Verzija 2021.02.002 (1. 2. 2021)

Kadrovska evidenca

 • Pripravljena OLAP analiza fluktuacije zaposlenih.

Obračun plač zaposlenim

 • Urejeno upoštevanje osnov zaposlenih v primeru datuma začetka ali konca veljavnosti osnove znotraj obdobja obračuna.
 • Urejen prikaz opozorila o neobračunanih e-BOL samo na obračunih plače
 • Obrazec e-NDM
  • Odpravljena težava z večkratno oddajo vloge znotraj 10 min.
 • Omogočeno izločanje izvzetih dodatkov pri izračunu osnov za boleznine.
 • Urejena kontrola števila ur na razpolago na zaslonu za potrjevanje odsotnosti. 
 • Obračun uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejen izračun zneska uspešnosti, ostanka in prenos ostanka v naslednji obračun v primeru preseganja dvakratnika plače decembra preteklega leta (za obračune, ki ne vključujejo decembra - v nasprotnem primeru se ostanek ne prenaša v naslednji obračun).
  • Urejeno neupoštevanje delovnih mest s črko A.
  • V preglednico so dodane prve črke v stolpcih z ocenami ter stolpca € (osnova za izračun) in izračunan znesek.
  • Na zaslon so dodana polja prenos ostanka, izplačana masa in ostanek
  • Urejeni nazivi ocen na izpisu obvestila.

Registracija prisotnosti

 • Dopolnitev Izpisa prikaza salda ur, pri čemer se na dnu izpisa prikaže okno, ki vsebuje vse dogodke in saldo ur vsakega dogodka, za določeno obdobje.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Omogočeno predlaganje dogodka glede na dogodke preteklega dne.

Plačilni promet

1. Plačilni nalogi - nov gumb Zamenjava računov:
Na preglednico je dodan nov gumb "Zamenjava računov", v katerem lahko delamo zamenjavo računov za označene in neoznačene naloge:

 • za nalogodajaca (pripravljeni nalogi po nalogodajalcu)
 • za prejemnika (pripravljeni nalogi po prejemniku)
 • za zaposlenega (pripravljeni nalogi po aktivnih zaposlenih)
 • na TRR dobavitelja, ki ima TRR pri isti banki kot je naša, če ga ima (nalogi po nalogodajalcu, pri katerih prejemnik nima na nalogu vpisane izbrane banke IZ, ima pa banko v svojem seznamu bank)

Zamenjava TRR se lahko dela:

 • izbrana trenutna banka na novo trenutno banko (1:1)
 • Izbranih več trenutnih bank na eno novo banko (N:1)
 • po oznaki banke (šifrant bank: SAOPBanke) - pri tem gre na prvo banko iz seznama z enako oznako. Za SI lokalizacijo so to 2 mestne oznake bank.

Izbor "iz računa" zajema vse račune, aktivne in neaktivne.
Izbor "na račun" zajema samo aktivne račune.
Osvežitev nalogov v preglednici se izvede po vsakem izboru ali spremembi.
V preglednici so takoj po vstopu v okno prikazani plačilni nalogi, ki imajo osnovni filter na status "Označeni" in "Zamenjava računa nalogodajalca".
V preglednici so modro obarvani nalogi z računi za zamenjavo, ki so glede na izbran postopek trenutno na nalogu in ki bodo zamenjani.
Zeleno so obarvani računi, na katere se bo zamenjava izvedla.
Če je v koloni Na račun podatek prazen, to pomeni, da ali stranka nima odprtega računa na izbrani banki ali nalog ne ustreza pogoju zamenjave računa.
Iz zamenjave so izločeni tudi vsi tuji računi.
Na preglednici je vidna tudi kolona Aktiven, označeno pomeni, da je "iz računa" aktiven, neoznačeno pa, da je neaktiven. V tem primeru se cela vrstica obarva rdeče.
Ob potrditvi gumba Zamenjaj se spremembe zapišejo v novo tabelo PPRacuniZamenjava kot arhiv sprememb. 

2. Plačilni nalogi: BIC/SWIFT

Na PP nalogu je polje BIC/SWIFT banke, ki se prepiše iz podatkov transakcijskega računa stranke nalogodajalca in prejemnika.
Polje se samo prikaže iz TRR, ni za vnos.
Koda namena se prebere iz izvora (Prejeti računi - novi), sprememba TRR ne spremeni Kode namena.

3. Plačilni nalogi - gumb Brisanje nalogov:

Na okno za brisanje nalogov je dodana možnost brisanja neoznačenih nalogov, ki imajo definiran Tip naloga

4. Plačilni nalogi:

Odpravljena je težava pri pripravi deljenih plačil. 

Knjiga prejetih računov

 • Prejeti račun - Zavihek Knjiženje - Opis vknjižbe - razširjena je možnost predlaganja opisa vknjižbe. Poleg originalne številke lahko v nastavitvah PRAC nastavimo še druga predlaganja.
 • Prejeti račun - Opomba - v primeru, ko v potrjevanju naredimo masovno zavrnitev računov, se komentar, vpisan ob zavrnitvi, prenese na račun
 • Uvoz e-računov - dopolnjeno polnjenje zneskov - po potrebi se polni tudi Skupni znesek z DDV
 • Prejeti računi - Vnos: Na vnos je dodano polje Tip reference (možen izbor SI, RF ali NRC). Če je partner domač, se polje avtomatsko polni SI. Če je partner tujec, se avtomatsko polni RF. Podatek se lahko spremeni.
 • Prejeti računi - Vnos: iz Originalne številke se prepiše vsebina v polje Sklic, izvede se čiščenje podatkov tako, da v sklicu ni črk, nedovoljenih znakov, poševnica se prepiše v minus. Dolžina sklica je 22 znakov, 20 znakov je numeričnih in dva minusa. Kontrola na polju Model in Sklic ni vzpostavljena. Možno je shraniti napačen zapis. Za model RF so pravila za sklic drugačna (dovoljene so male in velike črke od A-Z po UTF-8) vezaji, presledki in drugi znaki niso dovoljeni. Za model 99 in NRC se sklic ne vnaša, polje za sklic se zapre. 

Dvostavno knjigovodstvo 

 • Dnevne obdelave
  • Plačevanje: gumb Preračun deviznih zneskov: Prvič, ko vstopimo na gumb, je treba določiti Šifro tečajne liste, ker je prazna. Po prvi potrditvi se te nastavitve shranijo na nivo uporabnika. Naslednjič se ponudi zadnje izbrano. Enako velja za podatek Vrsta tečajne liste, vedno se sedaj ponudi Srednji, shrani se na uporabnika. 
  • Plačevanje: po potrditvi gumba Preračun deviznih zneskov se vpiše na okno naziv tečajnice in tečaj na dan. S tem je dopolnjeno obvestilo po preračunu podatkov. 

Stranke

 • na jezičku Izstavitev dokumentov smo na račune in predračune iz fakturiranja dodali možnost izbora ponudnika elektronske poti Moj-eRačun (RS).

Osnovna sredstva

 • Etikete - gumb Izbor Osnovnih sredstev - sprememba privzete nastavitve iz izbrano vse v neizbrano vse.

Obračun storitev

 • Na položnici je prikaz cene prehrane na mesec v programu (polna cena) za otroka, v kolikor imamo v Nastavitve - Vrtec kljukico pri Prehrana.
 • Urejeno standardno sortiranje polj pri Šifranti - Doplačniki storitev

Spremljanje računov

 • Urejen pregled računov iz OST, da se prikazujejo podatki tako, kot so bili v obračunu.

Artikli

 • štiri nove dodatne lastnosti artikla in ustrezne kontrole so dodane v metode AddItems, ModifyItems in GetItems.
 • sledenje sprememb štirih novih dodatnih lastnosti artikla je dodano v revizijske sledi artikla
 • Na prikaz napovedi zalog (F7-napoved zaloge) smo v primeru prikaza podatka o odhodu iz zaloge povezane z delovnim nalogom VRP omogočili prikaz pripadnosti delovnim nalogom (za katere delovne naloge po več nivojski strukturi je predvidena poraba namenjena).
 • Artikli – zaznamki; dodana dva nova podatka na zaznamkih artiklov: verzija in načrt.
 • Artikli – dodan nov zavihek »MIT« s podatki artiklov, vezanimi na program »MIT – Orkester«. Zavihek je dostopen samo preko aktivacije skozi nastavitve okolja.
 • Na prikaz napovedi zalog (F7-napoved zaloge) smo v primeru prikaza podatka o odhodu iz zaloge povezane z delovnim nalogom VRP omogočili prikaz pripadnosti delovnim nalogom (za katere delovne naloge po več nivojski strukturi je predvidena poraba namenjena).

Web.API

 • Izdelana nova metoda GetWorkShopTool, preko katere lahko pridobimo podatke o orodjih tehnoloških operacij.
 • Izdelana nova metoda GetWorshopWorker, preko katere pridobimo podatke o zaposlenih, ki so vključeni v proizvodnjo. Pridobimo samo podatke o zaposlenih, pomembnih za proizvodnjo in prijavo delavcev na MES sisteme.
 • Dopolnjena metoda GetOrder, ki sedaj prikazuje vse datumske podatke glave in vrstic naročila.
 • Dopolnjeni metodi GetWorkOrder in ModifyWorkOrder, ki sedaj omogočata pridobivanje (urejanje) podatkov o izdelkih delovnih nalogov (če so nastavljeni za delo z več izdelki po enem delovnem nalogu).

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti – materialne sestavnice:
  • Na preglednico modularne sestavnice smo dodali dve novi koloni: sestavnica (prikazuje podatek, ali ima sestavina svojo sestavnico) ter tip artikla.
  • Na vnosno formo sestavine smo dodali dva nova podatka: sestavnica (prikazuje podatek ali ima sestavina svojo sestavnico) ter tip artikla.
  • Tako na preglednico modularne sestavnice kot na vnosno formo sestavine smo dodali gumb (bližnjico) »Modularna sestavnica«, ki omogoča prikaz/urejanje modularne sestavnice izbrane sestavine.
  • Na vnosno formo izpisa strukturne sestavnice smo v primeru prikaza po »pripadnosti« dodali možnost prikaza le zadnjega nivoja sestave, v katerega se vgrajujejo izbrani artikli.
 • Šifranti – tehnološki postopki; v primeru, da tehnološki postopek vsebuje več kot 999 vrstic, se pri spremembah podatkov na vrsticah ali funkciji »premeči vrstice« sedaj ohranijo vse vrstice operacij.
 • Dopolnitve kooperantske operacije:
  • Na preglednico operacij (klicanje operacij iz vrstice izdaje kooperacije) smo dodali naslednje kolone: Kooperant, naziv kooperanta, rok izdelave DN, rok izdelave kooperant DN, začetek izdelave DN, začetek izdelave kooperant DN. Uredili smo možnost premikanja po preglednici s smernimi (kurzorskimi) tipkami.
  • Enake dopolnitve so izvedene tudi na preglednici Izpisi – Kooperacija – Seznam kooperantskih operacij.
 • Knjiženje – delovni nalogi; vgrajena kontrola obstoja kontrolnih podatkov QM Artikli-kontrola za izdelek/tehnološki postopek delovnega naloga. V kolikor je kontrola vklopljena, ne obstajajo pa kontrolni plani na izdelku in ali/tehnološkemu postopku delovnega naloga, se delovni nalog ne pusti izdelati oziroma na obstoječem nalogu spremeniti izdelek in/ali tehnološki postopek. Kontrola se sedaj izvaja tudi pri:
  • razpisu delovnih nalogov iz plana proizvodnje (razpis proizvodnje, razpis po artiklu),
  • razpisu delovnih nalogov (eno ali več nivojsko) iz predvidene porabe materiala,
  • razpisu delovnih nalogov iz naročil kupcev preko plana proizvodnje.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru materialne in tehnološke sestavnice delovnega naloga, ki vsebujeta več kot 999 vrstic, se pri spremembah podatkov na vrsticah ali funkciji »premeči vrstice« sedaj ohranijo vse vrstice sestavnice.

Obvladovanje kakovosti

 • Vizitka – ureditev delovanja funkcije »vizitka«.
 • Pripomočki – Odklepanje/zaklepanje kontrolnih nalogov; dodane dodatne kontrole za ujemanje tipa in knjige kontrolnih nalogov in kontrola nad obstojem izbranih nalogov.

Fakturiranje

 • Dopolnjena priprava finančnega dobropisa v primeru avansnih postavk. Po novem se avansne vrstice prepišejo kot take in tudi ustrezno povežejo za nadaljnje obdelave.
 • Pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo (DK) se v povezane knjižbe zapiše "Dogodek DK za zapiranje", ne pa splošen.
 • Dopolnitve priprave e-sloga 2.0
  • Za prenos preko ZZI na HR za podatek EndpointID, kamor se po novem vpiše davčna številka brez predpone HR
  • Odpravljeno neskladje izračunanega DDV v zbirnih podatkih po stopnjah
 • V računih in predračunih smo omogočili pripravo osnutkov in izstavljanje dokumentov preko ponudnika Moj-eRačun (RS).
 • Pri eRačunih v obliki UBL 2.1 po evropskih normativih polnimo značko TaxPointDate.
 • V predračunih je omogočen prenos predračuna v servisni nalog SER. V zavihku analitike je dodana možnost vnosa naprave in gumb za izdelavo servisnega naloga.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Odpravljena težava pri izpisu naročila kupca v primeru "Gotovinske prodaje", ko se niso prikazali QRD vzorci izpisov.
  • Odpravljena težava pri pripravi dobropisa v različno leto od predlaganega. Po novem se lahko pripravi dobropis tudi v novo leto.
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Na naročilih dobaviteljev smo dodali možnost vnosa/izbora vrste naročila, vrste referenčnega dokumenta in datuma referenčnega dokumenta. Podatki se uporabljajo za pripravo eNaročila.
  • Pri izvozu naročila v eSlog je možno pripraviti naročilo v obliki enostavnega naročila 1.1. ali eNaročila 2.0.
 • Pripomočki
  • Priprava naročil dobaviteljem
   • Dodana možnost izbire upoštevanja potrjenih/nepotrjenih naročil kupcev in naročil dobaviteljem ločeno.
   • Dodana je možnost izbire več skladišč za pripravo podatkov. Skladišča se izbirajo iz preglednice.
   • Dodana je možnost predloga dobavitelja iz zadnjega naročila. Upoštevajo se naročila iz vseh knjig.
   • Na preglednici imam možnost prikaza samo količin za naročilo različno od nič.
 • Knjiženje v MSP, nastavitev "Datum razkladanja". Odstranili smo dodajanje 8 dni pri knjiženju v MSP v nekaterih kombinacijah knjiženja.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Na vnosni formi glave predprejema dodani polji:
    • Dobavnica: poljuben vnos teksta do 30 znakov. Podatek je viden tudi na preglednici predprejemov, ko se preko desnega klika izbere ustrezne stolpce za prikaz.
    • Priponka: standardna pasica za delo s priponkami, t.j. možnost pripenjanja dokumentov.
   • Intrastat
    • Na glavo predprejema in na vnos odvisnih stroškov se je dodal nov podatek faktor statistične vrednosti, ki se uporabi za avtomatski izračun statistične vrednosti na vrstici predprejema. Če je faktor statistične vrednosti vpisan na odvisnih stroških, se na glavi dokumenta ne more vnašati, saj se avtomatično izračuna iz odvisnih stroškov.
    • Na vnos dokumenta se je dodalo gumb "Kontrola intrastat". Aktivacija gumba prikaže preglednico vrstic dokumenta, ki vsebujejo manjkajoče podatke za intrastat. Gumb je viden, če na dokumentu obstajajo vrstice, ki vsebujejo manjkajoče podatke za intrastat. 

Trgovina na drobno

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • V šifrantu je dodano polje »Šifra vrste dokumenta« za vnos/izbor vrste dokumenta, ki se uporabi pri shranjevanju dokumenta v dokumentacijski sistem eR. Polje je dodano tudi v izvoze/uvoze podatkov šifranta. Privzeta nastavitev je »S – Stranke«. Izbor je aktiven samo, ko obstaja licenca za napredne funkcionalnosti eR.
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Dodana standardna pasica za delo s priponkami. Priponka se doda ob tiskanju, ni prostega dodajanja priponke – aktivni sta samo opciji »Odpri« in »V fascikel«.
 • Uvoz podatkov iz ročnih terminalov
  • Uvoz podatkov iz terminalov se je dopolnil v tem, da se je dodalo možnost ažuriranja in združevanja uvoženih podatkov. Nova nastavitev na formi uvoza »Ažuriraj/združi vrstice«. Če je potrjena, se v primeru novega dokumenta združijo podatki na nivoju šifre artikla in serije, v primeru obstoječega dokumenta pa se uvoženi podatki dodajajo na obstoječe vrstice, ravno tako na nivoju šifre in serije artikla. Ta možnost je aktivna na vnosu prejemov in predračunov.
 • Izpis POS računa, v primeru nastavitve "Sestavnice - neposredni izbor" sedaj pravilno izpiše ceno in vrednost postavke za sestavnico.

ePoštar

 • dodali smo možnost povezave na novega ponudnika storitev Moj-Račun (RS). Na ponudniku so omogočene tri storitve: oddaje eRačunov (na zahtevo), prejemanje eRačunov (po urniku) in prejemanje povratnic eRačunov (po urniku).

Osnovna sredstva

 • popravek vpisa analitik osnovnega sredstva pri obračunu amortizacije mesečno ali letno, da ima analitike vpisane tako, kot je veljalo na zadnji dan posameznega predhodnega meseca. Vrstni red veljavnosti analitik (SM, SN, Referent, DN, AN1, AN2, AN3) je: datum spremembe v predhodnem mesecu in zaporedna številka. Datum spremembe v marcu se upošteva pri obračunu amortizacije za april. Pomembno je, da se upošteva vrstni red datum spremembe in potem zaporedna številka zapisa. 

Servisna dejavnost

 • na sklop "vzdrževanje" smo dodali možnost vnosa plana in realizacije dela delavca.
  • knjige servisa ... dodana privzeta šifra naloge, ki se predlaga ob odpiranju novega naloga vzdrževanja. Ni obvezen podatek
  • na vnosnem oknu naloga vzdrževanja so dodani: zavihek naloge, zavihek plan/realizacija ... po zgledu v servisnih nalogih
  • v delu delava je omogočen vnos dela delavca tudi za naloge vzdrževanja.
V tem prispevku