Polnjenje tehtnic

Iz Trgovine na drobno je omogočeno pošiljanje podatkov o artiklih in cenah na tehtnice za potrebe delikatese, sadja/zelenjave, ...

S programom se pripravijo besedilne datoteke s podatki o artiklih in cenah za polnjenje elektronskih tehtnic. Pri prenosu na tehtnice lahko prenesemo podatek šifro artikla ali EAN črtno šifro artikla. Pri samih tehtnicah je pomembna samo črtna šifra – saj ko preberemo s čitalcem, se za potrebe tehtanega blaga potrebuje črtne šifre z začetnicami od 20 – 29.
V kolikor se prenaša črtne šifre, pridejo v poštev samo artikli s črtnimi šiframi dolžine 7 mest.

Obdeluje se samo artikle tipa B – Trgovsko blago, ki ima šifre v obsegih od x0001 do x9999 (kjer x pomeni številko oddelka tehtnic). V primeru prenosa na Libelo RD400 se obdeluje blago s šiframi od 000001 do 999999.

Podatki za prenos na tehtnice se pripravijo v besedilne datoteke.

Na tržišču je zelo malo tehtnic Gama (Libela), v glavnem so Libela RD400. Princip delovanja teh je, da je vsaka tehtnica »master« in gredo vsi podatki na vse tehtnice. Razlikovanje, s katerimi podatki iz vhodne datoteke se napolni, je v prvih dveh znakih, kateri predstavlja tako številko same tehtnice, za podatke pa to pomeni posamezen blok podatkov. Praktično ne pridejo več v poštev oddelki, temveč izbor artiklov od – do. Številke tehtnic pa naj bi bile sode, t.j. 02, 04, 06,  .

Pri pripravi podatkov desno od izbranih oddelkov teče trak, ki prikazuje poteke s prikazanim številom izvoženih podatkov za vsak oddelek. Za vsak oddelek posebej se zažene ukaz iz nastavitev: ko se pripravi ena datoteka, se zažene ukaz, pripravi se naslednja in zagon ukaza,  .

Iskanje maloprodajne cene z DDV je enako kot ob ročnem vnosu vrstic na računu gotovinske prodaje. Pri iskanju cene mora program poiskati veljavno ceno glede na nastavitve cenikov poslovalnice in/ali nastavitev programa.

Okno za zagon vsebuje naslednje podatke:Za tehtnico – izberemo tip priprave podatkov za eno od možnih tehtnic 

  • Gama – Libela 
  • Bizerba 
  • Mettler Toledo 
  • Libela RD400

Izbor oddelka  izbor določa nabor artiklov, ki pripada izbranemu oddelku in se za naslednjič ohrani. Izbor ni možen pri tipu tehtnice Libela RD400.
Prenos – določimo ali pošljemo na tehtnico podatek o šifri artikla ali podatek črtna šifra artikla. V kolikor prenašamo črtno šifro, moramo določiti še Začetnica *.
Izbor artiklov – ta razdelek je aktiven samo pri tipu tehtnice Libela RD400.
Šifra artikla od - do – Predlaga od začetka do konca, kjer navedemo ustrezen izbor. »Do artikla« je možno vnesti samo do šifre 999999
Skupina artikla od – do – Predlaga od začetka do konca, kjer navedemo ustrezen izbor.
Št. Tehtnice – poljuben tekst; Sintaksa za številke tehtnic bo morala biti naslednja: 02;04;06;22;44; . Vzame se po 2 znaka, v tekstu je znak »;« delimiter med številkami tehtnic.
Ime datoteke – Vnos je aktiven samo za tip tehtnice Libela RD400. Vpiše se poljubno ime besedilne datoteke, v katero se bodo izvozili podatki. Prvič se predlaga tx.txt, naslednjič zadnje vpisano. Opomba: besedilna datoteka se mora nahajati v mapi, kjer je instaliran program za prenos na tehtnice, to pomeni da je »Področje« enako kot je področje v ukazu za prenos na tehtnico.
Ukaz za prenos na tehtnico – Ukaz, s katerim se prenese pripravljeno datoteko na tehtnico.
Področje – Ime mape, kamor se odložijo besedilne datoteke za tehtnice. Če je bil izbor »Za tehtnico = Libela RD400«, potem se v tem polju nahaja tako področje, kot ime besedilne datoteke.
Kodna stran – Izberemo eno od kodnih strani, kar vpliva na pretvorbo nazivov artiklov.

Začetnica *: 
Če je potrjeno, se pripravijo podatki, katerim se EAN črtna šifra začne z izbrano začetnico, npr. 20. V tem primeru bi se prenesli artikli s črtno šifro od 20x0001 do 20x9999 (x=številka oddelka). Npr. izbrali bi oddelke 4, 7 in 8 – izvoz artiklov 2040001-2049999 in 2070001-2079999 in 2080001-2089999.

Če je bil izbor »Libela RD400« potem velja:
Pripravijo se podatki, katerim se EAN črtna šifra začne z izbrano začetnico, npr. 20. V tem primeru bi se prenesli artikli s črtno šifro od 20xxxxxx do 20yyyyyy (x=od šifre artikla, y=do šifre artikla). Npr. izbrali bi od 230000 do 459999 – izvoz artiklov s kodo 20230000-20459999.

Polnjenje tehtnic: Gama – Libela

Za vsak izbrani oddelek se pripravi datoteka GAMAx.dat, kjer x predstavlja številko oddelka in vsak odgovarjajoči artikel je en zapis.

Struktura in izvor izvoženih podatkov za tehtnico Gama
Podatki v datoteki za prenos, standardna ASCII besedilna datoteka s fiksno širino stolpcev in ima naslednjo vsebino:

Pozicija 

Izvor in opis 

1-3 

Fiksno »S 0« 

4 

Številka oddelka 

5-7 

Fiksno » 00« 

8-11 

Zadnji štirje znaki šifre artikla. Npr. šifra artikla 30456, zapiše se »0456« 

Če je prenos »črtne šifre«, pa se zapiše od 4.znaka v dolžini 4 mest. Npr. izbran prenos za artikle z začetnico črtne kode 27 in za oddelek 3: za črtno šifro 2730789 se zapiše »0789« 

12-16 

Fiksno » 1 1 « 

17-40 

1. Naziv artikla 

41 

» « (preslednica) 

42-47 

Maloprodajna cena z DDV – 6 mestno število, vodeče ničle, prva 4 mesta predstavlja celi del, dve zadnji številki predstavljata decimalni del (npr. 32,15 = 003215) 

48-59 

Fiksno » 00 00000000« 

Polnjenje tehtnic Bizerba

Za izbrane oddelke se pripravi datoteka PLST.txt. Za vsak odgovarjajoči artikel se pripravi en zapis.

Struktura in izvor izvoženih podatkov za tehtnico Bizerba
Podatki v datoteki za prenos je besedilna datoteka s fiksno širino stolpcev in ima naslednjo vsebino:

Pozicija 

Izvor in opis 

1-3 

Fiksno »000« 

4-7 

Zadnji štirje znaki šifre artikla. Npr. šifra artikla 30456, zapiše se »0456« 

Če je prenos »črtne šifre«, pa se zapiše od 4.znaka v dolžini 4 mest. 

Npr. izbran prenos za artikle z začetnico črtne kode 27 in za oddelek 3: za črtno šifro 2730789 se zapiše »0789« 

8-9 

Fiksno »00« 

10 

Številka oddelka 

11-16 

Maloprodajna cena z DDV – 6 mestno število, vodeče ničle, prva 4 mesta predstavlja celi del, dve zadnji številki predstavljata decimalni del (npr. 32,15 = 003215) 

17-18 

Oznaka merske enote: 

Če je Merska enota= »KG« se zapiše »00«, v vseh ostalih primerih se zapiše »01« (mersko enoto KG ne glede na velikost črk) 

19-21 

Število dni za izračun roka trajanja: MasaPapirja – samo celi del števila, zapiše se 3 mestno število, vodeče ničle. 
Npr. za 9 dni bi se zapisalo »009« 

22-34 

Če je Merska enota= »KG« se zapiše »0280000000000«, v vseh ostalih primerih se zapiše »0270000000000« (mersko enoto KG ne glede na velikost črk) 

35-63 

1. Naziv artikla 

64 

Znak za »linefeed« hex znak za »LF« = »0A« 

 

Deklaracija: tvori se 7x45 znakov: 

Deklaracijo se vzame iz Artikli Opisi: za ustrezno šifro šifranta in za »artikel« in Šifra Jezikovnega Podrocja = »D« in SAOP Šifra Opisa = O. Pobere se prvih 7 vrstic, vrstice so ločene z »Enter«. Vzame se 45 znakov ali znake do »Enter«. 

Če je v eni vrstici do znaka »Enter« več kot 45 znakov, se vzame teh 45 znakov ter nato za naslednjo vrstico od 46 znaka naprej. Za vsako vrstico deklaracije pride znak »LF«, za zadnjo 5. deklaracijo pa pride znak ».« (pika) 

Primer v opisih artiklov: 

 123456 <Enter> 

 123456789012345<Enter> 

 1234567890123456789012345678901234567890abcd<Enter> 

 1234<Enter> 

 1234567890<Enter> 


Nastane v izhodni datoteki od 65 znaka naprej (b predstavlja space):
(spodnje besedilo mora biti brez vseh presledkov, ki smo jih dodali zaradi omejitev pri objavi besedila na spletni strani):

 123456bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb»
LF«123456789012345bbbbbbbbbbbbbb»
LF«12345678901234567890123456789»
LF«01234567890abcdbbbbbbbbbbbbbbb»
LF«1234bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb».« 

65 

Opis Artikla prvih 45 znakov ali znaki do »Enter« in »LF« 

 

Opis Artikla naslednjih 45 znakov ali znaki do »Enter« in zapis za »LF« 

 

Opis Artikla naslednjih 45 znakov ali znaki do »Enter« in zapis za »LF« 

 

Opis Artikla naslednjih 45 znakov ali znaki do »Enter« in zapis za »LF« 

 

Opis Artikla naslednjih 45 znakov ali znaki do »Enter« in zapis za »LF« 

 

Opis Artikla naslednjih 45 znakov ali znaki do »Enter« in zapis za »LF« 

 

Opis Artikla naslednjih 45 znakov ali znaki do »Enter« in ».« (pika) 

Polnjenje tehtnic Libela RD400

Pripravi se ena besedilna datoteka, v kateri so podatki za vse tehtnice. Ime datoteke in področje se vpiše v nastavitvenih podatkih.

Pošiljanje podatkov na tehtnico

Po končani obdelavi se zažene ukaz iz nastavitvenih podatkov za prenos na tehtnico. 
V tem primeru se vpisanem ukazu ne dodaja nič. Izvedba je lahko naslednja: 

  • V vpisanem ukazu je ime programa za polnjenje, potem presledek in nato št. 6 (št. 6 pomeni »avtomatski mode«, t.j. se zažene, izvede in na koncu zapre) 
  • V vpisanem ukazu imamo ime bat procedure, v kateri je potem lahko ime programa, presledek in ustrezna številka

Struktura in izvor izvoženih podatkov za tehtnico Libela RD400

Podatki v datoteki za prenos je besedilna datoteka s fiksno širino stolpcev in ima naslednjo vsebino: 

Pozicija 

Izvor in opis 

 

1-2 

Dvomestna številka tehtnice iz nastavitvenih podatkov 

Dvomestne številke tehtnic se dobi iz niza razmejenega z znakom »;«. 

Primer: V nizu imamo vpisano »02;04;12;22« - pomeni da se pripravijo 4 bloki podatkov z artikli določenimi z od-do. Če smo izbrali od šifre 1 do 3, bi tako v besedilni datoteki bilo 12 zapisov, za vsako številko tehtnice po en blok. Podatki v datoteki naj bodo zbrani po številkah tehtnic. Primer zapisov: 

02L201M000001001NazivArt…….. 

02L201M000002002NazivArt…….. 

02L201M000003003NazivArt…….. 

04L201M000001001NazivArt…….. 

04L201M000002002NazivArt…….. 

04L201M000003003NazivArt…….. 

12L201M000001001NazivArt…….. 

12L201M000002002NazivArt…….. 

12L201M000003003NazivArt…….. 

22L201M000001001NazivArt…….. 

22L201M000002002NazivArt…….. 

22L201M000003003NazivArt…….. 

3-4 

Fiksno »L2« 

 

5-6 

Fiksno »01« 

 

7 

Fiksno »M« 

 

8-13 

Šifra artikla. 

 

Če je prenos »črtne šifre«, se zapiše od 3. znaka v dolžini 6 mest. Npr. izbran prenos za artikle z začetnico črtne kode 27: za črtno šifro 27230789 se zapiše »230789« 

14-16 

Artikli->HitraKoda 

 

T.i. hitra koda. Tehtnice imajo določene tipke, definirane za določen artikel. Tako se lahko v šifrantu artiklov določi, katere hitre tipke na tehtnici bodo predstavljale artikel. 

17-40 

1. naziv artikla 

 

41-64 

2. naziv artikla 

 

65-88 

prazno 

 

89-96 

Maloprodajna cena z DDV 

8 mestno število, vodeče ničle, prvih 6 mesta predstavlja celi del, dve zadnji številki predstavljata decimalni del (npr. 32,15 = 00003215) 

97-104 

Fiksno »00000000« 

 

105-112 

Fiksno »00000000« 

 

113-130 

prazno 

 

Pošiljanje podatkov na tehtnico
Po končani pripravi datoteke, se zažene ukaz iz nastavitvenih podatkov za prenos na tehtnico. V vpisanem ukazu se doda: 

  • Gama: na koncu ukaza se doda številko oddelka. Npr. ukaz »tdr-gama.bat«, ko se prenaša datoteka za oddelek 4, postane ukaz »tdr-gama.bat 4« 
  • Bizerba: na koncu ukaza se doda ime datoteke. Npr. ukaz za »PC2SW.bat« postane ukaz »PC2SW.bat PLST.txt« 
  • Mettler Toledo: izvede se ukaz, ki je vpisan v nastavitvenih podatkih (zagon cmd procedure) 
  • Libela RD400: izvede se ukaz, ki je vpisan v nastavitvenih podatkih (zagon programa ali cmd procedure)

Po končanem prenosu se odpre okno z obvestilom »Prenos končan«.

V tem prispevku