Javni sektor - dodajanje vrste obračuna za Izredni plačani dopust - B030

Nekatere kolektivne pogodbe imajo v svojih določilih tudi možnost izrabe izrednega plačanega dopusta zaradi naravne nesreče.

Taka je npr. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanje RS, v kateri je v 50. členu KPVIZ določeno, da so lahko zaposleni odsotni z dela do pet delovnih dni zaradi elementarne (naravne) nesreče (kot naravna nesreča je po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi nesrečami opredeljen tudi množičen pojav nalezljive človeške bolezni) in so v tem primeru upravičeni do nadomestila plače v višini 100 % osnove. Osnova je plača zaposlenega, ki bi jo prejel za redni delovni čas v tekočem mesecu.

Za obračun take vrste nadomestila morate upoštevati še ostala določila 50. člena KPVIZ.

V primeru, da boste zaposlenim obračunali to vrsto nadomestila, uporabite vrsto obračuna, ki jo že imate v sistemu obračuna na šifri B03 – Izredni dopust.Na tej vrsti obračuna preverite pravilnost vpisane formule na enoto na zavihku Izračun. V razdelku Na enoto morate imeti izbrano formulo JN21, v razdelku Znesek pa formulo JZ01.Tako vneseno vrsto obračuna uporabite v obračunu plače v Posrednem oz. Neposrednem vnosuV primeru, da boste to vrsto dodajali zaposlenim, ki so razporejeni na več delovnih mest, morate to dodati v Posrednem vnosu ter nato podatke prenesti v Neposredni vnos.

V tem prispevku