2023.11.003

DOH Dohodnina

 • Urejeni naziv vrst prejemkov - usklajeni z nazivi v eDavkih.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Izpis IOP - urejena težava pri tiskanju IOP v primeru izbrane opcije 'Izpis za saldo 0'.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Pregled izpiska: nova plačljiva opcija Dodatna pravila kontiranja.
  • Na preglednici plačil izpiska se nahaja nov gumb Dodatna pravila kontiranja: avtomatsko kontiranje plačil glede na dodatne kriterije. V spustnem meniju je izbor: 
   • Novo pravilo kontiranja: omogoča vnos novega pravila kontiranja iz trenutne postavke plačila. Odpre se preglednica, v katero se prepišejo trenutni podatki plačila in v kateri določimo Opis pravila kontiranja ter pustimo samo pogoje, pod katerimi naj se pravilo kontira. Določimo vrednosti (konto, stranka in analitike) in dodatno možnost združevanja knjižb z enakimi pogoji. Novo pravilo kontiranja se zapiše v Šifrant pravila kontiranja. 
   • Šifrant pravila kontiranja: nova preglednica pravil kontiranja in določenih vrednosti.
  • Pravilo kontiranja se lahko postavi za določeno Številko računa, Namen nakazila, Kodo namena, Model/ sklic obremenitve ali Model/sklic odobritve. Pogoj je lahko postavljen za fiksen sklic ali kot branje konta, stranke in analitik iz zapisov sklica.
  • Vrstni red iskanja dodatnega pravila kontiranja je fiksno določen in sicer po naslednjih prioritetah: 
   • 1. prioriteta = Številka računa
   • 2. prioriteta = Model/Sklic odobritve
   • 3. prioriteta = Model/Sklic obremenitve
   • 4. prioriteta = Namen nakazila 
   • 5. prioriteta = Koda namena
  • Po potrditvi gumba Dodatna pravila kontiranja se v šifrantu pravil kontiranja iščejo odgovarjajoča pravila kontiranja za vsa plačila, ki na plačilu še nimajo določenega konta in je polje Opozorilo prazno. Če povezava obstaja, se na plačilo vpišejo vrednosti: Konto, Stranka, Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referent, Nalog in Analitike. V primeru branja vrednsoti iz sklica, če ne obstaja zapis vrednosti v šifrantih, se v Opozorilo zapiše: Preverite kontiranje plačila + opis, če šifra ni veljavna. Če postavki popravimo zapis, se opozorilo briše.
  • Na preglednico plačil izpiska so dodana nova polja: Koda namena, Zap. št. kontiranja, Opis pravila kontiranja in Združi knjižbe. Koda namena se prebere iz izpiska, če v datoteki obstaja zapis. Zap. št. kontiranja in Opis se dodata, če je program našel pogoje za kontiranje v šifrantu pravil kontiranja.
  • Na editu plačila sta dodana Koda namena in Zap. št. kontiranja, če zapis obstaja.
  • V desni klik preglednice je dodana opcija Briši podatke dodatnega kontiranja. Če je fokus ob kliku na koloni Zap. št. kontiranja, se brišejo vse vrednosti, dodane s povezavo na Dodatna pravila kontiranja, ki imajo enako zaporedno številko. Če je fokus na kakšni drugi koloni, se vrednosti brišejo samo za trenutni zapis. 
  • Na preglednico je dodan filter Prikaži knjižbe za združitev.
  • Knjiženje izpiska: vse postavke, ki imajo kljukico v polju Združi knjižbe in imajo enak konto, stranko, SM, SN, Referent, Nalog in analitike, se prenesejo na temeljnico kot en zapis.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Obračun Obveznega zdravstvenega prispevka (uporablja se za obračune plače za obdobje od januarja 2024 dalje – plača za januar 2024, izplačilo v februarju):
  • Obračun
   • Omogočen izračun novega Obveznega zdravstvenega prispevka.
   • Obračun prispevka je omogočen samo za vrsto dohodka 1001 – Plače in nadomestila plač in je za obračune za obdobje od januar 2024 dalje, samodejno vključen (zavihek Nastavitve).
   • V primeru poračunov za vrsto dohodka 1001, je v Nastavitve obračuna dodana možnost oznake, da se zdravstveni prispevek obračuna/ne obračuna.
   • Dopolnjen je seznam obvestil ob zaključku funkcije Obračunaj/Obračunaj vse z obvestilom, za katere zaposlene Obvezni zdravstveni prispevek ni obračunan.
  • Šifrant Prispevki iz plač:
   • Prispevek je samodejno dodan v šifrant, samodejno so izpolnjeni podatki o stranki in bančnem računu za plačilo prispevka (plačuje se na isti račun kot prispevek za zdravstveno varstvo).
  • Šifrant zaposlenih:
   • Na zavihek Datumi in dobe dodana možnost oznake, da se zdravstveni prispevek ne obračuna – polje Brez obračuna zdravstvenega prispevka.
   • Zaposlenim, ki so v šifrantu zaposlenih ob namestitvi verzije in delodajalec ni glavni delodajalec, je polje že z verzijo označeno s kljukico (samo ob prvi namestitvi). Za  nove zaposlene, katerim nismo glavni delodajalec, je potrebno polje ročno označiti.
   • Na preglednico zaposlenih dodano polje Brez.zdrav.prisp.
   • Možnost vnosa podatka preko sprememb za prihodnost
  • Šifrant vrst obračuna:
   • Kontiranje – samodejno je dodana vrstica pri vseh kontiranjih Na lasten način v primeru, ko je kontiranje urejeno za vsak Prispevek iz plač posebej – dodana je vrstica s kontiranjem za Obvezni zdravstveni prispevek, pri čemer so izpolnjeni konti enaki, kot pri prispevku za zdravstveno zavarovanje iz plač.
  • Obrazec REK-O 
   • Dopolnjena priprava obrazca REK-O za obdobje od 01/2024 dalje z upoštevanjem novih polj, povezanih z obračunom Obveznega zdravstvenega prispevka.
  • OLAP Analiza obračunov
   • Dodano polje Zdrav. Prisp. - omogočen je prikaz zaposlenih, katerim je bil v obračunu obračunan Obvezni zdravstveni prispevek ali ne - D/N.
 • Vrste obračuna - zavihek Kontiranje:
  • Dodana možnost kopiranja obstoječega zapisa kontiranja v nov zapis (gumb Vnesi zapis iz) v primeru uporabe kontiranja na Lasten način.
  • Omogočeno sortiranje stolpcev
  • Dodana možnost iskanja po stolpcih.
 • Urejeni naziv vrst prejemkov - usklajeni z nazivi v eDavkih.

KE Kadrovska evidenca

 • OLAP Analiza struktura zaposlenih
  • Dodano polje Brez.zdrav.prisp. – omogočen je prikaz zaposlenih, ki imajo v šifrantu zaposlenih na zavihku Datumi in dobe označeno polje Brez zdravstvenega prispevka ali ne – D/N.
 • Odpravljena težava s prikazom neizkoriščenega dopusta preteklega leta.

REG Registracija časa

 • V šifrantu zaposlenih je urejen prikaz dopusta, ki je še na razpolago.
 • Odpravljena težava s prikazom neizkoriščenega dopusta preteklega leta.

mojINFO

 • Odpravljena težava s prikazom neizkoriščenega dopusta preteklega leta.

TDR Trgovina na drobno

 • Negotovinska prodaja - Tiskanje - Izpis računov FAK urejeno tiskanje prenesnih računov.
 • Odpravljena je bila težava, ki se je pojavila v primeru, ko sočasno koristimo sistem ugodnosti iz KM in kartice zaupanja iz modula TDR. V trenutku, ko smo želeli koristiti pridobljeno boniteto oz. točke, je program ob zaključevanju računa javil napako.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Odpravljena je težava pri napačnem seštevku davka v primeru brisanih vrstic v odpremnem nalogu. Napačni izračuni iz vmesnega obdobja pred popravkom se bodo avtomatsko preračunali in popravili z naslednjim rednim izidom verzije, predvidoma 29. 1. 2024. Napačni davki se prikazujejo samo v NDK. V FAK in naprej v knjiženje se tudi za vmesno obdobje prenesejo ustrezni davki.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Kalo izpis - v preglednici in na izpisu je v primeru vnosa vrste prometa inventure na nastavitveni maski, urejen prikaz vrednosti iz omenjene vrste prometa.

Web.API

 • ModifyInvoice in ModifyProformaInvoice - metodi sedaj omogočata vnos negativne količine na vrstici računa oz. predračuna.
V tem prispevku