Knjiženje izdanih računov glede na način plačila - plačilna kartica

V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje in sicer za izdani račun plačan s plačilno kartico.

V kolikor govorimo o izdanem računu, ki ga je kupec poravnal s plačilno kartico lahko v modulu Fakturiranje uredimo nastavitve ( v točki 1.1. navodilo za ureditev nastavitve) tako, da program pripravi dodaten par vknjižb s katerimi zapiramo terjatev do kupca in preknjižimo terjatev na terjatev do kartic, tako kot ponazarja primer na »T« kontih v nadaljevanju:

Nastavitve na Načinu plačila

V kolikor želimo pripravo dodatnega para vknjižb je potrebno v modulu Fakturiranje urediti nastavitev v Šifranti / Ostali šifranti / Načini plačil, kjer na načinu plačila povemo na kateri konto se bo terjatev preknjižila.

Odpremo nov način plačila ali dopolnimo obstoječega.

  • Šifra – vnesemo poljubno šifro. Pri plačilu s karticami se priporoča, da se odpre toliko različnih šifer kolikor imamo različnih načinov knjiženja v knjigovodstvu in sicer glede na vrsto kartice in glede na banko, ki nam bo sredstva nakazala.
  • Naziv – vnesemo naziv iz katerega je razvidno za katero kartico gre, da bo fakturist med vnesenimi šiframi lažje prepoznal iz izbral ustrezno.
  • Tip načina plačila – v našem primeru izberemo K = Kartična plačila.
  • Polji Vrsta blagajniškega prejemka in Način plačila ne izpolnjujemo, ker za plačila s karticami ni potrebno pripraviti prejemka v blagajno, saj so tovrstne transakcije po elektronski poti že avtorizirane pri banki preko POS terminala in je SLIP že dokazilo, da je plačilo izvršeno.

Nastavitve za knjiženje - v tem delu določimo konto na katerega se po preknjižba zgodila.

  • Šifra konta – iz kontnega plana izberemo šifro konta na katerega bomo preknjižili terjatev. Konto naj bo nastavljen kot saldakontni konto, da bomo v glavni knjigi lažje spremljali odprte postavke za tovrstna plačila.
  • Stran knjiženja – terjatev za kartice se knjiži v Breme.
  • Sprememba predznaka – pri tovrstnih knjižbah Ni spremembe predznaka.
  • Analitike – označimo, da se analitike prenašajo.
  • Stranka – obvezno vpišemo stranko banke od katere terjamo denar za kartična plačila.

POMEMBNO!

Iste nastavitve za knjiženje uporablja tudi modul Trgovina na drobno, zato moramo pri urejanju in spreminjanju nastavitev biti pozorni, da ne porušimo nastavitve za knjiženje dnevnega izkupička iz maloprodaje.

Izstavitev računa

Račun pripravimo po ustaljenem postopku. Izpolnimo zavihek Splošno, Analitike, Vrstice,…

Na zavihku Naslovi označimo, da gre za Gotovinsko prodajo, saj se po Zakonu o davčnem potrjevanju kartična plačila smatrajo kot gotovinsko plačila. Ko račun Potrdimo program odpre okno za izbiro Načina plačila. Na tem mestu izberemo ustrezno Kartično plačilo – v našem primeru »Maestro«.

Tako pripravljen račun natisnemo. V kolikor uporabljamo standardno predlogo računa iCentra se na samem računu tudi izpiše izbrani način plačila, v našem primeru plačilo s kartico »Maestro«. Poleg računa eno kopijo slipa, ki jo pripravi POS terminal damo kupcu kot dokazilo, da je račun plačal s kartico, drugo kopijo slipa pa pripnemo na kopijo računa za naše računovodstvo.

Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo

V naslednjem koraku izdani račun poknjižimo v Dvostavno knjigovodstvo. Program pripravi temeljnico z dodatnim parom vknjižb s katerim preknjiži terjatev do kupca na terjatev za kartice do banke.

Zapiranje postavk na kontu terjatev do kupca

Ko temeljnico poknjižimo iz Posrednega knjiženja se nam na Odprtih postavkah ta dokument izkazuje kot odprt.

Moramo ga še zapreti na Pripomočkih / Zapiranje postavk ali Avtomatsko zapiranje.

V tem prispevku