Najemi v iCentru

V tem navodilu je opisan postopek dela z najemi v modulu Osnovna sredstva in drobni inventar v skladu s spremembami MSRP 16. 


Programska rešitev omogoča:

 • pripravo amortizacijskega načrta oz. izračun sedanje vrednosti obveznosti iz najema z obračunom obresti v modulu Obračun obresti s FIKSNO najemnino za celotno dobo trajanja najema za:

  • mesečno odplačevanje na začetku ali na koncu meseca,

  • kvartalno odplačevanje na začetku ali na koncu kvartala in
  • letno odplačevanje na začetku ali na koncu leta.
 • knjiženje obresti,

 • knjiženje amortizacije.

Aktivacija programa

Za evidentiranje najemov potrebujemo modul OSD – Osnovna sredstva in drobni inventar in OBR – Obračun obresti. Najprej je potrebno v meniju Nastavitve programa modula OSD urediti povezavo z modulom OBR, kjer se pripravi amortizacijski načrt obveznosti iz najema.Ko je ta nastavitev urejena, se v osnovnih sredstvih aktivira gumbekKo prvič vstopamo v ta del programa, je potrebno vpisati aktivacijsko kodo. Aktivacijsko kodo pridobite preko zahtevka za pomoč.


Priprava amortizacijskega načrta obveznosti iz najema

Ob aktivaciji Najemov se odpre okno, kjer pripravimo Amortizacijski načrt obveznosti iz najema:

Ob vnosu nove pogodbe za najem je potrebno vnesti naslednje podatke:

 • Obrok najemnine – vpišemo obrok najemnine. Če se najemnina plačuje letno, se vpiše letna vrednost najemnine, če se najemnina plačuje kvartalno, se vpiše vrednost najemnine za kvartal, če se najemnima plačuje mesečno, se vpisuje mesečna vrednost najemnine. Vpišemo vrednost brez vstopnega DDVja.

 • Diskontna stopnja – vpišemo diskontno stopnjo, ki jo bo program upošteval pri pripravi amortizacijskega načrta obveznosti iz najema.

 • Denarna enota – program omogoča pripravo amortizacijskega načrta izključno v domači denarni enoti, zato podatka ni možno urejati.

 • Datum začetka plačevanja – vpišemo datum začetka plačevanja najemnine.

 • Način obrestovanja – če je Datum začetka plačevanja (podatek v predhodnem polju) manjši od 15. v mesecu, program predlaga način obrestovanja Začetek, če pa je od 15. dalje, pa predlaga Konec.

 • Število najemnin na leto – izberemo število najemnin na leto. Najemnino lahko plačujemo mesečno, letno ali kvartalno.

 • Število let plačevanja – vpišemo obdobje trajanja najema v letih.

 • Število mesecev plačevanja – če obdobje trajanja najema ni enako celemu letu, vpišemo še število mesecev najema. Npr. če najem traja 3,5 leta, vpišemo v polje Število let plačevanja vrednost 3 leta, v polje Število mesecev plačevanja pa 6 mesecev, kar je v seštevku 3,5 leta.

 • Datum konca plačevanja – glede na podane podatke program izračuna datum konca najema.

 • Naziv najetega sredstva – vpišemo naziv osnovnega sredstva v najemu.

 • Listina o pridobitvi – vpišemo listino oz. št. pogodbe najema.

 • Šifra stranke – vpišemo dobavitelja, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o najemu. Podatek je obvezen zaradi knjiženja obveznosti iz najema.

Ko so podatki vneseni, nadaljujemo z izračunom na gumbu . Izračun se zapiše na zavihek Postavke diskontiranja. Iz vnesenih podatkov se hkrati izpolnijo tudi podatki na zavihkih Obresti, Postavke obresti in Postavke skupaj.

Vsi podatki za potrebe knjiženja so na voljo na izpisu Amortizacijskega načrta obveznosti iz najema na gumbu .

. . . . . . .

. . . . .


Če opazimo, da smo se pri vnosu podatkov zmotili, lahko obračun odklenemo na gumbu  ter popravimo vnos podatkov in ponovimo obračun. Obračun lahko odklepamo, dokler nismo zapisali najetega sredstva v register.


Vnos sredstva v najemu v register osnovnih sredstev

Ko smo prepričani, da so podatki na pripravi amortizacijskega načrta obveznosti iz najema pravilni, nadaljujemo vnos sredstva oz. pravice do uporabe sredstva v register na gumbu  . Program že iz amortizacijskega načrta predlaga Naziv sredstva, Listino o pridobitvi in Nabavno vrednost. V nabavno vrednost predlaga diskontirano vrednost bodočih najemnin.


Ko vnesemo Datum pridobitve sredstva, program pri sredstvih v najemu predlaga Obdobje začetka amortizacije isti mesec, kot je mesec pridobitve sredstva. Opredelimo Amortizacijsko skupino in Konto ter vnos Potrdimo.


Sredstva v najemu so povezana s pripadajočim diskontnim načrtom – podatki desno na sredstvu; status, da je sredstvo v Najemu, Leto in Številka diskonta ter Diskontna stopnja

Ko je sredstvo vneseno v register, se amortizacijski načrt obarva rdeče.

Če sredstvo izbrišemo iz registra se pripadajoči amortizacijski načrt ponovno obarva črno. Amortizacijske načrte, ki so obarvani črno, lahko odklenemo in jih dodatno urejamo.


Filtriranje najetih sredstev v preglednici osnovnih sredstev

Najeta sredstva vnesena v register lahko filtriramo po stolpcu Najem:


Izpis registra, OLAP analiza

Če želimo izpisati register ali pripraviti analizo sredstev v najemu, označimo izbiro V najemu, če želimo register ali analizo samo lastnih sredstev, pripravimo izpis ali analizo brez predmetne kljukice.


Knjiženje obresti

Za knjiženje obresti iz naslova najema si najprej uredimo nastavitve za knjiženje:

 • Konto nabave – vpišemo konto, na katerem bomo evidentirali sredstva v najemu,

 • Konto amortizacije – vpišemo konto amortizacije sredstev v najemu,
 • Konto popravka vrednosti – vpišemo konto popravka vrednosti sredstev v najemu,
 • Konto odhodka za obresti – vpišemo konto odhodka za obresti iz najema,
 • Konto kratkoročnih obveznosti iz najema – vpišemo konto kratkoročnih obveznosti iz najema.

Ko so nastavitve urejene, Pripravimo knjižbe diskontiranih obresti na gumbu Izvoz podatkov:

V oknu, ki se nam odpre, izberemo najeme, za katere želimo knjižiti obresti. Na gumbu Knjiži DK program najprej pripravi podatke za knjiženje, ob potrditvi ekrana pripravi temeljnico v Posredno knjiženje.


Knjiženje amortizacije

Pri vnosu sredstev v najemu, bo program obračunal amortizacijo s prvim mesecem uporabe sredstva.


Stopnja amortizacije

Če pri sredstvih želite upoštevati stopnjo amortizacije na več decimalnih mest, lahko v nastavitvah programa izberete število decimalnih mest, ki jih pri amortizacijski stopnji želite uporabiti:

S to nastavitvijo se število decimalnih mest poveča na Amortizacijski skupini

in ob vnosu sredstva v register:

Stopnje amortizacije ni potrebno podvajati. Pri vnosu sredstva uporabimo ali Amortizacijsko skupino ali Amortizacijsko stopnjo. Uporabljena stopnja se zapiše na sredstvo in se upošteva pri obračunu amortizacije:Opisan postopek dela z najemi velja od verzije programa 2020_01_001 dalje.


V tem prispevku