Združen SDD ali UPN nalog

V modulu Ost lahko uredimo, da program pri zaključku obračuna, združi več položnic v enotni UPN nalog oz. poda le eno SDD bremenitev za več združenih računov. Na ta način, bomo staršu z več otroki v šoli ali vrtcu, znižali stroške plačila položnic oz. zmanjšali strošek provizije ob bremenitvi vseh trajnikov.

Čeprav so računi med seboj povezani in v plačilo izdani kot enotni SDD in UPN nalog, jih v SPR-ju vodimo posamezno. 

Vnos združenega SDD ali UPN naloga na prvem otroku oz. učencu (nosilcu SDD ali UPN naloga)


Podatke izpolnemo najprej na otroku, ki ga določimo kot nosilca položnice. Svetujemo, da se za nosilca združenega računa določi mlajšega otroka, na tak način bodo podatki o morebitnem SDD-ju ostali tudi, ko bo starejši otrok pri nas šolanje že zaključil.

To naredimo na preprost način, preko šifranta Otroci z izpolnitvijo podatkov o plačniku.


Plačnik: izberemo kdo bo plačnik (Mati, Oče, Otrok, Skrbnik, Drugo)
Združen SDD ali UPN: polje obkljukamo
Šifra plačnika: v primeru, da polje Združen SDD ali UPN obkljukamo, moremo tu podat tudi šifro plačnika. Šifro plačnika poiščemo v šifrantu strank. V večini primerov, govorimo tu o isti šifri, ki jo ima otrok, vsaj za tiste, ki imate šifrant otrok povezan s šifrantom strank. V tem primeru bo program že sam vpisal Priimek in ime plačnika, v našem primeru je to mama.

V primeru, da poleg združenega računa želimo tudi eno samo bremenitev trajnika za dva ali več otrok, v nadaljevanju izpolnimo podatke potrebne za trajnike.

Šifra banke: izberemo iz šifranta strank (svetujemo, da se ima eno splošno šifro namenjeno za Banko za trajnike; UJP namreč na bazi številke transakcijskega računa prepozna banko)
Številka TRR: vnesemo številko transakcijskega računa stranke
SDD soglasje: v to polje vpišemo kar šifro otroka
SDD datum soglasja: vpišemo datum, kdaj je starš podpisal privolitev plačila s trajnikom

V primeru združenega računa in plačila preko SDD, se podatki v polje SDD vnašajo samo pri otroku, ki ga določimo kot nosilca položnice.


Vnos podatkov na drugem in vsakem naslednjem otroku

Pri vnosu podatkov za združen SDD ali UPN nalog, se za drugega in vsakega naslednjega otoka izpolni samo podatke o Plačniku in to prav tako preko šifranta Otroci.Tudi pri drugem otroku in tako pri vseh naslednjih, moremo obkljukat polje za Združen SDD ali UPN.

Šifra plačnika pa je v tem primeru šifra vezana na nosilca položnice, v naše primer torej šifra prvega otroka. Poleg nam pa že program sam izpiše Priimek in ime plačnika, v primeru trajnika, pa še SDD podatke, kot je prikazano na sliki.

V tem prispevku