Knjiga prejetih računov (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - polje Koda namena: V šifrantu strank lahko na stranki za posamezen TRR določimo Kodo namena. Gre za novo nastavitev, kjer je kot privzeta vrednost določena koda namena "SUPP", ki jo lahko glede na potrebe spremenimo. Nastavitev bo upoštevana pri vnosu prejetih računov, tako pri ročnem vnosu kot pri uvozu e-računa ali prenosov preko API metod.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave - gumb Popravi zapis MSP: Ko urejamo vrstico na prejemu je sedaj za urejanje viden tudi zavihek Analitike.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave - gumb Podrobnosti: V preglednici so dodane informacije o analitikah na vrstici.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Zapiši odvisne stroške: Pri zapisu odvisnih stroškov iz prejetih računov na predprejeme v MSP je omogočeno, da določimo ali se strošek šteje v carinsko osnovo ali ne.
 • Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - Razmejitve: Ko se na računu opravi razmejitev knjižbe je program dopolnjen na način, da se vrstni red knjižb ne spreminja ampak ostanejo v zaporedju kot pred opravljeno razmejitvijo.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave: Ko je prejeti račun knjižen je gumb aktiven za povezovanje v primeru povezovanja na dokumente odjav.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave: Ko se račun poveže s prejeto pošto ostaja gumb Dokumenti nabave aktiven.
 • Prejeti računi - Zavihek Prejemi: Odpravljena je težava pri brisanju odvisnih stroškov na računu, ko se brisanje ni izvedlo.
 • Prenovljeni prejeti računi - Povezava PRAC-MSP: Dopolnjeno je zaokroževanje Zneska z neodbitim DDV (preglednice, knjižbe), v primeru razlik se pripravi knjižba centske izravnave.
 • Preglednica prejetih računov - Uvoz - Uvoz iz Cofaxa: Odpravljena je težava, ko so se pri dodajanju pdf-jev na obstoječe račune datumi na računu prepisali s sistemskim datumom. 
2024.04.001
 • Prenovljeni prejeti računi - Račun - gumb Dokumenti nabave: Umaknjeno je opozorilo o napaki, ki je javilo, da povezava na SQL strežnik ni mogoča
2024.03.003
 • Prejeti računi - Priprava plačilnih nalogov: 
  • Na formo za prikaz podatkov Plačilnega naloga je dodana Originalna številka, ki se prepiše iz računa.
  • Dopolnjen je prenos podatka Originalna številka iz prejetega računa (posamezni nalog, obroki, množični prenos, eRačuni) v Plačilni promet.
 • Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov: Na preglednico je dodan stolpec Originala številka. Podatek se polni po namestitvi verzije ob kreiranju nalogov iz Prejetih računov. 
 • Tiskanje – Specifikacija predčasnih plačil: Na izpis je dodan Tip skonta, obvestilo o načinu izračuna podatka Število dni, podatek o Originalni številki, denarna enota in seštevek za kolono Zneske skonta.
 • Tiskaj zbirni - izpis Specifikacija plačila s skonti: Na izpis je dodan Tip skonta, obvestilo o načinu izračuna podatka Število dni, podatek o Originalni številki, denarna enota in seštevek za kolono Zneske skonta.
 • Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov - gumb Izbor računov: Na izbiri Račun za blago in odvisni strošek  se upoštevajo tudi računi, ki imajo povezavo na prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti računi - Preglednica: Urejen je prikaz podatkov v stolpcu Znesek PRAC-MSP tako, da so upoštevane vse delne povezave.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti računi - Preglednica: Dodan je stolpec Osnova, ki prikazuje neto vrednost računa.
 • Prenovljeni prejeti računi - Dokumenti nabave - Dopolnjen je izračun zneskov z neodbitim ddv za vrsto dokumenta Prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Pregled po prejemih - Dopolnjen je izračun zneskov z neodbitim ddv za vrsto dokumenta Prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Pregled po računih - Dopolnjen je izračun zneskov z neodbitim ddv za vrsto dokumenta Prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Dokumenti nabave: Če je na knjigi dokumentov aktivna nastavitev Dodaj dokumente iz NDK se ob povezavi na Prevzem NDK v fascikel na prejetem računu prenesejo priponke iz prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz - Uvoz pdf datotek: Program je dopolnjen s pripomočkom s katerim določimo mapo v kateri so pdf datoteke. Na podlagi pdf datotek se kreirajo v knjigi prejetih računov novi računi, ki vsebujejo v priponki pdf datoteko, ki se uvaža.
 • Prenovljeni prejeti račun - gumb Vse povezave: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri brisanju odjav iz računa.
2024.03.001
 • Prenovljeni prejeti računi - Ob povezavi prejetega računa s prevzemnico se na račun iz prevzemnice predlagajo davki.
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Dokumenti nabave - Delno povezovanje dokumentov: Dopolnjeno je delno povezovanje dokumentov nabave tako, da v primeru, ko delno povezujemo z vpisom količine lahko le-to vpišemo tudi  z negativnim predznakom.
 • Prenovljeni prejeti računi - Izveden je poseg za pohitritev odpiranja preglednice prejetih računov.
 • Prejeti račun: Uvoz eračunov - Omogočen je paketni uvoz eračunov.
 • Prejeti računi - Priprava knjižb iz potrjevanja: Dopolnjena je priprava knjižb iz potrjevanja v primeru, ko je na računu odbitni delež in je del računa neobdavčen.
2024.01.001
 • Prejeti računi - gumb Popravi zapis MSP - popravek pri branju nastavitev za tekoče leto, ko modul MSP še ni zaključen.
2023.11.008
 • Prenovljeni prejeti računi - Pregled po prejemih - pri vrsti dokumenta Odvisni strošek se v polju Št. dokumenta navaja številka prejema in ne več predprejema. Polje Vezni dokument je preimenovano v "Izvor dok. nabave".
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Dokumenti nabave - polje Izvor prejema je preimenovan v "Izvor dok. nabave", v primeru odvisnih stroškov je v polju prikazana številka predprejema, s katerim je povezan odvisni strošek.
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Vse povezave - polje Številka prejema je preimenovano v "Št. dokumenta", v primeru odvisnih stroškov je v polju prikazana številka prejema na katerega se navezuje odvisni strošek. Polje Veza je preimenovano v "Izvor dok. nabave" v primeru odvisnih stroškov je v polju prikazana številka povezanega predprejema.
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Zapiši odvisne stroške - V polju Št. dokumenta ni več prikazana številka predprejema ampak številka prejema. Dodano je polje Izvor dok. nabave v katerem je prikazana številka predprejema na katerega se bo odvisni strošek zapisal.
 • Prejeti račun: Vnos davka - urejeno je avtomatsko odpiranje davčnih obdobij iz prejetega računa v primeru, če davčna obdobja v modulu DDVN ne obstajajo.
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Vse povezave - gumb Odkleni povezave je preimenovan v Odkleni povezave na dokumente nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - Gumb Zapiši v OSD - Dodana je kontrola, ki v primeru, knjiženega računa dovoli vpisovati osnovna sredstva v modul OSD tolikokrat, dokler ni razporejena celotna vrednost knjižbe na kateri se izvaja zapisovanje.
 • Prenovljeni prejeti računi - Vnos prejetega računa: Dopolnjeno je shranjevanje računa in sicer tako, da se ob povezavi računa na knjigo pošte račun takoj shrani v program.
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz eračunov - če so na knjižni skupini nastavljene analitike, se le te predlagajo na račun ob uvozu e-računa.
 • Prenovljeni prejeti računi - Dokumenti nabave:
  • Gumb Prikaži vrstice: 
   • gumb je neaktiven, če v preglednici dokumentov nabave ni nobenega dokumenta,
   • urejeno je odpiranje preglednice za delno povezovanje.
  • Gumb Podrobnosti:
   • prejemi: urejen prikaz denarne enote - prikazuje se šifra in ne več naziv denarne enote,
   • odvisni stroški: dodan znsek v tuji denarni enoti, konto, odstotek ddv, denarna enota.
 • Prenovljeni prejeti računi - Račun
  • gumb Zapis odvisnih stroškov na začetku in na knjižbah je neaktiven, ko je na računu povezana Prevzemnica in noben drug tip dokumenta nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi: dopolnjen je prikaz opisa knjižb, ki nastanejo iz povezanih dokumentov nabave in šifre vrst prometov presegajo 30 znakov.
 • Prenovljeni prejeti računi - dopolnjena je kontrola, ki preverja ali davek na povezanih dokumentih nabave ustreza davku na računu in sicer tako, da se pri kontroli vrste davka (domač, tuj, eu) upoštevajo tudi predpone držav navedeni pri dodatnih davčnih številkah.
 • Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - Urejeno je predlaganje podatkov na novi knjižbi, ko se vnos izvede preko gumba Vnesi zapis iz.
2023.11.001
 • Uvoz eračunov - eslog 2.0 -  urejen je uvoz eračunov tako, da se v sliko priloge zapiše URL datoteka, če le ta obstaja.
2023.10.006
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti računi: Pri vnosu računa je dopolnjeno predlaganje datuma v polje datum opravljanja tako, da datum iz polja datum računa v datum opravljanja predlaga samo pri prvem vnosu.
 • Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki: Dopolnjena je kontrola, ki preverja ali so na računu predlagani vsi davki iz povezave PRAC-MSP in sicer tako, da se kontrola ne izvaja več, ko je račun knjižen. Če račun ni knjižen program opozori na neskladje med davki, ki so na računu in na povezanih dokumentih nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi - Povezava PRAC-MSP - Preglednica za delno povezovanje dokumentov:
  • na preglednici je omogočeno, da se ob spremembi shrani vrstni red stolpcev;
  • spremenjena je privzeta postavitev stolpcev;
  • vrstni red artiklov je usklajen z vrstnim redom, kot je na gumbu Podrobnosti.
 • Prenovljeni prejeti računi - Preglednica računov - umaknjen je stolpec Neto vrednost.
 • Povezava prejetega računa do osnovnih sredstev za dogodek nabava - dodana možnost povezave tudi na računu s statusom knjiženo: 
  • povezava se izvede, ko sta usklajena znesek vrstice računa in seštevek povezav do osnovnih sredstev;
  • ob vpisu povezave se v revizijsko sled vpiše oznaka, da je bila povezava narejena iz knjiženega računa. 
 • Dodana kontrola pred potrditvijo povezave računa in osnovnega sredstva (SI lokalizacija) glede na tip vnesenih DDV vrstic, če izbrana obdavčitev računa ni v povezavi z osnovnimi sredstvi. Program javi opozorilo z možnostjo prekinitve postopka povezave.
 • Prejeti računi: Omejitve v programu vezane na nivo operaterja 9 so prenesene na varnostni ključ PRAC - Omejitve na operaterju - Nivo 9.
 • Prejeti račun: Povezava PRAC-MSP - Pri pripravi knjižb iz povezanega dokumenta nabave se upoštevajo tudi analitike, ki so evidentirane na vrsticah povezanega dokumenta.
 • Prejeti računi - vnos knjižbe direktno v preglednico knjižb - urejeno je predlaganje vodečih ničel v polju Dokument.
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz eračuna: Če je program nastavljen, da se ob uvozu eračuna naredi povezava na dokumente nabave se po novem, če na računu ni vpisano stroškovno mesto povezava vzpostavi ne glede na stroškovno mesto na dokumentu nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz prejetih računov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri uvozu računov (Conversion failed..). Do napake je prišlo v primeru aktivne nastavitve na knjigi dokumentov Predlagaj povezavo iz eRačuna.
 • Preglednica javnih naročil - v preglednico so dodana nova polja:
  • Predlagatelj
  • Potrjevalec naročila
  • Datum potrditve
  • Potrjeno
2023.10.001
 • Prejeti računi - Potrjevanje računov - obstoječa komponenta za prikaz slike računa (pdf-ja) je nadomeščena z novo komponento. S tem se odpravljajo določene težave v primeru uporabe novejših verzij Adobe Readerja.
2023.09.003
 • Prenovljeni prejeti računi: Preglednica prejetih računov - gumb Vnesi zapis iz: Na novi račun se prenese tudi podatek ali je račun obračunan po plačani realizaciji, ki se nahaja na oknu Knjiženje in davki.
2023.09.002
 • Uvoz e-računov: dodana je možnost, da se ob uvozu e-računa prenese na račun TRR, ki je naveden v XML datoteki.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Knjiženje in davki: Na prejetih računih je dodana oznaka, ki pove ali je račun obračunan po plačani realizaciji. Podatek se predlaga glede na predhodne nastavitve, možno ga je ročno spremeniti. Ob prenosu računa se v modul DDVN prenese tudi oznaka.
 • Uvoz eračunov - v čakalni vrsti ePoštarja je dodan stolpec Znesek računa.
 • Uvoz eračunov - v čakalni vrsti ePoštarja je dodan stolpec Vrsta dokumenta.
 • Uvoz eračunov - iz čakalne vrste ePoštarja se ob ustrezni nastavitvi prenese v Datum prejema na računu podatek Čas vnosa, ki se nahaja v čakalni vrsti ePoštarja.
 • Preglednica prejetih računov - gumb Pošlji v plačilni promet: na masovnem prenosu plačilnih nalogov je dodana kontrola, ki preverja znesek plačilnega naloga z zneskom računa. Na oknu za masovni prenos računov v plačilni promet je dopolnjeno določanje številke računa od-do in sicer tako, da se predlaga zaporedna številka najnižje neposlanega računa.
 • Prenovljeni prejeti računi: gumb Dokumenti nabave - Popravi zapis: Prikaz podatkov je urejen tako, da se upoštevajo navzkrižni šifranti, ki so nastavljeni v modulu MSP.
 • Račun - Zavihek prejemi - Zapis odvisnih stroškov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila v primeru filtriranja podatkov v preglednici predprejemov po stolpcu Številka predprejema.
 • Prenovljeni prejeti računi: Uvoz e-računa: ob uvozu e-računa dobi račun v primeru, da je v celoti povezan na dobavnice status Potrjen. Če naknadno povezovo umaknemo se status računa spremeni V pripravi. Na računu je mogoča zavrnitev računa.
 • Prenovljeni prejeti računi: Vnos računa preko - Ročni vnos, Uvoz e-računa, API: pri predlaganju št. dni plačila na račun se upoštevajo neto dnevo od datuma, ki je nastavljen na dobavitelju.
 • Prenovljeni prejeti računi: interni šifrant dobavnic se v preglednicah preimenuje tako, da se kot vrsta dokumenta ne navaja več Dobavnica ampak Prevzemnica.
 • Prenovljeni prejeti računi: Preglednica prejetih računov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila ob desnem kliku in izboru Pregled postavk.
 • Prenovljeni prejeti računi: Šifranti - Uvoz stroškov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila ob izboru Uvoza stroškov.
 • Prenovljeni prejeti računi - Šifranti - Uvoz analitik (eslog 2.0.) - Dodatne pozicije -> omogočeno je, da se navedejo mesta v XML kjer se vpisane vrednosti pozicij iščejo.
 • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun - Knjiženje in davki - Urejena je napaka pri zapisovanju odvisinih stroškov v tuji denarni enoti v MSP.
 • Prenovljeni prejeti računi: Uvoz eračunov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila v primeru, ko ob uvozu eračuna povezujemo prejeti račun z dokumenti nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun - Dokumenti nabave: Na gumbu Podrobnosti je omogočen podrobnejši pregled vrstic, ki pripadajo posamezni prevzemnici. 
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz iz excela: Urejena je napaka, ki se je pojavila pri uvozu excel datoteke v primeru različnih jezikovnih nastavitev na sql strežniku.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Uvoz eračunov: v primeru, da e-račun ustreza pogojem, da pridobi oznako, da je obračunan po plačani realizaciji, se to določi avtomatsko ob uvozu e-računov.
 • Preglednica prejetih računov: urejen je vnos novega računa tako, da se v primeru, ko ne izberemo pogodbe na račun ne napolni podatek Tip pogodbe.
2023.09.001
 • Prenovljeni prejeti računi:Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave: urejena je težava, ko se ob potrditvi povezave niso pripravile knjižbe za izbrane dokumente nabave. Težava se je pojavila pri starejših verzijah SQL strežnikov.
 • Prenovljeni Prejeti računi: urejeno je predlaganje datuma davčnega obdobja tako, da se upošteva nastavitev, ki določa iz katerega datuma na računu se predlaga datum davčnega obdobja.
2023.08.004
 • Prejeti račun - Dokumenti nabave: V primeru predlaganja davka iz prejemov se v primeru, da je davčno obdobje zaključeno predlaga naslednje prosto obdobje 
 • Prejeti račun - povezava z dokumenti nabave: v preglednici za izbor dobavnice so urejeni podatki o deviznih zneskih in denarni enoti
 • Uvoz eračunov - uvoz eSlog datoteke: uvoziti je mogoče posamezno eslog 2.0 datoteko, ki ni v UTF8 formatu
 • Urejen vnos in ponujanja razlike za novo osnovno sredstvo oziroma  drobnega inventarja iz knjiženega prejetega računa. Vrstica knjiženega prejetega računa se ne spreminja glede na nove vnose v modul Osnovna sredstva in drobni inventar, kot se to naredi pri vnosu iz neknjiženega prejetega računa.
 • Prejeti račun - Uvoz eračunov: V primeru več XML-ov znotraj eračuna se v sliko priloge računa uvozi xml eslog 2.0.
 • Prejeti račun - Uvoz eračunov: dopolnjen je uvoz e-računov tako, da se v primeru, ko je v eračunu navedena številka dobavnice naredi povezava na dobavnico, ki se nahaja v šifrantu dobavnic znotraj Knjige prejetih računov.
 • Knjiga dokumentov - nastavitve na knjigi dokumentov so urejene, tako, da lahko znotraj ene knjige evidentiramo račune za storitev pri katerih se knjižbe pripravijo iz postavk e-računa in račune za blago pri katerih se knjižbe na račun predlagajo iz povezanega dokumenta nabave
 • Uvoz e-računov: ob uvozu eračuna se na podlagi informacije v eslog 2.0 XML datoteki na račun zapišejo analitike glede na predhodne nastavitve. Analitike je možno nastaviti za vsako stranko posebej.
 • Knjiženje in davki - Priprava knjižb: Knjižbe je mogoče pripraviti iz dobavnic (prevzmenih listov), ki so povezane na prejeti račun.
 • Urejeno povezovanje neknjiženega prejetega računa, z že vnesenimi osnovnimi sredstvi in drobni inventar za dogodek nabave. Na preglednici se po izboru nahajališča ponudi stroškovno mesto, če je vpisan v šifrantu nahajališč. Umik kontrole pri drobnem inventarju, da mora biti popravek vrednosti enako 0. To še vedno velja za tip Osnovno sredstvo.
 • Prejeti računi - Knjiga dokumentov: na knjigi dokumentov je dodan gumb, kjer so v preglednici vidne poti v XML-u iz katerih se bere podatek o prejemih
 • Pregled po prejemih: ustrezno se prikazujejo tudi prejemi, ki imajo izvor v TDR-ju
 • Izpis in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila - gumb Priprava podatkov: urejena je priprava plačil, da se plačila pripravijo z ustreznim mesečnim poročilom
2023.08.001
 • Prejeti račun  - Knjiženje in davki: Umaknjena je kontrola pri povezovanju dokumentov nabave na knjiženem računu
2023.07.005
 • Preglednica prejetih računov - Pregled po prejemih: Prikaz podatkov je dopolnjen tako, da se prikazujejo samo tisti dokumenti, ki so v MSP označeni, da se povezujejo z računi
 • Povezovanje prejetega računa z v naprej vnesenimi osnovnimi sredstvi in drobnim inventarjem:  aktiviranje modula, ki je dostopen preko neknjiženega prejetega računa - <Knjiženje in davki< - gumb <Zapiši v OSD> - dodatna možnost izbora <Poveži z OSD>, ki omogoča:
  • povezavo vrstice prejetega računa z že vnesenimi osnovnimi sredstvi ali drobnem inventarjem na ločeni registrski številk, ki še ni bila povezana na prejeti račun (kontrola, da je sedanja vrednost različna od 0 oziroma nima popravka vrednosti),
  • vpis nabavne vrednosti na izbrane zapise preko vpisa v preglednici oziroma s pripomočkom za razdelitev,
  • prepis naziva, amortizacijske skupine, stopnje, analitik, datum pridobitve in začetka obračuna amortizacije, številka računa, dobavitelja,
  • kontrola med zneskom delitve in zneskom iz vrstice računa (ne sme biti večja kot dovoljuje nastavitev za stotinske razlike. Če je razdeljeno manj, se ob potrditvi kreira vrstica računa za razliko.)
  • vpis konta na osnovno sredstvo v register glede na izbrano amortizacijsko skupino oziroma ostane nespremenjen, kot je vpisan v registru. Na vrstico računa se vpiše konto glede na nastavitev kontirne tabele v programu Osnovna sredstva
  • pri drobnem inventarju se v polje popravek vrednosti prepiše nabavna vrednost, če se drobni inventar ne bo amortiziral
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila
  • Priprava podatkov za poročanje:
   • ko se pripravljajo podatki za poročanje na portal JN Plačila se podatki poročajo na zadnjo veljavno mesečno poročilo, ki je bilo prevzeto iz portala v Saop
   • če mesečno poročilo za pogodbo ne obstaja se plačilo ne pripravi v preglednico za poročanje plačil
   • če v preglednico naknadno dodamo plačilo s pogodbo, ki je bila predhodno označena, da nima plačil se vrstica "Ni plačil" umakne iz poročanja
 • Knjiga prejetih računov - gumb za povezavo računa s pogodbo je aktiven tudi, ko je račun že knjižen.
 • Preglednica prejetih računov: Gumb Knjiži v DK in DDV - urejene je knjiženje računov za blago s povezavo na dokumente nabave tako, da se knjižbe v glavno knjigo knjižijo zbirno.
 • Prejeti račun - Zapiši odvisne stroške: Urejen je prikaz predprejemov v preglednici tako, da če izberemo prikaz vseh zapisov je omogočeno filtriranje podatkov po vseh predprejemih brez omejitev
 • ureditev preglednice povezav med vrsticami prejetega računom in osnovnimi sredstvi ter drobnim inventarjem.
 • Prejeti račun - Preglednica knjižb:  odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri ročnem vnosu knjižbe
 • Preglednica prejetih računov - OLAP: odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri pripravi podatkov in program nima povezave na DK
 • Prejeti račun - Dokumenti nabave: V primeru, ko povezujemo odvisni strošek na začetku računa, kontrola ne ustavlja več povezovanja, če na odvisnem strošku ni davka.
 • Prejeti račun - Knjiženje in davki: gumb Razdeli s ključem - omogočena je razdelitev dodatne analitike tudi v primeru, ko na vrstici davka ni konta
 • Prejeti račun - poenoten je prikaz pdf. slike računa na nov vmesnik 
2023.07.001
 • Uvoz e-računov - dopolnjen je uvoz zneska računa
2023.06.003
 • Iz preglednice prejetih računov je umaknjen stolpec Znesek Račun-Dobavnice
 • Prejeti račun - odpravljena napaka, ko se v fascikel ob knjiženju prejetega računa ni zapisal dokument revizijske sledi
 • Dopolnjena je priprava knjižb iz eračuna tako, da se upošteva konto iz postavk eračuna. Če na postavki ni konta se upošteva konto iz knjižne skupine, ki je na prejetem računu.
 • Uvoz e-računa (eslog 2.0) - dopolnjen je uvoz eračuna tako, da se pri znesku računa upoštevajo tudi dodatne postavke (obroki, obresti)
 • Knjiženje in davki - dopolnitve vezane na uvoz knjižb iz excela:
  • Izbor Uvoz knjižb: namesto gumba je standardna ikona za uvoz
  • Čarovnik za uvoz knjižb iz excela: 
   • Če excela nimamo izbranega poleg polja piše obvestilo "Izberite Excel datoteko"
   • Izločijo se iz izbora CSV datoteke
   • Vzorec: Nova ikona Popravi zapis in gumba Shrani in Razveljavi. 
   • Določitev podatkov: 
    • Nova ikona Popravi zapis in gumba Shrani in Razveljavi. 
    • Vrstni red Znesek in Konto je zamenjan.
    • Čarovnik omogoča, da če se postavimo v polje Stolpec in potem kliknemo v excel na kolono, se avtomatično vpiše ime kolone v polje Stolpec.
   • Pretvorniki:
    • dodan je nov gumb "Uvoz ključev" , star gumb »Preverjanje podatkov« je preimenovan v »Kontrola ključev«.
   • Pripravi knjižbe in kontrole:
    • Prva kontrola: ali imajo vsi pretvorniki določeno Vrednost. Opozorilo: »Manjkajo vrednosti za pretvornike!« Pod opozorilom dva gumba: »Nadaljuj s pripravo knjižb« in »Nazaj na Pretvornike« 
    • Druga kontrola: če kontrola zazna, da so v excel-u vrstice s seštevki ali skrite vrstice, se prikaže opozorilo: »Excel vsebuje prazne vrstice s seštevki ali skrite vrstice. Ali želite nadaljevati s pripravo knjižb?" V primeru potrditve V redu se vrstica s seštevkom upošteva v preglednici knjižb.
   • Pregled knjižb: 
    • Besedilo »Označene vrstice imajo pomanjkljive podatke!« je izpisano zgoraj v preglednici.
    • Če v šifrantu šifra analitike, stranke ali konto ne obstaja, se obarva  polje s šifro rdeče.
   • Uvozi knjižbe: 
    • kontrola, če konto v Kontnem planu ne obstaja. Obvestilo: »Konto ne obstaja. Priprava podatkov ni možna!« Knjižbe se ne zapišejo na račun. 
    • če je na računu vrstica, ki nima vpisanega konta, se ob vpisu knjižb iz excela na račun ta knjižba briše.
    • Knjižbe z zneskom 0 se ne prenesejo.
 • Uvoz UBL eračuna - Nadgrajena je komponenta za uvoz priponk iz UBL eračuna (dekodiranje base 64 formata)
 • Prejeti računi - Pregled povezav po prejemih: V pregledu je omogočena kombinirana priprava podatkov glede na status dokumenta (povezan, delno povezan, nepovezan.)
2023.06.001
 • Prejeti račun - Knjiženje in davki - Razmejitve - ko se pripravijo knjižbe razmejitev se na te pripiše tudi šifra stranke, če konto to zahteva.
 • Prejeti račun - V primeru, da se pri prikazu pdf-ja, ko odpremo račun pojavi napaka, se za odpiranje uporabi privzeti prikazovalnik pdf. datotek (Adobe reader itd..)
 • Prejeti račun - izbor odbitnega deleža na račun: Dodana je kontrola, da ni možen izbor odbitnega deleža če zanj v modulu DDVN niso pripravljena obdobja.
2023.05.001
 • Povezava PRAC-MSP: Na pregledu po prejemih je odpravljena napaka, ko so se določeni odvisni stroški prikazovali kot delno povezani, čeprav so povezani v celoti.
 • Uvoz e-računov - UBL - odpravljane napaka na uvozu eračunov, ko se v imenu datoteke nahaja poseben znak.
2023.04.001
 • Uvoz prejetih računov: Odpravljena napaka ob uvozu prejetih računov (digitalni podpis ne obstaja)
2023.03.002
 • Vnos osnovnih sredstev iz prenovljenih prejetih računov - ureditev izračuna razlike v primeru vnosa več osnovnih sredstev oziroma drobnega inventarja iz vrstice prejetega računa.
2023.03.001
 • Povezava PRAC-MSP: knjižbe iz povezave z vrednostjo 0 se ne pripravijo
 • Uvoz e-računa: dopolnjena je prepoznava vrsta dokumenta tako, da se prepoznajo vsi tipi dobropisov
 • Preglednica računov: Brisanje računa - Ko brišemo prejeti račun in je na prejetem računu odvisni strošek se naredi preračun nabavne vrednosti na prejemu.
2023.02.001
 • Prejeti računi - Knjiženje in davki - Urejen nov pripomoček za uvoz podatkov iz Excela s pomočjo čarovnika za uvoz podatkov. 
 • Povezava PRAC-MSP: Pregledi - Na pregledu po računih in prejemih so vidne tudi dobavnice.
 • Pri pošiljanju računa v potrjevanje se dodatno beležijo aktivnosti v revizijsko sled potrjevanja.
 • Povezava PRAC - MSP: odpravljna napaka, ki se je pojavila pri delnem povezovanju prejema, ki ima izvor iz TDR-ja
2023.01.001
 • Prejeti račun - šifrant stroškovnih nosilcev je dopolnjen z dodatnimi polji
 • Prejeti račun - na računu je dodana možnost povezovanja računa s pogodbami, ki se nahajajo v šifrant pogodb. Podatek o pogodbi se ob knjiženju računa prenese v posredno knjiženje
2022.18.001
 • ePoštar - v čakalni vrsti se prikazujejo tudi nazivi dobaviteljev, ki so originalno zapisani v cirilici
 • Knjiženje in davki: omogočeno je popravljanje konta na knjižbah iz povezave z dokumenti nabave
 • uvoz eračunov - odpravljena je napaka ko uvažamo e-računa pri katerih se ob uvozu vzpostavi povezava na dokument nabave
 • Knjiženje in davki: Povezava računa na dokument nabave - možno je urejati opis, obdobje ter ostale analitike na knjižbah, ki se na račun zapišejo iz povezave.
2022.17.001
 • Odpravljena je napaka pri vnosu računa preko API metod AddIncominInvoice
2022.16.002
 • Prejeti račun - če imamo v nastavitvah prejetih računov aktivno nastavitev Upoštevaj šifro plačnika se referenca na račun predlaga iz stranke plačnika, ki je na nastavljen na dobavitelju
 • Povezava PRAC-MSP - Preglednica prejemov: urejena je napaka, ki se je pojavila ob kliku na gumb Popravi zapis v MSP
2022.16.001
 • Odpravljena je napaka na uvozu eslog datoteke
2022.15.003
 • Izpisi - Pregled po računih in Pregled po prejemih
  • če umaknemo podatek o knjigi dokumenta se izprazni tudi polje Številka računa od - do
  • Umaknjen je filter, ki omejuje začetni prikaz na 50 zapisov
  • urejeno je kombinirano filtriranje z uporabi parametrov in filtrov na preglednici
  • Izvoz temeljnice v VOD zapis: Urejen vrstni red knjižb, da ta ustreza vrstnemu redu kot na prikazu v preglednici knjižb v programu.
 • Povezava PRAC-MSP: Predlaganje davkov iz povezanega dokumenta nabave se izvede ob kliku na gumb Knjiženje in davki.
 • Knjiženje in davki - Preglednica knjižb: Odpravljena je napaka vezana na ročni razdelitvi knjižbe na več delov.
 • Povezava PRAC-MSP: dodana kontrola, da če davek ni vpisan na računu se kontrola usklajenosti odbitnih delež med računom in prejemom ne izvede.
2022.14.001
 • Povezava PRAC-MSP: Izpisi - Pregled po prejemih in Pregled po računih
  • Polje Številka dokumenta - pri odvisnih stroških je v tem polju prikazana številka prejema
  • Polje Vezni dokument - pri odvisnih stroških je v tem polju prikazana številka predprejema
  • Dodan stolpec naziv dobavitelja
  • Stolpci v preglednici so preimenovani
  • Dopolnjen izračun v stolpcu Znesek z neodbitnim DDV
 • Pregled po prejemih:
  • Polje Številka dokumenta - pri odvisnih stroških je v tem polju prikazana številka prejema
  • Polje Vezni dokument - pri odvisnih stroških je v tem polju prikazana številka predprejema
  • Filter Vrsta prometa je vedno odklenjen za filtriranje
  • Dodan podatek o Datumu prejema iz MSP
 • Pregled po računih:
  • Dodan filter za filtriranje računov po vsebini (račun za blago, osnovna sredstva, strošek, odvisni strošek..)
 • Povezava PRAC-MSP - Preglednica prejemov: dopolnjijo je delovanje gumba Popravi zapis tako, da se sprememba, ki jo naredimo na odvisnem strošku v MSP takoj osveži tudi v preglednici za povezovanje v prejetih računih.
 • Prejeti račun - dodana je preglednica, kjer so prikazane vse povezave na dokumente nabave, ki so na računu. Preglednica je dostopna na prvem oknu kjer so splošni podatki računa in na knjiženju in davkih
 • uvoz e-računov: pri uvozu eračunov se prepoznava dobavitelja vrši tudi po dodatni davčni številki
 • Povezava PRAC-MSP: Pregled po prejemih: Dopolnjeno je iskanje odvisnih stroškov po številki dokumenta tako, da z vpisom številke prejema pridobimo informacijo o povezanem odvisnem strošku. Pred spremembo je iskanje delovalo na podlagi številke predprejema.
 • Povezava PRAC:MSP: Zapis odvisnih stroškov - Zapis odvisnih stroškov v MSP je možen tudi na prvem oknu računa (poleg obstoječega na oknu Knjiženje in davki)
 • Povezava PRAC-MSP: Narejena je optimizacija odpiranja okna Zapis odvisnih stroškov
 • Knjiženje in davki - Račun s samoobdavčitvijo: ko naknadno dodamo vrstico davka za samoobdavčitev v zgornji preglednici se le ta avtomatsko zapiše še v spodnjo (Izdani računi)
 • Knjiženje in davki - Preglednica knjižb - onemogočeno je spreminjanje velikosti stolpcev v tabeli.
 • Povezava PRAC-MSP - Preglednica prejemov: dopolnjijo je delovanje gumba Popravi zapis tako, da se sprememba, ki jo naredimo na prejemu v MSP takoj osveži tudi v preglednici za povezovanje v prejetih računih.
 • Knjiženje in davki: Odpravljena težava z brisanjem vrstice davka.
 • Račun - Zapiši odvisne stroške: dodana kontrola,ki opozori da zapisujemo več kot je vrednost računa.
 • Račun - Zapisovanje odvisnih stroškov: Dodana stopnja davka, ki jo lahko izberemo preden odvisni strošek zapišemo v MSP.
2022.13.002
 • Knjiženje prejetih računov: V primeru storna in ponovnega knjiženja prejetega računa je urejena kontrola na številko dokumenta.
 • V Revizijsko sled se zapiše sprememba Opombe plačila. 
 • Povezava PRAC-MSP: Pregled po prejemih in po računih -> Dodan je filter, ki omogoča prikaz povezav glede na status računa knjižen ali pa ne knjižen.
 • Knjižbe in povezava na OSD: Pripravljeni so novi zapisi dogodkov v Revizijsko sled: Povezava z OSD, v Opombo se zapiše Inv. številka in naziv povezanega osnovnega sredstva. Brisanje knjižbe s povezavo na OSD, v Opombo se zapiše Inv. številka in naziv povezanega osnovnega sredstva Brisanje knjižbe s povezavo na OSD in inv. številke v OSD, v Opombo se zapiše Inv. številka in naziv povezanega osnovnega sredstva
 • Gumb Knjiži in zapri: po zaključku knjiženja program zapre celoten račun. Fokus je na preglednici in računu, ki je bil knjižen.
 • Dopolnitve na sklopu Priponke : Pri dodajanju Priponke in Priponke (o) se upošteva mapa, ki je določena na Knjigi dokumentov. Pri Prenosu računa v drugo knjigo se upošteva mapa, ki je določena na knjigi dokumentov. Za Priponko (o.) je dopolnjeno odpiranje mape in shranitev dokumenta v mapo. Dokument, ki je prenesen v drugo knjigo, je zapisan samo v fasciklu novega računa, če je v novi knjigi fascikel drug. Za Priponko (o.) se dodeli vrsta dokumenta, ki je določena na Knjigi dokumentov.
 • Preglednica - desni klik: dodana je nova opcija Odklepanje povezave do izvornega dokumenta. Opcija je aktivna, če je na računu vzpostavljena povezava do Knjige pošte in na vseh statusih računa, razen na Prestavljen. Vzpostavljen je za nov ključ varnostnega sistema: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Odklepanje povezave do izvornega dokumenta. Odklepanje povezave se zapiše v Revizijsko sled. 
 • Preglednica prejetih računov: V Opis izvora je poleg zaporedne številke dodano še leto povezanega dokumenta iz Knjige pošte.
 • Pripomočki - Odklepanje računov: Spremenjeno je obvestilo na Odklepanju računov za OSD.
 • Dodajanje dokumentov v priponke (drag & drop):Opcija zajema dve funkcionalnosti: lahko dodajamo posamezni dokument ali označimo več dokumentov. Pri tej drugi varianti se odpre dodatno okno za izbor glavnega dokumenta, ostali dokumenti so kot priloge dokumenta. Pri dodajanju se ponudi Vrsta dokumenta, ki je nastavljena na Knjigi prejetih računov za Priponke in za PrIponko (o.).
 • Preglednica: Urejen je prikaz šifre knjige v naslovni vrstici računa, če izberemo na preglednici filter Vse knjige. Dopolnjen je tudi prikaz šifre knjige za prvi račun knjige tako, da se je okno za vpis želene začetne številke premaknil nekaj mest v desno.
2022.12.001
 • Prejeti račun - Gumb Poveži račun z dokumentom: Urejena je težava z vidnostjo dobropisov v preglednici.
2022.11.003
 • Gumb - Vse povezave: Odpravljena je težava z aktivnostjo gumba Vse povezave v primeru, da je povezava na knjižbi narejena, ni pa še potrjena. Gumb je sedaj aktiven takoj po vzpostavitvi povezave na MSP.
2022.11.002
 • Vnos - edit prejetega računa: gumb Podrobnosti plačila in gumb Obroki: iz gumba Podrobnosti plačila se je sklop za Obroke ločil na ločen gumb, vzpostavljena je ločena preglednica z enakimi funkcionalnostmi za pripravo obrokov. Gumb Zapis v PP, kjer se je pripravil samo en nalog, je umaknjen iz preglednice. Obroki - ko so obroki pripravljeni se na gumbu pojavi rdeča pika Gumb Podrobnosti plačila je prestavljen v sklop Plačila. Kontrola na Sklic se izvede samo ob potrditvi na gumb Obroki
 • Knjiženje in davki - Povezava z OSD Vzpostavljen je prikaz ikone za povezave, če povezava obstaja in odpiranje nove preglednice povezav.
 • Vnos/edit prejetega računa: gumb Prenesi iz knjige pošte: Gumb pošte je aktiven, če povezave na KP še ni in glede na polje Stranka: če se polje za izbor stranke zapre, se zapre tudi gumb za prenos iz KP. Po izvedeni povezavi na račun, gumb Prenesi iz knjige pošte postane neaktiven, zraven gumba pa se pojavi priponka. S klikom na priponko se odpre pregled povezanega dokumenta v Knjigi pošte. Vse povezave: Če ima račun povezavo na katero od spodaj navedenih povezav, je gumb aktiven. Če povezave ni, je gumb neakriven. Povezave: ali je: Račun za osnovno sredstvo, Račun za blago in Račun za odvisni strošek (kolone na preglednici računa).Enak prikaz je na preglednici Knjiženje in davki. 
 • Povezava PRAC-MSP -> V primeru spremembe datuma prejema v MSP se sprememba upošteva tudi na prejetem računu. 
 • Izvoz VOD - Forma za izvoz si zapomni mapo za odložitev datoteke glede na zadnjo uporabo.
 • Dopolnjeno je polnjenje statusov v preglednici računov in sicer se statusa Račun za blago in Račun za odvisni strošek osvežita takoj, ko naredimo povezavo na dokument nabave.
2022.11.001
 • Dopolnjena je priprava knjižb iz potrjevanja v tistemu primeru, ko je del računa neobdavčen.
 • Preglednica prejetih računov - odpravljena je napaka, ki se je pojavila na ekranu med pregledovanjem podatkov v primeru, ko je na preglednici uporabljen filter
 • Prenos računa v drugo knjigo:
  • Nova opcija se nahaja v desnem kliku preglednice Knjige prejetih računov
  • Opcija se aktivira preko Aktivacijske kode, ki se vpiše v Nastavitve programa - Povezave.
  • Varnostni sistem: nov ključ PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica, desni gumb: Prenos računa v drugo knjigo
  • Opcija je neaktivna na računih s statusom Knjižen, Zavrnjen in Prestavljen.
  • Pred prenosom računa v novo knjigo program preveri, če: račun obdeluje drug uporabnik, ima račun knjižbe, pripravljen plačilni nalog ali obroke, je v postopku potrjevanja, ima povezavo na nabavne dokumente, pripravljene evidenčne knjižbe, povezavo na Javna naročila, povezavo na Dobavnice in če so priloge računa posredovane v zunanjo hrambo ali so arhivirane. V vseh teh primerih se prenos računa v novo knjigo ne izvede. 
  • Na potrditvi prenosa računa v novo knjigo se v novi knjigi kreira nov račun z vsemi podatki starega računa. Prenesejo se tudi davčne knjižbe. Na starem računu se davčne knjižbe brišejo. 
  • Star račun dobi status Prestavljen, nov račun ima status V pripravi. Računa s statusom Prestavljen ne moremo popravljati, brisati ali kopirati. 
  • V primeru, da je bil star račun vezan na Knjigo pošte, se povezava popravi na nov račun. 
  • Račun s statusom Prestavljen je izvzet iz vseh analiz, poročil in masovnih obdelav. 
  • Revizijska sled: vzpostavljena sta dva dogodka: 
   • Prenos računa v drugo knjigo – stari račun: v Opombo se zapiše: v račun+ zaporedna številka novega računa + nova šifra knjige 
   • Prenos računa v drugo knjigo – nov račun: v Opombo se zapiše: iz računa + zaporedna številka starega računa + stara šifra knjige. 
  • Sklop Priponke: Priponke, Kopije priponk in Fascikel se ustrezno prenesejo na nov račun glede na Vrsto dokumenta in Vrsto fascikla novega računa.
 • Nov status računa - Osnutek. 
  • Račun s tem statusom je izvzet iz masovnega pošiljanja v Potrjevanje in masovne priprave Plačilnih nalogov. 
 • Knjiženje in davki – Pripravi knjižbe

  • Urejeno je zaokroževanje zneskov pri pripravi knjižb. Izravnava se zapiše na najvišji znesek, če pa so zneski enaki, pa na zadnjo knjižbo

 • OLAP analize

  • na analizo Računi in knjižbe ter Računi in davki je dodana možnost izbora prikaza računov s statusom Zavrnjen. Izbor je v osnovi neoznačen. 
 • Priponke – Fascikel
  • Če imamo v Knjigi dokumentov nastavljeno Vrsto fascikla, se takoj odpre okno za dodajanje dokumentov v fascikel.
2022.09.001
 • Gumb Knjiži in zapri: v primeru, da je gumb neaktiven, se v primeru, da se z miško postavimo zraven gumba, pojavi obvestilo z opisom razloga, zakaj je gumb neaktiven. 
 • Odprta je možnost dodajanja ali zamenjave priponke na knjiženem računu. V primeru dodajanja ali zamenjave priponke se na knjiženem računu pojavi obvestilo: Nova priponka shranjena v okviru modula Prejeti računi.
 • OLAP: odpravljena je težava pri izboru od – do za konto in analitike. 
 • Knjige dokumentov: v sklop Priponke je dodano novo polje, kjer se lahko definira vrsta fascikla. Ta vrsta fascikla iz Knjige dokumentov se potem ponudi pri kreiranju novega fascikla na računu.
 • Dopolnjeno je predlaganje podatkov za potrjevanje (referent za potrjevanje, skrbnik dokumenta, skupina) na račun tako, da se podatki najprej predlagajo iz knjižne skupine na dobavitelju ter nato iz knjižne skupine, ki se nahaja na knjigi dokumentov v katero spada račun.
2022.08.001
 • Varnostni sistem na preglednici računov: 
  • Urejen je vstop v preglednico in prikaz računov za knjigo, do katere nimamo dovoljenja, polje Knjiga računov se obarva rdeče. Vsi gumbi so v tem primeru neaktivni (Vnesi, Vnesi iz.., Popravi, Briši, vsi uvozi, izvozi, izpisi)
  • OLAP: Na obeh analizah je urejen izbor Knjige na … Izbrati je možno samo knjige, do katerih imamo dovoljenje. 
  • Pregled povezav z dokumenti nabave - po računih:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Pregled povezav po računih
  • Pregled povezav z dokumenti nabave - po prejemih:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Pregled povezav po prejemih
  • Desni klik na preglednici: Odklepanje in storno v DK in DDVN:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Odklepanje DK in DDV. Po nastavitvi VS je potrebno zapreti preglednico, da se nastavitev osveži.
  • Desni klik na preglednici: Odklepanje zavrnjenih: Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Odklepanje zavrnjenih. Po nastavitvi VS je potrebno zapreti preglednico, da se nastavitev osveži.
  • Desni klik na preglednici: Revizijska sled: Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Revizijska sled
  • Priprava knjižb iz MSP- polje Opis - odpravljena napaka, ki je v določenih primerih onemogočila zapis v polje Opis iz povezave v formatu šifra vrste prometa - številka dokumenta / leto
  • Priprava knjižb iz potrjevanja - urejene dodatne kombinacije priprave knjižb iz potrjevanja, ko se del kontov in analitik upošteva iz potrjevanja del pa iz nastavitev na knjižbni skupini prejetih računov
  • Uvoz e-računov - polnjenje davka na račun - konto na vrstici davka se predlaga tako, da se upošteva tudi DDVN nastavitev kontov za različna obdobja.
  • Brisanje prejema iz računa - umaknjeno opozorilo, ki je omogočalo popravek zneska računa ob brisanju.
 • Revizijska sled - izpis revizijske sledi: Urejen je prikaz zneska računa: dodano ločilo pika za tisočice, spremenjena oblika zapisa zneska in dodana denarna enota.
 • Odpravljena je napaka pri brisanju Odjav, ki so povezane na prejeti račun
2022.07.001
 • Priprava za PP: dopolnjena je priprava nalogov za račune, ki imajo določene obroke.
 • Vnos/popravljanje računa:
  • na trak je dodan status priprave obrokov.
  • Računi s statusom V potrjevanju in Potrjeni imajo odprta polja: Datum prejema, Datum računa, Priponke, Znesek v domači DE, Datum tečaja in Tečaj.
  • V primeru popravljanja datuma v glavi računa, ki je vezan na davčni datum, se pojavi obvestilo z možnostjo popravka/uskladitve enakega datuma obdobja na davčnih knjižbah.
  • Urejen je prikaz naziva in vsebine zaklenjenih polj: prej so se obarvala sivo, sedaj so črna.
  • Pri dodajanju priponke na račun ali skeniranje program v Dodajanje dokumentov vpiše tisto Vrsto dokumenta, ki je določena na Knjigi računov.
  • Zapis odvisnih stroškov na predprejem - v  preglednico povezav se zapiše datum prejema iz MSP
  • Preglednica prejemov - dodan podatek osnova za prevzem
 • Računi s statusom Knjiženi: odklenjena sta gumba Javna naročila in Stopnje davka MSP
 • Dopolnjena je omejitev podatkov za sortiranje na: 
  • Preglednica prejetih računov - Pregled povezav z dokumenti nabave po prejemih
  • Knjiženje in davki - Zapiši odvisne stroške
 • Pripomočki – Odklepanje računov – Odklepanje in storno v DK in DDV: odpravljena je težava prikaza DA/NE uspešnosti odklepanja računa na izpisu.
 • Izvoz v VOD: 
  • Računov, prirpavljenih z združenimi knjižbami (nastavitev na knjigi dokumentov) ni mogoče izvažati v VOD zapis.
2022.06.001
Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)
 • Knjiženje in davki - Knjižbe pripravljenje iz povezanih prejemov:
  • dodana je možnost urejanja obdobja na knjižbi
  • dodana je možnost urejanja zneska
  • dopolnjenjo je polnjenje opisa na knjižbah iz povezave - omogočen je prikaz večjega števila povezanih prejemov kot do sedaj
  • obdobje na knjižbi se predlaga iz povezanega dokumenta
 • Pregled povezav - gumb Odkleni povezavo - ni mogoče odklepati računa in prejemov, če je račun knjižen
 • Dopolnjena je kontrola, ki je preprečila povezavo računa in prejema v primeru, ko imata oba dokumenta znesek z negativnim predznakom
 • Dopolnjeno je predlaganje davkov iz povezanega prejema na račun - če na prejemu ni odbitnega deleža se upošteva odbitni delež iz računa.
 • Knjiženje in davki - Gumb Zapiši odvisne stroške - Gumb Dodani odvisni stroški - urejena je napaka, ko se ob brisanju dodanih odvisnih stroškov zapisi niso umaknili iz preglednice. 
 • Knjiženje in davki - Priprava knjižb - Dopolnjena je priprava knjižb na tistih računih, kjer je del davka samoobdavčitev del pa splošna stopnja - knjižba odhodka se pripravi skladno z vpisanimi davki.
 • Potrjevanje - Ko račun potrdimo v čakalni vrsti in je na računu usklajena temelnica pridobi račun status Pripravljane za knjiženje in ne več status Potrjen.
 • Potrjevanje - urejena je priprava knjižb iz potrjevanja v primeru, ko ni na vseh delnih zneskih (vrsticah) v potrjevanju določen konto. Sedaj se knjižbe pripravijo tako, da se upošteva konto, ki je določen na vrsticah v potrjevanju, ne delnih zneskih, kjer ga ni se pa upoštavo konto odhodka iz knjižne skupine.
 • Uvoz e-računa - odpravljena je napaka ob uvozu določenih eračunov, ko program ni izvedel uvoza
 • Polja Datum zapadlosti, Model, Sklic in Koda namena so zaklenjeni samo, če je plačilni nalog že pripravljen ali če je račun knjižen.
 • Polje Opomba je vedno odklenjeno, tudi na knjiženih računih.
 • Če je račun kreiran iz Vnesi zapis iz .. in če je tip modela RF, se izračun modela/kontrolne številke izvede po potrditvi Originalne številke. 
 • Če dobavitelj ni davčni zavezanec se na računu zapiše opozorilo "Stranka ni zavezanec za DDV" (knjiženje in davki). Pogoj: Stranke - Zavezanec za DDV<>Da
 • Obroki - dopolnitve pri pripravi zneskov obrokov z zaokroževanjem: na Pripravo plačilnih nalogov je dodana kontrola na neusklajene zneske obrokov z zneskom plačila. Urejeno je zaokroževanje in prikaz zneska Nerazporejeno. 
 • Revizijska sled: Urejeni so opisi dogodkov.
 • Preglednica in desni klik: umaknjen je izbor Število prikazanih zapisov
 • OLAP analize: urejeno je predlaganje leta iz preglednice. Prazno leto ni dovoljeno.
 • Račune, ki imajo eno od  aktivnosti zavrnjeno v procesu potrjevanja obarvamo enako kot v starem PRAC. Obarva se celica v koloni Status potrjevanja. Barva je enaka kot v starem PRAC.
2022.05.001
Knjiga prejetih računov

Vnos novega prejetega računa: odpravljena je težava ponujanja Datuma davčnega obdobja: primeru, da prepisani datum opravljene storitve iz datuma računa nismo spreminjali, je program na zavihek Davki, v polje Datum davčnega obdobja, ponudil tekoči datum.

2022.04.003
Vnos novega prejetega računa: odpravljena je težava ponujanja Datuma davčnega obdobja: primeru, da prepisani datum opravljene storitve iz datuma računa nismo spreminjali, je program na Knjiženje in davki, v polje Datum davčnega obdobja, ponudil tekoči datum.2022.04.002

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Pripomočki – Odklepanje in storno v DK in DDV:
  • Na formi izbora računov za odklepanje so trije izbori za odklepanje računa združene v en izbor: Odklepanje in storno v DK in DDV 
  • V primeru, da na izbranih računih obstajajo davčna in bilančna obdobja, ki so zaključena, se odpre nova forma.
  • V DK in DDV se bo storno računov prenesel v prvo naslednje odprto davčno ali bilančno obdobje
 • Preglednica prijetih računov – desni klik in Odklepanje in storno v DK in DDV: novo obvestilo v primeru, da kontrola zazna zaklenjeno davčno in bilančno obdobje. Storno se bo izvedlo v prvo odprto davčno ali bilančno obdobje. 
 • Preglednica prejetih računov – desni klik in Revizijska sled: V primeru odklepanja računa s Pripomočki ali iz preglednice se v Revizijsko sled zapiše, v katero davčno ali bilančno obdobje je bil pripravljen storno, če je bilo v trenutku odklepanja bilančno ali davčno obdobje že zaključeno. 
 • Preglednica prejetih računov – desni klik in Izbor polj: novi polji Izvor in Opis izvora za povezavo med dokumenti iz Knjige pošte.
 • Vnos novega prejetega računa iz dokumentov Knjige pošte: 
  • Okno za izbor dokumentov Knjige pošte prikazuje samo dokumente, ki še niso bili povezani
  • Po potrditvi dokumenta in shranitvi računa se povezava med njima zapiše na dokument Knjige pošte in na prejeti račun.
  • Brisanje prejetega računa pobriše tudi povezavo dokumenta Knjige pošte na račun.
  • Edit računa: na ikono za povezavo s Knjigo pošte lahko vidimo povezan dokument. Gumb je aktiven za vse statuse računa. V preglednici Knjige pošte so neaktivni gumbi Vnos, Vnesi iz in Briši.
Vnos prejetega računa: po potrditvi izbrane stranke se sklic prepiše iz transakcijskega računa, če je vpisan, drugače iz Originalne številke.
 • Knjiženje in davki - omogočeno je urejanje knjižbe izravnave, ki se pripravi na podlagi povezave na materialno poslovanje
 • Knjiženje in davki - urejeno je osveževanje aktivnosti gumba Knjiži in zapri potem, ko je na računu saldo in mora gumb postati neaktiven.
 • Knjiženje in davki - Urejena je napaka, ki se je pojavila pri urejanju knjižbe
 • Pri povezovanju računa na odvisni strošek ali prevzem iz NDK-ja ter je dobavitelj iz tretjih držav se na račun iz povezanih dokumentov predlagajo ustrezne vrstice davka
 • Pri povezovanje računa na materialne dokumente je urejana kontrola, ki preprečuje, da izberemo dokumente katerih znesek presega znesek računa.
 • Na preglednicah in filtrih so umaknjeni odvečni stolpci
2022.04.001
 • Prejeti račun - Zavihek Knjiženje - Opis vknjižbe - razširjena je možnost predlaganja opisa vknjižbe. Poleg originalne številke lahko v nastavitvah PRAC nastavimo še druga predlaganja.
 • Prejeti račun - Opomba - v primeru, ko v potrjevanju naredimo masovno zavrnitev računov, se komentar, vpisan ob zavrnitvi prenese na račun
 • Uvoz e-računov - dopolnjeno polnjenje zneskov - po potrebi se polni tudi Skupini znesek z DDV
2021.02.001
 • e-poštar: v čakalno vrsto e-poštarja je dodan stolpec Datum opravljanja storitve, ki se polni iz e-računa
 • Pošiljanje računa v plačilni promet: dopolnjena revizjska sled in pošiljanje podatkov v PP
 • Povezava PRAC-MSP: odpravljena napaka, ki se je pojavila v preglednici prejemov, ko smo želeli izbrati za povezavo prejem iz preteklega leta
2021.01.001


V tem prispevku