Napredno iskanje podatkov v programih SAOP

V primeru naprednejšega iskanja zapisov v preglednicah lahko zapise preiskujemo hkrati po več poljih (kolonah).

Funkcijo filtriranja podatkov izvedemo preko desnega klika miške na gumb. Odpre se novo okno:Na ta način odpremo okno aktivnih SAOP filtrov. Okno ima več funkcij:

 • upoštevaj vse zapise (zelo uporabna funkcija, kadar želimo pregledovati vse zapise v preglednici in ne npr. samo 100 zapisov), 
 • enostavno iskanje, s katerim lahko enostavno določimo kolone in vrednosti v kolonah po katerih želimo filtrirati podatke, 
 • čarovnik za pogoje, s katerim izdelamo nov zahtevnejši filter, 
 • odpri že shranjen pogoj, s katerim lahko odpremo predhodno izdelan filter, 
 • shrani pogoj, s katerim shranimo novo izdelan (ali spremenjen pogoj),
 • uporabi,s katerim uporabimo izbran pogoj ter 
 • opusti, s katerim prekinimo uporabo pogoja.

Primer uporabe filtra enostavno iskanje

Filter enostavno iskanje nam omogoča na zelo preprost način izbrati kolone, po katerih želimo filtrirati podatke ter vnos vrednosti. Recimo, da želimo poiskati stranko, ki ima v polju naziv del naziva »trgovina na debelo« in ima poštno številko »8341«

 1. Na seznamu strank aktiviramo SAOP filtre. 

 2. Aktiviramo filter enostavno iskanje (gumb)Pojavi se okno s preglednico, ki ima tri kolone: stolpec, operator in vrednost. Po posameznih vrsticah preglednice nizamo stolpce in vrednosti, ki naj jih vsebujejo stolpci:

 • Vsak stolpec ima na koncu polja gumb za pregled nad ponujenimi možnostmi. V našem primeru izberemo stolpec »Naziv«, 
 • Ko levo kliknemo v kolono Operator, ravno tako dobimo gumb za izbiro možnih operaterjev (=, >, <, Like, Not Like,…). V našem primeru bomo izbrali operater »Like« (saj želimo, da stolpec Naziv vsebuje del teksta »Trgovina na debelo«). 
 • Ko dvokliknemo v kolono Vrednost, lahko vnesemo želeno vrednost izbranega stolpca. V našem primeru bomo vpisali »*Trgovina na debelo*«, znak * vpišemo, ker ne vemo ali se naziv podjetja prične z nizom znakov Trgovina na debelo ali pa je ta niz znakov nekje v nadaljevanju naziva podjetja.

V kolikor izberemo sedaj gumb Uporabi, bomo v preglednici strank dobili spisek vseh strank, ki imajo kjer koli v nazivu niz znakov »Trgovina na debelo«. Vendar pa želimo izmed vseh teh strank dobiti le tiste, ki imajo poštno številko »8341«, zato nadaljujemo z vnosom naslednjega pogoja:

 • V drugi vrstici izberemo stolpec »Pošta«, 
 • Izberemo operator »=«, 
 • V vrednost vpišemo »8341«.Ob izbiri gumba Uporabi bomo v preglednici strank dobili vse stranke, ki imajo v stolpcu naziv niz znakov »Trgovina na debelo« IN HKRATI v stolpcu »Pošta« poštno številko »8341«.

Torej s filtrom za enostavno iskanje lahko nizamo med seboj več pogojev, ki morajo biti hkrati izpolnjeni, ne moremo pa nizati pogojev na način, da je lahko izpolnjen eden ALI drugi. Tako filtriranje podatkov lahko izvedemo preko čarovnika za vnos pogojev (naslednja točka).

Vnesen pogoj iskanja lahko tudi shranimo, da ga kasneje hitreje prikličemo. Shranjevanje pogojev je opisano v naslednji točki.

Primer uporabe filtra in čarovnika za pogoje

Želimo poiskati stranko, ki ima v polju naziv del naziva »trgovina na debelo« in ima poštno številko »8341« 

 1. Na seznamu strank aktiviramo SAOP filtre. 

 1. Aktiviramo čarovnika za pogoje 

 

Čarovnik ima naslednje funkcije: 

 • Stolpcipreko katere lahko izbiramo želen stolpec (polje, kolono) v katerem bomo filtrirali podatke, 
 • Funkcije ,preko katere lahko izberemo različne funkcije, 
 • Datumi ,preko katere odpremo koledar ter
 • Spisek funkcij pogojev (And, Or, In, Not, +, -,…) 
 1. Torej najprej moramo določiti, da želimo izbrati le stranke, ki imajo v polju naziv niz znakov »trgovina na debelo«: 

 • preko gumba Stolpci izberemo stolpec »Naziv« (zadnje polje) 
 • izberemo funkcijo Like 
 • v narekovajih vnesemo želen niz znakov '*trgovina na debelo*' (pred in za želen niz znakov smo dodali še znak *, s katerim smo povedali, da ima lahko iskani niz znakov še pred in po kakšen tekst).

   
 1. Nato sledi še filter po številki pošte: 

 • Dodamo funkcijo And, ki pove, da mora biti izpolnjen prvi in drugi pogoj 
 • preko gumba Stolpci izberemo stolpec »Pošta« 
 • izberemo funkcijo Like 
 • v narekovajih vpišemo želeno šifro pošte '8341'Preko gumba Uporabi aktiviramo iskanje strank po vnesenem filtru.

Filter lahko tudi shranimo, če ga bomo kasneje še potrebovali (gumb shrani):Pogoje iz seznama pogojev lahko izberemo preko gumba Odpri že shranjen pogoj.

V tem prispevku