Verzija 2021.07.001 (17. 5. 2021)

Operaterji

 • Na vnosno masko za urejanje podatkov operaterja smo na gumb Kopiraj dodali dve novi možnosti: Zamenjaj postavitve oken in Dopolni postavitve oken. Prva iz izbranega operaterja na operaterja, ki ga urejamo, prenese vse postavitve oken, druga pa prenese samo za okna, ki si jih urejani operater še ni nastavil.

Stranke

 • Na zavihku Trgovski podatki je dodan podatek Knjiga za naročila kupcev eSlog. Podatek se lahko dodaja in ureja tudi preko API metod. Podatek se koristi pri uvozu eSlog naročil v NDK.

Intrastat

 • Nabava ... odpravljena pomanjkljivos, ko v primeru, da na predprejemu ni bilo vpisane vrste posla, predprejema ni zajelo v poročilo.

Obračun plač zaposlenim

 • Obračunski listi
  • Odpravljene težave pri shanjevanju obračunskega lista Javni sektor II - kuverta v eRegistrator in pošiljanju preko ePoštarja
 • Obračun
  • Odpravljena centna odstopanja med rekapitulacijo in analizo obračunskih vrstic
 • REK 1
  • Predlaganje podatkov PPZ se izvede samo pri prvem obračunu plače v mesecu
 • OLAP analiza dopustov
  • Urejen varnostni sistem za dostop do analize.
  • Urejena priprava podatkov glede na organizacijsko strukturo. Skrbnik dopustov še naprej ima pravico do vpogleda v vse podatke.
  • Omogočena izbira šifre enote organizacijske strukture.
  • Šifra in naziv enote organizacijske strukture sta dodana v analizo.
 • eNDM
  • Urejeno predlaganje tipa posebnega koledarja v primeru odstotka zaposlitve 0 %.
  • Urejena priprava podatkov posebnega koledarja v primeru daljše bolniške odsotnosti.
  • Urejena priprava podatka Povečanje prispevka PIZ za beneficirano dobo.
  • Urejena priprava podatkov posebnosti prispevkov delodajalca, v primeru, ko je datum oprostitve vseh, ali prispevka za zaposlovanje, potekel.
  • Urejena priprava obračunov samo za obračune, ki še niso vključeni v noben zahtevek.
  • Omogočena izbira razloga zadržanosti 16 - Sobivanje z otrokom in vrste dokumenta 744 - Potrdilo o sobivanju.
  • Urejena samodejna delitev zahtevka glede na privzeto število obračunov v zahtevku.
  • Urejena priprava podatka Oznaka dokumenta v primeru samodejne delitve zahtevka.
 • eBOL
  • Omogočen prevzem podatkov in PDF vizualizacije modrega eBOL (za narezidente)
  • Omogočena izbira povezane osebe v primeru razloga zadržanosti 16 - Sobivanje z otrokom.

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • Odpravljene napake pri dodajanju in usklajevanju podatkov zaposlenih in strank

Registracija prisotnosti

 • Dopolnitev filtra napak
  • Vse napake – prikazane so vse napake
  • Manjkajoči dogodek – prikazani so zapisi, ki imajo zabeležen samo prihod ali samo odhod
  • Odvečni dogodek – prikazani so zapisi, ki vsebujejo en celodnevni dogodek, ki ni prisotnost, poleg tega pa je še dodatno zabeležena prisotnost (dopust + prisotnost, bolniška odsotnost + prisotnost)
  • Brez vpisanega dogodka – prikazani so zapisi, ki ne vsebujejo nobenega dogodka
 • Dopolnitev vpisa ponavljajočega dogodka z možnostjo dodanega dogodka na »dela proste dneve » in »praznike«.
 • V preglednici zaposlenih v registraciji časa je urejen dostop do zaposlenega z dvoklikom, kljub prepovedi do šifranta.

Drugi osebni prejemki

 • Prenos v DK
  • Pred pripravo temeljnice SAP II ni potrebno predhodno shraniti nastavitev

Artikli

 • V šifrant tipa odpadkov smo dodali 'Železo in jeklo' in 'Aluminij', ki nadomeščata dosedanji tip 'Kovine'.
 • Dodan prikaz minimalne in maksimalne zaloge na
  • F7 – preglednica zaloge
  • F8 - preglednica

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • V nastavitvah programa je dodana nastavitev Knjiga za naročilo kupca eSlog. Podatek se koristi pri uvozu eSlog naročil v NDK. Knjiga se predlaga iz Stranke, če je tam izpolnjena, drugače iz nastavitev programa.
 • Dopolnjen uvoz eSlog naročil z upoštevanjem nastavitve knjige naročila (iz stranke ali nastavitev NDK). V primeru ustrezne knjige se naročilo tudi avtomatsko uvozi v naročila, drugače ostane v preglednici za ponovni uvoz.
 • Na odpreme smo pri izvozu v eSlog dobavnico dodali možnost izvoza v formatu eDobavnica 2.0.
 • Na naročilih dobaviteljem ponovno omogočen prikaz podatka o zalogi, ne glede na varnostni sistem.
 • Naročila kupcev – prenos naročil na delovne naloge VRP; pri prenosu naročenih izdelkov na delovne naloge se v primeru fantomskih sestavin izdelka sedaj ustrezno pripišejo tudi njihove alternative.

Fakturiranje

 • Dopolnjena priprava eRačun-FINA vezano na novo validacijo: BT-21 Šifra predmeta (naslova) napomene.

Servisna dejavnost

 • preglednica nalogov vzdrževanja
  • dodatni podatki: šifra in naziv višjega SM, šifra in naziv Višjega SN, naziv servis sklo (f6), šifra in naziv referenta, šifra in naziv serviserja, lokacija, številka naloga
  • dodan gumb za izdelavo zbirnih nalogov vzdrževanja
  • dodali možnost iskanja po materialu / storitvi na preglednici nalogov vzdrževanja

Trgovina na drobno

 • povezava noprintZ ... odpravljena nepravilnost pri postavitvi več poslovalnic na istem serverju on line
 • odpravljena nepravilnost pri pošiljanju kopije na noprintz

Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpisi – Zaloge, Manjkajoči artikli; v prikazu na preglednici je dodan prikaz minimalne in maksimalne zaloge artikla.
 • Odpravljena je bila težava z iskanjem z dodatnimi filtri, kjer je prikazalo vedno samo en zadetek.

Obvladovanje kakovosti

 • Certifikatna listina – na preglednico sterilizatorjev znotraj vnosne forme certifikatne listine je dodana kolona »količina« sterilizatorja.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Delovni nalogi – izpis pokalkulacije delovnega naloga se na nalog »pripne« tudi, če je le-ta zaključen.
 • »Projektni« delovni nalogi (nalogi, na katerih je lahko prijavljenih več izdelkov) – izvedenih nekaj dopolnitev:
  • Skupna razpisana in izdelana količina iz preglednice izdelkov se več ne kontrolira z razpisano oziroma izdelano količino iz glave delovnega naloga.
  • V kolikor vsaj en izdelek v preglednici izdelkov nima vpisane izdelane količine, knjiženje v MSP delovnega naloga ni možno.
  • Po izvedenem knjiženju se skupna izdelana količina iz preglednice izdelkov prišteje k trenutno knjiženi količini iz glave delovnega naloga
  • Poraba sestavin delovnega naloga se vedno predlaga za količino 1.
 • Izpisi predvidena poraba materiala; pri pripravi izpisa spremenjen način priprave podatkov za alternative (pohitritev priprave).

API

 • Metoda GetStockAdvance je dopolnjena s podatki AllocatedStock (Rezervirani količini) in AvailableStock (StockAdvanceForecast - AllocatedStock).

 • Izdelana nova različica metode GetStockForecasting, ki zajema v napovedi zaloge vse ERP dokumente, kot jih zajema napoved zaloge na pregledu artikla F7. Poimenovanja značk v metodi so v angleškem jeziku (stara metode je imela slovenska poimenovanja).
 • Na metodah GetItems in GetStockAdvanced smo dodali možnost klicanja artiklov po povezani šifri artikla.
 • Obstoječa metoda ProcessingProjectWorkOrder je dopolnjena v toliko, da za knjiženje naloga prek API metode ni treba posredovati podatkov, ki se predlagajo iz nastavitev programa ali knjige delovnega naloga.
 • Metode za AddPreReceipt v2, ModifyPreReceipt v2 in GetPreReceipt v2 so bile dopolnjene s podatkom WithoutSharedDC (brez razdeljenih odvisnih stroškov).
 • Dodana je bila nova metoda GetProformaInvoices, ki na podlagi vpisanih vhodnih parametrov vrne seznam predračunov.
 • Metoda za dodajanje vez na račun AddInvoiceReference je bila dopolnjena s funkcionalnostjo dodajanja veze na predračun, kot je to omogočeno ročno preko vmesnika.
 • Urejeno delovanje filtra RecordTModifiedFrom pri metodi CommercialTerms.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov:

- Za redne SEPA naloge je dopolnjena XML datoteka v tagu >PmtInfId> - identifikacija informacije o plačilu. V tag se zapisuje paket+zadnja tri mesta transakcijskega računa plačnika. S tem je zagotovljena unikatnost posameznega xml s plačili.
- Odpravljena je težava z zapisom oznake države prejemnika za posamezna plačila v xml datoteko.

 • Preglednica plačilnih nalogov: na preglednico je dodan stolpec Tip reference.

Osnovna sredstva

Vnos več kosov istovrstnih osnovnih sredstev iz programa Knjiga prejetih računov v Osnovna sredstva, po shranitvi odpre dodatno okno, kjer se omogoči naknadno urejevanje analitik.
Dopolnjeno je, da se omogoča sprememba tudi nahajališča, poleg sprememb ostalih analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, tri dodatne analitike). 

Dvostavno knjigovodstvo

 • Uvoz iz XML, dopolnjen uvoz tako, da se oznaka "Obračun po plačani realizaciji" pravilno zapiše v davčno knjigo.

Obračun storitev

 • Pripomočki - Sprememba programa; urejen prepis % popusta pri drugem otroku (70% SPS)

Sociala, zdravstvo in obračun

SOCIALA

 • Sociala – Prošnje – zavihek CSP – gumb Prošnje oddane na spletu:

Nabor podatkov v seznamu prošenj je zdaj razširjen. Program zdaj prikaže vse podatke, ki jih prosilec vnese na spletni strani, posebej prikaže tudi zastopnika in kontaktno osebo. Spodaj je dodan drsnik in je možno pregledovati podatke v desno in levo. S klikom na »+« se želena prošnja prenese v lokalni program SZO, dodani nabor podatkov pa se prenese na naslednja mesta:

Zastopnik in kontaktna oseba se preneseta na zavihek Svojci

Skenirana dokumentacija, ki jo prosilec odda na spletni strani kot prilogo, se shrani v zavihek »Dokumentacija«

Samodejno se kreira zaznamek, na katerem so zabeleženi vsi podatki, ki jih prosilec vnese na spletu in za katere v SZO-ju nimamo ločenega polja za vnos.

 • Sociala – Prošnje – zavihek Prošnja:

V primeru, da je prošnja popolna in da je vpisan EMŠO 13-mesten, se pojavi gumb »Objavi prošnjo na CSP«. S klikom nanj se izbrana prošnja objavi na portalu CSP, enako, kot bi se objavila na zavihku CSP – Vstop v CSP, le da na slednjem mestu objavljamo vse naenkrat, na novem gumbu pa vsako prošnjo posebej.

DELO

 • Izredne storitve:

Odstranjena je funkcija priprave računov, le-ta je premaknjena v razdelek Obračun.

Storitve, ki so na tej formi že vnesene in za katere že obstaja račun, ni možno spreminjati ali brisati

OBRAČUN

 • Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov:

Pri izpisu izbranega dokumenta (klik na gumb »Izpis dokumenta«) se zdaj enako kot pri rednemu obračunu ponudi opcija, kjer je možnost izbrati vrsto izpisa:

 • Račun (enako kot do sedaj, postavke so grupirane po storitvah)
 • Račun podrobno (pozicije se izpišejo analitično, razvidne so osebe, zajete na dokumentu)
 • Seznam računov (izpiše se zgolj seznam dokumentov)
 • Obračun - Način plačila:

Pri samoplačniku je na desni strani dodano izbirno polje »Kako«. Možno je izbrati »Prištej«, »Odštej« ali pustiti prazno.

Zavod ima v nastavitvah opredeljeno, kako se izračunava znesek za plačilo, s to nastavitvijo pa le tega spremeni za posamezno osebo. V načinu plačila imamo znesek za oskrba in znesek tržna dejavnost (žepnina) ali se ta v obračunu izračuna kot seštevek tržne dejavnosti. Z nastavitvijo PRIŠTEJ postavimo za plačilo potem seštevek oskrba + vpisani znesek za tržno dejavnost ali seštevek storitev le te. Z nastavitvijo ODŠTEJ je znesek za plačilo že zapisan v oskrba, za plačilo oskrbe pa ostane znesek zmanjšan za tržna dejavnost.

 • Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov:

Na levi strani je dodana grupa »Izredne storitve«, ki služi kreiranju računov iz storitev, ki jih zdravstveni delavci vnesejo na formi Delo – Izredne storitve.

Potrebno je izbrati obračunsko leto in mesec ter klikniti na gumb »Priprava računov«. Pri tem se za vnesene storitve kreirajo dokumenti in se pojavijo v tabeli s seznamom dokumentov. Za vsako storitev se kreira svoj dokument, po potrebi pa tudi individualni račun, če gre za tujo državo in ustrezno podlago zavarovanja. Če so za neko obračunsko obdobje že kreirani dokumenti in so po tem zdravstveni delavci dopolnili vnos storitev, bodo pri pripravi računov stari računi ostali nedotaknjeni, kreirali se bodo računi zgolj za novo vnesene storitve. Če na formi »Izredne storitve« zdravstveni delavci ne vnašajo storitev, potem tudi priprava na tem mestu ni potrebna.

 • Obračun – Obračun – Zdravstvo - Obračun:

Pri izpisu računov (klik na gumb »Izpis«) je odpravljena napaka, ki se je zgodila, če je izbrano obračunsko obdobje vsebovalo kakšen račun s storitvijo za dvojezičnost

 • Obračun – Obračun – Sociala – Popravek plačil:

Dodana je nova forma, kjer je možno obračunane zneske ročno popravljati. Predpogoj je, da je obračun narejen in ne zaključen. Na levi zgoraj je potrebno izbrati obračunsko obdobje, nato se v izbirnem polju »Uporabnik« pojavi seznam uporabnikov, ki so bili v izbranem obdobju zajeti v obračun. Ko izberemo še uporabnika, se v spodnji tabeli prikažejo vsi njegovi plačniki s podatki, ki jih je možno modificirati. Tukaj gre predvsem za znesek oskrbe, tržno dejavnost, obračunano žepnino in izplačano žepnino. Seštevki teh štirih vrednosti so prikazani zgoraj in jih ni možno spreminjati. Možno je spreminjati zgolj zneske v tabeli, torej zneske za vsakega plačnika posebej. Predpogoj, da bo program spremembe dovolil shraniti je, da so seštevki spremenjenih zneskov enaki seštevkom pred spremembo.

V tem prispevku