2023.02.001

BP Blagajniško poslovanje

 • Knjiženje - vnos novega dokumenta: 
  • Urejen je prikaz zneska Odprto breme, Odprto dobro v preglednici "Odprte postavke" pri vzpostavitvi veze na odprte postavke v DK in že vezane dokumente v BP.
  • Na preglednici "Odprte postavke" je za obe možnosti (veza 1-več ali veza 1-1) vzpostavljen filter prikaza kontov odprtih postavk: če smo izbrali Prejemek, se prikažejo samo odprte postavke na kontih, ki imajo določeno Vrsta = kupci, če smo izbrali Izdatek pa samo odprte postavke na kontih, ki imajo določeno Vrsta = dobavitelji. Na preglednici se nahaja nova možnost izbora "Prikaži postavke na vseh vrstah kontov", osnovno je neoznačeno. Če potrdimo izbor, se nam prikažejo vse odprte postavke na vseh kontih brez omejitve na vrsto konta in tip dokumenta Prejemek/Izdatek.
 • Knjiženje - Dopolnjeno je popravljanje dokumenta Začetno stanje. V primeru, da že imamo pripravljene Prejemke/Izdatke, ki še nimajo dnevnika, so na Blagajni polja za popravek začetnega stanja odprta. Ob spremembi se pripravi nov dokument za Začetno stanje s spremembami. Če imajo vneseni dokumenti Prejemek/Izdatek že pripravljen dnevnik, popravek Začetnega stanja ni možno, polja so zaprta. 
 • Knjiženje - Na gumbu Zaključek, ko se pripravi blagajniški dnevnik, je urejeno obvestilo "Zaključek ni uspešen!".
 • Zaposleni: Ključ "BP - Meni, Ostali šifranti - Zaposleni - prepoved prikaza stalnega, začasnega bivališča" se z namestitvijo briše in doda nov ključ "ZAP - Meni, Ostali šifranti - Zaposleni - prikaz stalnega, začasnega bivališča", ki ima osnovno nastavitev Dovoljenje. Zaradi spremembe ključa je potrebno vsem uporabnikom, v primeru, da morajo imeti prepoved, ponovno definira nov ključ in jim določiti Prepoved. 

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Zapiranje postavk - Pregled zapiranj je dopolnjen z zapisi, kjer obstaja možnost zapiranja z dobropisi, storni.
 • Pregled knjiženja: Urejena možnost popravljanja in vnašanja podatka "Datum Obdobja v DDV".
 • Dnevne obdelave - Izvršbe - Izstavitev - Dopolnjen je naziv kreirane datoteke pri posameznem prenosu. V ime datoteke se poleg "Izvrsba" + leto + šifra stranke + datum zapiše še številka (zaporedna številka izvršbe). 
 • Poročanje na portal JN Plačila: iz portala JN Plačila je urejen prevzem podatkov o mesečnih poročilih za katera se podatki poročajo.
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: na knjižbah je razviden podatek o pogodbi, podatek je možno urejati
 • Dnevne obdelave - Pregled kartice: na knjižbah je razviden podatek o pogodbi
 • Pregled knjiženja: Preračun zneskov v tujo denarno enoto je urejeno tudi za zneske, ki izhajajo iz obračuna tečajnih razlik.
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejena je težava pri izračunu izkaza ločeno po analitikah.
 • Pripomočki - Avtomatsko zapiranje: Odpravljena je težava (Incorrect syntax near the keyword 'as'.), ki se je v nekaterih primerih pojavljala pri zagonu pripomočka.

OBR Obresti

 • Obračun obresti - Obračun, Amortizacijski načrt - upoštevanje šifre stranke za različne nastavitve mask. Amortizacijski načrt - vstop v dokument vedno postavi program na zavihek Osnovno.
 • Obračuni - Ureditev kontrole na program Glavna knjiga ob vstopu v poročilo 'Uvoz podatkov za obresti po analitikah'.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Osnovna sredstva in drobni inventar: Kontrola pri vnosu spremembe 'Inventurni manko', da se shrani negativna količina in vrednosti in pri dogodku 'Inventurni višek', da se shrani pozitivna količina in vrednost. 
 • Obračuni in inventura - Inventura - Popisni list: na vstopno okno dodana možnost omejitve podatkov po Tipu osnovnega sredstva. Dopolnjen tudi izgled izpisa.
 • Nastavitve - dodan zavihek Priponke, kjer je omogočeno ali se ob kreiranju osnovnega sredstva avtomatično kreira fascikel z atributom osnovno sredstvo in oznaka ali je fascikel javni. Na pregledu osnovnega sredstva ali drobnega inventarja je dodano polje Priponka računa. V to polje se shrani priponka računa, ko se vnaša ali dopolnjuje osnovno sredstvo iz programa Prejeti računi. Urejevanje priponke iz modula osnovna sredstva ni dovoljeno. V fascikel osnovnega sredstva se doda priponka računa oziroma priponka osnovnega sredstva.
 • Uvoz osnovnih sredstev iz Excel datoteke: dopolnitev kontrol glede na število kosov z nastavitvijo programa, naziv nahajališča in amortizacijske skupine ni obvezno za vnos. Za šifre analitik se upošteva nastavitev maske posamezne analitike.
 • Uskladitev upoštevanja analitike med kartico in obračunom amortizacije. Sprememba analitike, razen za nahajališče, se upošteva z naslednjim mesecem glede na spremembo. Izjema je sprememba analitike pri prvem obračunu, če se amortizacija začne ob pridobitvi osnovnega sredstva.
 • Ureditev kreiranja fascikla z nastavitvami osnovnega sredstva v primeru, da hkrati vnašamo več kosov iz programa prenovljeni prejeti računi.

OST Obračun storitev

 • Evidentiranje obrokov: Na izboru Koriščenje (prevzem) obrokov je spremenjen naziv "Datum" v "Datum od".
 • Nastavitve programa - zavihek mojaMALICA: dodana je možnost označitve Prikaz odjave 1. dan, ki se upošteva pri prikazu statusa na mojaMALICA.  
 • Obračuni - Analiza obračunanih podatkov: Dodani sta še dimenziji "Občina iz obračuna" in "Šifra otroka".

PRAC Prejeti računi

 • Povezava PRAC-MSP: knjižbe iz povezave z vrednostjo 0 se ne pripravijo
 • Uvoz e-računa: dopolnjena je prepoznava vrsta dokumenta tako, da se prepoznajo vsi tipi dobropisov
 • Preglednica računov: Brisanje računa - Ko brišemo prejeti račun in je na prejetem računu odvisni strošek se naredi preračun nabavne vrednosti na prejemu.

KE Kadrovska evidenca

 • Nastavitve programa
  • Dodana možnost izbire šifre vrste dopusta za invalidnost.
 • V Šifrant vrste invalidnosti dodana podatka možnost vnosa števila dni dopusta ter dodatni dopust.
 • Dopolnjena priprava obvestil za letni dopust - upošteva se dodatno število dni dopusta za invalidnost.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Izpis opomb na obračunskem listu Običajno tiskanje - besedilo se ne tiska več poudarjeno.
 • Obračunski listi za JS:
  • dopolnitev podatka Bruto plača (Z080) + F + I - dodan bruto znesek za vrsto izplačila I111 - Dodatek za spremstvo učencev na ekskurziji,
  • vrsta izplačila I111 - Dodatek za spremstvo učencev se prikazuje na obračunskem listu pri izpisu obdavčenih stroškov.
 • Izpis Osebnega kartona - iz izpisa kartona so izločeni vzporedni obračuni (obračuni z zaporedno številko 0).
 • OLAP Analiza podatkov za DK - dodano polje Stran knjiženja.
 • OLAP Analiza podatkov za PP - dodano polje Stran knjiženja.
 • Nastavitve programa:
  • Urejen drsnik na  zavihku Splošno.
  • Dodano je polje Šifra privzetega koledarja.
 • V nastavitvah Evidence prisotnosti in Evidence boleznin je preimenovano polje Šifra privzetega urnika v Šifra privzetega koledarja.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno urejanje polja Poračun v vrsticah koraka 3 evidence prisotnosti.
  • V OLAP analizo priprave obračuna so dodana polja: Poračun, Obdobje od, Obdobje do in Število dni.
 • Dopolnjen pripomoček za posodabljanje minimalnih in maksimalnih plačnih razredov v šifrantu delovnih mest (spremembe s 01. 01. 2023).

Registracija časa

 • Omogočen prenos razloga za izredni dopust v opombo pri uvozu vseh odsotnosti

mojINFO

 • V stranskem meniju se pokažejo labele, ko se z miško zapeljemo čez.

DN Delovni nalogi

 • Delovni nalogi - pri pripravi predračuna, računa, gotovinskega računa in dobavnice TDR se preverja tip stranke; če stranka ni kupec ali kupec in dobavitelj hkrati, nadaljevanje priprave ni možna.
 • Knjiženje - delovni nalogi; sprememba analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika) na delovnem nalogu:
  • Sprememba analitik na delovnem nalogu ne povzroči več spremembo analitik na povezanih dokumentih prometa MSP (prejemi, izdaje)
  • Poleg vseh analitik dodana funkcija (gumb) "v promet", v kolikor jo izbereš, se analitika prenese tudi na povezane dokumente prometa MSP, če so dokumenti v takem statusu, da je sprememba analitik mogoča.

FAK Fakturiranje

 • Na vnos glave / vrstic računa / predračuna  je dodana možnost vnosa stroškovnega mesta kupca. Predlaga se iz stroškovnega mesta poslovalnice kupca - prejemnika. Izbiramo lahko le med stroškovnimi mesti kupca - plačnika.
 • Pri kopiranju dokumentov se kopirajo podatki o stroškovnih mestih kupca
 • Pri pripravi dobropisov se upoštevajo podatki o stroškovnih mestih kupca
 • Pri pripravi osnutka eSlog zapišemo stroškovno mesto kupca, če je zapisan na vrstici računa / predračuna na dva načina
  • po splošni specifikaciji eSlog
  • po specifikaciji za kupca SPAR Slovenija
 • Glede na nastavitev 'SM za SPAR' iz podatkov za izstavitev na stranki - plačniku.
 • Pri pripravi UBL zapišemo stroškovno mesto kupca, če je zapisan na vrstici računa / predračuna
 • Spremenjen prikaz cene na izpisih računov in predračunov. Po novem se prikazuje cena z DDV v primeru da se davek obračuna in je tip prodaje Maloprodaja, drugače je cena brez DDV.

KUH Kuhinja

 • Onemogočano je brisanje šifre enote in obrokov za že knjižene oz. delne knjižene zapise.
 • Pri izpisu Osnovni poračun enot, je odpravljena napaka pri pripravo izpisa v kolikor na nastavitveni maski ni izbranega nobenega obroka.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Na nastavitveno masko uvoza predprejema preko eSlog-a se dodana možnost iskanja artiklov po črtni šifri - šifri dobavitelja in šifri aritikla.
 • Pri izvozu odkupov v knjigovodstvo na predprejemih je spremenjen način zajema konta dobavitelja. V kolikor ima stranka predprejema v podatkih stranke na zavihku Po meri vneseno lastnost KONTOODKUP, ki je tipa besedilo in ima v vrednost vpisano številko odprtega konta v šifrantu kontov, se za člane in nečlane vzame vpisano vrednost iz lastnosti KONTOODKUP, sicer se podatke jemlje iz nastavitev MSP-ja, kot do sedaj.
 • Urejeno zaklepanje/odklepanje polja RVC za maloprodajo na vrsticah predprejema.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Ob knjiženju odpremnega naloga v materialno izdajo ali še dalje do računa, se v primeru sočasnega tiskanja dobavnice še preveri ali ima prejemnik nastavljeno še prejemanje eDobavnice po ePoti ali elektronski pošti in v tem primeru se pripravi pošiljanje dobavnice še v elektronski obliki.
 • Pri Naročilih kupcev in Odpremnih nalogih kupcev je na zavihku Veze, dodajanje, brisanje in urejanje vez urejeno preko standardnih gumbov preglednic za dodajanje urejanje in brisanje.
 • Pri vnosu vez je dodana je vrsta dokumenta Pogodbe, dovoljenje je preko varnostnega sistema (ključ za Naročila je NDK - NAROČILA KUPCEV, Obdelave - Poveži pogodbo za veze pri Odpremnih nalogih kupcev je ključ NDK - ODPREMNI NALOGI, Obdelave - Poveži pogodbo), operater ima možnost povezovanja kreiranih prodajnih pogodb glede na stranko. Pri knjiženju v FAK se veze iz naročil, odprem prenesejo na povezan račun. Veza na pogodbo, ki ima Izvor dokumenta je POG-SF na računu dobi ob knjiženju kljukico na podatku eRačun.
 • Kopiranja naročil kupcev (vseh vrst) kopirajo tudi podatek na kakšen način bo plačilo naročila izvedeno ter odstotek plačanosti predračuna.
 • Prenos naročila v odpremni nalog (v primeru prenosa 1 naročilo v 1 odpremo) iz naročila v odpremo prenese tudi podatka na kakšen način bo plačilo naročila/odpreme izvedeno ter odstotek plačanosti predračuna.
 • Kopiranje odpremnih nalogov kopira tudi podatek na kakšen način bo plačilo naročila/odpreme izvedeno ter odstotek plačanosti predračuna.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje - delovni nalogi; projektni delovni nalogi: nad preglednico izdelkov je dodana možnost razvrstitve po šifri izdelka. Če se vklopi, se izdelki v preglednici razvrstijo po šifri. Razvrstitev se shrani v kolikor preglednico zapustiš preko gumba "Potrdi".
 • Knjiženje - delovni nalogi; projektni delovni nalogi: na preglednici izdelkov je omogočen tudi vnos negativne količine izdelka (tako razpisane, kot izdelane). Za izdelke z vpisano negativno izdelano količino se knjiži negativni prejem (če je količinsko ali vrednostno zaloga izdelka dovolj velika).
 • Knjiženje - delovni nalogi; na delovni nalog je dodana možnost (gumb) "Odklepanje DN".. Gumb je aktiven samo, če je delovni nalog zaključen in ima operater ustrezno varnostno pooblastilo (enako, kot velja za pripomoček Odklepanje / zaklepanje delovnega naloga). 
 • Knjiženje - delovni nalogi; pri knjiženju porabe sestavin (funkciji "Knjiženje v MSP", "Izdaja sestavin") je izboljšan sistem prijave porabe sestavin v kolikor delovni nalog ni imel materialne sestavnice). Hkrati rešeno tudi opozorilno barvanje vrstic predvidene porabe za sestavine katerim se sledljivost po serijah vodi po sistemu "Ne - samo sledljivost"
 • Šifranti - Knjige delovnih nalogov, zavihek "Splošno knjiženje"; dodan nov podatek pod skladiščem izdelka "privzeto". Če je podatek odkljukan (true) potem se pri formiranju delovnih nalogov ne bo upoštevalo proizvodnega skladišča definiranega na artiklu-izdelku (če obstaja) ampak vedno skladišče definirano na knjigi delovnega naloga.

ePoštar

 • Na vnos načina izstavitve za pošiljanje PDF po epošti je dodana nastavitev 'Pošlji prejemniku'
 • Pri načinih 'PDF po e-pošti' in 'E-račun po e-pošti' spremenimo naslovnika e-pošte v primeru, da je pri izstavitvi za plačnika izbrano 'Pošlji prejemnu' in ima prejemnik stik s ključem 'RAČ@PR' z izpolnjenim naslovom elektronske pošte. V tem primeru je sporočilo elektronske pošte na naslov iz stika in ne iz nastavitev izstavitve računa /predračuna.

Artikli

 • V šifrant jezikovnih področij je dodano polje aktivnost (aktivno/neaktivno), prav tako je omogočeno filtriranje zapisov po aktivnosti. Gumb Brisanje je onemogočen.
 • Na tiskanju Cenikov artiklov in Nalepke artiklov v nastavitveno masko dodani primerjalni ceniki, iz katerih se na izpis cenika oz nalepk artiklov izpiše zadnja najnižja cena zadnjih 30 dni.

Stranke

 • Pri vnosu strank je za plačnike, dodan gumb 'Stroškovna mesta', ki omogoča upravljanje z stroškovnimi mesti stranke (kupca). Vsebuje naslednje možnosti:
  • preglednico s stroškovnimi mesti stranje
  • dodajanje, spreminjanje in brisanje stroškovnih mest stranke
  • čarovnik za uvoz podatkov
 • v šifrantu strank je na zavihku 'Trgovina' nov podatek 'Stroškovno mesto poslovalnice'
 • na izstavitci dokumentov je na vseh načinih izstavitev, kjer se pripravlja eSlog dodana nova nastavitev "SM za SPAR'

Web.API

 • GetRetailInvoices - izdelana je nova APUI metoda za dostop do podatkov gotovinskih računov iz trgovine na drobno.
 • Customers - Dodana možnost vnosa šifre denarne enote tudi z uporabo alfanumerične ISO 4217 šifre.
 • GetStockASPAUF - optimiranje priprave podatkov, dodani novi parametri webPublish, includeNonActiveItems, itemStatus.
 • Get/Add/ModifyOrder - na metodo so dodani podatki vezani na način izvedbe plačila in zahtevan odstotek plačanosti predračuna (<PaymentMethod>, <RequiredPrepaymentPercent>)
 • Get/Add/ModifyDispatchAdvice_v2 - na metodo so dodani podatki vezani na način izvedbe plačila in zahtevan odstotek plačanosti predračuna (<PaymentMethod>, <RequiredPrepaymentPercent>)
 • AddWarehouseReceipt - dodana možnost vpisa negative količine prejema.
 • GetUser - delovanje metode ni več odvisno od podatka "nivo operaterja" na API user-ju (operaterju) temveč od enakega varnostnega sistema, kot je v uporabi za operaterje v kolikor želijo v pogled v celoten seznam operaterjev 'SAOP – Operaterji in gesla – Vsi operaterji'.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - pri prenosu naročila v odpremo, se v odpremo prepišeta tudi podatka o metodi izvedbe plačila in plačanosti predračuna. Prenesejo se tudi vsi načini plačil.
 • Na API-ju za pridobitev podatkov gotovinskega računa iz TDR-ja GetRetailInvoices se je preimenovala značka FiscalizationID v SubSequentSubmit. Dopolnjeno je polnjenje podatka Fiscalization glede na lokalizacijo.

mojaMALICA

 • V primeru, da imamo na otroku vpisano Odjavo 1. dan in če imamo v OST - Nastavitve - zavihek mojaMALICA označen Prikaz odjave 1. dan, se na mojaMALICA pod rubriko Status vpiše Odjava prvi dan. Če nimamo označen Prikaz odjave 1. dan, bo pod rubriko Status navedeno Prijavljeno.
V tem prispevku