Verzija 2021.10.001 (19.7.2021)

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposleni
  • Omogočena izbira zaposlenega, ki se nadomešča v primeru zaposlitve za določen čas z razlogom: nadomeščanje začasno odsotnega delavca.
 • Pripomoček za spremembo zadnjega meseca za koriščenje lanskega dopusta

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočena izbira šifer vrste izplačila v javnem sektorju: C087, C088 in C089.
 • Na osnovah zaposlenih je dodana nova nastavitev »Predlagaj na zaposlenem«, ki je dodana tudi v preglednico šifranta osnov zaposlenih. Če je nastavitev obkljukana, se osnova samodejno zapiše pri vnosu novega zaposlenega.
 • Odpravljena težava v posrednem vnosu, v primeru, ko je šifra zaposlenega nastavljena na znakovni vnos.
 • Urejena delitev zneskov prispevkov po obračunskih vrsticah v primeru vrstic refundacij.
 • Urejeno delovanje programa v primeru daljših formul.
 • Urejen preračun osnov neto v bruto.
 • Urejeno brisanje podatkov preklicanega dopusta iz registracije prisotnosti.
 • Urejen prikaz naziva obračuna na obračunskem listu v primeru vrste izpisa javni sektor II in izpisa na kuverto z okencem.
 • eNDM
  • Urejeno zaokroževanje pri ponovnem izračunu zneskov prispevkov.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejena priprava podatkov koraka 3 na podlagi povezave z zapisi iz evidence boleznin.

Registracija prisotnosti

 • Odpravljena težava samodejnega zapisa popoldanskega zapisa časa na fiksnem urniku.
 • Odpravljena težava na desnem kliku pri dodajanju dogodka, v primeru spreminjanja šifranta dogodkov.
 • Dopolnjen pripomoček za dodajanje preteklih državnih praznikov.
 • Dopolnjen pripomoček za uvoz vseh odsotnosti.

Obračun potnih nalogov

 • Odpravljena težava z zaokroževanjem zneska nad uredbo

Programski vmesnik API

 • Pri AddOrder se dodatne tri analitike predlagajo šifranta strank
 • Pri AddDispatchAdviceV2 se dodatne tri analitike predlagajo iz šifranta strank
 • Metodam GetItems, AddItems in ModifyItems smo dodali drugo vrstico naziva v tujem jeziku in skupine popustov od 1 do 5
 • Uredili smo delovanje metode AddPrices
 • Dopolnjene so metode get /Add/ ModifyPrjectWorkOrder z novimi podatki delovnih nalogov programa DN (naslov dostave, lokacija dostave, datum pričetka delovnega naloga ter lastnosti po meri delovnega naloga)

Stranke

 • Pri izstavitvi dokumentov smo dodali možnosti za izstavitev dobavnice. Te možnosti so tiskanje, eDobavnica po ePošti in eDobavnica po ZZI.

ePoštar

 • Dodali smo opravila za izstavitev eDobavnice preko elektronske pošte ali preko ZZI
 • Dodali smo opravilo za prevzem eDobavnice preko ZZI

eRegistrator

 • Povezava z zunanjimi odjemalci in vrste dokumentov niso več del naprednih funkcionalnosti eRegistratorja.
 • Ko se uporabljajo vrste dokumentov kot del nenaprednih funkcionalnosti eRegistratorja, je možno samo urejati pooblastila dela z dokumenti posamezne vrste dokumentov

Naročila kupcev in dobaviteljem

 • Pri odpremni nalogih smo pri tiskanju dobavnic dodali preverjanje, ali ima prejemik dobavnice način nastavitve preko eDobavnice. Če ga ima, se poleg tiskanja dobavnice v čakalno vrsto ePoštarja odda tudi eDobavnica.
 • Pri vnosu novega naročila kupca se dodatne tri analitike predlagajo iz šifranta strank
 • Pri vnosu novega odpremnega naloga se dodatne tri analitike predlagajo iz šifranta strank
 • Dodana možnost vpisa Kraj obdavčitve na naročilih kupcev in odpremnih nalogih, vezano na Prodaja na daljavo (OSS). Podatek se tudi predlaga iz stranke in se prepisuje med dokumenti do računa.
 • RIP - ureditev uvoza logistične dobavnice v Odpremne naloge (DESADV 351)
 • RIP - dodan dokument Najava prevzema logistu (E 36) na odpremnih nalogih
 • RIP - dodan uvoz odgovora logista na najavo dobave (DESADV 352) v odpremnih nalogih
 • RIP - račun OMV - dodan naziv prejemnika blaga v izvozno datoteko
 • iCAPI - ModifyDispatchAdvice v2 - v primeru dodajanja vrstic ni bila zapisana veza na vrstico naročila, ki jo zapira.
 • Naročila kupcev - vrstice - odprava napake, ko stolpec "Razlog RIP" ni ostal na poziciji, kamor smo ga prenesli
 • Optimizirano delovanje pregleda F8.
 • Naročila kupcev – obdelave; na obdelavi »Prenos naročil v plan proizvodnje« se sedaj iz nastavitev obdelave prenaša tudi podatek »Formiranje delovnih nalogov«.
 • Odpremni nalogi – na vrsticah odpremnih nalogov deluje sedaj bližnjica F7 (podatki o artiklu) neodvisno do statusa odpreme.
 • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge; pohitritev priprave izpisa nepravilno napovedanih zalog.

Fakturiranje

 • Dopolnjen izvoz v iCenter API XML, vezan na Prodaja na daljavo (OSS).
 • Odpravljena težava v primeru spreminjanja datumov računa in Oznakami DDV, ko se je v določenih primerih pojavilo opozorilo: "Izbrana oznaka DDV mora biti enaka tudi za vse vrstice dokumenta! ..."

Materialno skladiščno poslovanje

 • Odkupi - prenos v knjigovodstvo ... urejena nepravilnost, ko ni prenašalo odkupov, kateri so imeli datum predprejema v tekočem mesecu, datum plačila pa v naslednjem. Gre za prenos odkupa pavšalistov.

Trgovina na drobno

 • Povezava POS - omogočen tudi alfanumerični podatek v šifri poslovalnice in ID terminala
 • Povezava noprintZ - odpravljena težava z nazivom blagajnika

Servisna dejavnost

 • Varnostni sistem - dodana možnost odklepanja zaklenjenih servisnih nalogov. Privzeto je prepovedano.
 • iCAPI - metoda AddServiceOrder in ModifyServiceOrder ... značka PlanningWorkDescription ... omogočeno popravljanje v statusih naloga S, D, O.

Intrastat

 • Nabava - dopolnitev poročila z izračunom fakturne vrednost z odvisnimi stroški v primeru, da je šifra stranke na predprejemu in šifra stranke na odvisnem strošku ista.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - gumb Popravi zapis: Urejeno tekoče prikazovanje popravljenih podatkov v preglednici. Ponoven vstop v preglednico ni potreben.
 • Konti - Dodana možnost izbire knjige DDV "E-EU", ki je namenjena evidentiranju dokumentov v knjigo "Prodaja na daljavo - OSS"

Davek na dodano vrednost - N

 • Dodana možnost nastavitev knjiženja (kontov) za evidentiranje dokumentov v knjigo "Prodaja na daljavo - OSS".
 • Dodana nova vrstica "Obdavčene storitve v SLO za EU", namenjena za evidentiranje opravljanja storitev znotraj Slovenije stranki z davčno številko iz EU (Postevke DDV-O 11 in 21 oz. 22 oz. 22a).
 • Urejena težava, ko so se zneski znotraj OLAP analize v nekaterih primerih podvojili.
 • Urejena težava pri knjiženju dokumenta za oznako "Samoprijava" iz Dvostavnega knjigovodstva.

Osnovna sredstva

 • Pripomočki - Popravek količine, NV in PV - dodana nova pravica v varnostni sistem za dostop v modul (OSD - Meni, Pripomočki - Popravek količin, NV in PV)

Večnivoski razpis proizvodnje

 • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na sklop »ostalih« nastavitev smo v področju nastavitev, vezanih na izdelavo podrejenih delovnih nalogov dodali še opciji prepisa SM in SN iz artikla izdelka podrejenega delovnega naloga. V kombinaciji z obstoječo nastavitvijo prepis SM / SN iz nadrejenega DN lahko sedaj še bolj podrobno nastavljamo, kako se na podrejenih delovnih nalogih dodeljujeta SM in SN.
 • Šifranti – materialne sestavnice; ob spremembi materialne sestavnice se sedaj avtomatsko poračuna število nivojev sestavnice za nadrejene in podrejene artikle spremenjene sestavnice.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji izdelav podrejenih delovnih nalogov so izvedene spremembe vezane na predlaganje SM in SN na podrejenih delovnih nalogih – vezano na nove nastavitve na knjigi delovnih nalogov.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnega naloga; na vseh izpisih pokalkulacije delovnih nalogov smo na podatkovne sete izpisov časom (delovne postaje, delovna mesta) poleg formata zapisa HH:MM:SS dodali še format zapisa v decimalnem številu.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljene nepravilnosti navajanja »nepopolne kalkulacije« v primeru kalkulacije v preglednico ter težave branja formata datuma zapisa planske cene.

Delovni nalogi

 • Na preglednico delovnih nalogov smo vključili filtriranje po lastnostih po meri:
  • V nastavitvah programa smo na zavihek »Splošno« dodali možnost izbire do 5 lastnosti po meri, ki se vključijo na preglednico delovnih nalogov. Lastnosti je potrebno na preglednico vključiti preko funkcije »izbira stolpcev«.
  • Nad preglednico delovnih nalogov je dodan filter »Lastnosti po meri« preko katerega lahko izberemo lastnost in vrednost lastnosti po kateri sortiramo zapise v preglednici delovnih nalogov.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov
  • Gumb DK Odprto: Odprava težave pri pripravi plačilnega naloga z negativnim predznakom v primeru plačila obveznosti. Dopolnjeno je tudi obvestilo o številu pripravljenih nalogov.
V tem prispevku