RS 2022.06.001

Splošno

 • ob instalaciji - nadgradnji iCentra se iz aktivnih baz podatkov brišejo začasne (tmp...) tabele
 • posodobljena je bila komponenta za delo s stisnjenimi mapami (zip)
 • pri tiskanju s pomočjo QRD vzorcev je mozno pri nastavitvi tiskalnika nastaviti tudi način razvrstitve strani (collate)

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • Urejen prikaz podatkov na zavihku določitev dopusta v primeru brez licence za modul registracija prisotnosti.
 • Nastavitve
  • Pripravljen nov zavihek za vnos nastavitev povezanih z aplikacijo mojINFO. 
  • Omogočeno določanje možnosti nalaganja dokumentacije in izbire vrste dokumenta na katero se bo naložena dokumentacija shranila.

Obračun plate

 • Omogućen prevod naziva davatelja kredita na ispisu obračunskog lista na stranom jeziku.
 • Prijava i potvrđivanje godišnjih odmora
  • U tablice za prikaz prijave i potvrđivnja godišnjih odmora su dodana nova polja.
  • Prilikom unosa prijave ili potvrde godišnjeg odmora pojedinog radnika je omogućen uvid u kalkulaciju godišnjeg odmora odnosno korišćenja prekovrenenih sati-

Registracija prisotnosti

 • V primeru uporabe lokacije je lokacija obvezen podatek samo v primeru dodajanja dogodka RD – Prisotnost (v primeru vnosa preko desnega gumba ali skupnega dogodka)
 • Urejena prepoved odklepanja v primeru, ko so zapisi že preneseni v evidenco prisotnosti in operater ni administrator.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Dodani stolpci z informacijo o šifri in nazivu prve ter druge gruče tako v preglednico kot tudi na OLAP pregled.
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Urejen izvoz v csv datoteko.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca: Na ležeči izpis bruto bilance dodana možnost izpisa informacije razlike med prihodki in stroški oz. preliminarnega rezultata.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi: Dodana možnost nastavitev vrstnega reda stolpcev.
 • Izpisi in pregledi - Poročila: v varnostni sistem je dodano posebno pooblastilo za prepoved/dovoljenje dostopa do izbire v meniju za izpise in preglede poročil à pooblastilo se imenuje DK – Izpisi in pregledi – Poročila.
 • Letne obdelave - Izračun izravnav – dodan je pogoj, da obdelava izvede parske izravnave le za tiste konte, ki imajo nastavljeno stran knjiženja računov B ali D. Če pa konto nima nastavljeno stran knjiženja računov, se za ta konto obdelava ne izvede.
 • Letne obdelave - Zapiranje razredov –  v začetno vnosno masko nastavitev za zagon obdelave zapiranje razredov je dodano še polje Dokument za vnos oznake dokumenta, le ta oznaka se ob knjiženju zapiranja razredov prenese v posredno knjiženje v stolpec Dokument.

Web.API:

 • GetCustomerItemGroupDiscountsComercialtermsException – v metodi dodan nov parameter klicanja <CustomerID> (šifra stranke). Ravno tako je v odgovor metode dodana značka <CustomerID>.
 • ModifyWTR – dopolnitev delovanja metode; v kolikor šifra delovne postaja za vrstico dela v XML ni podana se dodeli iz operacije delovnega naloga, drugače iz XMLa.
 • GetWorkOrderBOM – odpravljene težave delovanja metode.
 • GetOrderStatus – med klicne parametre metode je dodan parameter WorkOrderID (številka delovnega naloga), enak podatek se pojavi tudi v odgovoru metode.
 • MoveOrderToDispatchAdvice – metoda je dopolnjena z dodatnimi validacijami, da se obnaša enako, kot prenos naročila kupca v odpremni nalog znotraj iCentra.
 • PrintDeliveryNoteToPdf – na metodo dodane validacije nad obstojem odpremnega naloga in obstojem obrazca dobavnice.
 • Get/Add/ModifyPurchaseOrder – v vse tri metode so dodani podatki <OrderReferenceDate>, <OrderReferenceID>, <OrderTypeID> ter <ExchangeRateDate>.
 • PostDispatchAdviceToInvoice(v2) – dodana nova verzija metode. Metoda ob uspešni izvedbi sporoči tudi številko računa (leto, knjiga, številka).
 • izdelali smo novo metodo PostDispatchAdviceClose, ki zapre odpremni nalog
 • odpravljena težava pri PostPreReciept, ko je pri vrsticah predprejema z negativno količino javljalo napako
 • Get/Add/ModifyProformaInvoice – v vse tri metode je dodan podatek <LeadTime>
 • AddJournal - Urejeno je brisanje presledkov na začetku in koncu zapisa v podatku "šifra konta" - <Account>.

Artikli

 • Dodana nova nastavitev »Serije v maloprodaji« z izborom »Da«, »Ne«. Nastavitev je aktivna, ko za artikel velja vodenje zalog po serijah in obstaja licenca za TDR. V primeru izbora, da se serije v maloprodaji ne vodijo, se pri vnosih in prenosih v maloprodaji vpisana serija postavi na privzeto vrednost (znak »-«). Takšno delovanje je možno v novih postavitvah sistema TDR/MSP in v izdajnih programih modula TDR (Gotovinska in Negotovinska prodaja, Predračuni).
 • Odpravljena sintaktična napaka v funkciji F7, ki se je pojavila v prejšnji verziji in v primeru, ko je za operaterja bila nastavljena prepoved vpogleda v nabavne cene.

Fakturiranje

 • Na predračunih lahko vpišem število dni dobave. Predlaga se 0 in se lahko spreminja. Podatek se pri dodajanju vrstic prepisuje na vrstice predračuna. Na vrsticah se podatek lahko spreminja preko okna ali vrstičnega vnosa.
 • Podatek je dodan tudi v API metodah ProformaInvoice (Add, Get in Modify).
 • Dopolnjeno knjiženje računov v knjigovodstvo za avansne račune, plačane s karticami. Pri knjiženju se tvorijo dodatne knjižbe, glede na nastavitve kontov iz načinov plačil.

Dobavitelji in kupci

 • Dobavitelji – naročila dobaviteljem; na zavihku »Reklamacije« vnosne forme naročila dobavitelja sta dodana dva nova podatka: Datum zaključka KU in referent zaključka KU.
 • Dobavitelji – Interna naročila; Dodani stolpci in filtri na preglednici.
 • Dobavitelji – Interna naročila; Izboljšana uporabniška izkušnja na vnosnem oknu.
 • Dobavitelji – Interna naročila; Na obdelavi je dodan filter Zadolžen. Pri izbiri iz preglednice se lahko izbira naročila iz več let.
 • Kupci – naročila kupcev; v primeru vklopljenih rezervacij se rezervacija zaključi tudi v primeru, ko se naročilo zaključi za pozicijo z naročeno količino enako 0 in rezervirano količino > 0.
 • Kupci – naročila kupcev; na obdelavah prenosa naročil v delovne naloge in v plan proizvodnje je sedaj možno izbirati tudi leto naročil nad tekočim letom.
 • Kupci – naročila kupcev; Pri prenosu predračuna v naročilo kupca se Datum dobave izračuna glede na tekoči datum + Število dni dobave iz vrstice predračuna, ko je ta določen.
 • Kupci – odpremni nalogi; Pri prenosu predračuna v odpremni nalog se Datum dobave izračuna glede na tekoči datum + Število dni dobave iz vrstice predračuna, ko je ta določen.
 • Odpravljene težave pri pripravi ovojnic za eNaročila in eDobavnice.
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu podatkov preko F5, ko se ni predlagalo število paketov.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Urejeno barvanje vrstice preglednice na kateri se nahajamo na   preglednici sestavnic, preglednici sestavin znotraj modularne sestavnice, preglednici materialno-tehnološke sestavnice (in vseh podrejenih nivojih te preglednice).
 • Delovni nalogi – nalepke; časovna optimizacija priprave nalepk.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na izpisih so količinski podatki v odhodih iz zaloge in prihodih na zalogo usklajeni s količinskimi podatki prikazanimi v preglednici.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Izdelan je bil pripomoček, ki zapiše podatek 'masa v kg' vrsticam prometa in predprejemov, ki je nimajo izpolnjene. Zapisana masa je zmnožek količine in mase na enoto iz šifranta artiklov.
 • Na preglednico predprejemov smo dodali možnost vpogleda v priponko predprejema in dokumente fascikla prejema
 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Odpravljena težava glede obdobja DDV pri knjiženju odkupov od pavšalistov v knjigovodstvo.
  • Začetno stanje
   • V primeru naknadnega vnosa popravka v dokument začetnega stanja, se je napačno prikazovalo obvestilo o napaki.
 • Pripomočki
  • Praznjenje minimalnih zalog
   • V primeru izbora »Pobriši zapise« je sedaj vnos skladišča obvezen. Če pri brisanju zapisov skladišče ni vpisano, ni možno nadaljevanje.

Osnovna sredstva

 • Kartica osnovnega sredstva: na izpis dodana podatka Dodatno polje 1 in 2 ter vsebina iz teh dodatnih polj. Dodatna polja aktiviramo v meniju Nastavitve z vnosom naziva dodatnega polja.
 • Nastavitve osnovnih sredstev - Neto način knjiženja izločitve osnovnega sredstva (privzeta nastavitev je brez izbora, kar pomeni, da se na kontu popravka vrednosti knjiži izločitev v breme kot protivrednost nabavne vrednosti in v dobro kot protivrednosti sedanje vrednosti). Če je izbrana opcija Neto način knjiženja izločitve pomeni, da se na kontu popravka vrednosti knjiži razlika med nabavno in sedanjo vrednostjo v trenutku izločitve.
 • Knjiženje izločitev osnovnih sredstev - dopolnitev pripomočka za pripravo temeljnice iz preglednice Osnovna sredstva in drobni inventar: dodana možnost knjiženja izločitve, prodaje, inventurni manko in višek pri osnovnih sredstvih. Kot protikonto izločitev, prodaja, manki, višek se upoštevajo konti iz nastavitev kontov. V primeru prodaje je pomembno kakšen znesek računa vpišemo v polju znesek ob prodaji. V primeru prodaje z izgubo se bo znesek razdelil na prihodek v minus v višini izdanega računa in na izgubo. V primeru prodaje z računom višjim od sedanje vrednosti, se kreira knjižba v višini sedanje vrednosti na kontu prihodka.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Na knjižbo obveznosti za zapiranje avansa se vpiše Dokument v polje Vezni dokument
 • Priprava za PP: dopolnjena je priprava nalogov za račune, ki imajo določene obroke.
 • Vnos/popravljanje računa:
  • na trak je dodan status priprave obrokov.
  • Računi s statusom V potrjevanju in Potrjeni imajo odprta polja: Datum prejema, Datum računa, Priponke, Znesek v domači DE, Datum tečaja in Tečaj.
  • V primeru popravljanja datuma v glavi računa, ki je vezan na davčni datum, se pojavi obvestilo z možnostjo popravka/uskladitve enakega datuma obdobja na davčnih knjižbah.
  • Urejen je prikaz naziva in vsebine zaklenjenih polj: prej so se obarvala sivo, sedaj so črna.
  • Pri dodajanju priponke na račun ali skeniranje program v Dodajanje dokumentov vpiše tisto Vrsto dokumenta, ki je določena na Knjigi računov.
  • Zapis odvisnih stroškov na predprejem - v  preglednico povezav se zapiše datum prejema iz MSP
  • Preglednica prejemov - dodan podatek osnova za prevzem iz NDK
 • Računi s statusom Knjiženi: odklenjena sta gumba Javna naročila in Stopnje davka MSP
 • Dopolnjena je omejitev podatkov za sortiranje na: 
  • Preglednica prejetih računov - Pregled povezav z dokumenti nabave po prejemih
  • Knjiženje in davki - Zapiši odvisne stroške
 • Pripomočki – Odklepanje računov – Odklepanje in storno v DK in DDV: odpravljena je težava prikaza DA/NE uspešnosti odklepanja računa na izpisu.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov:
  • Dopolnitev strukture SEPA 03: sklop <PmtInf> se zapiše samo enkrat za vse naloge in se tudi ponovi samo enkrat. 
  • Izbor Prikaz osebnih podatkov zaposlenega je vedno označen 
 • Šifrant Tip naloga: dopolnjena je kontrola ob brisanju tipa naloga: če zapis tipa naloga obstaja med nalogi, brisanje ni dovoljeno.

mojINFO

 • Urejeno razvrščanje dogodkov glede na naziv dogodka, namesto glede na šifro.
 • Omogućeno je korištenje zadane lozinke djelatnika kod otvaranja web operatera iz šifrarnika djelatnika
 • Tekst napomene sada je vidljiv na mailu prijave zahtjeva za odobrenjem godišnjeg odmora
V tem prispevku