RS 2022.09.001

Kadrovska evidencija

 • U aplikacijski sigurnosni sustav dodani su novi sigurnosni ključevi kojima se može zabraniti pretpregled podataka kao i oblikovanje word dokumenata.
 • Omogočeno urejanje šifranta razlogov za izredni dopust.

Obračun plata

 • Na postojeći ekran Prijenosa u PP dodana je ikona prečaca do ekrana Priprema naloga za plaćanje iz modula PP.
 • Pripremljena nova funkcija MZT za izračun zbirova tekućeg meseca.
 • Omogućena napredna OLAP analiza prenosa u DK

Registracija prisotnosti

 • Izračun salda ur
  • Dogodek NAD – Nadure se nikoli ne upošteva pri izračunu salda ur.
  • V primeru praznika se upoštevajo tudi drugi dogodki poleg prisotnosti.
  • Dogodek DP – Državni praznik se upošteva samo v primeru, ko je dan označen kot delovnik.

Terminal za registracijo prisutnosti

 • Omogočen prikaz opravljenih ur namesto salda ur.

Davek na dodano vrednost - N

 • Samodejno evidentiranje plačil ob zapiranju postavk v Dvostavnem knjigovodstvu je trenutno zaustavljeno.

Stranke

 • Gumb za uvoz dolga in prometov iz Dvostavnega knjigovodstva je sedaj premeščen na dno preglednice strank. Hkrati se uvoz zgodi za vse označene vire, nastavitve iz zadnjega uvoza se shranijo. Ob prehodu v novo leto bo program samodejno to zaznal ter ponovno uvozil tudi promete za preteklo koledarsko leto.

Osnovna sredstva 

 • Obračuni in inventura - Vnos inventure: Na preglednici urejeno, da je vrednost v poljih Dejanska količina in Knjižna količina prikazana na tri decimalni mesti, kolikor je možen tudi vnos. Glede na nastavitev 'Več kosov OS na eni šifri', ki velja za tip osnovna sredstva, program izvaja kontrolo na popravljanju zapisa inventure in sicer na polju Dejansko stanje Količina. V primeru, da nimamo izbrane te opcije, program zavrne shranitev količine različno od 1 (oziroma 0). Več kosov je dovoljeno vpisati za tip drobni inventar in osnovno sredstvo ob vključeni, prej omenjeni, opciji. Ureditev število decimalnih mest za količino tudi na poročilu Inventurni elaborat.
 • Nastavitve - Nastavitve programa: Dodatna možnost nastavitve 'Zaokroževanje amortizacije', ki je aktivna za spremembo, ko nimamo izbrane opcije 'Obračun po mesecih'. Privzeto je določeno zaokroževanje zneska amortizacije na dve decimalni mesti za obračun v okviru enega meseca. Tudi, če se amortizacija obračunava z vpisom na kartico samo enkrat letno, torej kot letni obračun, se dejansko obračun izvede po mesecih. Z namenom, da med dvostavnim knjigovodstvom in osnovnimi sredstvi ni stotinskih razlik, se zato priporoča nastavitev zaokroževanje zneskov na dve decimalni mesti.
 • Pripomočki - Brisanje iz registra: Omogočeno brisanje osnovnih sredstev iz registra od izbranega datum vnosa. Brisanje se izvede za zapis, ki ima knjižbo nabave in amortizacijske skupine. V primeru, da eno osnovno sredstvo ne zadošča pogojem, se brisanje ne izvede za nobeno osnovno sredstvo.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Dopolnjena je priprava knjižb iz potrjevanja v tistemu primeru, ko je del računa neobdavčen.
 • Preglednica prejetih računov - odpravljena je napaka, ki se je pojavila na ekranu med pregledovanjem podatkov v primeru, ko je na preglednici uporabljen filter
 • Prenos računa v drugo knjigo:
  • Nova opcija se nahaja v desnem kliku preglednice Knjige prejetih računov
  • Opcija se aktivira preko Aktivacijske kode, ki se vpiše v Nastavitve programa - Povezave.
  • Varnostni sistem: nov ključ PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica, desni gumb: Prenos računa v drugo knjigo
  • Opcija je neaktivna na računih s statusom Knjižen, Zavrnjen in Prestavljen.
  • Pred prenosom računa v novo knjigo program preveri, če: račun obdeluje drug uporabnik, ima račun knjižbe, pripravljen plačilni nalog ali obroke, je v postopku potrjevanja, ima povezavo na nabavne dokumente, pripravljene evidenčne knjižbe, povezavo na Javna naročila, povezavo na Dobavnice in če so priloge računa posredovane v zunanjo hrambo ali so arhivirane. V vseh teh primerih se prenos računa v novo knjigo ne izvede. 
  • Na potrditvi prenosa računa v novo knjigo se v novi knjigi kreira nov račun z vsemi podatki starega računa. Prenesejo se tudi davčne knjižbe. Na starem računu se davčne knjižbe brišejo. 
  • Star račun dobi status Prestavljen, nov račun ima status V pripravi. Računa s statusom Prestavljen ne moremo popravljati, brisati ali kopirati. 
  • V primeru, da je bil star račun vezan na Knjigo pošte, se povezava popravi na nov račun. 
  • Račun s statusom Prestavljen je izvzet iz vseh analiz, poročil in masovnih obdelav. 
  • Revizijska sled: vzpostavljena sta dva dogodka: 
   • Prenos računa v drugo knjigo – stari račun: v Opombo se zapiše: v račun+ zaporedna številka novega računa + nova šifra knjige 
   • Prenos računa v drugo knjigo – nov račun: v Opombo se zapiše: iz računa + zaporedna številka starega računa + stara šifra knjige. 
  • Sklop Priponke: Priponke, Kopije priponk in Fascikel se ustrezno prenesejo na nov račun glede na Vrsto dokumenta in Vrsto fascikla novega računa.
 • Nov status računa - Osnutek. 
  • Račun s tem statusom je izvzet iz masovnega pošiljanja v Potrjevanje in masovne priprave Plačilnih nalogov. 
 • Knjiženje in davki – Pripravi knjižbe

  • Urejeno je zaokroževanje zneskov pri pripravi knjižb. Izravnava se zapiše na najvišji znesek, če pa so zneski enaki, pa na zadnjo knjižbo

 • OLAP analize

  • na analizo Računi in knjižbe ter Računi in davki je dodana možnost izbora prikaza računov s statusom Zavrnjen. Izbor je v osnovi neoznačen. 
 • Priponke – Fascikel
  • Če imamo v Knjigi dokumentov nastavljeno Vrsto fascikla, se takoj odpre okno za dodajanje dokumentov v fascikel.

Fakturiranje

 • V primeru knjiženja preko pasivnih časovnih razmejitev se upoštevajo nastavitve analitik konta časovnih razmejitev.
 • Izvoz temeljnice izdanih računov v VOD standard za promete po 76.a členu so v temeljnici ločeni prometi po stopnjah ddv.
 • Odpravljena težava pri iskanju po Šifri kupca na preglednici računov/predračunov.
 • Na vnosnem oknu računov/predračunov se spreminja velikost polja Opomba ob spremembi velikosti okna.
 • V podatkovne sete izpisa predračunov je dodan podatek dobavni rok.
 • pri pripravi eRačunov je bilo za pošiljanje preko iCenter predala in Moj eRačun RS usklajena vsebina davčnih kategorij s srbskim standardom elektronskega fakturiranja. 
 • odpravljena težava pri zapisu eRačuna za ponudnika Moj eRačun RS, če je bil izpolnjenopis na vrstici računa.
 • odpravljena težava pri pripravi eRačuna za pošiljanje preko iCenter predal (RS), če je bil naziv pošiljatelja daljši od 70 znakov.

Dobavitelji in kupci

 • Odpravljena težava pri vnosu serij z F11 na odpremnih nalogih, ko se je v nekaterih primerih prikazalo opozorilo: »Violation of primary key …«.
 • Dodana je možnost dodajanja priponke dobavnice preko pooblastila v varnostnem sistemu: »NDK - ODPREMNI NALOGI, Spreminjanje priponke dobavnice«. Operater v tem primeru lahko tudi pripenja priponko dobavnice in spreminja. Priponka se lahko menja tudi na zaprtih odpremnih nalogih preko Razkladanje/Dobavnica in preko api metode ModifyDispatchAdvice.
 • Na internih naročilih je podprto hitro iskanje dobavitelja in nekaj manjših izboljšav na vmesniku.
 • Naročila kupcev - Funkcija "Sestavnica/kalkulacija" na vrstici naročila kupca je dopolnjena:
  • pri prehodu na novo vrstico se kurzor pozicionira na polje "šifra sestavine",
  • polje "zap. št." (pozicije sestavnice) na vrstici ni možno spreminjati,
  • na polju "šifra sestavine" je omogočeno hitro iskanje tudi z neposrednim vnosom naziva artikla,
  • na preglednico je dodana kolona "EM" (enota mere sestavine),
  • urejeno dodajanje numerične maske pri ročnem vnosu šifre sestavine.
  • Naročila kupcev, odpremni nalogi - na funkciji (gumbu) "Opis artikla" se je umaknila bližnjica preko kombinacije tipk. Funkcija je dostopna sedaj samo preko klika z miško.
  • Odpremni nalogi – prepis vrstic naročila v odpremo; odpravljene težave pri vpisu količine za odpremo (ta se lahko spreminja v primeru vseh tipov naročil razen »celotno«).
 • Naročila kupcev – na naročila kupcev smo dodali nov zavihek »Dostava«. Na ta zavihek smo iz zavihka »Splošno« premaknili podatke, ki vsebinsko spadajo k dostavi. Posledično smo preuredili tudi vsebino in pozicijo podatkov na zavihku »Splošno«; vključno z dokumenti in fasciklom, ki smo jih prestavili na dno zavihka »Splošno«.
 • Naročila kupcev – zavihek »Dostava«, dodan je nov sklop podatkov "Naslovnik za dokumente", ki ima enako vlogo, kot "Naslovnik", ki ga poznamo iz predračunov in računov fakturiranja. 
  • Podatki "Naslovnika dokumentov" se pri vnosu novega naročila kupca polnijo iz stranke naročnika.
  • Poleg stranke naročnika in stranke plačnika je dodan gumb (funkcija) prenosa naslova v naslovnika dokumentov.
  • Pri formiranju naročila kupca na podlagi predračuna, se podatki naslovnika dokumentov v naročilo prenesejo iz predračuna.
  • Pri formiranju predračuna iz naročila kupca, se podatki naslovnika dokumentov v predračun prenesejo iz naročila. 
  • Pri kopiranju naročila kupca se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri kopiranju na konsignacijo se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri kopiranju naročila v drugega uporabnika se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
 • Odpremni nalogi – zavihek »Dostava«, dodan je nov sklop podatkov "Naslovnik za dokumente", ki ima enako vlogo, kot "Naslovnik", ki ga poznamo iz predračunov in računov fakturiranja. 
  • Podatki "Naslovnika dokumentov" se pri vnosu novega odpremnega naloga polnijo iz stranke naročnika.
  • Poleg stranke naročnika in stranke plačnika je dodan gumb (funkcija) prenosa naslova v naslovnika dokumentov.
  • Pri prenosu enega naročila kupca v odpremni nalog, se podatki naslovnika dokumentov na odpremni nalog prenesejo iz naročila kupca.
  • Pri formiranju odpremnega naloga na podlagi predračuna, se podatki naslovnika dokumentov v odpremni nalog prenesejo iz predračuna.
  • Pri kopiranju odpremnega naloga se v kopirani odpremni nalog prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri prenosu enega odpremnega naloga v račun fakturiranja se iz odpremnega naloga na račun prenesejo tudi podatki naslovnika.
 • Materialno skladiščno poslovanje

  • Knjiženje - Predprejemi; pri navajanju informacij o količini artikla iz nekjniženega predprejema se od sedaj naprej upošteva skladišče iz vrstice predprejema in ne več skladišče iz glave predprejema. Ta informacija se pojavlja na več mestih (F7 - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - nepravilno napovedane zaloge, dobavitelji in kupci - pripomočki za formiranje naročil dobaviteljem, razpis proizvodnje - predvidena poraba materiala in tedenski prikaz potreb, web.API GetForecasting(v2).
  • v analizo prometa je bil dodan podatek o seriji artikla.

Trgovina na drobno

 • Gotovinska prodaja
  • Uporaba dodatnega prikazovalnika (POS display) na prodajnem mestu
   • Prikaz vnosa računa na teh posebnih prikazovalnikih se je v tej verziji posebej uredilo za manjše ekrane (primer 800x480).
   • Nastavitve dodatnega prikazovalnika se pri prenosu podatkov iz centrale na off-line blagajno lahko dodajo k ostalim podatkom za prenos. V nastavitvah prenosa je za ta namen dodana nastavitev »Prenos nastavitev POS barvnih zaslonov«.

Kuhinja

 • Odpravljena napaka, do katere je prišlo pri popravku knjiženja porabe »Popravi knjiženje« v primeru, ko uporabnik ni zapustil programa po prvotnem knjiženju porabe.

WEB.API

 • Get/Add/UpdateCustomets -  dodana dva nova podatka <AnalyticId> (šifra analitike) in <ParityCode>(šifra paritete).
 • Get/Add/ModifyOrder - dodani podatki o naslovniku naročila kupca.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - dopolnitev metode, da podatke naslovnika prenese iz naročila kupca na odpremni nalog.
 • Get/Add/ModifyDispatchAdvice_v2 - dodani podatki o naslovniku odpremnega naloga.
 • PostDispatchAdviceToInvoice_v2 - dopolnitev metode, da podatke naslovnika prenese iz odpremnega naloga na račun.
 • GetWorkOrderBOM - med izbirne parametre metode je dodan parameter WorkOrderStatus (status delovnega naloga), ravno tako je podatek <WorkOrderStatus> dodan v odgovoru metode. 
 • GetForecastedStocks - izdelana nova metoda, ki za izbrani datum po ostalih izbirnih parametrih vrača podatek o razpoložljivi zalogi enega ali več artiklov.
 • Uvedba varnostnega sistema za vklop/izklop posamezne API metode - Vse API metode, ki so migrirane iz delphi na C# omogočajo oba varnostna sistema: generalni vklop  z možnostjo prepovedi posamezne metode in generalni izklop z možnostjo vklopa posamezne metode. API metode, ki še niso migrirane na C# pa omogočajo le sistem generalnega vklopa z možnostjo prepovedi posamezne metode. Podjetja, ki imajo v uporabi tudi nemigirane API metode, lahko torej varnostni sistem uporabljajo le na način generelanega vklopa (kar je privzeta nastavitev) z možnostjo izklopa posamezne metode.

iCenter - Ogrodje

 • v pripravo OLAP analiz je dodana kontrola na količino razpoložljivega spomina. Ko razpoložljivega spomina zamnjka, se prikaže obvestilo, da analize ni možno pripraviti. Imamo dve možnosti: ali skušamo zmanjšati količino podatkov s filtri ali pa prestavimo nepotrebna polja med razpoložljiva polja v OLAP lastnostih.

ePoštar

 • pri ponudniku ePoštar poštni strežnik je bila dodana nova storitev Pošiljanje potrditev naročila, ki se uporablja za pošiljanje dokumentov iz naročil kupcev NDK prejemniku elektronske pošte.

Artikli

 • pri tiskanju nalepk iz preglednice cenika artiklov, smo dodali možnost tiskanja nalepk za artikle iz preglednice brez dodatnih filtriranj.

mojINFO

 • Evidencija prisutnosti
  • Omogućeno je aktiviranje zabrane promjene sistemskog vremena unosa.
 • Prijava odsotnosti
  • Omogućen je odabir razloga za plaćeni dopust prilikom prijave dopusta ukoliko su razlozi uneseni u šifrarnik razloga za plaćeni dopust.
 • Kadrovska dokumantacija
  • Omogućeno je slanje maila-a obavijesti prilikom učitavanja dokumenata u mojINFO.
 • Općenito
  • Na postavkama računa operatera omogućena je promjena jezika.Trenutno je moguće odabrati prikaz aplikacije na slovenskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.
  • Dodana je mogućnost otvaranja web stranice na kojoj se nalaze upute za korištenje aplikacije mojINFO.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov:
  • Pripravljena je nova struktura JSON.

Spremljanje plačil

Knjiženje izpiska

 • Ker je pogoj za knjiženje vpisan sklic odobritve, je na knjiženje dodano obvestilo, v primeru, če je sklic prazen. Napake si lahko pogledamo v Dnevniku. Če se obdelava izpiska dela v SPR in če je sklic odobritve prazen, se na popravljanju postavke plačila odpre polje Sklic odobritve in stranka lahko vpiše sklic in ponovi knjiženje. 
V tem prispevku