Usklajevanje proizvodnih cen

Pripomoček je namenjen izračunu (pokalkulacije) proizvodne cene izdelkov za izbrane delovne naloge ter korekciji teh cen v prejemih v materialnem skladiščnem poslovanju (modul MSP) v kolikor se za izdelke ne uporablja sistem vrednotenja zalog po planski (stalni) ceni.

Poleg korekcije cene (vrednosti) prejema pripomoček v prejem vpiše tudi vrednosti prejema, ki odpadejo na vrednost vključenega materiala, polizdelkov, dela, strojev in kooperacije. Na prejemu se te dodatne vrednosti ne zabeležijo, če se ta pripomoček ne izvede! 

Pripomoček omogoča:

 • enkratni zagon,
 • nastavitev zagona,
 • zaokroževanje vrednosti prejema MSP in
 • sprememba cen prejemov po DN.

Enkratni zagon

Z enkratnim zagonom bomo proizvodne cene uskladili enkrat samkrat (ob zagonu pripomočka) na podlagi naslednjih kriterijev:

 • Knjige DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Leto DN od do – izberemo razpon letnic delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Številka DN od do – izberemo razpon številk delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Datum DN od do – izberemo razpon datumov delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Datum začetka izdelave od do – izberemo razpon datumov začetka izdelave delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Datum zaključka od do – izberemo razpon datumov zaključka delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Samo zaključeni DN – v kolikor je ta opcija vključena, se bodo uskladile cene samo za zaključene delovne naloge za število dni v preteklost določeno v polju »Število dni od datuma zaključka DN«.
 • Izdelek od do – izberemo razpon šifer izdelkov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Skupina izdelka od do – izberemo razpon skupin izdelkov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Klasifikacija od do – izberemo razpon klasifikacij izdelkov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Naročnik od do  – izberemo razpon naročnikov delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Naročilo – vnesemo oznako naročila za katerega želimo izvesti uskladitev cen.
 • Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovnih mest delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov za katere želimo izvesti uskladitev cen.
 • Datum prejema od do – izberemo lahko datumski razpon prejemov izdelkov v MSP za katere se bo popravek cen izvedel. 
 • Vključi artikle/skladišča vodene po planski ceni – v kolikor je ta opcija vklopljena, se bo usklajevanje proizvodnih cen izvedlo tudi za delovne naloge katerih izdelki se vrednotijo po planskih cenah. Za te delovne naloge se bo na prejemih korigirala le nabavna cena (ne tudi cena prejema), v kolikor je izbrano tudi polnjene cenika, se bo cena ažurirala tudi v ceniku.
 • Število prehodov – v primeru več nivojske proizvodnje je potrebno število prehodov nastaviti na maksimalno število nivojev, ki jih imamo v materialnih sestavnicah. Usklajevanje se bo izvedlo tolikokrat, kolikor je nastavljeno število prehodov. V prvem izvajanju se bodo uskladile cene polizdelkom najnižjega nivoja, v naslednjem prehodu enega nivoja višje,…  
 • Iz nastavitev programa – v kolikor je opcija vključena, potem se število prehodov izvede tolikokrat, kolikor je nastavljeno maksimalno število nivojev sestavnice v nastavitvah programa.
 • Polnjenje cenika – v kolikor je opcija vklopljena (kljukica) se spodaj odpre še polje »Cenik« v katerega izberemo (vpišemo) šifro cenika v katerega naj se pri ponovnem preračunu proizvodnih cen vpišejo popravljene proizvodne cene izdelkov.
 • Prodajni cenik – možnost izbora »prodajnega« cenika v katerega se bod tudi polnile cene povečane za »faktor pr. cene«.

Usklajevanje proizvodnih cen sprožimo z ukazom »Naredi«. Po izvedeni uskladitvi program prikaže listo z informacijami o spremenjenih cenah.

Naknadno usklajevanje proizvodnih cen s ene bo izvedlo za delovne naloge tistih knjig delovnih nalogov v katerih je sistem izračuna cen izdelkov nastavljen »po ceniku«.

Nastavitev zagona

Usklajevanje proizvodnih cen se lahko izvaja tudi avtomatizirano preko kombinacije nastavitev v razporejevalcu opravil (uredi SAOP podpora) in nastavitev znotraj programa VRP:

 • Knjiga DN od do – določimo razpon knjig delovnih nalogov za katere se bo izvajalo avtomatski usklajevanje (priporočljivo je izvajanje za vse knjige; pomeni, da te nastavitve ne izpolnjujemo).
 • Leto DN od do – določimo razpon letnic delovnih nalogov. Na voljo imamo tri opcije: koledarsko leto, najvišje leto prometa in koledarsko leto +/ X let. Najbolj priporočamo zadnjo nastavitev preko katere lahko določimo izvajanje usklajevanja tudi za delovne naloge preteklih/prihodnih let, kar je še posebej pomembno kadar imamo naloge, ki jih izvajamo vpisane v več letih (npr. decembra ali januarja). Priporočamo nastavitev, kjer je število let X = 1.
 • Samo zaključeni DN – v kolikor je ta opcija vključena, se bodo uskladile cene samo za zaključene delovne naloge za število dni v preteklost določeno v polju »Število dni od datuma zaključka DN«.
 • Vključi artikle/skladišča vodene po planski ceni – v kolikor je ta opcija vklopljena, se bo usklajevanje proizvodnih cen izvedlo tudi za delovne naloge katerih izdelki se vrednotijo po planskih cenah. Za te delovne naloge se bo na prejemih korigirala le nabavna cena (ne tudi cena prejema), v kolikor je izbrano tudi polnjene cenika, se bo cena ažurirala tudi v ceniku.
 • Število prehodov, polnjenje cen, ceniki in faktor cene – veljajo enake razlage kot v navodilih za enkratno izvajanje pripomočka.
 • Mapa za arhiv – vnesemo mapo v kateri se bodo shranjevala poročila o opravljenem usklajevanju. Do teh poročil potem lahko pridemo preko gumba »Odpri arhivirane izpise«.
 • Obveščanje po e-pošti; vklop te opcije pomeni, da se bo ob avtomatskem izvajanju usklajevanja obvestilo o opravljenem usklajevanju posredovalo na elektronske naslove, ki jih boste vpisali v polje »Prejemniki obvestil«. Tu lahko vpišete več naslovov, ki morajo biti med seboj ločeni z znakom »;«.

Preko gumba »Odpri arhivirane izpise«  lahko pregledamo poročila o opravljenih usklajevanjih.

Zaokroževanje vrednosti prejema v MSP

Obdelava popravi decimalna mesta vrednosti prejemov MSP nastalih pri knjiženju delovnih nalogov v MSP. V določenih kombinacijah so prejemi nastali z vrednostjo zapisano z več kot dvema decimalnima mestoma. Poleg te obdelave, je potrebno potem v MSP izvesti tudi prevrednotenje prometa. Popravki se izvedejo le v prejemih tekočega leta.

Obdelavo je treba operaterju aktivirati preko varnostnega sistema VRP – MENI, Pripomočki – Zaokroževanje vrednosti prejema v MSP – prepovedano.

Sprememba cen prejemov po DN

Obdelava je namenjena spremembi cene prejemov za izbrani delovni nalog. Pri čemer uporabnik sam določi ceno izdelka. Popravki se izvedejo le v prejemih nezaključenega leta, če prejemi že niso bili knjigovodsko knjiženi v modul DK in so znotraj dovoljenega knjižnega obdobja modula MSP. Obdelava poleg spremembe cene na prejemih izvede tudi prevrednotenje prometa za artikel – izdelek izbranega delovnega naloga.

Obdelavo je potrebno operaterju aktivirati preko menijskega varnostnega sistema.

Po zagonu obdelave se odpre naslednja programsko okno:

 • Knjiga DN – vnos (izbor) knjige delovnega naloga.
 • Leto DN – vnos (izbor) leta delovnega naloga.
 • Številka DN – vnos (izbor) številke delovnega naloga za katerega spreminjamo ceno.
 • Leto prometa – izbor leta prometa prejemov MSP na katerih naj se izvede sprememba cene (izbiramo lahko le tekoče nezaključeno leto ter prihodnje leto (v primeru januarja brez prehoda v novo leto)
 • Cena – vnos cene izdelka, ki se bo spremenila na prejemu.

Spremembo cen izvedemo preko gumba »Potrdi«.

V tem prispevku