Registracija časa (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Omogočeno dodajanje skupnega dogodka pod pogojem, da zaposleni v dnevu že ima vpisan izbran dogodek .
 • Urejeno delovanje fitra, v primeru ko sta zaporedoma zabeležena dogodka ODHOD-ODHOD.
 • Urejeno delovanje filtra, v primeru ko so Dejanske ure 2x večje od Dnevnega plana ur.
 • Urejeno delovanje filtra, v primeru ko Dejanske ure trajajo en cel delovni plan ur in še polovico dnevnega plana. 
 • Urejeno je osveževanje dogodkov v primeru nočne izmene. 
 • Odpravljena težava pri osveževanju dogodkov pri pomikanju s puščicami po dnevih znotraj podatkov zaposlenega.
 • Urejen prenos malice v evidenco prisotnosti, v primeru, ko je malica zabeležena v dnevu, v katerem nimamo rednega dela.
2023.09.001
 • Na Izpis trenutno prisotnih je dodana nova nastavitev, imenovana Prikaz zaposlenih z nezaključenimi dogodki, ki pokaže vse zaposlene, ki nimajo še zaključenega dogodka.
 • Na Izpis trenutno prisotnih je dodan podatek lokacija.  
 • Na Izpisu 'Dogodki za obdobje od/do' je urejeno razvrščanje po datumih, v primeru izbire daljšega časovnega obdobja.
 • Omogočeno upoštevanje podatkov delovnega koledarja zaposlenega pri uvozu vseh odsotnosti, dodajanju dogodkov in izračunu salda ur.
 • Urejen prikaz trenutno prisotnih zaposlenih v primeru, ko je privzeta lokacija zaposlenega različna od lokacije terminala.
 • Odpravljena težava veriženja dogodkov, v primeru nočne izmene, pri prehodu zadnjega dneva v mesecu v prvi dan novega meseca.
 • Odpravljena težava pri izpisu dogodkov.
 • Omogočeno določanje dogodkov, ki niso vključeni v saldo ur na dan praznika.
 • Odpravljena težava z obarvanjem besedila.

2023.08.001
 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "REG - MENI, Nastavitve" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.
2023.07.001
 • Omogočeno pošiljanje službenih zadev na ločen e-naslov zaposlenega.
2023.05.001
 • OLAP Analiza po dnevih - v primeru nastavitve Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture urejen prikaz zaposlenih glede na izbran filter Vodja org. strukture, Namestnik org. strukture in Vse.
 • Urejeno dodajanje preteklih državnih praznikov v primeru, ko je na praznik že vnesena odsotnost (npr. dopust, bolniška).
 • Urejeno dodajanje preteklih državnih praznikov v primeru, ko dela zaposleni krajši delovni čas.
2023.04.001
 • Odpravljena težava z veriženjem dogodkov.
2023.03.004
 • Omogočen prenos razloga za izredni dopust v opombo pri uvozu vseh odsotnosti
2023.02.001
 • Odpravljena težava s prikazom seznama zaposlenih v pripomočkih glede na organizacijsko strukturo.
 • Onemogočeno urejanje organizacijske strukture podjetja iz preglednice za izbiro šifre organizacijske enote.
2023.01.001
 • Urejeno predlaganje šifre pri vnosu zaposlenega neposredno iz registracije prisotnosti
 • Dodan gumb za predlaganje prve proste šifre zaposlenega.
2022.18.001
 • Omogočen dostop do vseh OLAP analiz evidence prisotnosti.
 • Omogočen prenos v Evidenco prisotnosti zaposlenih, ki niso vključeni v obračun plače.
 • Odpravljena težava s pošiljanjem e-mailov s prošnjami za dopust.

2022.17.001
 • V šifrantu urnikov je omogočen vnos največjega števila ur z masko hh:mm v primeru urnika z dnevno omejitvijo največjega števila ur.
 • Urejeno shranjevanje e-mail naslova v podatke privzetega stika v primeru združenih šifrantov in vnosa zaposlenega neposredno v Registracijo prisotnosti.
2022.16.001
 • Omogočena možnost izbora, da je dogodek neaktiven in se ti dogodki tudi ne prikazujejo v preglednici, v registraciji ali na evidenci prisotnosti.
 • Omogočen vnos novo zaposlenega v REG v primeru združenih šifrantov in urejen obrnjen varnostni sistem, da je gumb privzeto neaktiven.

2022.15.001
 • Odpravljena nelogičnost pri barvanju vrstic (vrstica se je obarvala oranžno, čeprav je bila oseba prisotna celotno število ur, kot je predvideno v mesecu).
 • Odpravljena težava s hitrostjo pri delovanju filtra Odvečni dogodek.
 • Urejen prikaz napake v primeru, ko imamo zabeležen samo dogodek Odhod.
2022.14.001
 • Na maski dogodki zaposlenega so dodani gumbi za pomikanje po dnevih, za vpogled dogodkov zaposlenega na posamezni dan.
 • Dopolnitev filtrov napak: dodan filter Podvojeni dogodek, dopolnitev filtra Odvečni dogodek, preimenovan filter Manjkajoči dogodek v Nezaključen dan, odstranjen filter Vse napake.
2022.13.002
 • Odpravljena težava v primeru uporabe lokacije pri dodajanju skupnih dogodkov v registracijo.
2022.12.001
 • Omogočeno dodajanje skupnega dogodka, v primeru, da se časovno ne prekrivajo, četudi je nek dogodek v dnevu že zabeležen. Če imamo v dnevu zabeležen samo začetek dogodka, v tem primeru skupnega dogodka ne dodamo.
 • Omogočeno je tiskanje pri vnosu skupnega dogodka.
 • Dodan stolpec nadure v preglednici dogodkov zaposlenega po dnevih. Nadure so istočasno izločene iz stolpca tekoči saldo.
 • Dodan stolpec nadure v kumulativni preglednici zaposlenega.
 • Spremenjen način prikaza ur v stolpcu Predvidene ure ter Dnevni plan ur - podatki se prikazujejo v formatu ur : min. Za prikaz podatkov v preglednici po tem formatu je potrebno v preglednici z desnim klikom izbrati Privzeto.
2022.11.001
 • Spremenjen način prikaza ur v stolpcu Predvidene ure ter Dnevni plan ur - podatki se prikazujejo v formatu ur : min. Za prikaz podatkov v preglednici po tem formatu je potrebno v preglednici z desnim klikom izbrati Privzeto.
2022.10.002
 • Izračun salda ur
  • Dogodek NAD – Nadure se nikoli ne upošteva pri izračunu salda ur.
  • V primeru praznika se upoštevajo tudi drugi dogodki poleg prisotnosti.
  • Dogodek DP – Državni praznik se upošteva samo v primeru, ko je dan označen kot delovnik.
2022.09.001
 • Pripravljeno orodje za združevanje šifrantov zaposlenih v Registraciji prisotnosti in Kadrovski evidenci.
2022.08.001
 • Urejeno delovanje varnostnega sistema za neposredni dostop do evidence prisotnosti in evidence odsotnosoti (eBOL).
 • Odpravljena težava s pripomočkom za skupno dodajanje dogodkov v primeru uporabe filtrov.
2022.07.001
 • V primeru uporabe lokacije je lokacija obvezen podatek samo v primeru dodajanja dogodka RD – Prisotnost (v primeru vnosa preko desnega gumba ali skupnega dogodka)
 • Urejena prepoved odklepanja v primeru, ko so zapisi že preneseni v evidenco prisotnosti in operater ni administrator.
2022.06.001
 • Odpravljena težava s prikazom naziva dogodka v preglednici zapisov zaposlenega po dnevih.
 • Urejen prikaz negativnega salda ur za koriščenje.
2022.05.001
 • Omogočena je nastavitev, s katero se v saldo ur za koriščenje samodejno prišteje saldo ur preteklega meseca.
 • Urejeno je, da se v primeru več različnih dogodkov v dnevu ne izpiše naziv nobenega dogodka v tabelo.
 • Odpravljena težava z iskanjem zaposlenih po nazivu.
2022.04.001
 • Odpravljena je težava pri prikazu ur za koriščenje.
2022.03.001
 • Urejena prepoved odklepanja obračunov prenesenih v evidenco prisotnosti v primeru operaterjev, ki nimajo ustreznih pravic.
2022.02.004
 • V Informacije je dodan podatek lokacija, kjer so vidni samo zaposleni, ki se nahajajo na lokaciji, ki je izbrana v nastavitvah terminala.
2022.02.001
 • Šifrant povezav dogodkov z vrstami obračunov je poenoten s šifrantom v modulu Obračun plač.
 • Odpravljena težava s prikazom hitrega menija za vnos dogodkov.
 • Dodana je evidenca prisotnosti, ki je privzeto odklenjena. Poleg tega je privzeto odklenjen samo dostop do Planiranja odsotnosti, v katerem se nahaja Analiza dopusta. Evidenca prisotnosti in priprava obračuna ter Evidenca prisotnosti in drugih boleznin sta privzeto zaklenjeni.
2022.01.001
 • Optimizirano delovanje preglednice s podatki zaposlenih.
 • Odpravljena je težava barvanja tekočega dne z rdečo barvo.
 • Odpravljena je težava pri podvajanju datumov.
2021.17.001
 • Optimizirano delovanje preglednice s podatki zaposlenih.
2021.16.001
 • Urejen izračun števila dni dopusta v primeru izmenskega urnika.
 • Urejen izračun števila ur pri dodajanju preteklih državnih praznikov v primeru, ko so za določen dan že vpisane nadure.
 • Dopolnjena je funkcionalnost zaključevanja obračuna ur:
  • Na zavihku Prenos podatkov je odstranjeno zaključevanje obračuna ur. Na zavihek Analize in izpisi je dodana možnost Pregled zaključevanja obračuna ur.
  • Prenos vseh odsotnosti se izvede samo za zaposlene, ki imajo odklenjen obračun ur.
2021.14.001
 • Urejen izračun informativnega števila dni porabljenega dopusta v tekočem letu.
 • Dodana je OLAP Analiza dopustov
  • V primeru, ko je ključ REG – Administrator = »D« ali ko v nastavitvah programa ni izbrana možnost »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture), so v analizi dopustov vidni vsi zaposleni, sicer so prikazani zaposleni glede na enoto org. strukture.

2021.13.01
 • Urejeno določanje lokacije in stroškovnega mesta dogodka v primeru, ko se je prisotnost začela prejšnji dan.
2021.12.01
 • Omogočena je izbira posameznih zaposlenih na izpisih (Dogodki zaobdobje, Saldo za obdobje).
2021.11.01
 • Odpravljena težava samodejnega zapisa popoldanskega zapisa časa na fiksnem urniku.
 • Odpravljena težava na desnem kliku pri dodajanju dogodka, v primeru spreminjanja šifranta dogodkov.
 • Dopolnjen pripomoček za dodajanje preteklih državnih praznikov.
 • Dopolnjen pripomoček za uvoz vseh odsotnosti.

2021.10.001
 • Odpravljena težava z delovanjem programa v primeru večjega števila nazivov povezanih s skupno registracijo.
 • Urejen izračun salda ur v primeru dni, ki so označeni kot praznik in delovnik.
 • Na dogodkih zaposlenega ter na desnem kliku za izbrani dan je dodan gumb za brisanje vseh dogodkov v dnevu, ki se imenuje »Izbriši vse dogodke v dnevu«. 
  • Gumb je neaktiven v primeru, ko obstaja datum prenosa v EP ali ko je zaposleni Pregledovalec. 
 • V izbiri lokacije so ponujene samo lokacije, ki so vpisane na stranki uporabnika.
 • Pripravljen pripomoček za uvoz preteklih praznikov.

2021.09.001
 • Urejeno je zaključevanje obračuna ur:
  • Ko se izvede prenos v EP, se avtomatsko prenesejo vsi zapisi; nezaključeni zapisi se avtomatsko zaključijo in prenesejo.
  • Zaključijo se samo prikazani zapisi.
  • Ob zaključku obračuna ur ali ob zaključku obračuna in prenosu v EP se zabeleži datum ter kdo je zaključil. 
  • Ko obstaja datum zaključka ali ko obstajata datuma zaključka in datum prenosa v EP, je onemogočeno Dodajanje, Popravljanje in Brisanje zapisa.
  • Gumb "Odkleni vse prikazane" je onemogočen v primeru, ko imajo vsi zapisi v preglednici prikazanih zaposlenih zapisan datum prenosa v EP. Dostop do gumba ima Administrator. Onemogočeni sta tudi izbiri "Zaključi obračun ur zaposlenega" ter "Odkleni obračun ur zaposlenega" na posameznem zaposlenem. 
  • Gumb "Odkleni vse prikazane" je omogočen v primeru, ko v preglednici obstaja zapis, ki nima zapisanega datuma prenosa v EP. Prav tako pa je na tem zapisu omogočena izbira "Odkleni obračun ur zaposlenega".
 • V preglednici zaposlenih v registraciji časa se ob dvokliku na zaposlenem prikažejo podatki o dopustu in koriščenju ur, ki so še na razpolago.

2021.06.001
 • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru praznikov.
 • Urejen uvoz eBOL s kombinacijo zadržanosti za polni in krajši delovni čas.
 • Urejen izračun salda ur v primeru dogodkov na praznik. V saldo ur se všteva samo redno delo oziroma drugi dogodki, ki so povezani z isto vrsto obračuna, s katero je povezan dogodek redno delo.
 • V primeru dokler nimamo zabeleženega odhoda je omogočen izračun saldo ur do vključno prejšnjega dne.

2021.05.001
 • Odpravljena je napaka pri zaključevanju obračuna ur.

2021.04.001
 • Dopolnitev Izpisa prikaza salda ur, pri čemer se na dnu izpisa prikaže okno, ki vsebuje vse dogodke in saldo ur vsakega dogodka, za določeno obdobje.

2021.02.001
Dodan je nov način upoštevanja časa priprave na delo, pri katerem se čas priprave na delo upošteva za prvi in zadnji dogodek ter za vse dogodke vmes.2021.01.003


V tem prispevku