Verzija 2022.04.001

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave – Plačevanje – Obdelava plačila: brisanje šifre stranke glede na nastavitve konta.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS: Ob izvozu samo prometnih podatkov, se preverja negativne seštevke samo na prometnih podatkih. Prav tako iz izvoza izvzeti seštevkih katerih vrednost je enaka 0.
 • Urejeno podvajanje knjižb ob urejanju v posrednem knjiženju, če so te bile narejene na podlagi hitrega vnosa.
 • Uvoz tečajnic, urejeni uvozi tečajnic, dodana možnost uvoza mesečne tečajnice BSI, ki je vezana na tečaje valut za katere ECB ne objavlja tečajev.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Pripomočki – Odklepanje in storno v DK in DDV:
  • Na formi izbora računov za odklepanje so trije izbori za odklepanje računa združene v en izbor: Odklepanje in storno v DK in DDV 
  • V primeru, da na izbranih računih obstajajo davčna in bilančna obdobja, ki so zaključena, se odpre nova forma.
  • V DK in DDV se bo storno računov prenesel v prvo naslednje odprto davčno ali bilančno obdobje
 • Preglednica prijetih računov – desni klik in Odklepanje in storno v DK in DDV: novo obvestilo v primeru, da kontrola zazna zaklenjeno davčno in bilančno obdobje. Storno se bo izvedlo v prvo odprto davčno ali bilančno obdobje. 
 • Preglednica prejetih računov – desni klik in Revizijska sled: V primeru odklepanja računa s Pripomočki ali iz preglednice se v Revizijsko sled zapiše, v katero davčno ali bilančno obdobje je bil pripravljen storno, če je bilo v trenutku odklepanja bilančno ali davčno obdobje že zaključeno. 
 • Preglednica prejetih računov – desni klik in Izbor polj: novi polji Izvor in Opis izvora za povezavo med dokumenti iz Knjige pošte.
 • Vnos novega prejetega računa iz dokumentov Knjige pošte: 
  • Okno za izbor dokumentov Knjige pošte prikazuje samo dokumente, ki še niso bili povezani
  • Po potrditvi dokumenta in shranitvi računa se povezava med njima zapiše na dokument Knjige pošte in na prejeti račun.
  • Brisanje prejetega računa pobriše tudi povezavo dokumenta Knjige pošte na račun.
  • Edit računa: na ikono za povezavo s Knjigo pošte lahko vidimo povezan dokument. Gumb je aktiven za vse statuse računa. V preglednici Knjige pošte so neaktivni gumbi Vnos, Vnesi iz in Briši.
 • Vnos prejetega računa: po potrditvi izbrane stranke se sklic prepiše iz transakcijskega računa, če je vpisan, drugače iz Originalne številke. 
 • Knjiženje in davki - omogočeno je urejanje knjižbe izravnave, ki se pripravi na podlagi povezave na materialno poslovanje
 • Knjiženje in davki - urejeno je osveževanje aktivnosti gumba Knjiži in zapri potem, ko je na računu saldo in mora gumb postati neaktiven.
 • Knjiženje in davki - Urejena je napaka, ki se je pojavila pri urejanju knjižbe
 • Pri povezovanju računa na odvisni strošek ali prevzem iz NDK-ja ter je dobavitelj iz tretjih držav se na račun iz povezanih dokumentov predlagajo ustrezne vrstice davka
 • Pri povezovanje računa na materialne dokumente je urejana kontrola, ki preprečuje, da izberemo dokumente katerih znesek presega znesek računa.
 • Na preglednicah in filtrih so umaknjeni odvečni stolpci

Osnovna sredstva

 • Priprava temeljnice - Amortizacija - dodatna opcija prenosa amortizacije v glavno knjigo, da se knjižbe z izborom opcije 'Zbirni prenos na zadnji dan izbranega obdobja', združijo in prenesejo na datum vpisan v polju Datum do. Če datum ni vpisan se šteje, da gre za datum 31.12. izbranega leta.
 • Nov modul Odklepanje temeljnice, ki omogoča izvedbo storno temeljnice že izvedenega prenosa v glavno knjigo s postopkom preko gumba Priprava temeljnice. Podatke lahko omejimo na datumsko razdobje in registrsko število. Datumsko obdobje je datum dokumenta pri nabavi, amortizacije in obrestih. Pri knjiženju kratkoročne glavnice za najeme in dolgoročne glavnice za najeme pa se datumsko razdobje nanaša na datum zapadlosti obroka. Gumb Odklepanje temeljnice se aktivira, če ima uporabnik pravico OSD - Osnovna sredstva in DI, Gumb - Odklepanje temeljnice.

Davek na dodano vrednost – N

 • Prenos plačil v DDVN – Urejen prenos plačil v DDVN ob kliku na gumb »Prenos plačil«.
 • Za račune, ki jim je bilo plačilo ročno vneseno se plačila ne prenašajo.
 • Predlaganje datuma obdobja DDV v primeru prejetega računa se uredi iz datuma opravljanja storitve.

Potrjevanje dokumentov

 • Dopolnjeno je obveščvanje iz potrjevanja tako, da se v primeru, ko je predmet obveščanja devizni dokument na obvestilo zapiše devizni znesek

mojaMALICA

 • Sprememba barve teksta na aktivni kartici za Prosti dan.
 • Pri registraciji se ob kliku na gumb Naprej pokaže spinner za čas, ko se kontrole registracije izvajajo.

Obračun storitev

 • Dopolnjen je uvoz otrok iz txt datoteke SIMTRO, ob vpisu podatkov otrok se vpišejo podatki tudi v Stranke.
 • Delilni pult: vzpostavljena je kontrola na že koriščen obrok oz. prepoved izdaje že koriščenega obroka.

Spremljanje plačil

 • Plačevanje: odpravljena je težava pri večkratni potrditvi gumba Priprava plačil, ko se je v opozorilo vpisalo obvestilo o podvojenem sklicu

Knjiga pošte

 • Na preglednico dokumentov so dodana nova polja: PRAC Leto, PRAC Šifra knjige in PRAC Številka.
 • Če je dokument povezan na prejeti račun, brisanje dokumenta ni mogoče.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočen samodejni izračun zneska bonitete zaposlenega glede na znesek osnove obračuna.
 • Urejen je izpis obračunskega lista v primeru nadur na vrsti izpisa Javni sektor II – običajno tiskanje ter Javni sektor II – kuverta.
 • Neposredni vnos
  • Urejeno predlaganja datumov iz meseca obračuna pri vnosu obdobja obračunske vrstice.
  • Urejeno predlaganje delovnega mesta v primeru razporeditve na več delovnih mest, pri kateri eno delovno mesto ima delež 100%
  • Odpravljena je težava barvanja ur na že zaključenih obračunih v primeru spreminjanja odstotka zaposlitve ter urejeno je barvanje podatka ure redni fond.
 • Obračunski list za JS
  • Dopolnitev podatka Bruto plača (Z080) + F + I .
  • Dodano je, da se pod Bruto plača (Z080) izpisujejo tudi vrste obračuna s šiframi I011, I021, I072 in I901.
 • Urejen prikaz prispevka za PIZ na zahtevkih za refundacijo v primeru invalidov nad kvoto.
 • Odpravljena težava pri prikazu daljših sklicev pri tiskanju obračunanih kreditov.
 • Obračun premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje
  • Urejen sorazmerni izračun premij v primeru nove pogodbe v mesecu obračuna.
 • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
  • Umaknjena odvečna kontrola pri prenosu zneska za izplačilo v obračun plače.
 • Evidenca odsotnosti (e-BOL)
  • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
  • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru izolacije, ki se je začela med vikendom.
 • REK-1
  • Omogočena oddaja REK obrazca z negativnim zneskom regresa

Registracija prisotnosti

 • Omogočena je nastavitev, s katero se v saldo ur za koriščenje samodejno prišteje saldo ur preteklega meseca.
 • Urejeno je, da se v primeru več različnih dogodkov v dnevu ne izpiše naziv nobenega dogodka v tabelo.
 • Odpravljena težava z iskanjem zaposlenih po nazivu.

Kadrovska evidenca

 • Napredovanja v javnem sektorju
  • Dodan podatek Datum Izpisa v nastavitvah tiskanja Evidenčnega lista. Datum se izpiše pod podpisom odgovorne osebe
  • Omogočena izbira poljubnega delovnega mesta in plačnega razreda na evidenčnem listu (zaradi izrednih napredovanj in menjave nazivov delovnih mest)
 • Odločbe o letnem dopustu KPVIZ:
  • Posodobljen vzorec glede na zakonske spremembe

Fakturiranje

 • Odpravljena težava, ko pri vnosu vrstic računov in predračunov s pomočjo tipke F5 ni pravilno zapisalo opisa iz komercialnega opisa artikla.
 • Dopolnjen varnosti sistem s pooblastilom: FAK - PREDRAČUNI - Spreminjanje nazivov artikla'. Če je varnostni sistem: 'FAK - PREDRAČUNI - Spreminjanje nazivov artikla' določen se upošteva ta, drugače pa 'PRODAJA, spreminjanje nazivov artikla'. Vključena so ista vnosna polja (NazivArtikla1, NazivArtikla2, Merska enota). Varnostni sistem se upošteva samo za predračune na vrstičnem vnosu, vnosnem oknu vrstice in hitrem vnosu predračunov.
 • Računi in Predračuni ... dodati dodani nazivi analitike (Naziv SM, Naziv SN, Naziv referenta, Naziv analitike) na preglednico računov in predračunov. Dodan opis artikle na vrsticah predračunov in vrsticah računov.
 • Izpisi – knjiga dokumentov; med izpis »z oblikovanjem« dodan nov vzorec »knjiga dokumentov« ki je oblikovno in vsebinsko identičen izpisu knjiga dokumentov dosegljiv na tiskanju brez oblikovanja.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Odpravljena težava, ko pri vnosu vrstic naročil kupcev in odpremnih nalogov s pomočjo tipke F5 ni pravilno zapisalo opisa iz komercialnega opisa artikla.
 • Ob spremembi stranke/popusta na kupcih in dobaviteljih se preverja kljukica na ceniku Brez popustov in upošteva pri določanju popusta na vrsticah z sporočilom.
 • Odpravljena težava, ko se je v določenih primerih zapisala glava Odpremnega naloga brez podatkov, v primeru, ko niso bili izpolnjeni obvezni podatki in izbran gumb Zapri.
 • V šifrantu knjig naročil dodana možnost izbire novega tipa dokumenta – Nabavna pogodba. Ko obstaja zapis s tem tipom dokumenta se omogočijo nove opcije pod Dobavitelji. Tu se dodatno pojavi možnost urejanja Nabavnih pogodb.
 • Nekoliko spremenjen uporabniški vmesnik naročil dobaviteljem.
 • Naročila dobaviteljem je možno povezovati na nabavne pogodbe, ko so le-te omogočene.
 • Dodana je možnost uporabe nabavnih pogodb.
 • Med izpise dodana Analiza nabavnih pogodb.
 • Kupci – naročila kupcev; pri prenosu naročila v delovni nalog (al plan proizvodnje in delovni nalog hkrati) odpravljena napaka neustreznega predlaganja serije izdelka v kolikor se je uporabljal sistem LLOSSSS.
 • Kupci – naročila kupcev; pri prenos naročila v delovni nalog so odpravljene težave pri preračunu količin sestavin v primeru uporabe fantomov.
 • Kupci – naročila kupcev, odpremni nalogi; na preglednico vrstic naročil in odprem smo dodali kolon »Opis artikla« preko katere lahko uporabnik vidi in vnaša/popravlja opis artikla. Pod preglednico je dodan gumb »Opis artikla« preko katerega lahko uporabnik odpre vnosno formo opisa artikla.
 • Kupci – naročila kupcev; na zavihek splošno naročila kupca je dodan nov podatek prioriteta (viden le v kolikor obstaja povezava med programoma NDKL in VRP). Podatek se iz naročila prenese na delovni nalog VRP (preko razpisa delovnih nalogov iz naročil kupcev ali prenosa naročil na plan proizvodnje).
 • Kupci – odpremni nalogi; na količinah serij artikla, ki jih prikažemo preko funkcijske tipke F11 lahko preko funkcijske tipke F6 količino množimo s pakiranjem artikla oziroma preko kombinacije tipk ALT+F6 odpremo masko za preračun količine na podlagi posamične enote, enote prvega in enote drugega pakiranja.
 • Kupci – odpremni nalogi:
  • Med obdelave dodana funkcija prenosa odpremnih nalogov v plan proizvodnje programa VRP.
  • Dodan nov status (barva) odpremnega naloga na preglednici odpremnih nalogov »preneseni v DN«.
  • Možnost vpogleda v sanje delovnih nalogov v katere je prenesena odprema.
 • Povezava delovnih nalogov servisne dejavnosti (SER) z napovedmi zaloge; material, načrtovan na delovnih nalogih, se izkazuje kot predviden odhod iz zaloge na:
  • Izpisi – napoved zaloge (tiskanje, preglednica, po skladiščih; dopolnjena tudi možnost oblikovanja enačbe za izračun razpoložljive zaloge)
  • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge
  • Naročila kupcev – prenos naročil v plan proizvodnje
 • Naročila dobaviteljem – upoštevanje naročanja tipa »3« (artikli-stranke po sistemu minimalne količine naročanja in celoštevilčnega koraka) je aplicirano na:
  • Vnos količine na vrstici naročila dobavitelju
  • Vnos količine na vnosni formi naročila dobavitelju
  • Uvoz vrstic naročila dobavitelju preko ročnega terminala
  • Uvoz vrstic naročila dobavitelju preko čarovnika za uvoz podatkov
  • Vnos vrstic naročila dobavitelju preko F5 – (Artikli – izbor – vnos količine)
  • Kopiranje vrstic naročila dobavitelju iz predračuna
  • Avtomatsko formiranje naročil na preglednici naročil dobaviteljem
 • Kupci, dobavitelji – obdelave na naročilih, odpremah in prevzemih, ki so odvisne od statusov dokumentov, statuse ne preverjajo več v preglednici dokumentov ampak v glavi dokumenta.

Artikli

 • Optimizacija delovanja funkcije »Izračun EAN« na vnosu artikla, ko je v nastavitvah okolja vpisan ključ EANARTIKELMIN za iskanje prve proste številke v določenem intervalu.
 • Nova metoda UpdateEmployeeItinerary (relacije zaposlenih)

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska in Negotovinska prodaja
   • Ko je nastavljen prenos predračunov iz Fakturiranja, je izbor dopolnjen s polji za izbor leta predračunov in knjige predračunov. Izbor knjige predračunov je omejen glede na knjigo dokumentov za predračune in na varnostni sistem.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Tiskanje nalepk
  • Tiskanje nalepk se je v MSP dopolnilo s tem, da je ob tiskanju na knjiženih predprejemih in prometu dodatno okno z nastavitvami za tiskanje. Dodatne možnosti izbora za vse artikle iz dokumenta ali samo s spremenjeno ceno, z vključevanjem tiskanja serije, z določitvijo količine nalepk in z vključevanjem cen iz samega prometa. Pri tiskanju na neknjiženih predprejemih pa je izbor in tiskanje nespremenjeno.
 • Knjiženje – promet; na funkciji »v izdajo« s katero lahko prevzem knjižimo v izdajo smo v primeru vklopljene povezave z delovnimi nalogi VRP dodali kontrolo nad obstojem delovnega naloga, ravno tako smo dodali samodejno predlaganje vklopa povezave, kadar je delovni nalog naveden (in obstaja v VRP) povezava pa ni vklopljena.

Servisna dejavnost

 • Naprave 
  • vpeljava Fasciklov na naprave. Fascikel se ob ustrezni nastavitvi v nastavitvah servisne dejavnosti odpre avtomatsko ob potrditvi naziva naprave
  • na preglednici naprav dodan gumb za dostop do fascikla
  • dodan gumb za iskanje prve proste šifre v zaporedju (kot je to že bilo na šifrantu artiklov in šifrantu strank)
  • ureditev varnostnega sistema glede na oddelek 
  • gumb "Pregled servisov" je v nekaterih primerih javljal napako
 • Servisni nalogu 
  • preglednica materialov in preglednica storitev ... ob osveževanju cen preko gumba "osveži cene", se je vrstni red vrstic spremenil. Sedaj ostaja isti.
  • Edit forma na storitvah je dovoljevala vnos tudi artiklov ki niso tipa "S". S to verzijo je to odpravljeno.
 • odpravljena napaka pri ažuriranju tabele naprav ob inštalaciji

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Povezava s servisnimi nalogi programa SER:
  • Izpisi – previdena poraba materiala; možnost vključitve porabe po servisnih nalogih (v preglednico dodana nova kolona »poraba SER«, dopolnjeno tudi v primeru tiskanja).
  • Izpisi – tedenski prikaz potreb; možnost vključitve porabe po servisnih nalogih.
  • Simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; možnost vključitve porabe po servisnih nalogih.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; na preglednici lana proizvodnje so dodani podatki vezani na odpremni nalog (knjiga-številka/leto, številka vrstice za vrstice plana, ki se polnijo iz odpremnih nalogov programa NDK.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri tiskanju plana proizvodnje smo dodali izbirne podatke na odpremne naloge, v izpis smo vključili podatke odpremnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici zavihka »veze« delovnega naloga so dodani podatki o odpremnem nalogu (knjiga-številka/leto, številka vrstice) v kolikor delovni nalog nastane na podlagi vrstic(e) plana, ki je povezan z odpremnim nalogom programa NDK.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov sta dodani koloni Naziv SM in Naziv SN.

WEB.API

 • v Service dodana metoda GetRentalCalculation ... get metoda za pridobivanje podatkov o obračunih najema.
 • v Servis dodana metoda PostServiceOrderToMSP ... namenjena proženju knjiženja podatkov iz servisnega naloga v izdajo v materialnem poslovanju. Metoda se kliče za vsak servisni nalog posebej (letoNaloga, SifraKnjigeNaloga, StevilkaServisa). Pravila pri knjiženju so enaka kot pri ročni obdelavi.
 • Na metodi ModifyReceivingAdvice smo odstranili validacijo na status zaključeno naročila dobavitelja, kar omogoča spremembo vrstic prevzema, ki se nanašajo na vrstico naročila, ki je zaključen.
 • Izdelana nova metoda PrintProformaInvoiceToPdf preko katere lahko izdamo predračun.
 • Na obstoječi metodi PrintInvoiceToPdf dodane validacije.
 • Na metodah Add/Update/PatcgCustomer dodan podatek <InvoicingMethod> (način fakturiranja)
 • IncomingInvoice – dodani znački NetDueDate in DiscountPercentage, za vnos podatkov Neto rok plačila in Procent skonta. Podatki se tudi predlagajo enako kot pri ročnem vnosu prejetega računa.
 • Customer/OpenAccounts – Dodani filtri za prenos samo odprtih zneskov in omejevanje števila dni zamude: OpenAmountPayable, OpenAmountReceivable, NumberOfDaysDelayedInPayment

RIP

 • Uvoz kataloga artiklov z opcijo prevodov
  • urejen uvoz iz kataloga artiklov, ki pride preko RIP sistema avtomatsko, ali ga ročno uvozimo v predpisani strukturi (tekstovna s TAB ločena datoteka)
  • urejena možnost spreminjanja določenega podatka za več zapisov iz preglednice
  • možnost prevajanja glede na zapisane "prevode" za celoten uvožen katalog artiklov
  • dodana je bila tabela prevodov, ki omogoča naslednje zapisovanje:
   • Prevodi imajo naslednje podatke: Šifra dobavitelja, ime podatka, staro vrednost, novo vrednost
   • možnost zapisa spremenjenega podatka v "prevode". 
   • možnost ročnega neodvisnega vpisovanja zapisov v prevode
  • v vsakem trenutku je viden vpogled v original pred prevodom in zadnji prevod
  • originalne podatke lahko povrnemo in začnemo z urejanjem znova.
  • prevodi in vse spremembe v tabeli trenutno veljajo samo za neobstoječe artikle. Artikli ki so že odprti v šifrantu artiklov se ne obdelujejo.
  • iz kataloga artiklov se s klikom na gumb vse šifre artiklov odprejo v šifrantu artiklov

Skupni šifranti

 • na šifrant denarnih enot je dodano polje kratica, v kolikor je vključena na masko je privzeto iskanje in sort na to polje

Stranke

 • Urejeno iskanje v preglednici po nazivu plačnika.

Splošno

 • v primeru, da na SQL strežniku in /ali podatkovnih bazah iCentra ni aktiviran FileStream se prikaže sporočilo in prekine nameščanje / posodobitev podatkovnih baz Saop iCentra
 • posodobljeni splošni pogoji, ki se prikazujejof pri namestitvi Saop iCentra

Razporejevalec opravil

 • odpravljene težave pri vnosu dnevne razporeditve izvajanja opravila

ePoštar

 • dodali smo testiranje povezave uporabnika iCentra na Edonet / iCenter predal
 • dodali smo čiščenje dnevnika ePoštarja. Čas hranjenja dnevnika se določi na opravilu ePoštarja. Če za opravilo ni vnesen čas hranje dnevnika, se dnevniški zapisi za opravilo hranijo 5 let.
 • odpravljene težave pri pošiljanju elektronskih sporočil v bizBox (ZZI) preko ponudnika Edonet
 • odpravljene težave pri pošiljanju eRačunov v UJPnet preko ponudnika Edonet, če je prejemnik imel več kot en TRR

Stroškovni nosilci

 • odpravljene težave pri filtriranju preglednice stroškovnih nosilcev

Intrastat

 • pri zapisu v xml, omogočeno zapisovanje po segmentih z 999 zapisi, kateri ob uvozu na carinsko spletno stran tvorijo več osnutkov
 • odpiranje preglednice podrobnosti ni prikazalo nobenega zapisa v primeru, da je bila stranka nezavezanec za ddv brez vpisane davčne številke. S to verzijo je to urejeno.
V tem prispevku