Verzija 2021.05.001 (6. 4. 2021)

Operaterji

 • Omogočena izbira digitalnega potrdila na operaterjih v primeru aktivacijske kode za pridobivanje eBOL in oddajanje eNDM.

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico šifranta zaposlenih je dodano polje GSM.
  • Na zaslonu zaposlenega je omogočen prikaz zavihka mesečni seštevki po delovnih mestih.
 • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana nova polja:
  • Delovna doba ista dej. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Delovna doba dodatna pok. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Plača po KP (Plača po kolektivni pogodbi)
  • Delovna doba skupna pok. – (Leta, Mesci, Dnevi)
 • Napredovanja JS
  • Pri tiskanju dokumentacije se dokumenti shranijo v eRegistrator v pdf obliki

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočen izračun mesečnih seštevkov po delovnih mestih.
 • Omogočen prikaz zneskov mesečnih seštevkov na novem zavihku v neposrednem obračunu.
 • Omogočen prikaz ključnih podatkov v grafični obliki na obračunskem listu.
 • Popravljen izračun odstotka dohodnine na obračunskih listih za javni sektor v primeru poračuna dohodnine
 • Formule
  • Urejeno delovanje funkcije MH.
 • OLAP analiza obračunov
  • Omogočen prikaz obračunanih osnov zaposlenih. Zaradi preglednosti se v OLAP analizi ponujajo samo osnove, ki imajo v šifrantu osnov zaposlenih izbrano nastavitev Prikaz v OLAP analizi obračunov.
  • Pripravljena nova OLAP analiza kontiranja vrst obračuna.
 • Izračun osnov za boleznino
  • Če leto osnove ne obstaja, se samodejno doda pri izračunu osnov.
  • V osnovo za boleznino prištevamo delovno oz. poslovno uspešnost (vrste obračuna grupe 9 z vrsto prejemka DOH 1111)
 • Obrazec ER-28
  • Zneski na obrazcu vsebujejo vrste obračuna grupe 9 z vrsto prejemka DOH 1111
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Omogočen izvoz podatkov iz preglednice uspešnosti in uvoz ocen s čarovnikom. Funkcionalnosti sta povezani s plačljivo aktivacijsko kodo.
  • Urejeno ločeno evidentiranje ročnega vnosa osnovne plače od A010 – Osnova za izračun
  • Urejeno osveževanje podatka obseg sredstev v primeru ročnega vnosa A010 – Osnova za izračun.
  • Dopolnjeno zaokroževanje pri delitvi izplačanega zneska po mesecih.
  • Onemogočen gumb za shranjevanje osnovne plače zaposlenih v primeru zaključenega obračuna uspešnosti.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen izpis viška ur v primeru, ko je mesečna delovna obveznost iz urnika manjša od mesečne delovne obveznosti vpisane na obračunu in zaposleni ima nadure, ki skupaj z rednimi urami še vedno ne presegajo mesečne delovne obveznosti obračuna.
  • Omogočena izbira organizacijske enote pri prenosu v obračun.

Potni nalogi

 • Prenos v DK
  • Odpravljena težava: pri nekaterih načinih priprave podatkov za DK se pri prenosu statusi nalogov niso ažurirali

Registracija prisotnosti

 • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru praznikov.
 • Urejen uvoz eBOL s kombinacijo zadržanosti za polni in krajši delovni čas.
 • Urejen izračun salda ur v primeru dogodkov na praznik. V saldo ur se všteva samo redno delo oziroma drugi dogodki, ki so povezani z isto vrsto obračuna, s katero je povezan dogodek redno delo.
 • V primeru, dokler nimamo zabeleženega odhoda, je omogočen izračun saldo ur do vključno prejšnjega dne.

Programski vmesnik API

 • dodana nova metoda ModifyProformaInvoiceStatus, ki omogoča zaklepanje in odklepanje predračuna v fakturiranju
 • GetWTR – izdelana nova metoda za klicanje podatkov dela delavcev (splošni dnevni podatki, podatki prijavljenih operacij, podatki o zastojih in podatki o »škartu«).
 • ModifyWTR – izdelana je metoda za vnos in spreminjanje podatkov dela delavcev (splošni dnevni podatki, podatki prijavljenih operacij, podatki o zastojih in podatki o »škartu«).
 • Get/Add/ModifyItems – na APi metodi za artikle dodana možnost klicanja / vpisovanja / popravljanja podatka o šifri carinske tarife.
 • Metoda AddWarehouseReceipt v primeru vodenja zaloge po planski cene sedaj v nabavno ceno vrstice prejema vpiše ceno <Price> iz metode.
 • GET Customer metoda dopolnjena z dvema dodatnima filtroma za iskanje, po polju "Ime za iskanje" <SearchTag> in "Vrsta stranke" <EntityType>. 

ePoštar

 • pri ponudniku storitev ZZI smo dodali novo opravilo po razporedu Prevzem eNaročil, ki omogoča prevzem eNaročil iz predala na bizBOX-u.

Podpisovanje dokumentov - ePodpis

 • ePodpis je plačljiva opcija, ki jo je potreba pred prvo uporabo aktivirati z aktivacijsko kodo

Stranke

 • V primeru izbora izstavitve računa / predračuna v spletno banko se lahko izbere, da je končni prejemnik eRačuna na bizBOX-u
 • Uvoz iz Excela na podlagi specifikacije je dopolnjen s poljem IBAN Kontrolna številka.
 • Urejena težava pri prikazovanju višne dolga v preglednici strank.

Artikli

 • odpravljena težava zaradi neusklajenega prikaza napak pri naprednem uvozu artiklov v primeru, da artikel nima vpisane stopnje DDV
 • Sledenje sprememb – tudi pri novi namestitvi iCentra je sledenje sprememb na vseh entitetah artiklov izklopljeno.

Fakturiranje

 • Priprava osnutkov eRačunov za spletno banko upošteva nastavitev, da je končni prejemnik v bizBOX-u.
 • ESlog 2.0 dopolnjen z zneski ddv za Obrnjeno davčno stopnjo (76a člen).
 • Dodana je možnost uporabe koriščen avans brez izstavitve avansnega računa. Velja za primere, ko po ZDDV ni potrebe po avansnem računu.

Dobavitelji in kupci

 • naročila kupcev... dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot v fakturiranju)
 • odpremni nalogi
  • dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot v fakturiranju)
  • sproščen vnos SSCC kod za vse uporabnike, ne samo RIP uporabnike.
 • RIP - kupci
  • dopolnjen uvoz naročila v primeru vmesnega skladišča dostave
  • dopolnitev uvoza naročila z masko v primeru iskanja po šifri artikla dobavitelja
  • dopolnitev izvoza dobavnice za Lidl
  • razširitev preglednice kontrola RIP z dodatnimi filtri
 • RIP - dobavitelji
  • v RIP se izvozijo samo količine ki so različne od 0
 • Dodana je možnost uvoza naročila eSlog 2.0 iz ePoštarja. Uvoz je mogoč preko pripomočka Kontrola RIP in eSlog.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Pripomočki
  • Osvežitev knjižnega stanja inventure
   • Popravek pri filtriranju podatkov v primeru, ko je inventura bila pripravljena z omejitvami od – do klasifikacije.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Predlaganje prodajnih cen na dokumentih izdaje
   • Popravek predlaganja prodajnih cen, v primeru, ko na poslovalnici ni vpisan cenik gotovinske in negotovinske prodaje. Program sedaj predlaga ustrezno prodajno ceno iz cenika v nastavitvah modula.
  • V programih knjiženja je na preglednicah dopolnjeno iskanje dokumentov, v katerih je zapis s konkretnim artiklom in serijo za artikle, katerim se vodijo serije na način "Samo sledljivost".

Obvladovanje kakovosti

 • Šifranti – artikli - kontrola; na prevzemu procesa in medfazni kontroli se pri brisanju tehnoloških postopkov ne spremni več vrstni red pozicij in posledično operacije ostanejo na pripadajočih tehnoloških postopkih.
 • Kontrola – prevzem procesa; na sestavinah kontrolnega naloga prevzema procesa ni možno več vpisovat serij, ki ne obstajajo v šifrantu serij sestavine.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Dodan je nov šifrant Skupine tehnoloških operacij
  • Šifrant je dostopen le skozi standardne tehnološke operacije, namenjen je združevanju različnih standardnih operacij v enotne skupine.
  • V vnosni formi standardne tehnološke operacije je dodano polje skupina operacije, preko katerega lahko standardno tehnološko operaciji povežemo s pripadajočo skupino.
  • Na API metodo GetStProductionOperation smo med podatke operacije dodali tudi skupino tehnološke operacije, poleg tega je možno operacije klicati tudi preko parametra skupine operacije.
  • Na API metodo GetWorkOrderTehnologicalOperations smo med podatke operacije delovnega naloga dodali tudi skupino tehnološke operacije, poleg tega je možno delovne naloge / operacije klicati tudi preko parametra skupine operacije.
 • Narejena obdelava za prenos csv dokumentov meritev iz mape računalnika v eRegstrator (na fascikel delovnega naloga in na artikel - izdelek)
  • Nov ključ v nastavitvah okolja VRP_DOKUMENTIDN.
  • Na nastavitve programa dodana nova nastavitev »Mapa za uvoz dokumentov DN«.
  • Ob odpiranju preglednice delovnih nalogov se izvede prenos csv datoteke iz mape, nastavljene v nastavitvah programa v eRegistrator, na fascikel delovnega naloga in na artikel-izdelek delovnega naloga. Izvede se le, če ima ključ VRP_DOKUMENTIDN = 'DA'.
  • Dokumenti, preneseni v eRegistrator, dobijo dodeljeno vrsto dokumenta A.MER (vrsto dokumenta je potrebno predhodno odpreti v dokumentnem sistemu in dodeliti ustrezne pravice).
  • Csv datoteke se iz mape prenesejo v podmapo / Arhiv.
 • Šifranti – Zaposleni; na podatku »geslo« namenjeno prijavi zajema na delovnem mestu je dodana kontrola nad unikatnostjo gesla, enako geslo se pri več zaposlenih sedaj ne more ponoviti.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru kontrole razpisa delovnih nalogov glede na ujemanje kontrolnih podatkov QM, ni več težav pri menjavanju tehnoloških postopkov znotraj že razpisanega delovnega naloga.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov:
  • Brisanje naloga in brisanje povezave na prejeti račun
   • Na ikono za brisanje naloga (preglednica) je dodana kontrola pred brisanjem: če je izvor naloga v PRAC, program javi obvestilo: "Izvor naloga je prejeti račun XY. Nalog bo brisan, računu bo mogoče pripraviti nov nalog. Nadaljujem brisanje?"
    V primeru potrditve Da se plačilni nalog briše, na prejetem računu pa se briše Številka naloga in Datum priprave. Na prejetem računu je možno ponovno pripraviti nalog.
    Kontrola se izvaja samo na neoznačenih in označenih nalogih. Na poslanih in plačanih nalogih se izvede reden postopek brisanja brez kontrole. 

   • V primeru, da ima račun pripravljene obroke in želimo brisati nalog za x obrok, program javi obvestilo: "Izvor naloga je prejeti račun XY, obrok 1. Nalog in vezava naloga na račun bosta brisana.
    Računu lahko pripravite nove naloge za obroke s pripomočkom Odklepanje računov. Nadaljujem brisanje?"
    V primeru potrditve Da se brisanje naloga nadaljuje. Nalog dobi datum Brisan, v Obrokih pa se sprosti vezava obroka na nalog z brisanjem številke naloga in datuma. Vendar se v tem primeru ne odpre prejeti račun za kreiranje novega naloga za račun ali samo enega novega obroka, ampak je potrebno narediti odklepanje računa. Ta pa potem sprosti vse obroke na računu in s tem se lahko nova priprava izvede. 

   • Gumb Brisanje nalogov: Na preglednico je dodana kolona Številka zapisa projekta, v katerem je vidna povezava na prejeti račun. Kontrola povezave na Prejete račune se izvaja samo za "Neoznačene naloge".
    V obvestilu so našteti nalogi, ki imajo vezavo na prejete račune in so označeni za brisanje. Obvestilo: "Izvor na označenih nalogih so prejeti računi (4). Sledi seznam računov s prikazanimi zapisi kolone Številka zapisa projekta.
    Nalogi bodo brisani, računom bo mogoče pripraviti nove naloge. Brišem tudi te naloge?"
    Problem je lahko na primer neoznačen nalog, ki ima v prejetih računih izvor obrok. Tudi če v PP brišemo vse naloge za obroke, se PRAC priprava naloga ne sprosti, ker v PRAC.Racuni ostane vpisan datum ZapisanoPP.
    V tem primeru je obvestilo enako, vendar je treba sprostiti te naloge in obroke preko Odklepanja računov. 

  • Delni znesek za plačilo:

   • Na preglednico plačilnih nalogov je dodan nov stolpec Številka deljenega naloga, v katerem je vpisana zaporedna številka originalnega naloga, ki je bil delno plačan.
   • V gumbu Brisanje nalogov je bil umaknjen del kode, ki ob brisanju nalogov pripravi nov nalog za razliko. Sedaj se nov nalog z zneskom za razliko pripravi samo pri postopku Priprave plačilnih nalogov v datoteko.
   • V preglednici za Brisanje nalogov je dodan stolpec Številka deljenega naloga.
   • V preglednici Brisanje nalogov imajo rdeče obarvan tekst tisti nalogi, ki imajo Znesek za plačilo <> Znesek predloga.
   • Na plačilni nalog je dodan podatek o Znesku računa + denarna enota. Veza je na izvor naloga Projekt (PRAC1) in Številko zapisa v projektu (primer: 2021/32/PD).
   • Priprava delnega plačila: 
    • Za znesek predloga označenega naloga se pripravi nov nalog, ki ima vse podatke enake kot originalni nalog.
    • Ta nalog z novo zaporedno številko gre v plačilo, v datoteko.
    • Po pripravi datoteke program javi obvestilo: »Za primere delnih plačil je bila izvedena uskladitev zneska.«
    • Novemu nalogu se vpiše v polje Številka deljenega naloga številka originalnega naloga. 
    • Originalnemu nalogu je bil zmanjšan znesek za znesek predloga, nalog je med neoznačenimi.
   • Dopolnitev brisanja naloga: če je zaporedna številka naloga, ki ga želimo brisati, vpisana v Številki deljenega naloga, to pomeni, da je nalog že bil delno plačan, zato program opozori:
    »Nalog 'ZaporednaStevilka' je že bil delno plačan. Brisanje?« Možne vrednosti so Da ali Ne.
   • Zbirni nalogi: v primeru, da pripravljamo zbirne naloge in je eden od nalogov samo delno plačan: zbirni nalog se pripravi iz skupnega zneska predlogov.
   • Kopiranje: pri kopiranju deljenega naloga se Številka deljenega naloga ne prepiše na nov nalog.
   • Znesek predloga in rezervacija: dodana kontrola za primer, ko imamo plačilo delno rezervirano za kompenzacijo, v znesek predloga pa želimo vpisati višji znesek
   • Skonto: v primeru, da ima nalog vpisan % skonta v primeru predčasnega plačila, se metoda za delno plačilo ne izvede.
   • Nalogi z zneskom predloga nad mejnim zneskom: v primeru, da je znesek predloga nižji od zneska za plačilo, se za razliko pripravi nov nalog. 
  • Plačilni nalog: spremenjen je bil odtenek barv na plačilnem nalogu. 

 

Obračun storitev

 • Šifranti - Šifranti vrtci - Programi; šifrant je dopolnjen, da lahko programe označimo ali so aktivni ali neaktivni.
 • Obračuni - Doplačila oskrbnine; na filtru Občina, Skupina, Naziv otroka je dodan izpis Doplačilo k ceni programa s sumami po otrocih

Davek na dodano vrednost - N

 • Urejeno je predlaganje vrstic DDV na podlagi šifre države v davčni številki.

Servisna dejavnost

 • ureditev naročanja materiala skladišču.
V tem prispevku