Priprava temeljnice za Plačilni promet v Drugih osebnih prejemkih

Nastavitve programa - zavihek "Povezave"

Na zavihku "Povezave" je potrebno izpolniti podatek Temeljnica za PP in Dogodek knjiženja. Podatke izberete iz šifranta s klikom na gumbpoleg polja.

Nastavitve programa - zavihek "Nastavitve pogodb"

Na tem zavihku imamo vnesene pogodbe, ki jih obračunavamo v programu Drugi osebni prejemki.

Za ureditev kontiranja za pripravo temeljnice za Plačilni promet se postavimo na vsako od vrst pogodb posebej, kliknemo na ikono za popravi zapis. Izpolnimo polji Konto v breme PP in Konto v dobro PP. V vseh primerih, razen redkih izjem, je dovolj, da vnesete samo Konto v breme PP. Potrdite. Konto vnesete na vseh vrstah pogodb, ki jih imate tu vnesene. Konto, ki ga tu vnesemo, je konto za podatek za NETO izplačilo.

Šifrant "Vrste izplačil"

V primeru, da konta za neto izplačilo ne vnesemo že v Nastavitvah pogodb v Nastavitvah programa, imamo v šifrantu Vrste izplačil določene konte za neto izplačilo. V tem primeru je potrebno tu izpolniti Konto v breme PP (če je potrebno še konto v dobro PP). Če imamo tudi dajatve kontirane tu na vrstah izplačil, tudi pri dajatvah določimo konte za PP.

Dajatve

Nastavitev kontiranja na dajatvah izvedemo tako, da na glavnem meniju izberemo Vrste pogodb. Postavimo se na eno izmed vrst pogodb, izberemo Dajatve. Postavimo se na dajatev, ki je v tem šifrantu vnesena in kliknemo na ikono za popravi zapis.Polje Konto v breme PPvpišemo konto obveznosti za plačilo dajatev (enak konto kot v polju Konto v dobro).

Konto v dobro PP: lahko vpišemo konto – je pa običajno to polje prazno, ker knjižimo zapiranje obveznosti samo v breme.

Ko končamo vpis posamezne vrste dajatve, to Potrdimo. 

Postopek ponovimo na vseh dajatvah, ki jih pri določeni vrsti pogodb obračunavamo.

Priprava temeljnice

Temeljnico za prenos v dvostavno knjigovodstvo pripravo tako, da se postavimo na želeni obračun, kliknemo na ikono za izvoz podatkov in izberemo Priprava podatkov za DK.Odpre se nastavitveno okno, kjer program iz Nastavitev programa ponudi temeljnico in dogodek knjiženja. Če podatka nista izpolnjena, ju izpolnimo (iz šifranta izberemo Temeljnico in Dogodek knjiženja). Naziv obračuna program predlaga, po želji ga lahko spremenimo. Prav tako Datum knjiženja.

Za pripravo Temeljnice za PP s kljukico označimo polje Priprava temeljnice za PP. Temeljnica za PP in Dogodek za PP se ponudita iz nastavitev programa.S klikom na gumbnam program pripravi:

 1. temeljnico za knjiženje v DK z rednimi in evidenčnimi vknjžbami (če jih imamo). 2.  Ko ta izpis zapremo, se odpre še priprava temeljnice za PP. 

Izpis preverimo, po želji natisnemo in zapremo.

 1. S klikom naprogram prenese redno in evidenčno temeljnico v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva. 2. S klikom napa se odpre nastavitveno okno izvoza.  Pri podatku Mapa za izvoz izberemo področje, kamor se bo temeljnica za PP shranila. Polje Brisanje obstoječih podatkov v izvozni datoteki bo prvič sivo in je ne boste mogli obkljukati. Ko boste naslednjič pripravljali datoteko in predhodne na področju, na katero ste jo shranili, ne boste brisali, bo potrebno to polje označiti s kljukico, sicer bodo podatki na temeljnici podvojeni!!!
  Kliknemo še na gumb. Javi se opozorilo:  Izberemo Da. Program izvede izvoz in javi Opravljeno. Postopek prenosa temeljnice za PP v datoteko je tako končan. Temeljnica za PP se ne prenese direktno v posredno knjiženje tako kot redna in evidenčna temeljnica za obračun plač, temveč se prenese v datoteko, od koder jo, ko knjžimo izpisek, uvozimo.

Uvoz temeljnice v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva

Temeljnica za PP nadomešča ročno knjiženje podatkov na izpisku, preko katerega ste izplačali druge osebne prejemke. To pomeni, da na izpisek, ki ste ga v posredno knjiženje delno že vnesli oziroma prenesli iz Plačevanja, uvozite še Temeljnico za PP.

V primeru, ko bančne izpiske uvažate avtomatsko iz banke oziroma UJP-ja, pri pripravi knjiženja v Plačevanju ne kontirate nalogov, ki se nanašajo na izplačilo drugih osebnih prejemkov in vsega, kar se je na to nanašalo. Delno kontiran izpisek prenesete v posredno knjiženje.

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

V posrednem knjiženju najprej ročno ali preko uvoza izpiska in plačevanja, poknjižite plačila, ki se ne nanašajo na izplačilo drugih osebnih prejemkov. Sledi uvoz Temeljnice za PP, ki smo jo pripravili v programu Drugi osebni prejemki.

Postopek uvoza Temeljnice za PP:

V posrednem knjiženju kliknete na ikono za uvoz podatkov.Izberete Uvoz podatkov.
Izberete Uvoz knjižb iz besedilne datoteke (WIN) in kliknete na Potrdi.Pri Uvozu strank iz tekstovne datoteke OBVEZNO izberite!!!Odpre se nastavitveno okno uvoza, kjer določimo: 

 1. Področje, kamor smo shranili Temeljnico za PP (Prenesi iz mape) 
 2. Knjiženje v obdobje – izberemo Iz datuma 
 3. Temeljnica iz – izberemo iz vknjižbe 
 4. V polje Dogodek iz šifranta dogodkov izberemo dogodek, na katerega knjižimo plačila (podatek na sliki je samo testni)Potrdimo.
Izpiše se dnevnik prenosa:

 

Preverimo, da imamo število prebranih in število poknjiženih knjižb enako ter izpis zapremo.

Podatki iz Temeljnice za PP so tako preneseni v posredno knjiženje, kjer jih še vedno lahko pregledamo in po potrebi spremenimo oziroma popravimo ter nato preko gumbapošljemo v knjiženje (na kartice).Postopek uvoza Temeljnice za PP je tako končan.

V tem prispevku