Verzija 2021.13.001 (20.9.2021)

Kadrovska evidenca

 • Odpravljena je težava v primeru nastavitve »Starost nad 60 let«.
 • Opozorila v primeru neskladnih podatkov pri vnosu zaposlenega (Starost nad 60 let, glede na datum rojstva, invalid nad kvoto in starost nad 60 let, ipd)
 • Podaljšanje polj ulica in kraj v naslovu zaposlenih na 50 znakov
 • Manjši popravki na izgledu form, bolj pregledno združevanje vnosnih elementov
 • Napredovanja v JS:
  • Odpravljena napaka pri kliku na gumb Pripomočki v primeru, ko ni povezave na Obračun plač

Obračun plač zaposlenim

 • Urejeno izločanje izvzetih dodatkov pri izračunu osnov za boleznine, tiskanju obrazca ER-28 in prenosu v dohodnino.
 • Omogočena je izbira posameznih zaposlenih pri elektronskem pošiljanju obračunskih listov.
 • V OLAP Analizi evidentiranja po SM je dodan filter za izbiro aktivnih in neaktivnih zaposlenih.
 • Pripravljena je nova funkcija, R(35), ki vrne informacijo o tem ali ima zaposleni izplačilo prevoza ali ne. 
 • Izpis potrdila o plači
  • Odpravljena napaka pri zagonu izpisa
 • Odpravljena napaka pri popravljanju TRR

Drugi osebni prejemki

 • Analiza temeljnice:
  • Na izpisu po izdelavi temeljnice so bili dodani nazivi kontov
  • Dodana polja Datum dokumenta, Dodatne analitike z nazivi
 • Obračun poslovodenja
  • Omogočen obračun in oddaja REK-1, ko obračun vsebuje izplačilo neobdavčenih stroškov

Obračun potnih nalogov

 • Prenos v Plačilni promet:
  • Možnost prenosa posamezna izplačila za naloge

Registracija prisotnosti

 • Urejen izračun informativnega števila dni porabljenega dopusta v tekočem letu.
 • Dodana je OLAP Analiza dopustov
  • V primeru, ko je ključ REG – Administrator = »D« ali ko v nastavitvah programa ni izbrana možnost »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture), so v analizi dopustov vidni vsi zaposleni, sicer so prikazani zaposleni glede na enoto org. strukture.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Odpravljena je težava v primeru izklopa gumba Malica ter Službeno potovanje. 

mojINFO

 • Pri dodajanju dogodka je urejeno predlaganje zapisa v obliki hh:mm:ss.

Programski vmesnik API

 • metoda GetItems je dopolnjena tako, da lahko prikazuje tudi hranilne vrednosti artikla
 • za inventure sta dodani novi metodi GetInventoryList in ModifyInventoryList
 • metoda GetServiceOrder - spremenjeno da se ne izvozi vrsta stika če stik na nalogu ni vpisan
 • metoda ModifyServiceOrder - omogočeno beleženje podatkov na nalog tudi v statusu 'O' kontroliran
 • metoda Journal: Omogočeno zapisovanje deviznih zneskov na vrstice DDV, dodane značke VATBaseForeignCurrency, VATForeignCurrency, InvoiceValueForeignCurrency.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Pri uvozu eDobavnice iz ePoštarja v prevzeme NDK se v primeru, da obstaja referenca na naročilo kupca (ON) in tako naročilo obstaja v naročilih dobavitelja, se izvede zaključevanje takega naročila.
 • Odpravljena težava pri uvozu vrstic artikla iz eDobavnice, ko ni pri novih artiklih dodalo pravilne merske enote.
 • Dobavitelji – prevzem od dobavitelja; v primeru povezave programa MSP s programom VRP se lahko podatek »delovni nalog« na prevzemu od dobavitelja vpiše preko izbire delovnega naloga iz preglednice delovnega naloga preko novega gumba »DN iz VRP«.
 • Odpravljeno preverjanje ali je skladišče (na knjigi naročil, v glavi odpreme, naročila) pod kontrolo na WMS v primeru knjiženja odpremnega naloga ali naročila kupca v MSP. Kontrola se izvaja le za skladišča na vrsticah odpreme oz. naročila.
 • Dopolnjene kontrole Oznak ddv. Za OSS se upošteva kvartal registracije iz nastavitev DDV pri kontroli na datum naročila/odpreme. Kontrola se izvaja ob potrditvi dokumenta in pripravi osnutka/tiskanje. Enako tudi preko API.
 • Poenoten način vpisa lokacije preko API metod. 
  • V primeru podane šifre lokacije se zapiše šifra lokacije in naslov dostave iz lokacije. Ne glede na "privzeto" lokacijo. 
  • Če ni podana šifra lokacije, ima pa stranka "privzeto" lokacijo se zapiše šifra lokacije in naslov dostave iz "privzete" lokacije.
  • Naslov dostave se zapiše iz parametra, če je izpolnjen, drugače se napolni standardno iz stranke.
 • V primeru prepisa Datuma dobave v vrstice se po novem vrstice osvežijo in se prikažejo spremenjeni datumi v preglednici vrstic.
 • Odpravljena težava pri vnosu vrstic preko F5 ko se ni pravilno razvrščalo podatkov po podatku Zadnja izdaja.
 • Odpravljena težava pri postavitvi stolpcev preglednice vrstic naročila, v primeru vnosa vrstice preko okenskega vnosa. Začasno so se menjale pozicije stolpcev.
 • Odprema - čarovnik za uvoz vrstic - v izbiro podatkov dodani še podatki Leto naročila, številka naročila in vrstica naročila. Namenjeni so zapiranju naročil kupcev.
 • knjiženje iz prevzema v predprejem MSP - v primeru da je vrsta prometa v MSP označena kot odkup in na prevzemu datum predvidenega plačila ni vpisan, pri knjiženju program izračuna datum predvidenega plačila iz tekočega datuma (ali datuma prevzema) in število neto dni dobavitelj iz šifre dobavitelja.

Rip

 • dodan uvoz logističnih dobavnic in povezovanje z prevzemanje. Zaključen krog dokumentov z logisti.
 • RIP dobavitelji - sprememba iskanja dokumenta pri uvozu dobavnice v prevzem

Intrastat

 • pridobitev - spremenen izračun fakturne vrednosti pri poročanju. Upošteva nastavitev za delitev odvisnih stroškov na vrsticah predprejema in faktor odvisnega stroška iz vrstice predprejema. Delitev se dela glede na vrednost vrstice predprejema.

Fakturiranje

 • Dopolnjene kontrole Oznak ddv. Za OSS se upošteva kvartal registracije iz nastavitev DDV pri kontroli na datum opravljanja storitve v računu. Kontrola se izvaja ob potrditvi dokumenta in pripravi osnutka/tiskanje. Enako tudi preko API.
 • Podatek "Sklic na številko" je preimenovan v Referenca. Novi nazivi so na vnosnih oknih računov/predračunov, Nastavitvah programa, Knjigah računov in Knjižnih skupinah.
 • Na preglednici računov/predračunov je dodan podatek Referenca.

Artikli

 • odpravljena težava z neaktivnostjo gumba Artikli – zaloge

Materialno skladiščno poslovanje

 • odpravljena težava ko pri preglednici vgradnje pri sledenju serij artiklov ni pravilno prikazovalo podatkov
 • na inventurah smo omejili urejanje popisnih list na skladiščih, ki so pod pristojnostjo WMS
 • odpravljena težava s prikazom obvestila o neizvedenem prehodu v novo leto
 • odpravljena težava s postavitvijo fokusa pri urejanju dejanskih količin na popisnih listah inventure

Servisna dejavnost

 • servisni nalogi in nalog vzdrževanja - dodana podatka zaključevalec in čas zaključka. Zapišeta se ko se nalog prvič zaključi. Naknadne spremembe (odklepanja in ponovna zaključevanja naloga se ne beležijo v ti dve polji).
 • nalog vzdrževanja - dodana možnost spreminjanja šifra naprave, šifre sklopa in šifre servis sklopa. Privzeto je še vedno da popravljanje ni dovoljeno. Dovoljenje se vključi v varnostnem sistemu "Nalogi vzdrževanja - spreminjanje podatkov o napravi"

Osnovna sredstva

 • masovni vnos osnovnih sredstev (več kosov) in potrditev gumba Viri financiranja: program bo pri prvem vnosu vira financiranja kreiral zapis za vsa osnovna sredstva, ki so ob masovnem vnosu nastala. Naslednji vnos vira financiranja se bo shranil le na osnovno sredstvo, kjer stoji program. Urejanje zapisa ureja le zapis kjer stoji program. Ko zapustimo okno na gumb Potrdi, bo program pokazal zapise vira financiranja od osnovnega sredstva na katerem program stoji.
 • spremenjena kontrola na brisanje osnovnega sredstva in vira financiranja - program pred brisanjem opozori, da je na osnovnem sredstvu vnesen vir financiranja in ob nadaljevanju, najprej zbriše vir financiranja in potem še osnovno sredstvo, če ni drugih razlogov, ki bi brisanje ustavilo.
 • Popravek brisanja zapisov amortizacije v tabeli obračunov v primeru brisanja datuma odtujitve izločenega osnovnega sredstva, če je bil datum odtujitve zadnji dan meseca, ki je hkrati tudi datum obračunane amortizacije. Popravek, da se v tabeli prometa brišejo zapisi amortizacije oslabitve in okrepitve. Amortizacija se briše samo za mesec od datuma odtujitve. 
 • Popisovanje s čitalcem Špica - dodana možnost izbora vrste kodiranja datoteke med ANSI in UTF-8. Privzeta nastavitev je ANSI. Nastavitev se izvede v modulu Nastavitve programa Osnovna sredstva - Nastavitev ročnih terminalov - zavihek Na ročni terminal.
 • Pripomočki - Spremembe analitik - popravek, da se spremembe ne vpišejo na osnovna sredstva, ki so bila vnesena kasneje kot je vpisan datum spremembe in ima osnovno sredstvo že vpisan datum odtujitve. Pri spremembi količina kontrola, da se ne more vpisati negativna količina.
 • Inventurni elaborat - popravek, da so pri izračunu količine upoštevajo zapisi, ki imajo datum spremembe manjši ali enak kot je datum inventure.

Davek na dodano vrednost - N

Nastavitve programa:

 • Dodana možnost vnosa datuma registracije v OSS za prodajo na daljavo.
 • Dodana možnost vnosa šifre tečajne liste v primeru aktivacije funkcionalnosti OSS.
 • Obdobja OSS so ločena od obdobij DDV.
 • Omogočen vnos deviznih zneskov na vrsticah DDV in preračun v domačo DE.
V tem prispevku