FRP - Finančna razkritja poslovanja

Namen standarda FRP – Finančna razkritja poslovanja je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu ipd. Več o tem si lahko preberemo na spletni strani https://standard-frp.gzs.si/


Program pripravi poročilo v obliki Excel datoteke, ki vsebuje Bilanco stanja, Izkaz poslovnega izida in podrobneje razdelane podatke iz Bilance stanja v skladu z napotki za poročanje FRP. Za pripravo poročila v Saop ERP potrebujemo naslednje:

  1. Urejene šifrante za izkaze Podatki iz bilance stanja, Podatki iz izkaza poslovnega izida in dodatni izkaz za FRP (podrobnejši podatki iz bilance stanja)
  2. Excel predlogo poročila (FRP_EXCEL)
  3. Urejen šifrant zbirov v Dvostavnem knjigovodstvu

Izkazi

Izkaze pripravljamo v Dvostavnem knjigovodstvu v meniju Šifranti/ Šifranti DK, kjer iz spustnega seznama izberemo Izkazi in odpre se nam preglednica s seznamom že pripravljenih izkazov. Na tem mestu lahko obstoječe izkaze popravljamo, brišemo oziroma dodajamo nove.


 


Če izkazov še nimamo, si predloge lahko uvozimo iz spletne strani ter si jih uredimo v skladu z navodili za uvoz in pripravo izkazov.Excel predloga poročila

Excel predlogo poročila (FRP_EXCEL) lahko dobimo na spletni strani https://standard-frp.gzs.si/vsebina/Za-izvajalce-racunovodskih-storitev. Pridobljeno datoteko si shranimo v računalnik, npr.:


 


Šifrant zbirov

Za potrebe polnjenja določenih podatkov v Excel poročilo je na razpolago šifrant zbirov v Dvostavnem knjigovodstvu v meniju Hitri pregled/ Šifrant zbirov:


 


S pomočjo zbirov lahko združujemo podatke iz večjega števila kontov v eno skupino. Ob vstopu v šifrant zbirov se nam odpre preglednica zbirov:


Zbire preverimo in uredimo za naslednje postavke iz Bilance stanja oz. zavihke iz Excela: 024, 027, 045, 049, 050, 076, 080, 087, 092 in 093 ter dodatno za zavihka Promet po kupcih in Promet po dobaviteljih. Za podatke o slabitvah terjatev (pri postavkah 027, 049 in 050) so pripravljeni ločeni zbiri s podatki o kontih slabitev.

Priprava in urejanje podatkov za poročilo FRP

Ko imamo shranjeno Excel predlogo ter urejene izkaze in zbire, lahko začnemo s pripravo podatkov za poročilo FRP.


 


V Dvostavnem knjigovodstvu v meniju Izpisi in pregledi/ Poročila izberemo možnost Finančna razkritja poslovanja in nato Priprava poročila. Odpre se nam okno


                             


V zgornjem delu vnesemo ali izberemo iz šifranta ustrezne šifre izkazov: Podatki iz izkaza poslovnega izida, podatki iz bilance stanja ter FRP-ostalo (podrobnejši podatki iz bilance stanja).


Na zavihku Osnovni podatki izpolnimo podatke o gospodarski družbi, za katero se pripravlja podatke, ter izvajalcu računovodskih storitev (IRS), ki v imenu gospodarske družbe podatke pripravlja. V spodnjem delu vnesemo še podatke o poročanju (datum, kraj). Po prvi pripravi datoteke si program na nivoju uporabnika in operaterja vnesene podatke zapomni.


Na zavihku Zbiri za podatke so v ustreznih poljih že izpolnjene šifre iz šifranta zbirov. Podatke lahko preverimo in po potrebi popravimo.


 


S klikom na gumb  se sproži obdelava za pripravo podatkov FRP.


Najprej se prikažejo podatki iz izkaza poslovnega izida. Izračunane podatke preverimo. V primeru neskladja kliknemo na gumb  . Odpre se nam okno za pregled izkaza, kjer preverimo kriterije za izračun, predvsem obdobja in datume:Po kliku na gumb   program izvede ponovni izračun podatkov. Ko so podatki ustrezni, kliknemo na gumb


Program na enak način obdela podatke iz bilance stanja. V primeru, da le-ta ni usklajena, javi opozorilo .


Obdelavo nadaljujemo s klikom na gumb , izračunajo se podatki iz tretjega izkaza (podrobnejši podatki iz bilance stanja). 


Za zaključek obdelave kliknemo na  . Program nam bo na mestu, kjer smo shranili predlogo, kreiral in napolnil Excel datoteko s podatki za FRP:V naziv Excel datoteke se zapiše datum iz izbranega Obdobja do v nastavitvah poročanja.Podatke v Excelu pregledamo in po potrebi dopolnimo. Oddaja FRP

Ko so podatki FRP pripravljeni, jih lahko oddamo. V ta namen uporabimo pripomoček Pošiljanje poročila, ki se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu, na meniju Izpisi in pregledi/ Poročila / Finančna razkritja poslovanja.


 


Odpre se nam okno Pošiljanje pripravljenega in urejenega XML-ja na ZZI(BizBox):


V zgornjem delu okna s klikom na   izberemo pripravljeno Excel datoteko. 


Na zavihku Splošni podatki izpolnimo zahtevane podatke:

  • Podatke pošiljatelja – izvajalca računovodskih storitev (naziv, naslov)
  • Podatke prejemnika – banke (davčna številka, naziv, naslov)
  • Podatke o stranki, za katero se pošiljajo podatki (davčna številka, naziv)


Na zavihku Nastavitveni podatki izpolnimo podatke za prenos na ZZI (URL naslov za izmenjavo, pridobljeno uporabniško ime in geslo za izmenjavo). V primeru izmenjave s certifikatom/ digitalnim potrdilom v polju Podpisnik datoteke izberemo ustrezni certifikat.Ko izpolnimo vse podatke, kliknemo na gumb  za pošiljanje Excel datoteke na ZZI.V tem prispevku