za stranke

Nabor Artikli za stranke zajema podatke šifranta artiklov iz gumba Artikli-stranke.

 • Gumb: Artikli-stranke

Šifra stranke

Šifra artikla dobavitelj

Naziv artikla 1 dobavitelj

Naziv artikla 2 dobavitelj

Merska enota dobavitelj

Pretvornik

Dobavni rok dni

Šifra denarne enote

Minimalna količina

Tip naročanja

Mnogokratnik

Cena

Odstotek popusta

Lahko naročamo

Opomba

Za enot

EANRIP

Kratek naziv artikla dobavitelj

Odstotek popusta 2

Odstotek popusta 3

Odstotek popusta 4

Odstotek popusta 5

Korak

Datum naročanje

Datum PPV

Ocena datum

Ocena naročanje

Podrejeni PV

Preskok VKO

Št. prejem preskok VKO

Št, ustreznih VKO

Trajni preskok VKO

Izloči iz ocenjevanja

 • Gumb: Artikli-stranke, gumb: Porekla

Izjava

Datum začetka

Datum konca

Serija

Poreklo EU

Poreklo svet

Opomba

Šifra državeTočke

Vrsta točke

Zap št.

Datum

Ocena


9. nabor podatkov: Artikli sestavnice

Nabor Sestavnice zajema podatke šifranta artiklov iz gumba Artikli po meri.

Zaporedna

Šifra artikla sestavina

Datum začetka

Datum konca

Količina v sestavu

Za enot sestava

 Izmet

Pozicija risbe

opomba

Količinski izmet

Mesto priponke

Omejen prikaz

Izloči iz knjiženja MSP

Glavna sestavina

Slika

Način izdaje

Faktor cene
Alternative

Zaporedna alternativa

Šifra artikla alternativa

Količina artikla alternativa

Pregled podatkov

Pregled revizijske sledi artiklov je privzeto dostopen vsem operaterjem. Če želimo operaterju ta pregled onemogočiti, to storimo s prepovedjo varnostnega ključa :

Dostop do revizijske sledi artiklov se nahaja na pregledu artiklov pod desnim miškinim klikom.

Odpre se nam okno, ki je sestavljeno zgoraj iz parametrov za iskanje, spodaj pa iz rezultatov.

Parametri za iskanje

Šifra artikla: Vedno se ponudi artikel iz katerega smo okno odprli. Ni se nujno omejevati na artikel. Npr. če iščemo artikel, ki je bil izbrisan, ga v šifrantu ne bomo mogli poiskati. V takem primeru mora biti to polje prazno.

Entiteta: Izbiramo med revizijsko sledjo artiklov ali sestavnic

Podatek: Lahko se omejimo na določen podatek izmed nabora devetih podatkov

Obdobje: Lahko se omejimo na določeno obdobje v katerem je vnos, sprememba ali brisanje artikla bilo izvedeno.


Rezultati

Rezultati se prikažejo po pritisku na gumb . Za vsak dogodek vnosa, spremembe ali brisanja določenega podatka, ki ga spremljamo, se kreira nova vrstica.

Šifra artikla: V kolikor smo v parametrih za iskanje omejeni na šifro artikla, je ta stolpec nepomemben. Stolpec je bistven za iskanja brez filtra po šifri artikla. Izbrisane šifre artiklov v šifrantu niso več vidne, tukaj pa jih je možno poiskati.

Naziv: Združuje polji Naziv (1) in Naziv (2) za prikazano šifro.

Entiteta: Nabor podatkov v katerega podatek spada

Šifrant: Šifra uporabnika (naziv) s katerim smo bili takrat prijavljeni v icenter

Tabela: Tabela v bazi podatkov, ki zajema ta nabor podatkov.

Čas dogodka: Datum in ura dogodka.

Tip dogodka: Spremljamo tipe dogodkov Popravljanje, Vnos in Brisanje.

Operater: ID operaterja, ki je dogodek ustvaril.

Aplikacija: Aplikacija, ki je v bazi dogodek izvršila. Primer dogodka, ki ni kreiran preko iCentra je SQLRaziskovalec.

Delovna postaja: Računalnik, ki je bazi dogodek izvršil.

SQL uporabnik: Preko katere SQL prijave se je v bazi dogodek izvršil.

Windows uporabnik: Kakšna je bila windows prijava, ko se je dogodek izvržil.

Vsebina: Vsebina spremembe se prikaže ob kliku na ikono


Primer vsebine spremembe:

Vsebina spremembe je prikazana v treh stolpcih. V prvem stolpcu je definiran podatek, ki se je z dogodkom spremenil. V drugem je prikazana nova vrednost podatka po dogodku vnosa, spremembe ali brisanja. V tretjem stolpcu je prikazana stara vrednost podatka pred dogodkom.

V tem prispevku