Uvoz cen v cenik artiklov

Kako se uvozi cenik stranke / dobavitelja v elektronski obliki

Za lažje in hitrejše delo v primeru, da vam dobavitelj ali stranka posreduje cenik v elektronski obliki, v nadaljevanju prikazujemo, kako se takšen cenik uvozi v iCenter.

Najprej moramo v šifrantu odpreti / izbrati določen cenik stranke / dobavitelja. To storimo na zavihku Šifranti -> Ceniki artiklov na preglednici cenikov artiklov na enem od modulov Materialno Skladiščno Poslovanje, Naročila Dobaviteljem in Kupcev ter Fakturiranje.

Recimo, da smo od Dobavitelja y, ki je naš novi dobavitelj, dobili nabavne cene v elektronski obliki. Dodali jih bomo v cenik preko čarovnika za uvoz, ki nam bo olajšal in pohitril samo delo.

Odpremo / izberemo (novo) cenovno področje:

Uvoz cenika pripravimo preko gumba uvoz podatkov. Na izbiro imamo dve možnosti: 

  • Uvoz cenika – enostavni način 
  • Uvoz cenika – napredni način

Uvoz cenika – enostavni način

Odpre se nam čarovnik za uvoz.Predpona šifre artiklaVnesemo predpono, ki jo uvoz doda pred šifro artikla, pridobljeno iz vhodne datoteke. Če tega nimamo pustimo prazno.
Dobavitelj: Vnesemo ali izberemo šifro dobavitelja iz šifranta strank, v kolikor želimo, da se pri uvozu novih artiklov napolni polje Dobavitelj v šifrantu artiklov.
 ⃣ Posodobi dobavitelja v artiklihV kolikor je kljukica in je polje Dobavitelj izpolnjeno, se pri uvozu novih cen artiklom v šifrant posodobi polje Dobavitelj.
Datoteka: Vnesemo ali izberemo datoteko s cenami dobavitelja, ki nam jih je posredoval in brišemo navednice pred in za imenom datoteke.Datoteko s cenami, ki nam jo je posredoval dobavitelj oz. ki jo želimo uvoziti, moramo pravilno pripraviti za uvoz.Vrstice ne smejo imeti med seboj presledkov oz. praznih vrstic. Primer napačne datoteke:Artikel pod zaporedno št. 3 je že vnesen v šifrant artiklov. Artikla pod zaporedno št. 2 in 4 sta nova, tako da jih bomo dodali preko uvoza cenika

Na čarovniku za uvoz kliknemo na gumb Dodajanje specifikacije, ki ga najdemo v zgornjem desnem kotu. Odpre se nam čarovnik za uvoz, kjer definiramo podatke uvoza po korakih.

Najprej določimo, v kateri obliki datoteke (.txt, .xls, .xml, ipd.) se nahajajo podatki uvoza.V prvem koraku najprej določimo, katera je prva vrstica s podatki. V polje Preskoči vpišemo 1.Nato povežemo polja iz seznama s stolpci iz datoteke. Kot je navedeno v rumenem polju z informacijo, najprej izberemo ime polja iz seznama na levi strani. Polje se nam obarva modro.Nato kliknemo na stolpec za uvoz podatka (tabela na desni), ki se nam ravno tako obarva modro.

 

Povezana polja dobijo ustrezno povezavo.V drugem koraku nič ne izpolnjujemo, samo nadaljujemo na naslednji korak.

 

V tretjem koraku nam program podatke za uvoz prikaže v tabeli. V zavihku error.log lahko preverimo tudi morebitne napake.Pod naziv specifikacije določimo ime specifikacije, ki nam lahko služi za večkratni uvoz cen tega dobavitelja oz. stranke.Na gumb »Izvedi« se specifikacija shrani. Program nas vrne na okno Uvoz cenika iz datoteke, kjer so razvidni artikli, pripravljeni za uvoz.Vrstice, ki so obarvane rdeče, prikazujejo artikle, ki v šifrantu artiklov še ne obstajajo. Na tem mestu lahko z izborom gumba Dodaj artikle neobstoječe artikle tudi dodamo v šifrant artiklov. Podatke, kot so skupina, klasifikacija, oddelek, tarifna oznaka, teža, ipd. moramo na dodanih artiklih kasneje vpisati ročno v šifrantu artiklov. 
V primeru, da potrdite uvoz z rdeče obarvanimi vrsticami, se uvozijo le cene na črno obarvanih vrsticah. S klikom na gumb Dodaj artikle se nam odpre okno, kjer vpišemo tip artikla in stopnjo DDV, ki jih bodo imeli novo dodani artikli.Ob potrditvi se nam vrstice novih artiklov obarvajo črno.Ob kliku na Potrdi (Alt + P) se odpre okno, v katerega lahko vpišemo začetek in konec veljavnosti novega cenika in označimo, ali so v njem cene z vključenim DDV ali ne.Na gumb »Potrdi« se nam dodajo cene oziroma tvori izbran cenik s cenami (dobavitelja ali stranke).

Namig: Da program upošteva določen cenik za nabavo ali prodajo določene stranke / dobavitelja, mora biti ta cenik izbran na določeni stranki na zavihku Trgovski podatki pod cenovno področje (prodaja), cenovno področje dobavitelj (nabava). V nasprotnem primeru iCenter uporablja splošne cenike (nabave, prodaje) iz nastavitev.

Uvoz cenika – enostavni način iz obstoječe specifikacije

V kolikor smo predhodno že uvažali cenik stranke / dobavitelja, lahko nadaljnje cenike, ki imajo isto obliko, uvažamo na naslednji način.

Najprej moramo v šifrantu izbrati določen cenik stranke / dobavitelja. To storimo na zavihku Šifranti -> Ceniki artiklov na preglednici cenikov artiklov na enem od modulov Materialno Skladiščno Poslovanje, Naročila Dobaviteljem in Kupcev ter Fakturiranje.Izberemo cenovno področje:Uvoz cenika pripravimo preko gumba uvoz podatkov-> Uvoz cenika – enostavni način.Odpre se nam čarovnik za uvoz.Predpona šifre artiklaVnesemo predpono, ki jo uvoz doda pred šifro artikla, pridobljeno iz vhodne datoteke. Če tega nimamo, pustimo prazno.
Dobavitelj: Vnesemo ali izberemo šifro dobavitelja iz šifranta strank.
Specifikacija: Izberemo predhodno oblikovano specifikacijo.
Datoteka: Vnesemo ali izberemo datoteko s cenami dobavitelja, ki nam jih je posredoval.

Cenik uvozimo s klikom na gumb Uvozi. Program nam podatke za uvoz prikaže v tabeli.Program nas vrne na okno Uvoz cenika iz datoteke, kjer so razvidni artikli, pripravljeni za uvoz.Ob kliku na Potrdi (Alt P) se odpre okno, v katerega lahko vpišemo začetek in konec veljavnosti novega cenika in označimo, ali so v njem cene z vključenim DDV ali ne.Na gumb »Potrdi« se nam dodajo cene oziroma tvori izbran cenik s cenami (dobavitelja ali stranke).

Uvoz cenika – napredni način

Napredni način uvoza cenikov je primeren za uvoz novih artiklov. Poleg osnovnih podatkov uvozimo tudi druge podatke, ki se prenesejo v šifrant artiklov. Postopek je podoben kot pri Uvoz cenika – enostavni način.

Odpre se nam čarovnik za uvoz, kjer najprej določimo, iz katere datoteke želimo izvesti uvoz.Nato brišemo navednice pred in za imenom datoteke.S klikom na gumb Privzeti podatki določimo elemente, ki so skupni celotni skupini artiklov, ki jo želimo uvoziti.Odpre se okno za določitev skupnih elementov.Po vpisu želenih podatkov kliknemo na.

Program nas vrne v predhodno okno, kjer lahko izdelamo novo ali pa izberemo že obstoječo specifikacijo, tako kot pri enostavnem načinu uvoza.

S klikom na gumb Uvozi se odpre naslednje okno.Nadaljujemo s klikom na Izvedi. Odpre se nam spodnje okno, kjer so vrstice novih artiklov obarvane rdeče. Na tem mestu lahko z izborom gumba Dodaj artikle neobstoječe artikle tudi dodamo v šifrant artiklov. V primeru, da potrdite uvoz z rdeče obarvanimi vrsticami, se uvozijo le cene na črno obarvanih vrsticah.Vrstice se nato obarvajo črno.S klikom na gumb »Potrdi« se nam odpre okno, v katerega lahko vpišemo začetek in konec veljavnosti novega cenika ter označimo, ali so v njem cene z vključenim DDV ali ne.S klikom na gumb »Potrdi« se nam artikli uvozijo.Na ta način vneseni artikli so v šifrantu artiklov opremljeni z elementi, ki smo jih zapisali.

V tem prispevku