2023.07.001

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Odprte postavke: Omogočeno je filtriranje in razvrščanje odprtih postavk po knjigah dokumentov iz Fakturiranja.
 • Poročilo KRD: Urejena priprava XML datoteke tudi v primeru, ko imamo promete v Veliko Britanijo in istočasno tudi Severno Irsko.
 • Plačevanje - knjiženje bančnega izpiska: V primeru, da je na formi za knjiženje izpiska označen izbor "Zbirno plačila brez Zapirano v DK", se knjižbe, ki imajo vir informacije 20, v sklicu odobritve model 12 in enak konto in stranko ter vpisan vezni dokument, ne združijo. 
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Na izkazu s planom po kontih je urejen izračun podatka Mesec Plan letos/lani.
 • Uvoz VOD: Urejena možnost uvoza finančne temeljnice.
 • Posredno knjiženje:
  • Na preglednici posrednega knjiženja sta dodana stolpca šifra in naziv podizvajalca
  • urejeno, da se podatek o šifri podizvajalca poknjiži v glavno knjigo
 • Izpisi in pregledi - Poročanje - Poročanje JN Plačila:
  • Pri pripravi podatkov za poročanje se v primeru, da obstaja na plačilu podizvajalec tudi ta prikaže v preglednici plačil
  • Če je na plačilu naveden podizvajalec se ob pošiljanju prenese na portal JN plačila
 • Posredno knjiženje: Urejeno predlaganje datuma dokumenta in datuma opravljanja ob izhodu iz polja Konto na način, da se ustrezno kopira iz obstoječe knjižbe.

OBR Obresti

 • Obresti - modul Krediti - sprememba pri datoteki direktne obremenitve, da se sklic pošilja v strukturirani obliki. Sklic prejemnika in plačnika sta ista.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Šifrant Viri financiranja - Filtriranje v preglednici po znesku in procentu se pri kliku na stolpec pusti filter prazen, da se omogoči filtriranje po izbrani vrednosti.

PP Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov:  
  • Dodan je nov izbor "Prikaz osebnih podatkov zaposlenega". Če je neoznačeno, se v XML vpišejo podatki banke zaposlenega.
  • dodan je nov izbor "Delitev stroškov". Osnovno ponudi SLEV. Izbrano se vpiše v tag <ChrgBr>. 
 • Plačilni nalogi:
  • Nov šifrant Strukture plačilnih nalogov
   • Uvoz/Izvoz posebne strukture XML za tujo banko
   • Povezava posebne strukture na TRR nalogodajalca
  • Priprava plačilnih nalogov: v primeru, da je račun nalogodajalca vezan s tujo banko, se XML zapisi pripravijo preko izjem, določenih v novem šifrantu Struktura plačilnih nalogov. 
  • Odklepanje nalogov: Vzpostavljeno je odklepanje nalogov s tipkovnico, kombinacija tipk CTRL+O.

PRAC Prejeti računi

 • Preglednica prejetih računov - Pregled po prejemih: Prikaz podatkov je dopolnjen tako, da se prikazujejo samo tisti dokumenti, ki so v MSP označeni, da se povezujejo z računi
 • Povezovanje prejetega računa z v naprej vnesenimi osnovnimi sredstvi in drobnim inventarjem:  aktiviranje modula, ki je dostopen preko neknjiženega prejetega računa - <Knjiženje in davki< - gumb <Zapiši v OSD> - dodatna možnost izbora <Poveži z OSD>, ki omogoča:
  • povezavo vrstice prejetega računa z že vnesenimi osnovnimi sredstvi ali drobnem inventarjem na ločeni registrski številk, ki še ni bila povezana na prejeti račun (kontrola, da je sedanja vrednost različna od 0 oziroma nima popravka vrednosti),
  • vpis nabavne vrednosti na izbrane zapise preko vpisa v preglednici oziroma s pripomočkom za razdelitev,
  • prepis naziva, amortizacijske skupine, stopnje, analitik, datum pridobitve in začetka obračuna amortizacije, številka računa, dobavitelja,
  • kontrola med zneskom delitve in zneskom iz vrstice računa (ne sme biti večja kot dovoljuje nastavitev za stotinske razlike. Če je razdeljeno manj, se ob potrditvi kreira vrstica računa za razliko.)
  • vpis konta na osnovno sredstvo v register glede na izbrano amortizacijsko skupino oziroma ostane nespremenjen, kot je vpisan v registru. Na vrstico računa se vpiše konto glede na nastavitev kontirne tabele v programu Osnovna sredstva
  • pri drobnem inventarju se v polje popravek vrednosti prepiše nabavna vrednost, če se drobni inventar ne bo amortiziral
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila
  • Priprava podatkov za poročanje:
   • ko se pripravljajo podatki za poročanje na portal JN Plačila se podatki poročajo na zadnjo veljavno mesečno poročilo, ki je bilo prevzeto iz portala v Saop
   • če mesečno poročilo za pogodbo ne obstaja se plačilo ne pripravi v preglednico za poročanje plačil
   • če v preglednico naknadno dodamo plačilo s pogodbo, ki je bila predhodno označena, da nima plačil se vrstica "Ni plačil" umakne iz poročanja
 • Knjiga prejetih računov - gumb za povezavo računa s pogodbo je aktiven tudi, ko je račun že knjižen.
 • Preglednica prejetih računov: Gumb Knjiži v DK in DDV - urejene je knjiženje računov za blago s povezavo na dokumente nabave tako, da se knjižbe v glavno knjigo knjižijo zbirno.
 • Prejeti račun - Zapiši odvisne stroške: Urejen je prikaz predprejemov v preglednici tako, da če izberemo prikaz vseh zapisov je omogočeno filtriranje podatkov po vseh predprejemih brez omejitev
 • ureditev preglednice povezav med vrsticami prejetega računom in osnovnimi sredstvi ter drobnim inventarjem.
 • Prejeti račun - Preglednica knjižb:  odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri ročnem vnosu knjižbe
 • Preglednica prejetih računov - OLAP: odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri pripravi podatkov in program nima povezave na DK
 • Prejeti račun - Dokumenti nabave: V primeru, ko povezujemo odvisni strošek na začetku računa, kontrola ne ustavlja več povezovanja, če na odvisnem strošku ni davka.
 • Prejeti račun - Knjiženje in davki: gumb Razdeli s ključem - omogočena je razdelitev dodatne analitike tudi v primeru, ko na vrstici davka ni konta
 • Prejeti račun - poenoten je prikaz pdf. slike računa na nov vmesnik 

DOP Drugi osebni prejemki

 • Urejen izračun dohodnine v primeru, ko pogodbeniku na podlagi ugodnosti iz med. pogodb vpišemo znižan odstotek za dohodnino.
 • Polje Dolga številka pogodbe je dodano v OLAP analizo obračunov.
 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "DOP - MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

KE Kadrovska evidenca

 • Delo in kariera
  • Omogočena avtomatska priprava številke dokumenta.
 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "KE- MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

REG Registracija prisotnosti

 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "REG - MENI, Nastavitve" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

OPN Potni nalogi

 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "OPN - MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

DOH Dohodnina

 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "DOH - MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Šifrant zaposlenih
  • Na Obračunski podatki - Splošno je dodano polje Plačilo prispevkov po zakonodaji druge države EU. Polje je aktivno v primeru statusa Nerezident ali Pogodbenik. V primeru obračuna vrste dohodka 1144 - Dohodek za vodenje poslovnega subjekta, se, če je polje označeno s kljukico, ne obračunajo prispevki iz in na plače.
  • Dodana kontrola pri vpisu olajšave za invalidnost v povezavi z oznako Invalidnost po ZZRZI
  • Ob ponovnem vklopu Veljavnosti splošne olajšave se samodejno predlaga zadnji veljavni znesek olajšave
  • Opozorila za olajšavo za starost nad 60 let ne prikazujemo za zaposlene s statusom Javna dela.
  • Omogočen vnos dodatne šifre zaposlenih v šifrant.
 • Šifrant delovnih mest: v primeru nastavitve za Javni sektor je ob vnosu podatkov obvezen vpis v polja Plačni razred brez napr. MIN in Plačni razred z napr. MAX, v polju Šifra naziva JS pa obvezen vnos vrednosti med 0 in 6. Kontrole ne veljajo za delovna mesta, katerih šifra se začne z JD (šifre za javna dela).
 • Šifrant Vrste obračuna:
  • Omogočeno kopiranje vrst obračuna (samo RS)
  • Kopiranje vrst obračuna - med kopiranjem je omogočeno določanje vključevanja nove vrste obračuna v vse mesečne seštevke,  v katere je vključena izhodiščna vrsta obračuna.
 • Obračun:
  • Nastavitve obračuna - dodano opozorilo v primeru, ko so vpisane samo dejanske ure, normirane pa ne (velja samo za javni sektor in gospodarstvo, ki plače računa na podlagi normiranih ur)
  • Dodano opozorilo ob zaključku Obračunaj/Obračunaj vse v primeru, ko je na vrsti obračuna vpisana šifra materialnega stroška in ta ni dodana v  šifrant Obdavčitve materialnih stroškov
  • Kopiranje obračunskih vrstic - v Posrednem in Neposrednem vnosu se ob kopiranju obračunskih vrstic iz izbranega obračuna kopirajo tudi podatki iz polj Poračun, Obdobje od, Obdobje do in število Dni.
 • Tiskanje pri obračunu
  • Na zavihku Leitner  je omogočena priprava novega PRR poročila.
 • Obračun za EWE - Urejen pravilen prikaz dohodnine v analizi obračunskih vrstic v primeru, ko ima zaposleni znesek dohodnine samo prikazan na obračunskem listu ter ima v obračunu tudi boniteto (dohodnina se v tem primeru ne prikazuje).
 • Obračunski list:
  • Dopolnitev poljubnega poimenovanja obračunskih listov ob shranjevanju v eRegistrator - ime in priimek v nazivu. Parametri, ki so potrebni za poimenovanje: @i za ime in @p za priimek.
  • Omogočena uporaba dodatne šifre zaposlenih pri poljubnem poimenovanju obračunskih listov - parameter za uporabo dodatne šifre v poimenovanju je @a.
 • Obračunski list - vrsta izpisa Običajno tiskanje: dodana možnost tiskanja naslova brez prilagoditve za kuverto.
 • Dodana možnost izvoza obračunskih listov v izbrano mapo (potrebna aktivacijska koda).
 • Obrazci eNDM
  • Urejena priprava podatkov posebnega koledarja v primeru bolniške odsotnosti, ko je prehod v breme ZZZS v istem mesecu kot 1. dan zadržanosti
  • Dopolnjena priprava podatkov posebnega koledarja na podlagi delovnega koledarja zaposlenega.
 • Nagrajevanje zaposlenih
  • Urejen izračun skupnega zneska nagrade v primeru izračuna glede na odstotek osnovne plače.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno tiskanje izpolnjene evidence prisotnosti v primeru vnosa podatkov delovnega koledarja.
 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "OPZ - MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

BSOP

 • ukinili smo posebna pooblastila, ki jih je imel operater nivoja 1 in le-ta prenesli v varnostni sistem

CS Carinsko skladišče

 • Funkcionalnosti, ki so bile vezane na nivo operaterja 1 so prestavljene na varnostni sistem. Ob nadgradnji, obstoječi operaterji nivoja 1 dobijo dovoljenje za delo s temi funkcionalnostmi, ostali pa prepoved.
 • Operaterjem nivoja 1 se dodelijo naslednji ključi varnostnega sistema :
  • »CS – MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«
  • »CS – MENI, Pripomočki – Uskladi zaloge in izdaje«
  • »CS – MENI, Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa«

DN Delovni nalogi

 • Knjiženje - delovni nalogi, na izpisu delovnega naloga razširitev polja za izpis enote mere pozicij zavihka "material in storitev"

FAK Fakturiranje

 • Za račune, ki so plačani z gotovino ali kartico, smo preimenovali in predelali masko načinov plačil.
 • Obdelava se po novem imenuje Načini plačil (prej Gotovinska plačila).
 • Samo masko načinov plačil smo grafično predelali in spremenili način pomikanja med polji , dodali pa smo tudi   dodatna stolpca za datum plačila in oznako tranakacije.
 • Pri predlaganju cen se upošteva Akcijski cenik stranke odvisno od nastavitev programa: "Prodajni pogoji iz plačnika".
  • V primeru da je določen plačnik in je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Da se upošteva akcijski cenik za plačnika.
  • V primeru da ni določen plačnik oz. je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Ne se upošteva akcijski cenik za prejemnika.
 • Kupci - odpremni nalogi; pri knjiženju odpremnega naloga v račun se iz odpremnega naloga na račun prenesejo tudi načini plačil. Prenos načinov plačil velja le v primeru, ko se ne izvaja zbirnega fakturiranja. Enako se načini plačil prenašajo na izdani račun tudi v primeru direktnega knjiženja naročila kupca v odpremo, MSP in fakturiranje hkrati ter pri knjiženju odpremnega naloga v MSP in fakturiranje hkrati.
 • Dopolnjen je bil izpis Rekapitulacija gotovinske prodaje.
 • V okviru izbornega okna je bila dodana možnost dodajanja plačil iz naročil in odprem modula NDK, ter izbor knjig navedenega modula.
 • Na samem izpisu so bila dodana plačila iz odprem in naročil.
 • V primeru vnosa deviznih zneskov na naročilih ali odpremah, se prikažeta zneska v domači in tuji denarni enoti
 • Odpravljena težava pri vnosu nove vrstice preko vnosnega okna, ko se je v nekaterih primerih Opis vrnil na privzeto vrednost.
 • v knjige računov / predračunov smo dodali možnost vnosa privzetega cenika in akcijskega cenika, ki velja za knjigo računa / predračuna
 • pri vnosu novega računa / predračuna se v primeru, da kupec ne nima prodajnega cenika, predlaga privzeti cenik knjige. Če tega ni se predlaga privzeti cenik iz nastavitev.
 • pri vnosih vrstic računov / predračunov se za knjige, ki imajo vnesen privzeti cenik in / ali akcijski cenik uporablja, cena iz tega cenika namesto privzeta / akcijska cena iz nastavitev.
 • Knjige računov - Na knjigah računov smo za vrsto knjige "Predračun" dodali nov podatek kako bo predračun plačan (podatek "plačilo bo izvedeno"). Privzeta vrednost je "po predračunu", možno je izbrati tudi vrednost "po računu". Pri formiranju novih predračunov se po ta podatek prenesel na predračun.
 • Predračuni - na zavihku analitike smo dodali nov podatek, ki opredeljuje kako bo predračun plačan. 
  • Podatek se pri novem predračunu predlaga iz knjige predračuna. 
  • V kolikor predračun nastane s kopiranjem iz obstoječega predračuna, se ta podatek kopira iz izvornega predračuna. 
  • V primeru prenosa naročila kupca v predračun, se podatek prenese iz naročila kupca. 
  • Ta podatek bo ključnega pomena na povezanem naročilu kupca (ali odpremnem nalogu) saj bo glede na njega omogočeno oziroma onemogočeno spreminjanje podatkov naročila (ali odpremnega naloga). 
  • Podatek je na predračunu privzeto zaprt za spreminjanje. Spremembo lahko operaterju/skupini operaterjev omogočimo preko varnostnega sistema »FAK – PREDRAČUNI – Sprememba izvedbe plačila« (zahteva se eksplicitno dovoljenje).
 • Pri izpisu Knjiga dokumentov smo spremenili naslednje:
  • umaknili smo izbor poslovnega leta
  • vnos datuma opravljanja od / do je postal obvezen
  • dodana možnost izbora več knjig račznov / predračunov
  • na vzorcu 'Knjiga dokumentov' smo spremenili prikaz zbira po obračunanem / neobračunanem DDV tako, da je usklajen s tipom obračuna DDV (oznako IRač).
 • Urejeno tiskanje glave in noge dokumenta ter vodni žig na vzorčnih izpisih računov in predračunov
 • Knjiženje - računi, predračuni; na vrstici računa in predračuna je dopolnjena funkcija "specifikacija serij", ki sedaj omogoča vnos ločilnega znaka, ki se doda pred oznako serije in količino serije na opombi vrstice dokumenta.
 • Odpravljena težava na vrstičnem vnosu, ko se je pri dodajanju novega artikla in osveževanju vrstic pojavilo opozorilo: "Invalid object name: 'MSPSarze' ". Težava se je pojavila v primerih ko ni bila vzpostavljena povezava z MSP.
 • Odpravljena nepravilnost pri upoštevanju plačil na predračunih in računih v primeru ko je bil račun knjižen v BP. Po knjiženju blagajniškega dnevnika BP v modul DK, semafor na računu in predračunu ostajata ustrezno plačana.
 • Odpravljena nepravilnost pri shranjevanju pdf kopije računa, ko se v določenih primerih počasnega odzivanja sistema in večkratnih istočasnih izpisih ime in vsebina pdf neustrezno zapisali.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • na preglednici predprejema je uvoz eSlog-a 2.0 usklajen z 1.6 in se pri uvozu izračuna odstotek popusta glede na zneske v datoteki, prav tako je urejen uvoz eSlog-a 2.0 na vrstičnem uvozu predprejema z izborom prodajne cene  "iz datoteke" kjer se cene prenesejo iz datoteke na podlagi njih se pa izračuna odstotek popusta
 • na predprejemih odpravljena napaka pri ažuriranju kljukice Povezava s prejetimi računi
 • V programu "Interni prenos iz maloprodaje" se za podatek "V skladišče" (gre za veleprodajno skladišče, kamor se vrne blago iz maloprodaje) samodejno izpolni podatek iz dokumenta internega prenosa. Tega podatka ni možno spreminjati.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Pri predlaganju cen za naročila kupcev in odpremne naloge se upošteva Akcijski cenik stranke odvisno od nastavitev programa: "Prodajni pogoji iz plačnika".
  • V primeru da je določen plačnik in je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Da se upošteva akcijski cenik za plačnika.
  • V primeru da ni določen plačnik oz. je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Ne se upošteva akcijski cenik za prejemnika.
 • ukinitev funkcionalnosti vezane na nivo operaterja 1. In eksplicitna dodelitev le teh preko varnostnega sistema in skupine SysAdmin@saop (prilagodi meni in dodajanje/brisanje zapisov v spustni seznam "Zadeva e-pošte" pri Odpremni nalogi kupcev, izvozi in pošlji)
  • ključi:
   • »NDK – MENI, Uporabnik in računalnik – Nastavitve«
   • »NDK – MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«
   • »NDK – MENI, Pripomočki – Prenos odprem v TDR«
   • »NDK – MENI, Pripomočki – Odklepanje odpremnih nalogov«
 • Kupci - odpremni nalogi; na izvozu odpremnih nalogov izdelan nov izvoz "Priprava excel dobavnic v eReg". Izvoz pripravi "izpis" odpremnega naloga - dobavnice v excel datoteko, ki jo shrani v eRegistrator. Aktivacija izvoza je skozi nastavitve okolja z ustreznim "ključem".  Izvoz je izdelan namensko po specifikaciji naročnika.
 • Kupci - naročila kupcev, odpremni nalogi; na vrstici naročila kupca in na vrstici odpremnega naloga je dopolnjena funkcija "specifikacija serij", ki sedaj omogoča vnos ločilnega znaka, ki se doda pred oznako serije in količino serije na opombi vrstice dokumenta.
 • V združenih sistemih TDR/MSP (vodenje maloprodaje v MSP) je dopolnitev pri knjiženju naročil NDK v odpremo, MSP (in FAK), ko gre za knjigo z nastavitvijo "Knjiženje v Negotovinsko prodajo TDR". Sedaj ni potrebno posebej knjižiti v odpremo in nato v negotovino, temveč se maloprodajni proces izvede tudi v tem načinu knjiženja.
 • Optimizirano delovanje osveževanja vez na naročilih kupcev in odpremnih nalogih.
 • Odpravljena težava pri vnosu nove vrstice preko vnosnega okna, ko se je v nekaterih primerih Opis vrnil na privzeto vrednost.
 • V pripomočku "Odklepanje odpremnih nalogov" so iz odklepanja izločeni odpremni nalogi, ki so del internih prenosov in so se prenesli na skladišče za blago na poti.
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi - ukinjen je podatek "način plačila", namesto njega se pojavi preglednica "načini plačil" v katero lahko vpišemo več načinov plačil:
  • načine plačil lahko vpisujemo le, če ima dokument dodeljeno izvedbo plačljivosti "po naročilu/odpremi"
  • vsota načinov plačil mora ustrezati znesku za plačilo dokumenta
  • poleg načina plačila lahko vpišemo tudi podatek o datumu transakcije ter številki transakcije
  • načine plačil posameznega dokumenta lahko pregledujemo/urejamo tudi na preglednici naročil (odpremnih nalogov); preko desnega klika miške na vrstici z dokumentom in izbira opcije "Načini plačila" 
  • vsem naročilom kupcev in vsem odpremnim nalogom, ki so imeli vpisan način plačila se, po namestitvi programa, avtomatsko dodeli izvedba plačanosti "po naročilu/odpremi" ter podatek o načinu plačila preseli v preglednico načinov plačil
  • podatki iz preglednice načinov plačil se iz naročila kupca prenesejo na odpremni nalog in iz odpremnega naloga na izdani račun fakturiranja (velja le, ko ne gre za zbirno-združeno izstavitev odpremnih nalogov ali računov)
 • Kupci - naročila kupcev; na sestavnici vrstice naročila opravljene težave pri predlaganju izklopa/vklopa prenosa cene in izločitve tehnologije. 
 • Kupci - Odpremni nalogi; odpremni nalog povezan z ne(dovolj) plačanim predračunom ni možno knjižiti v izdajo (MSP).
 • Kupci - naročila kupcev - gotovinska prodaja; podatek "gotovinska prodaja" se sedaj izpolnjuje samodejno v kolikor ima naročilo izvedbo plačila "po naročilu/odpremi" (torej vsebuje načine plačil). Podatka ni več možno vklapljati/izklapljati "ročno".
 • Kupci - naročila kupcev - gumb "Odprema" - v primeru prenosa naročila kupca do fakturiranja lahko sedaj na formi nastavimo blagajnika, ki se bo dodelil naročilom, ki blagajnika ne bi imeli vpisanega. Podatek je obvezen v primeru gotovinske prodaje in davčnega potrjevanja. Blagajnik se na formi samodejno predlaga glede na operaterja.
 • Kupci - naročila kupcev - funkcija "Avans"; funkcija je onemogočena na tistih naročilih, ki imajo izvedbo plačila "po naročilu/odpremi".
 • Kupci - odpremni nalogi - gotovinska prodaja; podatek "gotovinska prodaja" se sedaj izpolnjuje samodejno v kolikor ima odpremni nalog izvedbo plačila "po naročilu/odpremi" (torej vsebuje načine plačil). Podatka ni več možno vklapljati/izklapljati "ročno".
 • Kupci - odpremni nalogi - gumb "Knjiži" - v primeru fakturiranja odpremnega naloga se blagajnik na formi samodejno predlaga glede na operaterja. Podatek je obvezen v primeru gotovinske prodaje in davčnega potrjevanja.
 • Pri tiskanju dokumentov in shranjevanju kopije v pdf datoteko je dodana kontrola na zaključen postopek procesa. Dokler se proces ne zaključi ni možno novo tiskanje.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave - prenos naročila v predračun; v predračune lahko sedaj prenašamo naročila kupcev, ki bodo plačana ali po predračunu ali po računu; ta podatek se prenese tudi na predračun.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave - kopiranje iz predračuna; podatek kako bo naročilo plačano se prenese iz kopiranega predračuna.
 • Kupci - odpremni nalogi - obdelave - kopiranje iz predračuna; podatek kako bo odpremni nalog plačan se prenese iz kopiranega predračuna.

Ogrodje – iCenter

 • Na okno za vnos nastavitev vzorca izpisov smo dodali gumb Osveži, ki iz uporabnika v nastavitvah FAKturiranja ali Dvostavnega Knjigovodstva prepiše podatek v nastavitveni del za Besedilo in Slika in besedilo
 • Sprememba blagovne znamke iz Saop iCenter na Seyfor Saop in ime podjetja iz SAOP Računalništvo d.o.o. na Seyfor d.o.o. pri namestitvah spremljajočih orodij
 • iCenter - Namestitev; odpravljene težave z upgradom baze saopFAK vezano na več načinov plačil v programu saopNDK.

QM Spremljanje kakovosti

 • Kontrola - medfazna kontrola; varnostni sistem s katerim smo omogočili dodajanje (ali brisanje) vzorcev na glavi kontrolnega naloga medfazne kontrole sedaj deluje tudi na preglednici vzorcev na operacijah. 

SER Servisna dejavnost

 • Ukinitev funkcionalnosti vezane na nivo operaterja 1. In eksplicitna dodelitev le teh preko varnostnega sistema in skupine SysAdmin@saop (prilagodi meni)
  • ključi:
   • »SER – MENI, Nastavitve – Nastavitve programa«
   • »SER MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«
   • »SER MENI, Pripomočki – Odklepanje nalogov vzdrževanje«
   • »SER MENI, Pripomočki – Odklepanje obračunov najema«
   • »SER MENI, Pripomočki – Odklepanje servisnih nalogov«
 • V vezah servisnega naloga je sedaj zapisan in prikazan datum iz računa. 
 • V preglednici servisnih nalogov, v polju Račun FAK, prikazane vse veze na račune (kopirano, dobropis).
 • Urejena manjša nepravilnost pri vnosu vrstic materiala.

TDR Trgovina na drobno

 • Funkcionalnosti, ki so bile vezane na nivo operaterja 1 so prestavljene na varnostni sistem. Ob nadgradnji, obstoječi operaterji nivoja 1 dobijo dovoljenje za delo s temi funkcionalnostmi, ostali pa prepoved.
  • Operaterjem nivoja 1 se dodelijo naslednji ključi varnostnega sistema:
   • »TDR – MENI, uporabnik in računalnik – Nastavitve«
   • »TDR – MENI, uporabnik in računalnik – Nastavitve knjiženja«
   • »TDR – MENI, uporabnik in računalnik – Predloge hitrih gumbov«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Odklepanje računov«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Odklepanje dobavnic«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Usklajevanje prometa«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Polnjenje prodajnih cenikov«
 • V združenih sistemih TDR/MSP (vodenje maloprodaje v MSP) se pri prikazu kalkulacije ob izdaji blaga, t.j. ko je nastavitev "Prikaz kalkulacije" v nastavitvah programa potrjena, se podatki o zadnjih kalkulacijah poiščejo in prikažejo iz maloprodajnih podatkov v prometu MSP.
 • za vnos načinov plačil gotovinske prodaje je urejena nova maska, ki omgoča več načinov plačil, prav tako je omogočen vnos večih načinov plačil preko Touchscreen-a, kjer se sam vnos načinov plačil, razen omejitve na tri načine plačil ni spremenil
 • prvi predlagan način je gotovina, s popravljanjem zneskov se odpirajo dodatne vrstice v katerih je potrebno načine plačil izbrati
 • ohranjene so funcionalnosti iz prejšnje maske F12-Potrdi, F9-Ponastavi, F6-POS plačilo, plačilo s POS terminalom iz vrstice na katero smo postavljenje, ne glede na vpisan način plačila, podatek Popustu ugodnosti in Stanje na kartici (podatek velja za kartico na katero smo postalvjeni med načini plačil), Prenos med darilnimi karticami
 • v kolikor znesek plačil presega znesku računa se znesek vračila izpiše v spodnjem desnem kotu
 • možnost vnosa vnos darilnega bona, darilne kartice, kartice ugodnosti, pos plačila in gotovine na en račun
 • omgočeno je večkratno plačevanje s POS terminalom istega ponudnika, z različnimi karticami, pri čemer je možna stornacija POS plačila le zadnje transakcije
 • na preglednici gotovinskih računov se še vedno prikazujejo podatki o načinu plačila 1 in 2 ter Preostali znesek (prej Vračilo-doplačilo), podatki so le kot prikaz za pomoč uporabniku, prikazani so tako da se v načinu plačila 1 in 2 prepišeta prva dva načina plačila iz nove tabele vsi preostali zneski iz načinov plačil se seštejejo in prikažejo v polju Preostali znesek
 • Gotovinska prodaja - Storno računa, urejen zapis storno računa z negativnimi vrednostmi po načinih plačil v nov vir načinov plačil
 • Gotovinska prodaja - Zaključek dneva na izvozu podatkov v finančno knjigovodstvo, izvoz podatkov v davčno knjigo DDV in izvozu v blagajniško poslovanje, razširitev izvoza podatkov z novim virom načinom plačil
 • na gotovinski prodaji pri izvozu za "Izpis podatkov  o izdanih računih za DU" za glave računov je urejen zajem podatkov o načinih plačil računa iz novega vira
 • na izpisu Rekapitulacija Blaga in davkov je urejen prikaz več načinov plačil iz novega vira
 • Izpis Rekapitulacija blagajn urejen prikaz več načinov plačil iz novega vira za gotovinske račune
 • Izpisi - Analiza prodaje, iz OLAP preglednice umknjene dimenzije načinov plačil iz glave račune
 • na izpisih računov gotovinske prodaje je urejen prikaz načinov plačil z zneski iz novega vira, prav tako je urejeno prikazovanje pridobljenih točk in novo stanje točk na darilnih karticah in karticah ugodnosti
 • v primeru plačevanja s POS terminalom se na računih izpišejo vse POS transakcije, prav tako se le te izpišejo na POS potrdilih, kopijah
 • uporabniki, ki ne uporabljate komercialnega modula in ne uporabljate več kot treh načinov plačil ter imate svoje obrazce računov vam le teh ni potrebno spreminjati, v primeru da uporabite več kot tri načine plačil se prva dva načina plačil prepišeta vsi ostali pa seštejejo v vračilo oz. doplačilo.
 • pri Knjiženju prometa blagajne je urejen prenos načinov plačil iz novega vira, ter prenos prometa in zapis privzetega vira v novo tabelo načinov plačil, urejeno tako preko linkanega serverja kot preko datotek.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti - Knjige delovnih nalogov; na zavihek "ostale nastavitve" smo dodali nov podatek "Zaokroži količine sestavin". Podatek je privzeto izklopljen. V kolikor je vklopljen, potem se pri kalkulaciji delovnega naloga izvede ponoven preračun količinskega izmeta na vseh sestavinah delovnega naloga na način, da je skupna predvidena poraba sestavine za razpisano količino izdelka delovnega naloga zaokrožena na prvo celo število navzgor.
 • Knjiženje - delovni nalogi: Knjiženje v MSP, Izdaja sestavin in prenos; na vseh teh treh funkcijah je dodan nov nastavitveni podatek "Zaokroži količine sestavin". Podatek je privzeto izklopljen, naslednjič se predlaga zadnji izbor. V  kolikor je vklopljen, potem se so predlagane količine sestavin za izdajo (prenos)  zaokrožene na prvo celo število navzgor.
 • Knjiženje - delovni nalogi - prenos; pri formiranju prenosa (na kooperacijo) skozi naročilo kupca ali skozi odpremni nalog se v naročilo kupca (oziroma odpremni nalog) na veze zapišejo delovni nalogi za katere je bil prenos pripravljen.
 • Knjiženje - delovni nalogi - prenos; funkcija prenosa v primeru vpisa naročila kupca ali odpremnega naloga v programu dobavitelji in kupci na dokumentu sedaj izpolni tudi podatek naslovnika.
 • Uvedena kontrola nad podvojenim vnosom šifre skladišča materiala na naslednjih mestih:
  • knjige delovnih nalogov
  • delovni nalog
  • funkcija "knjiženje v MSP"
  • funkcija "izdaja sestavin"
 • Izpisi - predvidena poraba materiala, tedenski prikaz potreb; urejeno pravilno upoštevanje storniranih vrstic naročil kupcev v odhodu iz zaloge vezanih na "prodajo NK".

ePoštar

 • odpravljena težava ob povezavi na UJPnet, ko so se storitve zaganjale z napako zaradi neprisotnosti ustreznih certifikatov in je zato povezava postala neodzivna

Artikli

 • Artikli - kopiranje artiklov; pri kopiranju artiklov sta dodana dva sklopa podatkov (ustrezata zavihkom na vnosni formi artikla) "Pl. teh. podatki" in "MIT". Ali se ta dva sklopa podatkov kopirata ali ne, je nastavljivo (enako kot velja za ostale sklope podatkov artiklov).

Stranke

 • Preglednica: Avans dobavitelju in Avans kupca sedaj prikazujeta razliko med zneski v breme in zneski v dobro.
 • Preglednica: Dodan pregled privzetih TRR v IBAN zapisu.

Web.API

 • Web.API - z verzijo 2023.07.001j podpiramo Web.API integracijo tudi preko JSON formata (do sedaj je bil podprt le XML format).
 • API metode Addorder, ModifyOrder, AddDispatchAdvice, ModifyDispatchAdvice so dopolnjene:
  • dodano je upoštevanje tekstovnih vrstic.
  • dodana kontrola na zapise z izpolnjeno šifro artikla in oznako za tekstovno vrstico.
 • na api-ju GetRetailInovice so pripeljani načini plačil z zneski v nov niz podatkov RetailInvoicePaymentLines
 • ModifyOrder - v primeru kadar kot posledica spremembe naročila kupca nastane tudi predračun, odgovor metode vrne tudi podatek o knjigi, letu in številki nastalega predračuna.
 • na API-ju AddPreReceipt in ModifyPreReceipt usklajeno polnjenje denarne enote, tečaja in datuma tečaja kot pri ročnem vnosu, v primeru da jih v requestu ni
 • PostDispatchAdvice2Invoice_v2 - pri knjiženju odpremnega naloga v račun se iz odpremnega naloga na račun prenesejo tudi načini plačil.
 • GetCO - popravek slovnične napake v imenu značke <EQUESTED_QUANTITY> v <REQUESTED_QUANTITY>.
 • Get/Add/ModifyProformaInvoice - dodan je nov podatek vezan na glavo predračuna <PaymentMethod>, ki opredeljuje kako bo predračun plačan. V kolikor pri Add metodi podatek ni vpisan, se mu dodeli vrednost, ki je nastavljena na knjigi predračuna v katero predračun vpisujemo.
 • Add/ModifyOrder - v primeru, da se na podlagi vpisanega/spremenjenega naročila avtomatsko izdela tudi predračun, se na predračun vpiše izvedba plačanosti "po predračunu".
 • Add/ModifyOrder - v primeru izvedbe plačila naročila "Po naročilu/odpremi" (<PaymentMetjhod> = 'N'), se ne glede na to ali je podatek v api klicu vpisan, oznaka gotovinske prodaje na naročilu samodejno vklopi.
 • Add/ModifyDispatchAdvice_v2- v primeru izvedbe plačila odpreme "Po naročilu/odpremi" (<PaymentMetjhod> = 'N'), se ne glede na to ali je podatek v api klicu vpisan, oznaka gotovinske prodaje na odpremnem nalogu samodejno vklopi.
 • Add/ModifyOrder - v primeru, da je podatek o načinu plačila  posredovan "po starem" (torej je izpolnjena vrednost značke <PaymentTypeID>), so zaradi nespremenjenega delovanja obstoječih integracij v metodi izvedene naslednje spremembe: 
  • način plačila se zapiše v tabelo načinov plačil na naročilu kupca ("po novem") 
  • ne glede na posredovan podatek <PaymentMethod> (je ali pa ni posredovan), se naročilu kupca izvedba plačila dodeli "po naročilu/odpremi"
  • naročilo se avtomatsko obravnava kot "gotovinska prodaja" (se ne upošteva podatek <CashPayment>)
  • v primeru, da blagajnik ni posredovan preko podatka <CashierID>, se blagajnika poišče preko povezave v iCentru (blagajnika v šifrantu blagajnikov povežemo z operaterjem - torej za API operaterja odpremo blagajnika), če se blagajnik tudi na ta način ne najde, se vpis/sprememba naročila zavrne.
 • Add/ModifyDispatchAdvice_v2- v primeru, da je podatek o načinu plačila  posredovan "po starem" (torej je izpolnjena vrednost značke <PaymentPurposeID>), so zaradi nespremenjenega delovanja obstoječih integracij v metodi izvedene naslednje spremembe: 
  • način plačila se zapiše v tabelo načinov plačil na odpremi ("po novem") 
  • ne glede na posredovan podatek <PaymentMethod> (je ali pa ni posredovan), se odpremnemu nalogu izvedba plačila dodeli "po naročilu/odpremi"
  • odpremni nalog se avtomatsko obravnava kot "gotovinska prodaja" (se ne upošteva podatek <CashPayment>)
  • v primeru, da blagajnik ni posredovan preko podatka <CashierID>, se blagajnika poišče preko povezave v iCentru (blagajnika v šifrantu blagajnikov povežemo z operaterjem - torej za API operaterja odpremo blagajnika), če se blagajnik tudi na ta način ne najde, se vpis/sprememba odpremnega naloga zavrne.
V tem prispevku