2024.02.001

DDV Davek na dodano vrednost

 • Pripomočki - Poročilo skladnosti - Urejena težava priprave poročila skladnosti, ko ne obstaja licenca modulov FAK ali PRAC.
 • DDV - Preglenica - Dodane možnosti hitrega filtriranja: 
  • Računi v obračunu
  • Plačani računi v obdobju
  • Tip računa (Fakturirana ali plačana realizacija)
 • DDV - Preglednica - Dodana bližnjica do Pripomočka za pregled neplačanih računov.
 • Pripomočki - Neplačani računi - Dodani novi stolpci v preglednico (Šifra konta, Celotna vrednost DDV, Osnove, Znesek računa, Zaprti znesek).
 • DDV - Vnos dokumenta - Podatek "VIES" iz stranke se ob vnosu novega zapisa zapiše na glavo dokumenta. Podatek ostane zapisan na glavi dokler ga ne osvežimo. Po zaklepu obdobja sprememba podatka ni mogoča.
 • DDV - Preglednica - Prikazani podatki "VIES" status in "Datum VIES" (datum statusa).
 • Knjiženje - Ob knjiženju računov se, če podatek ni posredovan iz izvornih modulov, predlaga status na dan knjiženja, ki je zabeležen na stranki.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Posredno knjiženje - Brisanje knjižb - Urejena kontrola in opozorilo. Program sedaj sporoči iz katerega modula izvira knjižba. Če je knjižba povezana z DDV dokumentom, se ob brisanju izbriše tudi povezani DDV dokument. Če je DDV dokument že bil poročan je brisanje knjižbe onemogočeno.
 • Na pripomočku Avtomatsko zapiranje omogočena opcija avtomatskega zapiranja deviznih postavk po vezni številki in enakih zneskih. Po izboru kontov za zapiranje se izvede še obračun tečajnih razlik.
 • Pregled knjiženja - Izvoz SDD SEPA direktne obremenitve: XML datoteka se pripravi z novostmi verzije pain.008.001.08.
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Pri izvozu podatkov v Excel ali csv (gumb Priprava datoteke) se v stolpce z datumskimi podatki podatek ne polni, če datum ne obstaja.
 • Dnevne obdelave - Izvršbe: Urejen je zapis imena in priimka plačnika v XML datoteko v primeru izbora "Prenos podatkov fizičnih oseb iz OST".
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - izvoz SDD SEPA direktne obremenitve: urejen je zapis imena datoteke tako, da se vedno ponudi naziv uporabnika in ne več DK.
 • Posredno knjiženje: V primeru knjiženja prometa za vsa obdobja ali vse temeljnice skupaj je knjiženje vrnjeno na staro zaporedje (šifra obdobja - šifra temeljnice - zaporedna številka prometa).

OBR Obresti

 • Obračun obresti - dopolnjen postopek preštevilčenja obračunov obresti, da se izvaja za obračune, ki še niso bili knjiženi oziroma preneseni v glavno knjigo, DDV oziroma kreirani iz opominov in imajo višjo številko obračuna od zadnjega obračuna, ki je bil prenesen v DK, DDV oziroma je bil kreiran iz modula Opominov v glavni knjigi.
 • Obresti - Krediti -  Izvoz - SDD SEPA direktne obremenitve - implementacija nove verzije strukture datoteke, Pain.008.001.08 (objava Združenje bank Slovenije).
 • Modul Krediti - Knjiženje obračunov  v DK - popravek programa v primeru zaprtega obdobja v glavni knjigi, da program javi obvestilo in prenos prekine. Po odprtju obdobja je omogočeno prenos obračunov izvesti.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Osnovna sredstva in drobni inventar: na preglednici dodan podatek vrsta in naziv vrste. Omejevanje izbora na podatek Vrsta je dodan pri izpisu Register osnovnih sredstev in drobnega inventarja z možnostjo združevanja podatkov po Vrsti. Omejevanje izbora na podatek Vrsta dodan tudi na poročili OLAP – Register + Amortizacija in Analiza osnovnih sredstev. V dimenzijo podatkov iz registra dodana šifra in naziv vrste.
 • Izpis registra drobnega inventarja in popisni list drobnega inventarja - popravek združevanja v primeru praznega podatka analitike stroškovnega mesta, nosilca.
 • Preglednica osnovnih sredstev in drobni inventar: Na preglednico in v izbor za filter podatkov dodani podatki:
  • Aktivni reverz (DA-vsaj en reverz je aktiven, NE-ni reverza ali ni aktivnega reverza, prazno-ni filtriranja).
  • Naziv analitik 1 ,2, 3.
  • Opombe iz zavihka Opombe registra (možnost iskanja tudi po delnem tekstu npr. *opis*).
 • Popravek izpisa amortizacijskega načrta iz osnovnih sredstev, da se ustrezno vidijo vrednosti obračuna tiskano na papir.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar:
  • popravek na preglednici Osnovna sredstva in drobni inventar - > Polje Najem aktiven za izbor ob vključeni opcijo dodatnega ključa.

OST Obračun storitev

 • Evidentiranje obrokov – Kuhinjski pult in SAOP Odjave obrokov: dopolnjen je Pregled:
  • Prvi štirje pregledi so po novem oštevilčeni.
  • Število pripravljenih obrokov je preimenovano v Število pripravljenih obrokov v KUH.
  • Seštevki so obarvani modro in v naziv dodane številke iz katerih podatkov se izračunajo.
  • Preimenovan je sklop Število nepostreženih v Število nepostreženih pripravlljenih.
  • Dodan je nov sklop Število nepostreženih.
  • Dopolnjen je prikaz Število prijavljenih obrokov: vedno se prikaže stanje prijavljenih obrokov, ne glede na to ali so že bili koriščeni ali ne.  
  • Urejen je prikaz Število postreženih neprijavljenih za primere, ko je otrok odjavljen, ima SO ali ni prijavljen na obrok.
  • Če je v modulu Kuhinja definirano število pripravljenih obrokov, se prikaže seštevek v sklopu Število nepostreženih pripravljenih in Število nepostreženih. Drugače je seštevek v obeh sklopih 0.
 • Šifrant Otroci (koda programa V) – zavihek Vrtec – Zgodovina: Pri dodajanju novega zapisa se v sklopu podatkov Plačnika ponudijo podatki iz Otroci in ne več iz zadnjega zapisa v Zgodovini otroka. 
 • Šifrant Otroci/Učenci,... - Dopolnjena je sprememba naziva v sklopih Oče, Mati in Skrbnik za primere, ko spremenimo naziv. Program ob kliku na gumb Stik prepiše nov naziv.
 • Obračuni - Izvoz - SDD SEPA direktne obremenitve: xml datoteka se pripravi z novostmi verzije pain.008.001.08.

PP Plačilni promet

 • Plačilni nalogi – preglednica Priprava plačilnih nalogov:
  • na preglednico je dodano novo polje Znesek skonta, ki se izračuna v trenutku označitve naloga za v plačilo. Ob namestitvi nove verzije se na nalogih s statusom Poslani in Plačani znesek izračuna. 
  • ikona Tiskanje: 
   • izbor je razširjen v spustni meni z dvema izboroma tiskanja:
    • Plačilni nalogi - obstoječi izbor
    • Specifikacija predčasnih plačil – nov izbor
   • Plačilni nalogi: Spremenjen je izbor Banke in izbor starega računa za zamenjavo računa. 
   • Specifikacija predčasnih plačil: 
    • Nov izpis Specifikacije predčasnih plačil
    • Izpis omogoča pregled predčasnih plačil s skonti v izbranem obdobju Datuma predloga ali Datuma plačila in pregled predčasnih plačil brez skontov, ki so bili plačani izbrano število dni pred valuto plačila. 
  • Gumb Tiskaj zbirni:
   • Nov izpis Specifikacija plačila s skonti.
 • Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov – preglednica: 
  • Dodan je nov gumb Tisk/e-Pošiljanje. Po potrditvi se odpre preglednica, kjer so prikazani vsi zbirni nalogi za stranke glede na izbrani Datum predloga. Na preglednici je možen tudi pregled posameznega izpisa. Na gumb Potrdi v preglednici se izvede:
   • vpis v Stranke - zavihek Dogodki, če je vpisana v Nastavitve programa Šifra dogodka,
   • vpis v eRegistrator,
   • vpis v čakalno vrsto ePoštar.
 • Nastavitve programa - Povezave:  dodan je nov sklop "Specifikacije zbirnih nalogov" z možnostjo določitve Šifre dogodka in Vrste dokumenta. 
 • ePoštar: dodana je nova storitev "Oddaja PDF specifikacije zbirnih nalogov".
 • Stranke – Izstavitev dokumentov: 
  • dodan je nov izbor Tipa dokumentov "PPSpecifikacija"
  • Način izstavitve je lahko Tiskanje (osnovno) ali PDF po e-pošti
  • Obrazec: ponudijo se izpisi s šifro izpisa PP_Zbirni, če je prazno, je osnovni izpis nov izpis Specifikacija plačila s skonti.
  • Priprava plačilnih nalogov na nivoju operaterja:
   • Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov:
    • Dodani sta novi polji Ime pripravljalca in Čas pripravljanja.
    • Dodana so v izbor stolpcev preglednice: Čas vnosa, Ime vnašalca, Čas popravljanja, Ime popravljalca, Čas pripravljanja, Ime pripravljalca.
    • Ime pripravljalca in Čas pripravljanja se vpiše v trenutku označitve nalogov. Ob odznačitvi naloga se Ime pripravljalca in Čas pripravljanja briše.
    • Na preglednico je dodan nov filter Moji nalogi. Osnovno je neoznačeno. Filter je aktiven na vseh statusih nalogov, razen na Vsi nalogi. na statusu Neoznačeni nalogi je filter postavljen na Ime vnašalca, ostali statusi imajo filter na Ime pripravljalca. 
   • Priprava plačilnih nalogov v datoteko:
    • Na Pripravi plačilnih nalogov za banko je dodan filter Moji nalogi. Osnovno je neoznačeno. Se shrani na nivo operaterja.
    • Če potrdimo filter, se v datoteko pripravijo samo tisti nalogi med označenimi, ki imajo ime uporabnika enako imenu pripravljalca. Po pripravi datoteke med Označenimi ostanejo nalogi drugih operaterjev, v Poslanih nalogih so „Moji nalogi“. Če filtra ne potrdimo, se pripravijo vsi označeni nalogi. Ime pripravljalca in Čas pripravljanja se pri pripravi datoteke ne spremeni.
   • Odklepanje nalogov: 
    • pri vseh načinih odklepanja naloga (desni klik – Odkleni paket, gumb Odklepanje nalogov ali Pripomočki – Odklepanje plačilnih nalogov) se v Ime pripravljalca vpiše operater in v Čas pripravljanja > čas odklepanja.
   • Izpis Zbirni nalog za prenos: v rubriko „Nalogodajalec“ se izpiše ime operaterja.
 • Priprava plačilnih nalogov v datoteko: na izbor je dodana možnost označitve priprave xml v novem formatu pain.001.001.09.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Dodatna pravila kontiranja:
  • Za „Namen nakazila“ je dodan izbor načina iskanja z možnostjo: je enako, se začne z, se konča z in vsebuje.
  • Vrstni red izbora je postavljen po prioriteti iskanja. Osnoven način iskanja je „vsebuje“, ima najnižjo prioriteto.
  • Na preglednico Šifrant pravila kontiranja je dodana kolona Tip namena plačila.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Dodatna pravila kontiranja: vzpostavljeno 30 dnevno poskusno obdobje uporabe funkcionalnosti.

PRAC Prejeti računi

 • Prenovljeni prejeti računi: Izpisi - Pregled povezav po računih in po prejemih: Dopolnjeno je predlaganje parametra Leto tako, da se predlaga glede na izbrano leto v preglednici računov.
 • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun - Delitev odvisnih stroškov: Dopolnjeno je predlaganje parametra Leto tako, da se predlaga glede na leto iz računa na katerem se delitev odvisnih stroškov izvaja
 • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun - Dokumenti nabave: Dopolnjeno je predlaganje parametra Leto tako, da se predlaga glede na leto iz računa na katerem se opravlja povezovanje z dokumenti nabave
 • Prenovljeni prejeti računi: Dopolnjena je priprava Razdruženih knjižb na prejetem računu v primeru, ko sta na prejetem računu kombinaciji davka za samoobdavčitev in splošno stopnjo ddv.
 • Prenovljeni prejeti računi: Izpisi - Pregled povezavo z dok. nabave po računih: V pregled so poleg stroškovnega mesta in stroškovnega nosilca dodane še vse preostale analitike (referent, nalog, an1, an2, an3)
 • Prenovljeni prejeti računi: Izpisi - Pregled povezavo z dok. nabave po prejemih: V pregled so poleg stroškovnega mesta in stroškovnega nosilca dodane še vse preostale analitike (referent, nalog, an1, an2, an3). Pri izboru po vrsti prometa je omogočeno filtriranje tudi po vrsti prometa za prevzeme iz NDK
 • Prenovljeni prejeti računi: Preglednica računov - gumb Priprava za PP: dodan je dodaten kriterij za izbor računov, ki se pošiljajo v modul plačilni promet in sicer Datum valute
 • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun  - gumb Zapiši odvisne stroške: Urejena je napaka, ko se v primeru zaporednega zapisovanja odvisnih stroškov na račun ni pravilno predlagal znesek za razporeditev.
 • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun - Pregled povezav: urejen je prikaz vrednosti v stolpcu Povezan znesek in Povezan znesek z neodbitim ddv tudi v primeru, ko odvisne stroške na prejeti račun povezujemo večkratno.
 • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun - Knjiženje in davki - Stopnje davka: v preglednici je dopolnjen izračun skupnih vrednosti (sume) in vrednosti v stolpcu Vrednost. Vrednosti so ustrezno prikazujejo tudi v primeru večkratnega povezovanja odvisnih stroškov na prejeti račun.
 • Prenovljeni prejeti računi: Knjiženje in davki: Urejeno je delovanje kontrole, ki preverja ali se račun knjiži v obdobje, ki je odprto za knjiženje in sicer tako, da se ustrezno upoštevajo morebitne nastavitve navzkrižnih šifrantov.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Prenos podatkov v Dvostavno knjigovodstvo - omogočena ločena priprava temeljnice za evidenčne vknjžbe.
 • Urejen preračun bruto zneska iz vpisanega neto zneska v primeru obračuna dela dijakov - znesek do uredbe.

KE Kadrovska evidenca

 • Napredovanja v javnem sektorju - v nastavitve programa na zavihek Napredovanje zaposlenih dodana možnost izbire izraza, ki se uporablja na izpisih - Javni uslužbenec (privzeta nastavitev) ali Zaposleni.
  • Izbrani izraz se tiska na izpisu Predloge ocenjevalnega lista, Ocenjevalnem in Evidenčnem listu.
 • Šifrant zaposlenih
  • Polji Številka aneksa in Številka pogodbe o zaposlitvi sta podaljšani na 50 znakov.
 • Dopolnitev čarovnika za uvoz podatkov:
  • Omogočen je naknadni uvoz osnov za boleznine. 
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico so dodani podatki o šifrah in nazivih dodatnih analitik.
  • Urejen prikaz podatkov osnov za boleznine v primeru dostopa iz modula OPZ.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Krediti BVP - ročno urejanje polja Odplačano - urejeno je, da se ročno vpisane vrednosti shranijo.
 • Urejen pravilen prenos ur z negativnim številom enot iz Posrednega v Neposredni vnos v primeru, ko je delež zaposlitve manjši od 100 %.
 • Urejen pravilen prenos Naziva vrste obračuna iz Posrednega v Neposredni vnos v primeru uporabe Formul po skupinah.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen izračun števila dni pri prenosu vrstic refundacij v korak 3.
 • Delovni koledarji
  • Omogočen prikaz letnega seštevka ur in delovnih dni.
 • Zaposleni
  • Med razloge za začasno prekinitev je dodan očetovski dopust.
 • Nagrajevanje zaposlenih
  • Urejeno neupoštevanje pri nagrajevanju zaposlenih, ki imajo vpisano obdobje začasne prekinitve.
 • OLAP analize prenosa v Dvostavno knjigovodstvo
  • Dodano polje Konto tujca v Analizo DK in Analizo PP.
 • Vzporedni obračuni:
  • za Javni sektor:
   • omogočen prenos zneskov poračuna tudi za skupino H (refundacije).
  • za Gospodarstvo:
   • prilagojen korak 4 - Urejanje vrst za poračun - za vsako vrsto obračuna, uporabljeno v vzporednem obračunu, je omogočena izbira vrste obračuna, na katero se bo prenesel znesek poračuna (razlike).
   • omogočen prenos zneskov poračuna v izbrani obračun.
 • Urejen izračun premije KDPZ v primeru, ko je na zaposlenem izbran urnik evidence prisotnosti in ima zaposleni vpisan datum prekinitve v mesecu obračuna.
 • eNDM:
  • Preglednica zahtevkov vsebuje samo obrazce tekočega meseca.
  • S filtroma Leto/Mesec omogočen pregled obrazcev za poljubno obdobje.
 • Omogočen je vnos več aktivnih sprememb znotraj meseca, z različnim datumom.
 • Urejen prikaz eBol-ov neposredno iz obračunske vrstice v primeru, ko imamo v sistemu vnesene enote organizacijske strukture, na zaposlenem pa enota ni izbrana (v povezavi z nastavitvijo v Kadrovski evidenci - Prikaz zaposleni po enotah org. strukture).
 • V šifrant vrst izplačil je dodana šifra J270.
 • Izračun osnov za boleznine - urejen izračun na osnovi zaokroženih ur (kot so bile poročane na obrazec REK-O).

Registracija časa

 • Dodana je nova nastavitev, s katero se gumba malica in Službena pot poimenujeta glede na naziv dogodka v registraciji časa. 
 • Ko se v šifrantu registracije časa na zaposlenem spremeni urnik, se v Stiki geslo za obračun ne briše več. 
 • Prenos v evidenco prisotnosti
  • Omogočena poljubna izbira zaposlenih pri prenosu v evidenco prisotnosti.
 • Urejen je prikaz zaposlenih v primeru namestnika.

mojINFO

 • mojINFO nastavitve:
  • Na meni Potni nalogi dodane možnosti:
   • Omogoči izbiro samo službenih avtomobilov
   • Obvezno dodajanje priponke ob zaključevanju.
 • Moji potni nalogi:
  • Na vnosno okno potnega naloga dodana možnost dodajanja priponke (že ob najavi službenega potovanja).

FAK Fakturiranje

 • V Analizi prodaje smo omogočili, da program v primeru akcijskih prodaj iz sistema ugodnosti , ki so usmerjane preko komercialnega modula (npr. kupiš 3 plačaš 2) , pri vrsticah, ki so vključene v tovrstno prodajo, upošteva sorazmerni delež upoštevanih popustov, davka, razlike v ceni ipd.. Pri analizi prodaje artiklov, ki niso zajeti v tovrsten sistem ugodnosti, sprememba nima vpliv.

KM Komercialni modul

 • V okviru obnovljenega hitrega pregleda zalog F8 je bila dodana  obdelava  pregleda ugodnosti posamičnega artikla iz modula KM.  Obdelava je vidna, če je bil izveden prehod na novi združeni TRDMSP in če ima stranka vključen sistem ugodnosti Iz modula KM.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Inventure
  • Na prikazih in izpisih v programih inventure se je uvedlo nastavitve varnostnega sistema "CENIKI - Nabavne cene in omejen prikaz". Če uporabnik nima dovoljenja za vpogled v nabavne cene, se le-te ne prikazujejo in izpisujejo. Gre za prikaze v zbirih, rezultatu inventure, preglednicah inventure, prikaz zbirov po davkih, prikaz nabavnih vrednosti knjižnega in dejanskega stanja, nabavnih vrednosti viškov in manjkov, v prikazih po MPCD in tudi v rezultatu inventure na zadnji dan v letu.
 • Inventura - popisne liste, pri ročnem vnosu artiklov preko vnosne maske je odpravljena težava z zaklepanjem zapisa.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Pred knjiženjem v DK program preveri šifre kontov na pripravljenih knjižba. Če obstaja konto, kateri je označen kot "se ne knjiži", program zavrne nadaljevanje knjiženja in izpiše ustrezno opozorilo.
 • Na določenih mestih v programu se je dodalo kontrolo na "neaktivne" konte, t.j. konte, ki so označeni kot "se ne knjiži". Če je konto tako označen, potem program zavrne vnos konta na naslednjih mestih:
  • Šifranti - Vrste prometa - Konto porabe
  • Šifranti - Artikli - zavihek Zaloge - vnos kontov zaloge in porabe
  • Šifranti - Knjižne skupine - nastavitve kontov za knjiženje temeljnice nabave, porabe.
  • Knjiženje - Temeljnica nabave, porabe - Dodatne nastavitve - nastavitve kontov za knjiženje temeljnice nabave, porabe.
 • Varnostni sistem - operaterju z Nivo-jem 2 je urejen dostop do funkcionalnosti Prehod v novo leto z dovoljenjem preko ključa "MSP - MENI, Knjiženje - Prehod v novo leto".
 • Inventura - popisne liste, odpravljena napaka pri vnosu artikla na prazno popisno listo.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Dopolnitev knjiženja za postavitve, kjer se TDR uporablja samo za izdajno stran in se v Materialno skladiščnem poslovanju vodi zaloga po nabavnih vrednostih na nivoju skladišč in ne na nivoju maloprodajnih poslovalnic.
 • Predprejemi - Tranzit
  • V obdelavi "Tranzit" se je razvrščanje vrstic v prenosu iz dokumenta predprejema v prejem, nato v izdajo in na koncu v račun Fakturiranja, dodatno dopolnilo z zaporedjem vrstic predprejema.
 • F7 - Pregled artikla
  • Program "Kartica maloprodaje" se je dopolnilo za združene sistem TDR/MSP (vodenje maloprodaje v MSP) s tem, da se kartica artikla izpisuje tudi za postavitve, kjer pred združitvijo uporabnik ni imel ali uporabljal modula MSP. Sedaj se podatki jemljejo iz obeh podatkovnih sistemov.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Izpisi - Kalkulacija porekla; prenova logike priprave izračuna datuma prejema sestavin izdelka.
 • Naročanje dobaviteljem, pri kreiranju naročila dobaviteljem iz modula kuhinje je urejeno polnjenje popustov vrstic na samem naročilu.
 • Šifrant Knjige naročil
  • V sistemih, kjer se vodenje maloprodaje izvaja v Materialno skladiščnem poslovanju MSP, je na zavihku "Knjiženje v TDR" nova nastavitev "Kreiranje dobavnice TDR". Nastavitev je aktivna, ko se izvaja knjiženje v Negotovinsko prodajo TDR. Če je nova nastavitev potrjena, potem se odpremni nalog v celoti kreira tako v MSP in v TDR. Gre za dodatno možnost v združenih sistemih TDR/MSP, ko se izdajo, ki je bila namenjena za odloženo plačilo, v Gotovinski prodaji TDR prenese iz dobavnice in kreira gotovinski račun ter s tem izvede takojšnje plačilo.

Ogrodje – iCenter

 • Operater, jezik - odpravljena težava z inicializacijo jezika nastavljenega na operaterju v primeru spreminjanja le tega.
 • Varnostni sistem - pregled, urejen pregled varnostnega sistema tudi ko je celoten naziv vrste dokumenta dolžine 300.

QM Spremljanje kakovosti

 • Certifikatna listina - nekaj manjših prilagoditev:
  • v primeru menjave stranke urejen pravilen prikaz naziva stranke,
  • nad preglednico možnost izbor tistih letnic, ki vsebujejo vsaj eno certifikatno listino,
  • urejeno upoštevanje spremenjenega jezikovnega področja pred "pripravo" certifikatne listine, po pripravi jezikovnega področja ni možno več menjati.

TDR Trgovina na drobno

 • V nastavitvah POS opreme je bil z varnostnim sistemom zaprt pregled nastavitev tiskalnikov. Obdelavo se lahko prikaže z dodelitvijo varnostnega ključa TDR - POS oprema - pos tiskalnik prikaz.
 • V Analizi prodaje smo omogočili, da program v primeru akcijskih prodaj iz sistema ugodnosti , ki so usmerjane preko komercialnega modula (npr. kupiš 3 plačaš 2) , pri vrsticah, ki so vključene v tovrstno prodajo, upošteva sorazmerni delež upoštevanih popustov, davka, razlike v ceni ipd.. Pri analizi prodaje artiklov, ki niso zajeti v tovrsten sistem ugodnosti, sprememba nima vpliva.
 • Odpravljena je bila pomanjkljivost , ko je program na določenih obdelavah, prikazoval kalkulacijo maloprodajnih sestavnic, ki so del modula TDR , po nepravilnih cenah. 
 • Gotovinska in negotovinska prodaja - Delni storno, pri stornu druge poslovalnice dodana izjema na izbor druge poslovalnice v primeru da ima operater prepoved na izbrani poslovalnici.
 • Na kartico maloprodaje, ki se nahaja na F7, smo dodali stolpec Veza TDR,  preko katerega dobimo podatek o povezanih dokumentih, ki so nastali v okviru gotovinske in negotovinske prodaje v modulu TDR. Istočasno smo iz podatkov, ki se nahajajo v stolpcu  Referenca umaknili prej navedene podatke. Nov stolpec se vključi  preko desnega klika na preglednici  (izbira stolpcev ali privzeto).

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi - pokalkulacija delovnega naloga; izpis pokalkulacije je sedaj možen tudi v preglednici.
 • Izpisi - pokalkulacija delovnega naloga; med izpise pokalkulacije v preglednico je dodana še ena vrsta izpisa (primerjava med dejanskimi in planskimi cenami).
 • Plan proizvodnje - odpravljene težave pri kontroli ujemanja tehnološkega postopka in kontrolnega plana QM ob formiranju rezervacijskih delovnih nalogov.
 • Kooperacija - odprava več manjših nepravilnosti delovanja preglednic prejemov in izdaj kooperacije.
 • Kooperacija - izdaja v kooperacijo; na funkciji masovne priprave izdaj v kooperacijo odpravljeno preskakovanje zaporednih številk izdaj.
 • Delovni nalogi - Knjiženje delovnega naloga v MSP (tudi knjiženje izdaje sestavin in serijsko knjiženje DN); odpravljene težave pri kontroli obstaja stroškovnega nosilca, če je ta na vrsti prometa MSP obvezen.
 • Delo delavcev - na preglednici dela delavcev urejeno "dvojno" razvrščanje. Ko preglednico razvrstimo (filtriramo) po izbrani koloni, so prikazani rezultati potem razvrščeni od največje proti najmanjši zaporedni številki vnosa dela delavcev.
 • Izpisi - Analize in izpisi opravljenega dela - Analiza dela; izračun stroška dela delavca in stroška dela delovne postaje je v tej analizi sedaj usklajen s pokalkulacijo delovnega naloga.
 • Plan proizvodnje - funkcija priprava plana v primeru opcije "po sistemu KANBAN" ne pripravi plana za artikle, ki ne vsebujejo obeh zahtevanih podatkov sistema KANBAN (minimalne in maksimalne zaloge). Torej, artikli, ki ne vsebujejo in minimalne in maksimalne zaloge) se v pripravi plana ne bodo več upoštevali!

Artikli

 • Uvoz artiklov - napredni način - preko čarovnika za uvoz je urejen uvoz opisa artikla z cirilico.

SPL Skupni šifranti

 • Administracija - Uporabnik in računalnik - Pripomoček za prešifriranje podatkov: v nabor za prešifiranje je dodano tudi prešifriranje šifre stranke, ki se nahaja v šifrantu pogodb, šifre podizvajalca, ki se nahaja na knjižbah v glavni knjigi, analitike na pripomočku za uvoz stroškov iz eračuna (modul PRAC), stroškovni nosilec na pripomočku za Delitev proizvodnih stroškov, ki se nahaja v posrednem knjiženju (modul DK).
 • VOD - Izvoz - Če gre za izvoz neznanega tipa dokumenta, se sedaj privzeto določi tip dokumenta ( polje <Dokument>) "Temeljnica".

Stranke

 • Stranke - VIES - Dodana možnost pregleda in izpisa zgodovine preverjanj davčne številke v sistemu VIES.
 • Stranke - VIES - Dodana funkcionalnost beleženja zgodovine preverjanj davčne številke v sistemu VIES.
 • Šifrant lokacij (dostave) se je preimenoval v šifrant dostavnih mest. Uredila se je bližnjica do šifranta na glavnem meniju SAOPa (zavihek bližnjice, sklop šifranti). Na preglednici strank se je umaknil dostop do šifranta lokacij (dostavnih mest), bližnjica je ostala znotraj vnosne forme podatkov ene stranke. Dodan je varnostni sistem za preprečitev dodajanja, brisanja dostavnih mest In varnostni sistem za preprečitev spreminjanja podatkov dostavnih mest.
 • Stranke - Bančni račun, odpravljena težava prikaza znaka na maski za urejanje zapisa v primeru urejanja bančnega računa tujca, ki ima v TRR-ju tudi znak.

Web.API

 • GetDipachAdviceeSLOG20 - nova API metoda preko katere se pridobi XML izpis dobavnice po standardu eSlog 2.0.
 • AddItinerary - odpravljena je težava pri dodajanju relacij, če je šifra relacije znakovni vnos, maska je pa nastavljena na številčni vnos. 
 • GetProductionPlan - nova API metoda za pridobivanje podatkov iz plana proizvodnje programa večnivojski razpis proizvodnje.
 • PostOrderToProductionPlan - nova API metoda za prenos naročil kupcev v plan proizvodnje programa večnivojski razpis proizvodnje.
 • PostDispatchAdvice - metoda je dopolnjena tako, da lahko pri knjiženju izdaje upošteva nastavitve glede datuma (nastavitve se nahajajo na knjigi odpremnega naloga)
 • GET metode: Onemogočena uporaba parametrov z vrednostjo 0 v filtrih Page in PageSize. V takem primeru se vedno vrednost 0 priredi v vrednost 1.
 • Dopolnitev metode GetPayrollLedger
  • Dodan nov parameter extendedLedger, s katerim se določi ali gre za navadbno ali napredno temeljnico.
  • Dodana podatka EmployeeID in PayElemenID, ki sta enaka null, ko je parameter extendedLedger = false, sicer se podatka zapišeta. 
 • Journal - AddJournal - Urejena težava neupoštevanja prepovedi v varnostnem sistemu za uporabo metode s strani API operaterja. 
 • GetPrices - API metoda prilagojena na sistem navzkrižnih šifrantov strank in artiklov.
 • AddIncomingInvoice: Urejeno je zapisovanje podatka dokument na račun tako, da se upošteva začetnica dokumenta, kot je nastavljena na knjigi dokumentov v katero se prejeti račun zapisuje.
 • AddInovice - odpravljena težava, ko  se preko navedene API metode niso zapisovala plačila pri vnosu računov.  
 • RegistratedWiew - urejena paginacija na get metodi.
V tem prispevku