RS 2022.01.001

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Urejeno povezovanje na gumbu Poveži predračun.

Obračun plač

 • Dodana je OLAP analiza stikov.

Registracija prisotnosti

 • Šifrant povezav dogodkov z vrstami obračunov je poenoten s šifrantom v modulu Obračun plač.
 • Odpravljena težava s prikazom hitrega menija za vnos dogodkov.
 • Dodana je evidenca prisotnosti, ki je privzeto odklenjena. Poleg tega je privzeto odklenjen samo dostop do Planiranja odsotnosti, v katerem se nahaja Analiza dopusta. Evidenca prisotnosti in priprava obračuna ter Evidenca prisotnosti in drugih boleznin sta privzeto zaklenjena.

Potni nalogi

 • Urejeno je predlaganje številke prvega potnega naloga ob prehodu na novo leto.
 • V nastavitve programa je dodano polje za vnos prvega potnega naloga za tujino, v primeru, ko je izbrana nastavitev za ločeno beleženje potnih nalogov za tujino.

mojINFO

 • Odpravljena je težava pri potrjevanju dopustov preko mail-a.
 • Dodan je pogoj številke šifranta, v primeru, ko je zaposleni dodan na dveh nazivih in v enem nazivu ni nastavljene organizacijske strukture podjetja.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja/temeljnic/kartice/bilance: Urejeno enako senčenje vrstice in polja na katerem se nahajamo.
 • Izpisi in pregledi - Bilanca - Bruto bilanca: Urejeno shranjevanje nastavitev "Ležeči izpis" in "Vmesni seštevki". Program si zapomni zadnje izbrane nastavitve in predlaga ob naslednjem vstopu na zaslon.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: 
  • obarvana vrstica, če je na postavki izpiska vpisano Opozorilo (roza). Na preglednico je dodan nov filter Prikazi vrstice opozoril, s katerim filtriramo vse tiste vrstice, ki imajo zapis v koloni Opozorilo. Filter za izbor statusa je prestavljen v zgornji del preglednice. 
  • Dopolnjen je izpis Pregled izpiskov: izpiše se ime in sedež prejemnika
  • Urejeno je brisanje izpiska ob izhodu z X

Splošno

 • obveščanje o opustitvi MSSQL 2012 strežnikov v letu 2022

Programski vmesnik API

 • odpravljeno več drobnih težav pri metodi PrintToPDF
 • Journal - ADD Journal - urejena težava pri specificiranju maksimalne dolžice sklica, ko se ta ni zapisal v celoti.
 • Dodana metoda Customers/PATCH Customer, ki omogoča urejanje samo omejenega nabora podatkov na entiti, ostali ne navedeni podatki pa ostanejo nespremenjeni.
 • Dodana metoda CostCenter - AddCostCenter (Dodajanje stroškovnih mest)
 • Contacts - Dodana možnost oznake privzetega stika stranke.
 • Bank Accounts - Pri dodajanju novega računa se sedaj v odgovoru prikazujejo vsi dodeljeni ključi zapisa.
 • Countries - Metoda vrača tudi tromestno numerično šifro države.

ePoštar

 • pri definiciji ponudnika iCenter smo dodali možnost zamenjave gesla in/ali uporabniškega računa

Razporejevalec opravil

odpravljene težave, ko ni vedno pravilno prikazovalo frekvenco izvajanja opravila

Artikli

 • Odpravljena težava, ko v nekaterih primerih ni prikazovalo zalog pri pregledu podatkov artiklov z F7.
 • Odpravljena težava pri naprednem uvozu artiklov, če v vhodnih podatkih ni bil naveden podatek "Izloči iz knjiženja v MSP".
 • Podatki o artiklu (F7) – napoved zaloge; razvrščanje dokumentov naročilo dobavitelja in potreba po delovnem nalogu VRP znotraj istega datuma je sedaj odvisna od nastavitve okolja »NAPOVED_ZALOGE«. V kolikor nastavitve ni ali ima ključ vrednost »NDKND_VRPDN« potem se najprej razvrstijo naročila dobaviteljem in potem potrebe po delovnih nalogih VRP. V kolikor pa ima ključ vrednost »VRPDN_NDKND« potem so prej upoštevane potrebe po delovnih nalogih VRP in potem prihodi na zalogo po naročilih dobaviteljem.
 • Hitri vnos artiklov – dodana vsa polja na šifrantu artiklov (razen podatki zavihka »Naprave«).

Stranke

 • Stiki - Dodana možnost oznake privzetega stika stranke. Oznaka ni obvezen podatek.
 • Preglednica:
  • Dodana polja v preglednico: VIES, Datum Vies, Cenovno področje dobavitelj, Akcijski cenik, Način dostave, Naziv načina dostave, Pariteta, Analitika, Naziv analitike, Tip naročila, Privzeto skladišče

Fakturiranje

 • V primeru, da so vpisani podatki noge računa (podatki o stranki) v skupne nastavitve izpisa, se le-te prenašajo tudi v eRačune (eSlog, UBL HR in UBL RS).
 • Odpravljene težave pri koriščenju avansnih postavk v primeru, da na avansnem računu ni bil obračunan DDV.
 • Knjiženje – račun in predračuni; funkcija »osveži cene«, ki v računu ali predračunu osveži cene in popuste je dopolnjena tako, da sedaj vpraša tudi za datum katerega se upošteva pri osvežitvi cen in popustov.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Pri vnosu odpremljne količine za storitve v odpremnih nalogih, nima več vpliva tip skladišča WMS.
 • Pri vnosu vrstic prevzema s pomočjo ročnega terminala smo dodali možnost spreminjanja predznaka količine.
 • Odpravljene težave pri tiskanju prevzemov, ko je vzelo glavo splošnih nastavitev izpisa iz napačnega uporabnika.
 • Kupci – naročila kupcev in odpremni nalogi; Dobavitelji – naročanje dobaviteljem; vse funkcije »osveži cene« in »osveži vse prodajne pogoje«, ki v naročilu ali odpremi osvežijo cene in popuste (in ostale prodajne pogoje) so dopolnjene tako, da sedaj vprašajo tudi za datum katerega se upošteva pri osvežitvi cen in popustov.
 • Kupci – naročila kupcev; delna pohitritev obdelave prenosa naročil kupcev v delovne naloge (VRP, DN).
 • Pripomočki – Avtomatsko formiranje naročil: dodana je opcija izbora upoštevanja potrjenih ali pa tudi nepotrjenih naročil dobaviteljem.
 • Osveževanje količin za odpremo na odpremnih nalogih se po novem zgodi pri knjiženju v MSP. Do sedaj se je količina osveževala pri urejanju odpremnega naloga.
 • Optimizirano delovanje pri prikazu podatkov o napovedi zaloge na naročilih dobaviteljem.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Inventure
   • V izpisu »Rezultat inventure na zadnji dan v letu« je odpravljena napaka, do katere je prišlo v zadnjih verzijah programa.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Delovanje storna računa, ki je bil plačan preko POS terminala, je sedaj narejeno tako, da se v način plačila, v katerem je zavedeno POS plačilo predlaga privzeti način plačila. Nato se lahko izbere ustrezen način plačila, na katerem naj bi bil zapisan storno plačila.
  • Priprava podatkov za knjigovodstvo mM
   • Ko knjižimo promet gotovinske prodaje v miniMAX je področje za izvoz obvezno. Če področje ni vpisano ali ne obstaja, program ne dovoli nadaljevanja.
 • Ko se prenaša odpremne naloge NDK v gotovinske računa TDR in imamo sistem maloprodaje brez zalog, se po prenosu ustrezno uskladijo podatki zbirnih tabel TDR, katere so v predhodnih verzijah ostale neusklajene.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti – materialne sestavnice; odpravljene težave pri odpiranju modularne in strukturne sestavnice v primeru, ko je artikel sam sebi sestavina.
 • Delovni nalogi – izboljšan kontrola nad vpisom serije v preglednici serij delovnega naloga (znano nekaj scenarijev, ko se obstoj serije ni kontroliralo).
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos« smo uskladili predlaganje serij sestavin FEFO/FIFO na enak način, kot je pri predlaganju porabe sestavin po delovnem nalogu.
 • Knjiženje – kooperacija; na vrsticah izdaj in prejemov kooperacije ter na preglednici stanja/podrobnosti operacij se sedaj naziv izdelka prikazuje v celoti (naziv 1 + naziv 2).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; v primeru vklopa »Nabava – dodatno preverjanje«, je razvrščanje dokumentov prihoda na zalogo po naročilih dobaviteljev in odhoda iz zaloge po potrebah delovnih nalogov neposredno odvisna od nastavitve okolja s ključem »NAPOVED_ZALOGE«. V kolikor nastavitve ni ali ima ključ vrednost »NDKND_VRPDN« potem se najprej razvrstijo naročila dobaviteljem in potem potrebe po delovnih nalogih VRP. V kolikor pa ima ključ vrednost »VRPDN_NDKDN« potem so prej upoštevane potrebe po delovnih nalogih VRP in potem prihodi na zalogo po naročilih dobaviteljem.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; iz preglednice predvidene porabe materiala je sedaj za manjkajoče nabavne sestavine poleg naročil dobaviteljem možno formirati tudi interna naročila nabavni službi.
 • Prihod na zalogo artiklov dodanih na plan proizvodnje se lahko upošteva tudi na izpisih/obdelavah VRP:
  • izpis predvidene porabe materiala.
  • izpis tedenskih potreb
  • razpis proizvodnje iz plana proizvodnje (pri kreiranju podrejenih delovnih nalogih)
  • priprava plana proizvodnje

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog (zavihek »Material in storitve« je dodana nova funkcija »osveži cene«, ki v delovnem nalogu osveži prodajne cene materialom in storitvam.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • OLAP analiza - Računi in davki: V dimenzijo in v osnovno analizo je dodana Šifra knjige DDV
 • OLAP analiza: vzpostavljen je varnostni sistem: PREJETI RAČUNI, preglednica: Analiza - Računi in knjižbe in PREJETI RAČUNI, preglednica: Analiza - Računi in davki.
 • Knjiženje in davki: na pripravo knjižb je dodana nova ikona Brisanje vseh knjižb. Ikona j neaktivna v primeru, da imamo na knjižbi vzpostavljeno povezavo na OSD, MSP, Odvisni stroški, Razmejitev).
 • Urejen je vnos knjižb za EPP
 • Na preglednici prejetih računov in na izboru veze na MSP ter Odvisnih stroškov je v desnem kliku nova opcija za izbor polj.
 • V preglednicah so umaknjeni odvečni "prazni" stolpci
 • Povezava PRAC-MSP - dopolnjeno predlaganje davkov iz MSP/NDK v primeru izbora odvisnih stroškov in prevzemov iz NDK, ko je dobavitelj tujec
 • Povezava PRAC-MSP - dopolnjeno je povezovanje na MSP na začetku računa tako, da se izbrani dokumenti na strani MSP zaklenejo za urejanje takoj ob izboru
 • Povezava PRAC-MSP - Uvoz iz tretjih držav - urejena je priprava knjižb iz izbranaga prejema v primeru, ko je dobavitelj označen kot davčni nezavezanec.
 • Povezava PRAC-MSP - Uvoz iz tretjih držav - urejena je priprava knjižb, ko zapisujemo odvisne stroške iz prejetega računa v MSP in je dobavitelj označen kot davčni nezavezanec
 • Povezava PRAC-MSP - v preglednice in preglede je dodan stolpec Osnova za prevzem
 • Povezava PRAC-MSP - v preglednico za izbor prejemov in pregled povezav na računu je dodana informacija o znesku prejema z neodbitim ddv
 • Povezava PRAC-MSP - urejeno je zaokroževanje zneskov v breme in dobro na knjižbah, ki se pripravijo iz MSP
 • Prenos v potrjevanje - ob prenosu v potrjevanje se ne zaklene datum opravljanja in  gumb Poveži z dokumentom (MSP)


Knjiga prejetih računov

 • Povezava PRAC-MSP - na zavihku prejemov je na izboru prejemov in zapisu odvisnih stroškov v MSP dodan stolpec Osnova za prevzem

Davek na dodano vrednost - N

 • Urejena težava pri prikazu vrstnega reda vrstic v zaporedju, kot so bile vnešene.
 • Urejena težava, ko je bil podatek znesek računa občasno neaktiven.

Osnovna sredstva

 • Obračun amortizacije - Popravek pri obračunu amortizacije glede upoštevanja sprememb nabavne vrednosti, okrepitev, oslabitev v amortizacijsko osnovo. V primeru, da osnovno sredstvo ni najem, se amortizacijska osnova spremeni v naslednjem mesecu. V primeru, da osnovno sredstvo je najem, se spremembe upoštevajo v obračunu za isti mesec kot je vpisan datum spremembe dogodka.
 • Poročilo Obračun amortizacije - Popravek, če je na vstopnem oknu poročila izbrana opcija 'Prikaz nabavljenih sredstev v izbranem obdobju, ki še nimajo obračunane amortizacije', da se pri vpisu omejitev na osnovno sredstvo ali amortizacijsko skupino ali dodatne tri analitike, poročilo ustrezno pripravi in ne javi napake.
 • Inventura - Inventurni elaborat - odpisi - Izbor opcije 'Dograditve prištete osnovni šifri': Popravek poročila, da se osnovno sredstvo, ki je dograditev zapiše z manjšimi fonti pod osnovno šifro. Seštevek vrednosti upošteva vrednosti od osnovne šifre in dograditev. Seštevek količine upošteva količino le od osnovne šifre osnovnega sredstva (brez dograditev).
 • Nastavitve - dodano novo polje za izbor in povezavo z Dvostavnim knjigovodstvom. Dodana kontrola tudi na ostale nastavitve, da izbrane šifre za povezavo res obstajajo v šifrantu.
V tem prispevku