Plačilni promet (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov - Priprava plačilnih nalogov za banko: Spremenjeno je bilo obvestilo po pripravi plačilnih nalogov za primere, ko med označenimi nalogi obstajajo posamezni nalogi za stranko z negativnim predznakom ali zbirni nalogi, ki imajo vsoto zneskov predloga < 0.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Obdelava plačil izpiska in tipka F5: Urejena je vzpostavitev vezave plačila in odprte postavke s tipko F5 za primere, ko so v šifri stranke vodeče ničle. 
2024.04.001
 • Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov - gumb Tiskaj zbirni: Na izpis "Specifikacija plačila" je dodan podatek o Originalni številki prejetega računa.
 • Priprava plačilnih nalogov: Pripravljena je nova XML struktura plačilnih nalogov za banko RZBHHR2X.
 • Priprava plačilnih nalogov za banko: Umaknjene so tromestne oznake za Delitev stroškov. 
2024.03.001
 • Plačilni nalogi – preglednica Priprava plačilnih nalogov:
  • na preglednico je dodano novo polje Znesek skonta, ki se izračuna v trenutku označitve naloga za v plačilo. Ob namestitvi nove verzije se na nalogih s statusom Poslani in Plačani znesek izračuna. 
  • ikona Tiskanje: 
   • izbor je razširjen v spustni meni z dvema izboroma tiskanja:
    • Plačilni nalogi - obstoječi izbor
    • Specifikacija predčasnih plačil – nov izbor
   • Plačilni nalogi: Spremenjen je izbor Banke in izbor starega računa za zamenjavo računa. 
   • Specifikacija predčasnih plačil: 
    • Nov izpis Specifikacije predčasnih plačil
    • Izpis omogoča pregled predčasnih plačil s skonti v izbranem obdobju Datuma predloga ali Datuma plačila in pregled predčasnih plačil brez skontov, ki so bili plačani izbrano število dni pred valuto plačila. 
  • Gumb Tiskaj zbirni:
   • Nov izpis Specifikacija plačila s skonti.
 • Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov – preglednica: 
  • Dodan je nov gumb Tisk/e-Pošiljanje. Po potrditvi se odpre preglednica, kjer so prikazani vsi zbirni nalogi za stranke glede na izbrani Datum predloga. Na preglednici je možen tudi pregled posameznega izpisa. Na gumb Potrdi v preglednici se izvede:
   • vpis v Stranke - zavihek Dogodki, če je vpisana v Nastavitve programa Šifra dogodka,
   • vpis v eRegistrator,
   • vpis v čakalno vrsto ePoštar.
  • Nastavitve programa - Povezave:  dodan je nov sklop "Specifikacije zbirnih nalogov" z možnostjo določitve Šifre dogodka in Vrste dokumenta. 
  • ePoštar: dodana je nova storitev "Oddaja PDF specifikacije zbirnih nalogov".
  • Stranke – Izstavitev dokumentov: 
   • dodan je nov izbor Tipa dokumentov "PPSpecifikacija"
   • Način izstavitve je lahko Tiskanje (osnovno) ali PDF po e-pošti
   • Obrazec: ponudijo se izpisi s šifro izpisa PP_Zbirni, če je prazno, je osnovni izpis nov izpis Specifikacija plačila s skonti.
 • Priprava plačilnih nalogov na nivoju operaterja:
  • Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov:
   • Dodani sta novi polji Ime pripravljalca in Čas pripravljanja.
   • Dodana so v izbor stolpcev preglednice: Čas vnosa, Ime vnašalca, Čas popravljanja, Ime popravljalca, Čas pripravljanja, Ime pripravljalca.
   • Ime pripravljalca in Čas pripravljanja se vpiše v trenutku označitve nalogov. Ob odznačitvi naloga se Ime pripravljalca in Čas pripravljanja briše.
   • Na preglednico je dodan nov filter Moji nalogi. Osnovno je neoznačeno. Filter je aktiven na vseh statusih nalogov, razen na Vsi nalogi. na statusu Neoznačeni nalogi je filter postavljen na Ime vnašalca, ostali statusi imajo filter na Ime pripravljalca. 
  • Priprava plačilnih nalogov v datoteko:
   • Na Pripravi plačilnih nalogov za banko je dodan filter Moji nalogi. Osnovno je neoznačeno. Se shrani na nivo operaterja.
   • Če potrdimo filter, se v datoteko pripravijo samo tisti nalogi med označenimi, ki imajo ime uporabnika enako imenu pripravljalca. Po pripravi datoteke med Označenimi ostanejo nalogi drugih operaterjev, v Poslanih nalogih so „Moji nalogi“. Če filtra ne potrdimo, se pripravijo vsi označeni nalogi. Ime pripravljalca in Čas pripravljanja se pri pripravi datoteke ne spremeni.
  • Odklepanje nalogov: 
   • pri vseh načinih odklepanja naloga (desni klik – Odkleni paket, gumb Odklepanje nalogov ali Pripomočki – Odklepanje plačilnih nalogov) se v Ime pripravljalca vpiše operater in v Čas pripravljanja > čas odklepanja.
  • Izpis Zbirni nalog za prenos: v rubriko „Nalogodajalec“ se izpiše ime operaterja.
 • Priprava plačilnih nalogov v datoteko: na izbor je dodana možnost označitve priprave xml v novem formatu pain.001.001.09.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Dodatna pravila kontiranja:
  • Za „Namen nakazila“ je dodan izbor načina iskanja z možnostjo: je enako, se začne z, se konča z in vsebuje.
  • Vrstni red izbora je postavljen po prioriteti iskanja. Osnoven način iskanja je „vsebuje“, ima najnižjo prioriteto.
  • Na preglednico Šifrant pravila kontiranja je dodana kolona Tip namena plačila.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Dodatna pravila kontiranja: vzpostavljeno 30 dnevno poskusno obdobje uporabe funkcionalnosti.
2024.02.001
 • Priprava plačilnih nalogov - Priprava plačilnih nalogov za banko: Če med označenimi nalogi obstaja nalog, ki ima denarno enoto različno od domače ali ima stranka prejemnik državo izven območja SEPA, se na gumb Potrdi pojavi opozorilo, da je potrebno preveriti oznako za Delitev stroškov. 
 • Priprava plačilnih nalogov: urejen je Varnostni sistem na gumbih: Izbor nalogov, Brisanje nalogov, DK odprti, Potrdi vse, Opusti vse, Priprava plačilnih nalogov, Računi, Tipi, Tiskaj zbirni, Odklepanje nalogov, Zamenjava računov in Izvozi.
2024.01.001
 • Priprava plačilnih nalogov v datoteko: urejena je priprava plačilnih nalogov v primeru, da se na formi omejimo na zaporedno številko naloga, ki ima znesek za plačilo večji od zneska, vpisanega v Nastavitve programa - Delitev plačila nad = 50.000,00.
 • Priprava plačilnih nalogov: dopolnjena je označitev dobropisa in izračun Znesek predloga. V primeru dobropisa (negativnega zneska) je dodan še pogoj na tip skonta na stranki (če gre za tip Izračunljiv ali Stalni skonto).
 • Plačilni nalogi - Plačilni nalog: pod podatke za skonto je dodan še opis tipa skonta, ki je določen na stranki.
2023.11.001
 • Priprava plačilnih nalogov - označitev V plačilo: urejeno je upoštevanje Neto roka plačila za dobropise s skontom, ki so že zapadli.
2023.10.001
 • Priprava plačilnih nalogov: V primeru priprave plačilnih nalogov za banko ING BANK se v XML datoteko kot referenca polni podatek o sklicu. Če sklic ni naveden na nalogu se upošteva podatek v namenu plačila. Če se plačilni nalog nanaša na zaposlenega se v XML datoteko prvo polni podatek o namenu plačila in nato sklic.
2023.09.001
 • Plačevanje - Uvoz izpiskov: vzpostavljen je masovni uvoz izpiskov.
 • Ukinitev pravic operaterjem vezanih na nivo = 1. In dodelitev le teh preko varnostnega sistema, ključi.
 • Priprava plačilnih nalogov - Priprava zbirnega naloga - Gumb Tiskaj zbirni: Na izpisu Specifikacija plačila in Izpis podrobnosti zbirnega naloga se ne prikazujejo nalogi, ki imajo vpisan datum Brisan.
2023.08.001
 • Priprava plačilnih nalogov:  
  • Dodan je nov izbor "Prikaz osebnih podatkov zaposlenega". Če je neoznačeno, se v XML vpišejo podatki banke zaposlenega.
  • dodan je nov izbor "Delitev stroškov". Osnovno ponudi SLEV. Izbrano se vpiše v tag <ChrgBr>. 
 • Plačilni nalogi:
  • Nov šifrant Strukture plačilnih nalogov
   • Uvoz/Izvoz posebne strukture XML za tujo banko
   • Povezava posebne strukture na TRR nalogodajalca
  • Priprava plačilnih nalogov: v primeru, da je račun nalogodajalca vezan s tujo banko, se XML zapisi pripravijo preko izjem, določenih v novem šifrantu Struktura plačilnih nalogov. 
  • Odklepanje nalogov: Vzpostavljeno je odklepanje nalogov s tipkovnico, kombinacija tipk CTRL+O.
2023.07.001

Priprava plačilnih nalogov:

 • na formo dodano polje Prioriteta plačila z izborom možnosti NORM (privzeto) in HIGH. Če izberemo HIGH se potem na vse naloge, ki jih pripravi v XML vpiše prioriteto HIGH v tag <InstrPrty>.
 • Ponudi se za vse strukture NORM
 • Možne vrednosti: NORM – normalen nalog in HIGH – nujen nalog
 • Branje vrednosti za ta tag se izvede iz forme.
2023.06.001
 • Plačilni nalogi : 
  • Nastavitve programa: dodana je nova nastavitev "Upoštevanje skonta na dobropisih". Osnovno je označeno.
  • Priprava plačilnih nalogov: pri označitvi plačilnih nalogov se v primeru negativnega Zneska za plačilo upošteva nova nastavitev, če ima nalog določen procent skonta.  
 • Priprava plačilnih nalogov - Brisanje nalogov: urejeno je barvanje nalogov po standardu in dodana je Legenda. 
 • Kompenzacije:
  • pri deviznih kompenzacijah se na gumb Potrdi na plačilni nalog vpiše devizni znesek v polje Znesek v kompenzaciji. 
  • Urejen je vpis zneska v kompenzaciji na plačilni nalog v primeru obrokov, če spremenimo znesek kompenzacije. 
 • Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov: Na preglednico je dodan stolpec Pošta zaposlenega. Prikaže se pošta začasnega bivališča, če je vpisana, drugače je prikazana pošta stalnega bivališča
2023.04.001
 • Priprava plačilnega naloga: Odpravljena je težava pri pripravi plačilnega naloga za primer, ko se za šifro stranke prejemnika niso prikazali na formi podatki o nazivu, naslovu in kraju stranke.
2023.01.001
 • Odpravljena je težava pri zapisu veze na plačilni nalog, ki se vpisuje v polje Št. zapisa v projektu in je sestavljeno iz leta računa + številka računa + šifra knjige. Zaradi dolžine posameznih zapisov je bilo polje z dosedanjimi 20 mesti prekratko. Polje je  podaljšano iz 20 na 100 znakov.
 • Plačevanje - Pregled izpiska: odpravljena je težava na gumbu Pripravi plačila.
2022.18.001
 • Gumb Brisanje nalogov: Dopolnjeno je obvestilo pri brisanju nalogov s statusom Neoznačeni, ki imajo izvor v PRAC. Po potrditvi brisanja se prikaže obvestilo z možnostjo prikaza seznama nalogov. V primeru potrditve Ne za prikaz seznama nalogov se nadaljuje postopek brisanja nalogov. V primeru potrditve Da se prikaže seznam nalogov v obliki Dnevnika. V Dnevniku je navedena zaporedna številka naloga + projekt (povezava na PRAC). Po izhodu iz Dnevnika se nadaljuje postopek brisanja. 
 • Urejen je zpis zneskov pripravljenih nalogov z UPN QR.
2022.15.001
 • Priprava plačilnih nalogov - Na formi za pripravo datoteke za plačila je dodana nova opcija strukture ISO SEPA CBI (IT množično plačilo). Opcija je vezana na Aktivacijsko kodo. 
 • Preglednica nalogov - gumb Zamenjava računov: odpravljena je težava zapisa formata transakcijskega računa po izvedbi potrditve zamenjave računov.
2022.14.001
 • Priprava plačilnih nalogov - izpis nalogov za prenos: 
  • dodan je nov izbor, preko katerega lahko izberemo med dvema osnovnima izpisoma: Zbirni nalog za prenos in angleškim izpisom Payment order. V primeru, da imamo pripravljeno svojo kopijo osnovnega izpisa, se tudi ta prikaže na tem izboru. Program si zapomni zadnji izbrani izpis. 
  • izpis Zbirni nalog za prenos je prestavljen iz izpisa v kodi programa na QRD izpis
  • pripravljen je nov izpis Payment order, ki ima vse naslovne vrstice prevedene v angleščino in je kopija osnovnega izpisa Zbirni nalog za prenos.
  • nov je gumb Obrazci. Po potrditvi se odpre preglednica izpisov, kjer lahko iz osnovnih izpisov pripravimo uporabniški izpis.
2022.13.002
 • Izpis označenih plačilnih nalogov Odpravljena je težava pri zapisu zneska v QR kodi, če je višji od 9999,99.
2022.11.001
 • Šifrant Tip naloga: dopolnjena je kontrola ob brisanju tipa naloga: če zapis tipa naloga obstaja med nalogi, brisanje ni dovoljeno.
2022.06.001
 • Priprava plačilnih nalogov: na formo za izvoz plačil v datoteko je dodano novo polje za vnos želenega imena datoteke. Na polju je vzpostavljena kontrola na nedovoljene znake ('\', '/', '*', '?', ''', '>', '<', 'I', ''''). Če je polje prazno, se ime datoteke oblikuje po starem. Če vpišemo želen naziv datoteke, se poleg imena doda še naziv denarne enote.
2022.01.001
Priprava plačilnih nalogov:
 • Odpravljen problem na gumbu Brisanje nalogov, kjer se je na prejetih računih v primeru brisanja plačanega ali poslanega naloga brisal datum priprave naloga na računu. Dopolnjeno je tudi obvestilo v primeru, da postopek brisanja najde izvor naloga na prejetem računu.
 • Odpravljen problem pri pripravi zbirnih nalogov za prejemnika, ki ima zneske nalogov v različnih denarnih enotah.
 • Priprava XML datoteke s plačili za standardne naloge SEPA: če je tip modela na posameznem nalogu NRC, se v XML zapiše tag Ustrd z dolžino 140 znakov z vsebino iz namena plačila. Vsi združeni nalogi dobijo tip reference NRC. V primeru daljšega zapisa namena plačila se vpiše Plačila po specifikaciji.
2021.09.001
Priprava plačilnih nalogov:
 • Brisanje naloga in brisanje povezave na prejeti račun
  • Na ikono za brisanje naloga (preglednica) je dodana kontrola pred brisanjem: če je izvor naloga v PRAC, program javi obvestilo: "Izvor naloga je prejeti račun XY. Nalog bo brisan, računu bo mogoče pripraviti nov nalog. Nadaljujem brisanje?"
   V primeru potrditve Da se plačilni nalog briše, na prejetem računu pa se briše Številka naloga in Datum priprave. Na prejetem računu je možno ponovno pripraviti nalog.
   Kontrola se izvaja samo na neoznačenih in označenih nalogih. Na poslanih in plačanih nalogih se izvede reden postopek brisanja brez kontrole. 

  • V primeru, da ima račun pripravljene obroke in želimo brisati nalog za x obrok, program javi obvestilo: "Izvor naloga je prejeti račun XY, obrok 1. Nalog in vezava naloga na račun bosta brisana.
   Računu lahko pripravite nove naloge za obroke s pripomočkom Odklepanje računov. Nadaljujem brisanje?"
   V primeru potrditve Da se brisanje naloga nadaljuje. Nalog dobi datum Brisan, v Obrokih pa se sprosti vezava obroka na nalog z brisanjem številke naloga in datuma. Vendar se v tem primeru ne odpre prejeti račun za kreiranje novega naloga
   za račun ali samo enega novega obroka, ampak je potrebno narediti odklepanje računa. Ta pa potem sprosti vse obroke na računu in s tem se lahko nova priprava izvede. 

  • Gumb Brisanje nalogov: Na preglednico je dodana kolona Številka zapisa projekta, v katerem je vidna povezava na prejeti račun. Kontrola povezave na Prejete račune se izvaja samo za "Neoznačene naloge".
   V obvestilu so našteti nalogi, ki imajo vezavo na prejete račune in so označeni za brisanje. Obvestilo: "Izvor na označenih nalogih so prejeti računi (4). Sledi seznam računov s prikazanimi zapisi kolone Številka zapisa projekta.
   Nalogi bodo brisani, računom bo mogoče pripraviti nove naloge. Brišem tudi te naloge? "
   Problem je lahko na primer neoznačen nalog, ki ima v prejetih računih izvor obrok. Tudi če v PP brišemo vse naloge za obroke, se PRAC priprava naloga ne sprosti, ker v PRAC.Racuni ostane vpisan datum ZapisanoPP.
   V tem primeru je obvestilo enako, vendar je treba sprostiti te naloge in obroke preko Odklepanja računov. 

 • Delni znesek za plačilo:

  • Na preglednico plačilnih nalogov je dodan nov stolpec Številka deljenega naloga, v katerem je vpisana zaporedna številka originalnega naloga, ki je bil delno plačan.
  • V gumbu Brisanje nalogov je bil umaknjen del kode, ki ob brisanju nalogov pripravi nov nalog za razliko. Sedaj se nov nalog z zneskom za razliko pripravi samo pri postopku Priprave plačilnih nalogov v datoteko.
  • V preglednici za Brisanje nalogov je dodan stolpec Številka deljenega naloga.
  • V preglednici Brisanje nalogov imajo rdeče obarvan tekst tisti nalogi, ki imajo Znesek za plačilo <> Znesek predloga.
  • Na plačilni nalog je dodan podatek o Znesku računa + denarna enota. Veza je na izvor naloga Projekt (PRAC1) in Številko zapisa v projektu (primer: 2021/32/PD).
  • Priprava delnega plačila: 
   • Za znesek predloga označenega naloga se pripravi nov nalog, ki ima vse podatke enake kot originalni nalog.
   • Ta nalog z novo zaporedno številko gre v plačilo, v datoteko.
   • Po pripravi datoteke program javi obvestilo: »Za primere delnih plačil je bila izvedena uskladitev zneska.«
   • Novemu nalogu se vpiše v polje Številka deljenega naloga številka originalnega naloga. 
   • Originalnemu nalogu je bil zmanjšan znesek za znesek predloga, nalog je med neoznačenimi.
  • Dopolnitev brisanja naloga: če je zaporedna številka naloga, ki ga želimo brisati, vpisana v Številki deljenega naloga, to pomeni, da je nalog že bil delno plačan, zato program opozori:
   »Nalog 'ZaporednaStevilka' je že bil delno plačan. Brisanje?« Možne vrednosti so Da ali Ne.
  • Zbirni nalogi: v primeru, da pripravljamo zbirne naloge in je eden od nalogov samo delno plačan: zbirni nalog se pripravi iz skupnega zneska predlogov.
  • Kopiranje: pri kopiranju deljenega naloga se Številka deljenega naloga ne prepiše na nov nalog.
  • Znesek predloga in rezervacija: dodana kontrola za primer, ko imamo plačilo delno rezervirano za kompenzacijo, v znesek predloga pa želimo vpisati višji znesek
  • Skonto: v primeru, da ima nalog vpisan % skonta v primeru predčasnega plačila, se metoda za delno plačilo ne izvede.
  • Nalogi z zneskom predloga nad mejnim zneskom: v primeru, da je znesek predloga nižji od zneska za plačilo, se za razliko pripravi nov nalog.
 • Plačilni nalog: spremenjen je bil odtenek barv na plačilnem nalogu. 
2021.05.001
 • Plačilni nalog: vklopljena je nova funkcija za kontrolo modela in sklica. Dopolnjena so bila opozorila, po potrditvi šifre nalogodajalca ali šifre prejemnika se podatek o modelu in sklicu ne prepiše več iz stranke. 
 • Preglednica plačilnih nalogov in Gumb Računi:
  • popravljen je pogoj za seštevek označenih nalogov po računu plačnika
  • Spremenjeno je okno, ima nove kolone: Opis računa, Številka, Znesek obremenitev in denarna enota. 
  • Okno vsebuje vmesne seštevke po računu plačnika in denarni enoti. 
  • v primeru, da je račun plačnika neaktiven, je za Opis in Številka računa font obarvan rdeče. 
2021.04.001

Priprava plačilnih nalogov
- Odpravljena težava pri filtriranju stroškovnega mesta, nosilcev. Dopolnjena je bila sprememba vrstnega reda na poljih: Datum priprave naloga, Dodatna analitika 1, Dodatna analitika 2, Dodatna analitika 3, Skonto procent, Skonto, Neto rok plačila, Datum predložitve, Številka nadrejenega naloga, Številka originalnega naloga.

- Odpravljena težava pri pripravi plačilnih nalogov, če imamo dva različna nalogodajalca in enega od označenih nalogov brišemo. Upošteval se ni status brisanega naloga.

- Na Pripravi plačilnih nalogov je umaknjen izbor Kontrola dolžine sklica

2021.03.001

Plačilni nalogi - nov gumb Zamenjava računov:
Na preglednico je dodan nov gumb "Zamenjava računov", v katerem lahko delamo zamenjavo računov za označene in neoznačene naloge:

 • za nalogodajalca (pripravljeni nalogi po nalogodajalcu)
 • za prejemnika (pripravljeni nalogi po prejemniku)
 • za zaposlenega (pripravljeni nalogi po aktivnih zaposlenih)
 • na TRR dobavitelja, ki ima TRR pri isti banki, kot je naša, če ga ima (nalogi po nalogodajalcu, pri katerih prejemnik nima na nalogu vpisane izbrane banke IZ, ima pa banko v svojem seznamu bank)

Zamenjava TRR se lahko dela:

 • izbrana trenutna banka na novo trenutno banko (1:1)
 • Izbranih več trenutnih bank na eno novo banko (N:1)
 • po oznaki banke (šifrant bank: SAOPBanke) - pri tem gre na prvo banko iz seznama z enako oznako. Za SI lokalizacijo so to 2 mestne oznake bank.

Izbor "iz računa" zajema vse račune, aktivne in neaktivne.
Izbor "na račun" zajema samo aktivne račune.
Osvežitev nalogov v preglednici se izvede po vsakem izboru ali spremembi.
V preglednici so takoj po vstopu v okno prikazani plačilni nalogi, ki imajo osnovni filter na status "Označeni" in "Zamenjava računa nalogodajalca".
V preglednici so modro obarvani nalogi z računi za zamenjavo, ki so glede na izbran postopek trenutno na nalogu in ki bodo zamenjani.
Zeleno so obarvani računi, na katere se bo zamenjava izvedla.
Če je v koloni Na račun podatek prazen, to pomeni, da ali stranka nima odprtega računa na izbrani banki ali nalog ne ustreza pogoju zamenjave računa.
Iz zamenjave so izločeni tudi vsi tuji računi.
Na preglednici je vidna tudi kolona Aktiven, označeno pomeni, da je "iz računa" aktiven, neoznačeno pa, da je neaktiven. V tem primeru se cela vrstica obarva rdeče.
Ob potrditvi gumba Zamenjaj se spremembe zapišejo v novo tabelo PPRacuniZamenjava kot arhiv sprememb. 

Plačilni nalogi: BIC/SWIFT

Na PP nalogu je polje BIC/SWIFT banke, ki se prepiše iz podatkov transakcijskega računa stranke nalogodajalca in prejemnika.
Polje se samo prikaže iz TRR, ni za vnos.
Koda namena se prebere iz izvora (Prejeti računi - novi), sprememba TRR ne spremeni Kode namena.

Plačilni nalogi - gumb Brisanje nalogov:

Na okno za brisanje nalogov je dodana možnost brisanja neoznačenih nalogov, ki imajo definiran Tip naloga

2021.03.001
 • Tipi nalogov: dodana sta dva ključa za ureditev varnostnega sistema in sicer: PP - Tipi nalogov, preglednica: Dodaj, Briši, Uvozi in ključ PP - Tipi nalogov, spreminjanje: Potrdi.
 • Odpravljena težava pri pripravi plačilnih nalogov v datoteko in izpisom plačilnih nalogov s filtrom na Datum zapadlosti. Obe težavi sta bili vezani na označitev države ali je v območju SEPA ali ne. 
2021.01.001


V tem prispevku