Registracija časa - Dopusti - prijava in koriščenje

Letni dopust - zakonske podlage

Zakonske podlage za koriščenje letnega dopusta so vpisane v

ZDR-1 162 člen

(1) Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna. 

(2) Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. 

(3) Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. 

(4) Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta. 

(5) Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca. 

(6) Delavec, ki ima v prvem letu zaposlitve pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, pridobi pravico do izrabe letnega dopusta za naslednje koledarsko leto ob začetku naslednjega koledarskega leta.

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013: 162. člen ZDR-1 z dne 2.12.2020

ZDR-1 163 člen

Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. 

(2) Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. 

(3) Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. 

(4) Delodajalec lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta po drugem in tretjem odstavku tega člena (2. odstavek (163. člen: Način izrabe letnega dopusta)(2) Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. 3. odstavek (163. člen: Način izrabe letnega dopusta)(3) Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.) , če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013: 163. člen ZDR-1 z dne 2.12.2020

Prijava dopusta na terminalu

Na terminalu se dotaknemo gumba odsotnosti

 

In približamo kartico čitalcu.  Dotaknemo se gumba Dopust

Ob prijavi se pokaže stanje zadnjih prijav

Ob prijavi dopusta zaposleni vidi stanje dopusta tekočega in če je na razpolago tudi preteklega leta ter koliko dopusta je že uporabljeno

Prikazano je tudi stanje dopusta od danes naprej, kjer se vidi koliko dopusta je zaposleni prijavil in ga je vodja že odobril, ter koliko dopusta je prijavljeno a še ni potrjeno.

Na koledarju pa zaposleni vpiše novo prijavo za dopust.

Preklic prijave dopusta

Še ne potrjen dopust lahko zaposleni tudi prekliče

Prijava dopusta preko mojINFO

Pri prijavi preko aplikacije Moj info se v oknu za dodaja je dopusta vpiše želeni datum dopusta in prijavo potrdi z gumbom Dodaj.

Vidne so tudi prejšnje prijave in status odobritve

Potrditev dopusta

Vodja potrjuje dopuste v programu obračun plač

Odpre se preglednica z nepotrjenimi dopusti ali prijavami za koriščenje ur

Dvoklik na izbrani vrstici ali pa klik na izbrani vrstici in klik na gumbu popravi zapis odpre okno za potrjevanje.

S klikom v prazno polje potrditev odsotnosti se doda kljukica, kar pomeni, da je dopust potrjen.

Kliknemo še na Potrdi, tako zaposleni lahko glede na nastavitve dobi obvestilo o potrditvi dopusta

Preklic potrjenega dopusta

V primeru , da zaposleni dopusta ne koristi in pride na delo, je potreba odobren dopust preklicati, ker bi ga v nasprotnem primeru program še vedno vpisoval v registracijo časa. Brisanje dopusta je potrebno tudi v registraciji časa, če je tam že vpisan.

V primeru, da je bil prijavljen dopust za

Odobren dopust prekličemo tako da dvokliknemo na želeno vrstico dopusta

Odpre se okno, kjer prekličemo potrditev

Vpis potrjenega dopusta

Potrjen dopust vpisujemo v registracijo časa s pripomočkom

Po prenosu se izpiše dnevnik vpisa

Dopusti se vpisujejo v registracijo tudi za dneve v prihodnosti, tako da je vodji lažje razvidno kateri zaposleni imajo odobren dopust.

NASTAVITVE

Za pravilno koriščenje in prijavo dopusta morajo biti ustrezno nastavljeni programi OPZ, registracija časa ter terminal za registracijo časa ali pa program moj Info . ustrezno mora biti tudi urejeno stanje dopusta na zaposlenem.

Nastavitev koriščenja dopusta

Določitev zadnjega meseca koriščenja dopusta   naj bo nastavljena tako, da ustreza večini zaposlenih. Če za posameznika velja drugače, se na posameznem zaposlenem lahko nastavi zadnji mesec koriščenja preteklega dopusta vpišemo direktno na zaposlenem preko 

Nastavitev dogodka letni dopust

V registraciji časa mora biti vpisan dogodek letni dopust. Dopust lanskega leta sicer ne moti, je pa nepotreben. Zaposleni VEDNO prijavlja dopust tekočega leta.

Za ustrezen prenos podatkov iz registracije časa v obračun plač mora biti dogodek dopust povezan z ustrezno vrsto plačila.

Nastavitev terminala za registracijo časa

Z nastavitvijo

Aktiviramo gumb na terminalu za prijavo dopusta

Nastavitev programa mojINFO

Za omogočanje prijave koriščenja dopusta preko spleta mora imeti skupina spletni operater v aplikacijskem varnostnem sistemu e registratorja omogočen dostop do prijave dopusta.

Ureditev stanja dopusta

Na zaposlenem moramo vzpostaviti stanje dopusta takšno, kot je še razpoložljivo od zadnjega zaključenega obračuna plač (za določen mesec). Za primer ima zaposleni še ves dopust tekočega leta in še 2 dni dopusta preteklega leta

Pri usklajevanju dopusta vedno vpišemo pretekli mesec, nikoli tekoči.

Zaposleni ima na terminalu sedaj korektno informacijo o razpoložljivem dopustu

Ureditev pooblastil potrjevanja

Nastavitve v registraciji časa

Za odobritev koriščenja dopusta mora biti program ustrezno nastavljen.

  1. Registracija časa mora imeti vklopljen prikaz zaposlenih po enotah organizacije.

Vsi zaposleni pa morajo biti vpisani v svoji enoti.

Nastavitve varnostnega sistema

V varnostnem sistemu i center  nastavimo skupino operaterjev in pravico dostopa do programa OPZ.

V aplikacijskem varnostnem sistemu  pa nastavimo pravice do posameznih funkcij programa OPZ.

Nastavitve plana odsotnosti

Ureditev podatkov potrjevalca

Vodje posameznih enot morajo biti vpisani kot operaterji. V šifrantu zaposlenih pa je potreba vzpostaviti povezavo zaposleni operater.

Če želimo, da dobi vodja iz sistema obvestilo o prijavi koriščenja ur mora imeti vodja tudi vpisan privzeti stik.

Tehnična služba SAOP pa uredi opravilo za pošiljanje obvestil na mail.

V tem prispevku