2024.03.001

DDV Davek na dodano vrednost

 • Knjige - DDV - Preglednica - gumb Plačila: Dodana kontrola na prepoved brisanja plačila v primeru, ko je obdobje datuma plačila že zaključeno.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Hitri pregled - Šifrant zbirov: Dodane oznake (KRD, FRP, Splošno) in možnost filtriranja na preglednico zbirov. Ročno vneseni zbiri vsi dobijo oznako "Splošno".
 • Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: Ob prenosu v novo obračunsko leto se sedaj samodejno izvede tudi obdelava "Usklajevanje zaprtih zneskov".
 • Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: Izpis morebitnih zaznanih napak zapiranja na povzetku po zaključenem prenosu v novo obračunsko leto sedaj ločeno prikazuje težave, ki izhajajo iz nezaprtih tečajnih razlik.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Na izpisu Seznam opominov se v stolpcu Neplačan prikaže odprti znesek postavke v trenutku priprave izpisa in ne več znesek na datum priprave opomina.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Izpisi opominov so poenoteni. Prikažejo se podatki v vseh denarnih enotah, v katerih obstajajo postavke na opominu.
 • Nastavitve programa - zavihek Opominjanje: Obstoječi privzeti obrazci so zamenjani z novimi, poenotenimi obrazci. Posebej oblikovani obrazci so nespremenjeni.
 • Stranke - zavihek Izstavitev dokumentov: Na dokumentu Opomin so obstoječi privzeti obrazci zamenjani z novimi, poenotenimi obrazci. Posebej oblikovani obrazci so nespremenjeni.
 • Izpisi in pregledi - Kartica konta: Odpravljena je težava pri izpisu zbirne kartice konta (po dokumentu) s Posrednim knjiženjem in izbranim operaterjem.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov: Vzpostavljeno je branje podatkov o naslovu prejemnika/plačnika iz nove verzije strukture izpiskov.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov: Dopolnjeno je branje sklica odobritve iz XML v primeru, ko pri obdelavi plačil vezanih na trajnike, na izpisek banka ne vrne poslanega Sklicevanja odobritve. V tem primeru se Sklicevanje odobritve za prilive prebere iz nestrukturiranega zapisa reference (<Ustrd>).
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiska: Ob uvozu izpiska se izvede iskanje plačilnih nalogov v modulu Plačilni nalogi in v tem koraku program poišče po številki naloga povezavo na Prejeti račun in odprto postavko v Dvostavnem knjigovodstvu. V primeru, da imamo eno bazo DK in več baz Plačilnega prometa in Prejetih računov, je lahko prišlo do enakih zapisov v Dvostavnem knjigovodstvu po ključu za leto + šifra knjige + številka dokumenta. V tem primeru je program za vezo na izpisku vzel prvo odprto postavko, ki jo je našel za navedeni ključ. Za te primere je bila lahko veza na napačno stranko oz. odprto postavko. Dopolnjen je ključ še z dodatnim pogojem na šifro stranke. 

OBR Obresti

 • Obračun - Obračuni - Izvoz - Izvoz obračunov: Popravek pri upoštevanju omejitvenih pogojev na številko obračuna in mejni znesek za prenos. 

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Kontrola in blokada za evidentiranje dokupa drobnega inventarja na dogodek (NA)-nabava, ki se amortizira in je sedanja vrednost različna od 0 na isto registrsko številko.
 • Obračuni in inventura - Brisanje obračuna: Popravek varnostnega sistema ob nastavitvi mesečni obračun amortizacije, da je meni neaktiven. 

OST Obračun storitev

 • Šifranti - Otroci/Učenci/Dijaki... - Uvoz - Uvoz iz šifranta zaposleni: Pri uvozu iz šifranta Zaposleni je dodano okno za vnos datuma zgodovine. V zgodovino se vpiše izbrani datum in ostali podatki.
 • Šifranti - Otroci: Dodan je nov zavihek webVrtec, ki je aktiven v primeru, da je koda programa = V in če je vzpostavljen ključ »OST – NASTAVITVE PROGRAMA – webVrtec - neaktivno« (prepoved prepovedi). V zavihku webVrtec je vzpostavljena preglednica s podatki za Mati, Oče in Skrbnik.
 • Šifranti - Šifranti vrtci: Vzpostavljen je nov šifrant Vzgojitelji, ki je aktiven v primeru, če je koda programa = V in če je vzpostavljen ključ »OST – NASTAVITVE PROGRAMA – webVrtec - neaktivno« (prepoved prepovedi).
 • Šifranti - Skupine: V šifrant Skupine so na preglednico in na »Vnesi zapis« in »Popravi zapis« dodana nova polja, ki so vidna samo v primeru, če je koda programa = V in če je vzpostavljen ključ »OST – NASTAVITVE PROGRAMA – webVrtec - neaktivno« (prepoved prepovedi):
  • Vzgojitelj (webVrtec): ponudijo se samo vzgojitelji, ki imajo v šifrantu Vzgojitelji tip = 1 – Vzgojitelj.
  • Pomočnik (webVrtec): ponudijo se samo pomočniki, ki imajo v šifrantu Vzgojitelji tip = 2 – Pomočnik.
  • Pomočnik 2 (webVrtec): ponudijo se samo pomočniki, ki imajo v šifrantu Vzgojitelji tip = 3 – Pomočnik 2.
 • Evidentiranje obrokov - Analiza prijavljenih in koriščenih (prevzetih) obrokov (brez evidence sprememb): Urejen je prikaz števila Prijavljenih v primeru, ko vpišemo otroku za dan SO ali O1D, potrdimo spremembo in ga ponovno prijavimo.
 • Evidentiranje obrokov - Subvencije šolske prehrane: Izpisu Zahtevek za MIZKŠ od 9/2013 je z namestitvijo dodeljen status Neaktiven, ker se ne uporablja več. 
 • Obračuni – Zaključek: Urejen je zaključek obračuna v primeru, ko šifra občine, ki je določena v Zgodovini otroka, ne obstaja.  
 • Evidentiranje obrokov - Analiza prijavljenih in koriščenih obrokov: Dodani sta dimenziji „Šifra enote iz zgodovine učenca“ in „Enota iz zgodovine učenca“. 
 • Evidentiranje obrokov: Vzpostavljena je nova preglednica za izbor Več skupin, v kateri je možnost filtriranja, vzpostavitev vrstnega reda podatkov v stolpcih in poljubnega vrstnega reda stolpcev, ki se ohrani na nivoju operaterja. Nova preglednica je urejena na:
  • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos.
  • Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave – gumb Neposredni vnos.
  • Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave - gumb Urejanje vzorcev.
  • Evidentiranje obrokov - Urejanje vzorca.
  • Otroci-Izpis-Osebna številka (mojaMALICA).

PP Plačilni promet

 • Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov - gumb Tiskaj zbirni: Na izpis "Specifikacija plačila" je dodan podatek o Originalni številki prejetega računa.
 • Priprava plačilnih nalogov: Pripravljena je nova XML struktura plačilnih nalogov za banko RZBHHR2X.
 • Priprava plačilnih nalogov za banko: Umaknjene so tromestne oznake za Delitev stroškov. 

PRAC Prejeti računi

 • Prejeti računi - Priprava plačilnih nalogov: 
  • Na formo za prikaz podatkov Plačilnega naloga je dodana Originalna številka, ki se prepiše iz računa.
  • Dopolnjen je prenos podatka Originalna številka iz prejetega računa (posamezni nalog, obroki, množični prenos, eRačuni) v Plačilni promet.
 • Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov: Na preglednico je dodan stolpec Originala številka. Podatek se polni po namestitvi verzije ob kreiranju nalogov iz Prejetih računov. 
 • Tiskanje – Specifikacija predčasnih plačil: Na izpis je dodan Tip skonta, obvestilo o načinu izračuna podatka Število dni, podatek o Originalni številki, denarna enota in seštevek za kolono Zneske skonta.
 • Tiskaj zbirni - izpis Specifikacija plačila s skonti: Na izpis je dodan Tip skonta, obvestilo o načinu izračuna podatka Število dni, podatek o Originalni številki, denarna enota in seštevek za kolono Zneske skonta.
 • Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov - gumb Izbor računov: Na izbiri Račun za blago in odvisni strošek  se upoštevajo tudi računi, ki imajo povezavo na prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti računi - Preglednica: Urejen je prikaz podatkov v stolpcu Znesek PRAC-MSP tako, da so upoštevane vse delne povezave.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti računi - Preglednica: Dodan je stolpec Osnova, ki prikazuje neto vrednost računa.
 • Prenovljeni prejeti računi - Dokumenti nabave - Dopolnjen je izračun zneskov z neodbitim ddv za vrsto dokumenta Prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Pregled po prejemih - Dopolnjen je izračun zneskov z neodbitim ddv za vrsto dokumenta Prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Pregled po računih - Dopolnjen je izračun zneskov z neodbitim ddv za vrsto dokumenta Prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Dokumenti nabave: Če je na knjigi dokumentov aktivna nastavitev Dodaj dokumente iz NDK se ob povezavi na Prevzem NDK v fascikel na prejetem računu prenesejo priponke iz prevzemnice.
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz - Uvoz pdf datotek: Program je dopolnjen s pripomočkom s katerim določimo mapo v kateri so pdf datoteke. Na podlagi pdf datotek se kreirajo v knjigi prejetih računov novi računi, ki vsebujejo v priponki pdf datoteko, ki se uvaža.
 • Prenovljeni prejeti račun - gumb Vse povezave: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri brisanju odjav iz računa.

Potrjevanje dokumentov

 • Potrjevanje - Čakalna vrsta - Nivoji potrjevanja: Odpravljena je napaka pri prikazu aktivnosti v primeru uporabe poverjenikov na skupini potrjevalcev.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Vrste pogodb - Izbira vrste pogodbe - Obračun - gumb Izvoz podatkov - Priprava podatkov za DK:
  • Prenesejo se podatki, vpisani v polje Dokument. V primeru, ko je polje Dokument prazno, se v Dvostavno knjigovodstvo prenese podatek Leto/Mesec/Zaporedna št. obračuna.
 • Nov DOP - Obračuni - gumb Izvoz podatkov - Priprava podatkov za DK:
  • Prenesejo se podatki, vpisani v polje Dokument. V primeru, ko je polje Dokument prazno, se v Dvostavno knjigovodstvo prenese podatek Leto/Mesec/Zaporedna št. obračuna.
 • Nov DOP - Obračuni - gumb Izvoz podatkov - e-pošiljanje obr. listov:
  • Urejeno pošiljanje obračunskih listov po elektronski pošti v primeru uporabe šifranta pogodbenikov ter izbire gesla Davčna številka.
 • Pripomočki - Zavarovanje dijakov na praksi:
  • Dodana možnost proste izbire skupine (iz Obračuna storitev) - gumb Izbira več skupin iz preglednice (Alt + S).
 • Vrste pogodb - Izbira pogodbe - Obračun - Vnesi zapis:
  • Urejeno je ponujanje vrste dohodka v primeru prvega obračuna za leto (če obračuni obstajajo za preteklo leto).
 • Nov DOP - Obračuni - Vnesi zapis:
  • Urejeno je ponujanje vrste dohodka v primeru prvega obračuna za leto (če obračuni obstajajo za preteklo leto).
 • Vrste pogodb - Vrsta pogodb za obračun dela dijakov ali vajencev - Obračun:
  • Urejen izračun akontacije dohodnine v primeru obdavčene nagrade za delo dijakov ali vajencev - v izračun osnove za dohodnino se upošteva celoten znesek prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača dijak ali vajenec in ne samo del, ki je obračunan od obdavčenega zneska nagrade.
  • Urejen prenos zneska teh prispevkov v Dohodnino - prenaša se celoten znesek.
 • Nov DOP - Obračuni - izbira Šifre pogodbe za obračun dela dijakov ali vajencev:
  • Urejen izračun akontacije dohodnine v primeru obdavčene nagrade za delo dijakov ali vajencev - v izračun osnove za dohodnino se upošteva celoten znesek prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača dijak ali vajenec in ne samo del, ki je obračunan od obdavčenega zneska nagrade.
  • Urejen prenos zneska teh prispevkov v Dohodnino - prenaša se celoten znesek.
 • Vrste pogodb - Delo dijakov (obv.) - Obračun - Vnesi zapis:
  • Odstotek priznanih stroškov je privzeto izpolnjen z 0,00.
 • V primeru uporabe šifranta pogodbenikov, se pri neto nakazilih za pogodbenika v polje model samodejno polni 99.
 • Nov DOP - Obračuni - gumb Dajatve - Dajatve iz neto izplačil za pogodbene stranke:
  • V primeru uporabe šifranta pogodbenikov, se ob vnosu dajatve pravilno odpira šifrant pogodbenikov.
 • Vrste pogodb - Izbira vrste pogodbe - Obračun - gumb Obračun pogodb - gumb Vnesi zapis - izbira Pogodbenika ter Pogodbe - zavihek Izplačila - gumb Vnesi zapis - gumb Strošek izplačevalca:
  • Urejen izračun zneskov za izplačila od 1.2.2024 dalje v primeru, ko v obračunu na vrstico vpišemo Strošek izplačevalca.
 • Nov DOP - Obračuni - gumb Vnesi zapis - gumb Obračun pogodb - gumb Vnesi zapis za izbiro pogodbenika - zavihek Izplačila - gumb Vnesi zapis - gumb Strošek izplačevalca:
  • Urejen izračun zneskov za izplačila od 1.2.2024 dalje v primeru, ko v obračunu na vrstico vpišemo Strošek izplačevalca.
 • Vrste pogodb - Izbira pogodbe - Obračun - Vnesi zapis:
  • Urejena je kontrola ob vnosu novega obračuna, da so polja Datum obračuna, Datum izplačila in Plačilo dajatev obvezna polja.
 • Nov DOP - Obračuni - Vnesi zapis:
  • Urejena je kontrola ob vnosu novega obračuna, da so polja Datum obračuna, Datum izplačila in Plačilo dajatev obvezna polja.

KE Kadrovska evidenca

 • Kadrovska evidenca - Obdelave, pregledi in izpisi - eVEM obrazci - obrazci M-1, M-2 in M-3: 
  • Šifrant 16 Podlaga zavarovanj je dopolnjen z dodatnimi izbirami v spustnem seznamu.
  • Za polji 17 Delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden) in 18 Polni delovni/zavarovalni čas zavezanca (ur na teden) je dopolnjena kontrola dovoljenih ur za vnos.
 • Kadrovska evidenca - Obdelave, pregledi in izpisi - eVEM obrazci - obrazec M-3: Spreminjanje datuma 15 Datum začetka zavarovanja je omogočeno neposredno na obrazcu. 
 • Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - Vnesi nov zapis:
  • Urejeno ponujanje datuma konca dogodka v primeru, ko je na delovnem mestu vnesena veljavnost dogodka in je zaposleni razporejen na več delovnih mest.
 • Zaposleni - Pripomočki - Zgodovina - pregled sprememb v obdobju: Prikaz sprememb je zdaj izboljšan tako, da vključuje tudi spremembe, ki se zgodijo na poljih, ki so imela prazno vrednost in je na novo vpisana konkretna vrednost (ter obratno).
 • Podatek ure na dan ni obvezen v primeru statusa "Registracija prisotnosti" ali "Pogodbenik".
 • Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - gumb Tiskanje - Dokumenti - Napotnica - Predhodni pregled:
  • Urejen izpis Napotnice za prehodni zdravniški pregled (popravek besedila v Opombi).
 • Na šifrantu Plačnih razredov je onemogočen vnos izhodiščne plače, če ni izbran noben plačni razred.
 • Kadrovska evidenca - Obdelave, pregledi in izpisi - Analize podatkov zaposlenih - Struktura zaposlenih: V analizi so sedaj prikazani samo zapisi preteklih zaposlitev, ki imajo vpisano stranko prazno ali enako tisti, ki je izbrana v nastavitvah programa.
 • Zaposleni:
  • V kolikor je v Nastavitvah programa vklopljen Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture, je na preglednici zaposlenih omogočena izbira po Šifri enote org. strukture.

OPN Obračun potnih nalogov

 • Nalog za službeno potovanje - gumb Izvoz podatkov - Priprava podatkov za DK - Redno:
  • Dodano je polje Opis:
   • V primeru, ko je v Nastavitvah programa - zavihek Knjiženje - polje Izvoz stroškov za DK izbrano: Zbirno po kontih v okviru enega naloga za službeno potovanje se: Če pustimo polje Opis prazno, se v polje v Dvostavno knjigovodstvo prenese Ime in Priimek potnika. Če polje Opis izpolnimo, se prenese vpisan opis.
   • V primeru, ko je v Nastavitvah programa - zavihek Knjiženje - polje Izvoz stroškov za DK izbrano: Zbirno po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja (ter za vse prenose po analitikah SM, SN,...) se: Če pustimo polje Opis prazno, se v Dvostavno knjigovodstvo ne prenese nič. Če polje Opis izpolnimo, se na vse knjižbe prenese vpisan opis.
 • Nalog za službeno potovanje - gumb Izvoz podatkov - Priprava podatkov za DK - Redno:
  • V primeru, ko je v Nastavitvah programa - zavihek Knjiženje - polje Izvoz stroškov za DK izbrano: Zbirno po kontih v okviru enega naloga za službeno potovanje, je omogočen vnos v polje Dokument.
 • Potni nalogi - Nalogi za službeno potovanje - gumb Prekliči PN na posamezen nalogu: Ob kliku na gumb Prekliči PN je dodano opozorilo, v primeru, da so evidentirani stroški v seznamu Obračuna ali Evidenčnih stroškov. V tem primeru sedaj sistem zahteva ročno odstranitev teh stroškov pred izvedbo preklica.
 • Analize - Analize stroškov:
  • V analizo so dodani podatki Konto v breme (šifra in naziv) ter Konto v dobro (šifra in naziv), ki so izbrani na vrsti stroška.
 • Obračun plač - Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki - gumb Obrazci REK-O:
  • Obrazec REK-O - pred pripravo XML datoteke je omogočena izbira obdobja, ki se izpolni na obrazcu.
 • Nalog za službeno potovanje - Popravi zapis na obstoječem zapisu - gumb Kopiraj potni nalog:
  • Ob izbiri potnika (zaposlenega), ki je neaktiven, se pojavilo opozorilo, da se izbira neaktivni zaposleni.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Evidenca prisotnosti - Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti: Dodan je gumb "Vnesi zapis", s katerim je omogočen neposredni vnos potrjene odsotnosti.
 • Obračun plač zaposlenih - Šifranti - Ostali šifranti - Vrste odsotnosti - okno Vrsta odsotnosti: Dodana je validacija, ki ne dovoli podvajanja vrednosti v poljih Šifra vrste dogodka v breme delodajalca, Šifra vrste dogodka v breme ZZZS do 90 dni in Šifra vrste dogodka v breme ZZZS nad 90 dni pri več različnih vrstah odsotnosti.
 • Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek Obračunski list:
  • Dopolnjen je prikaz ur za koriščenje. Podatki o začetnem saldu, višku in koriščenju ur v tekočem obračunu ter končnem saldu za mesec so prikazani v eni vrstici.
 • Podatkovne funkcije:
  • Pripravljena nova podatkovna funkcija R(41) - Povprečna plača v RS.
  • Pripravljena nova podatkovna funkcija R(42) - Povprečna plača v RS - 2,5 kratnik.
 • Obračun plač - Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki - gumb Obrazci REK-O:
  • Urejena priprava obrazca, ko imamo v obračunu materialni strošek nad uredbo brez obračuna ustrezne vrstice do uredbe. V B sklop individualnega dela se v tem primeru za ta strošek polni 0,00.
 • (Javni sektor) Pripomočki - Pripomočki za javni sektor - Izračun uspešnosti v javnem sektorju:
  • Urejen izračun novega podatka, ki se upošteva pri izračunu osnove za nadomestilo plače Z120 (na osnovi okrožnice Ministrstva za vzgojo in izobraževanje).
  • Urejena možnost upoštevanja tega zneska pri obračunu nadomestil.
 • Obračun plač: Urejena delitev prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje po obračunskih vrsticah v primeru vrstic z grupo 4 - Invalidnine.
 • Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28): Urejen izračun na osnovi zaokroženih ur (kot so bile poročane na obrazec REK-O).
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca boleznin (e-BOL) in drugih odsotnosti:
  • V primeru, ko imamo v nastavitvah programa Kadrovska evidenca označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture, je na preglednico dodano polje Šifra enote org. strukture.
 • Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek Ostali zbirniki - izbira Rekapitulacija plač:
  • Zbirna rekapitulacija plač - Tiskanje po vrstah obračuna: na izpis dodani podatki o obračunanih urah neplačane odsotnosti. 
 • (Javni sektor) Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna:
  • Na vrsti obračuna v polju Šifra vrste izplačila v javnem sektorju so spremenjeni nazivi vrst izplačil za šifre:
   • B090 Stavka. 
   • G071 Prepoved opravljanja dela med trajanjem postopka odpovedi po ZDR-1.
   • I111 Dodatek za spremstvo.
 • Vzporedni obračuni: Odpravljena težava na vzporednih obračunih za leto 2021 in starejših.
 • Obračun premij - Prostovoljno pokojninsko zavarovanje - Obračun premij - gumb Izvoz podatkov - Podatki za izvajalca pokojninskega načrta (xml):
  • V primeru, ko je v nastavitvah programa izbrana družba Modra zavarovalnica (KAD), je spremenjena oznaka sklada v XML datoteki iz 15 v 11.
  • Spremenjen je naziv zavarovalnice (iz Kapitalska družba v Modra zavarovalnica).
 • Šifranti - Sistem obračuna - Mesečni seštevki - gumb Popravi zapis:
  • Urejeno je sortiranje znotraj seštevka po stolpcu Šifra in Naziv vrste obračuna.
 • Omogočena je priprava in izvoz tabele za vnos evidence delovnega časa zaposlenih.

Registracija časa

 • Registracija prisotnosti - Pripomočki - Dodaj skupni dogodek - gumb Izbrani zaposleni: V dialog je dodan filter Aktivni/Neaktivni zaposleni in privzeto so prikazani aktivni zaposleni. Filtra sta dodana tudi na ostale dialoge za Izbiro zaposlenih v registraciji.
 • Registracija prisotnosti - preglednica Dogodki zaposlenih - polje Trenutno izbrani zaposleni: Poleg naziva trenutno izbranega zaposlenega se sedaj prikazuje tudi šifra zaposlenega.
 • Registracija prisotnosti - preglednica Dogodki zaposlenih - okno Dogodki zaposlenega za določen dan - preglednici Dogodki na dan in Veriženje dogodkov: Dodan je stolpec Opomba.
 • Pripomočki - Prenesi vse odsotnosti:
  • Dopolnjen je prenos odsotnosti, v primeru fiksnega urnika, ko je na urniku podatek "največje število ur v enem dnevu" manjši od podatka "Dnevni plan ur".
  • Dopolnjen je prenos odsotnosti, ko je čas trajanja odsotnosti več kot cela ura (npr: 2,5 ure spremstva).
  • Dopolnjen je uvoz koriščenja ur na minute.
 • Dopolnitve pripomočka Prenesi vse odsotnosti:
  • Pripomoček je optimiziran.
  • Dopolnjen je uvoz boleznin, če v dnevu že obstaja dogodek redno delo.
  • Dopolnjen je uvoz koriščenja ur na minute.
 • Preglednica zaposlenih: Odpravljena težava z zaključevanjem ur posameznega zaposlenega. 
 • Preglednica "Dogodki zaposlenih": Odpravljena je težava beleženja ur nočne izmene pri prehodu meseca. 
 • Šifranti - Urniki - vrsta urnika "Po meri" - gumb "Uredi zapis" - podatek "Zaokroževanje odhoda": Odpravljena težava z zaokroževanjem, v primeru izbire "upoštevaj čas pripravljenosti - za prvi in zadnji dogodek ".
 • Analize in Izpisi - Izpisi - gumb "Tiskaj": Na izpisu "Dogodki za obdobje od/do" je odpravljena težava seštevanja dogodkov.
 • Evidenca prisotnosti - gumb "Nov vnos": Odpravljena je težava pri postopnem vnašanju dogodkov (malice), v primeru dela od doma.
 • Urejeno je, da se pri prenosu v evidenco prisotnosti zaključi mesec, ki je izbran za prenos. 

mojINFO

 • Prijava odsotnosti - Vse odsotnosti in Pregled porabe dopustov zaposlenih: Dodan je prikaz koledarja zaposlenega. Do koledarja pridemo tako, da kliknemo na posameznega zaposlenega.
 • Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti in Zbirnik ur zaposlenih:
  • Dodan filter "Skupina za prikaz".
  • Privzeto vodja vidi svojo skupino in zaposlene v njej.
 • Planiranje odsotnosti - Vse odsotnosti, potrjevanje odsotnosti, Pregled porabe dopustov zaposlenih:
  • Dodan filter "Skupina za prikaz".
  • Privzeto vodja vidi svojo skupino in zaposlene v njej.
 • mojINFO - Evidenca prisotnosti: Na desno stran je dodan povzetek Koriščenje ur, ki je bil prej dostopen samo iz Nadzorne plošče.
 • Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti in Zbirnik ur zaposlenih:
  • Urejeni so prevodi ter poravnava naziva statusa. 
  • Urejeni so prevodi statusov za hrvaški, srbski in angleški jezik.
 • Planiranje odsotnosti - Vse odsotnosti, potrjevanje odsotnosti, Pregled porabe dopustov zaposlenih:
  • Urejeni so prevodi ter poravnava naziva statusa. 
  • Urejeni so prevodi statusov za hrvaški, srbski in angleški jezik.
 • mojINFO meni:
  • V meniju je dodana nova izbira Potrjevanje, ki ponuja v izbor podmeni Nepotrjeni dokumenti in Arhiv dokumentov
  • Nepotrjeni dokumenti:
   • Omogočen je pregled in potrjevanje dokumentov, ki se nahajajo v čakalni vrsti Saop potrjevanja. S tem je uporabnikom omogočeno, da dokumente potrjujejo tudi preko internetnega brskalnika do katerega dostopajo preko računalnika ali mobilne naprave.
   • Čakalna vrsta Saop potrjevanja je preslikana v mojINFO. Vse potrditve napravljene v mojINFO so vidne v Saop potrjevanju in obratno.
   • Omogočeno je potrjevanje enakega nabora dokumentov, kot v Saop potrjevanju: prejeti računi, izdani računi, naročilnice, potni nalogi
   • Skupine potrjevalcev: Upoštevajo se skupine potrjevalce, ki so del nastavitev Saop potrjevanja. Vsak potrjevalec, ki je del Saop potrjevanja je lahko vključen v potrjevanje preko mojINFO.
   • Omogočena je potrditev in zavrnitev dokumentov.
   • Zadnjemu potrjevalcu je omogočeno masovno potrjevanje dokumentov.
   • Omogočen je pregled priponk, ki so bile dodane na dokument preden je bil poslan v potrjevanje. Naknadno dodajanje priponk v procesu potrjevanja v programu mojINFO ni omogočeno.
   • Ob potrditvi ali zavrniti dokumenta je omogočen vpis opombe.
   • Potrjevanje delnih zneskov: Določanje delnih zneskov je del Saop potrjevanja, kjer delne zneske določa referent za potrjevanje. Potrjevalcu, ki potrjuje delne zneske v programu mojINFO so podatki o delnih zneskih prikazani v polju Opomba. 
   • Postopek v primeru zavrnitve dokumenta je enak kot v primeru zavrnitve v Saop potrjevanju.
   • Nadomeščanje potrjevalcev: Upoštevajo se nadomeščanja, ki so del nastavitev Saop potrjevanja
   • Obveščanje iz potrjevanja: Upošteva se obveščanje, ki je del nastavitev Saop potrjevanja.
  • Arhiv dokumentov:
   • Omogočen je pregled predhodno potrjenih dokumentov.
   • Vidni so vsi dokumenti, ki so vidni v Saop potrjevanju, ne glede na to ali so bili potrjeni preko Saop potrjevanja ali preko programa mojINFO.
  • Nadzorna plošča:
   • Na nadzorni plošči je dodan sklop s hitrimi informacijami o nepotrjenih dokumentih. S klikom na nepotrjen dokument se odpre okno za potrditev.

DN Delovni nalogi

 • Odpravljene težave pri povezavi delovnega naloga z naročilom dobavitelja (funkcija na zavihku "Ostalo" delovnega naloga).

FAK Fakturiranje

 • Računi, predračuni: Na vnosni formi računa/predračuna smo na zavihku "Dostava" dodali dva nova podatka: dostavno mesto in naslov dostave. Podatka se pri fakturiranju prenašata iz odpremnega naloga, lahko se ju tudi "ročno" dodaja/spreminja na samem računu/predračunu. Podatki od naslovu dostave in dostavnem mestu so dodani tudi v podatkovne sete vseh obrazcev izpisa računov/predračunov.
 • Dodan nov varnostni sistem "PRODAJA, Sprememba dostavnega mesta". Vklop prepovedi tega varnostnega sistema operaterju/skupini operaterjev onemogoči vnos/spremembo dostavnega mesta in naslova dostave na vseh prodajnih dokumentih Saopa (naročila kupcev, odpremni nalogi, računi, predračuni).
 • Računi in predračuni:
  • Dopolnjena so kopiranja dokumentov za podatke VIES. Pri novo nastalih dokumentih se podatki VIES osvežijo iz šifranta strank.

KM Komercialni modul

 • Na obdelavi uvoza darilnih kartic, smo omogočili uvoz začetnega salda darilnih kartic.
 • Narejena je bila procedura usp_KM_DarilneKartice_Prodaja, katera služi za polnjenje podatkov o prodanih darilnih karticah.

KUH Kuhinja

 • Varnostni sistem: Urejen napačen prikaz ključev varnostnega sistema iz vnosa/urejanja Jedilnikov.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Nastavitve programa:
  • Določene ključe iz nastavitev okolja (posebni ključi, ki so dodatno vplivali na delovanje modula MSP), se je preselilo v nastavitve programa na zavihek "Dodatne nastavitve". Gre za posebnosti, katere se nastavlja izrecno s soglasjem naše Podpore strank. Osnovni opisi delovanja teh nastavitev so podana poleg posameznega polja, za podrobnejše pojasnitve pa se uporabnik programa mora obrniti na Podporo.
  • Pri instalaciji te verzije se nastavitve samodejno uredijo na podlagi obstoječih nastavitev okolja. To pomeni, da za uporabnike z aktivnimi temi dodatnimi nastavitvami in za vse ostale uporabnike, kateri tega niso uporabljali, se uporaba in delovanje programa popolnoma nič ne spremeni.
 • Predprejemi: Uvoz predprejema iz datoteke, na vrstičnem uvozu predprejemov iz datoteke, je urejeno iskanje artikla tudi po Šifri za primerjavo, kar pomeni da v kolikor v specifikaciji uvoza povežete podatek iz datoteke po Šifri za primerjavo bo le tega program iskal preko šifre za primerjavo v šifrantu Artiklov.
 • Inventure - kontrola nad artikli brez vpisane serije: Na potrditev popisne liste, inventure ter ob knjiženju je vgrajena kontrola na popisane artikle brez vpisane serije. V primeru vnesenega artikla brez serije na popisni listi se ob potrditvi popisne liste ali Inventure, artikli brez vpisane serije prikažejo v preglednici. Artikli, katerim se serija ne vodi dobijo privzeto vrednost v seriji, artiklom, ki se vodi serija pa je potrebno serijo preko preglednice vnesti.
 • Začetno stanje: Pri izbiri vrste prometa je urejen prikaz vseh vrst prometa tipa prejem.
 • Predprejemi - preglednica - Uvoz predprejema e-slog: Odpravljena napaka, ko pri uvozu e-slog računa v predprejem ni preneslo popusta 1 v vrstice predprejema.
 • Knjiženje - promet: Funkcija "DN iz VRP" više podatek o izbranem delovnem nalogu tako, da letnica ni več zapisana s štirimi ciframi ampak le z zadnjima dvema (primer: DN/000031/24). Tako je navajanje delovnega naloga preko te funkcije usklajeno z navajanjem delovnega naloga na funkciji "knjiženje v MSP" iz programa VRP.
 • Izpisi - Analiza prometa:
  • Odpravljena težava prikaza analize prometa, ko se je v glavni filter vpisalo poslovalnico, v preglednici pa so se prikazali tudi prometi ostalih poslovalnic in je bilo filtriranje potrebno tudi naknadno v sami preglednici. Gre za možnosti izpisa v združenih sistemih TDR/MSP.
 • Izpisi - Stanje zalog: Pri pregledu podatkov na izpisu stanja zalog, je v primeru izbora Uredi po: skupina artikla, urejeno skupno seštevanje količin in vrednosti znotraj skupine artikla.
 • Odpravljena je bila težava, ko je program v primeru, da so bili na predprejemu navedeni zgolj artikli brez delitve odvisnih stroškov, nepravilno izračunal faktor odvisnih stroškov.
 • V primeru vrstičnega vnosa tovrstnega artikla, program ni napolnil podatka "Brez delitve odvisnih stroškov".  
 • Starost zalog: Računanje števila dni starosti zaloge se računa glede na datum zadnjega prejema artikla in vpisanega datuma "Na dan" v nastavitvah klica izpisa/preglednice.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Naročila kupcev - Odpremni nalogi: Na zavihku "Dostava" prenovljen sistem vpisovanja dostavnih mest (prej lokacije dostave). Podatki o naslovu dostave in dostavnem mestu so dodani tudi v podatkovne sete vseh obrazcev izpisa naroči kupcev in odpremnih nalogov.
 • Nabavne pogodbe - Naročila dobaviteljem: Na zavihku "Splošno" preimenovanje lokacij dostave v dostavna mesta.
 • Odstranjeno je bilo obvestilo, da knjiženje v TDR ni bilo narejeno, ko naročilo kupca prenesemo v fakturiranje in naročilo kupca ne vsebuje storitev. Obvestilo se je pojavljalo zgolj pri strankah, katere imajo naročila kupcev povezana z negotovinsko prodajo modula TDR.
 • Kupci - Odpremni nalogi kupcev:
  • Ko se vnaša interni premik iz VP na MP (knjiga označena kot "Interni prenos v prejem TDR), se pri vnosu artikla za katerega velja Zaloge po serijah = Da in Serije v maloprodaji = Ne, program zahteva vnos serije enako, kot za artikle, ki se vodijo po serijah v celotnem sistemu brez izjem za maloprodajo. To delovanje velja enako po starem sistemu TDR in po novem sistemu TDR/MSP, kjer se interne premike izvaja preko skladišča za blago na poti.
 • Naročila kupcev - Obdelave - Prenos v plan proizvodnje: Posodobljeni preračuni količine za prenos v plan proizvodnje po sistemu "samo nedobavljeno".
 • Naročila kupcev - Obdelave - Prenos naročil v delovne naloge: Dopolnjeno formiranje serij izdelkov na delovnih nalogih glede na sistem nastavljen v nastavitvah okolja.
 • Izpisi - Kalkulacija porekla: Spremenjena funkcija ugotavljanja veljavnosti izjav o poreklu, se ne preverja več na datum proizvodnje temveč na datum prejema sestavine.
 • V primeru, da smo na odpremnem nalogu določili, da bo plačilo izvedeno po računu in v nadaljevanju nalog prenesli v gotovinsko prodajo TDR, kjer smo izbrali način plačila darilna kartica, program ni zahteval vnosa šifre darilne kartice. S to verzijo je bila težava odpravljena.
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi:
  • Dopolnjena so kopiranja dokumentov za podatke VIES. Pri novo nastalih dokumentih se podatki VIES osvežijo iz šifranta strank.

Ogrodje – iCenter

 • ogrodje: Ob zagonu TDR modula je dodana kontrola na nastavljene pisave klienta, v kolikor ob zagonu modula manjkajo pisave Arial Narow (bold, italic, bold italic) se predlaga inštalacija setupsaopogrodje, ki na klienta namesti manjkajoče pisave. Rešuje določene maske, kjer se ob manjkajoči pisavi pojavijo drsniki in so same maske kot take nepregledne (primer vnos Načinov plačil).

QM Spremljanje kakovosti

 • Šifranti - Artikli - Kontrola: Na zavihku "Splošno" je dodana nova opcija "izločeno iz ocenjevanja". V kolikor je opcija vklopljena, potem se za artikel ne izvaja ocenjevanje dobaviteljev ne glede na to ali imamo v obdobju ocenjevanja za artikel kontrolne naloge vhodne kontrole.

TDR Trgovina na drobno

 • Knjiženje - Gotovinska prodaja:
  • Na gumbu "F4" na vnosu gotovinskih računov se je dopolnilo delovanje gumba Vies, ki je aktiven, ko je vnesena stranka. Delovanje dopolnjeno na naslednji način:
   • Gumb Vies je aktiven, ko sta vnesena parametra za iskanje preko servisa VIES, t.j. podatek Država (CountryCode) in podatek Davčna številka (VATNumber). Poleg tega velja, da je stranka iz območja EU in ni iz domače države. Na podlagi teh dveh parametrov se poišče in preveri stranko - če je rezultat pravilen, se podatke najdene stranke prenese v vnosna polja F4. Ta prenos podatkov stranke (naziv, naslov,...) iz Vies forme se na vnosna polja F4 prenese samo v primeru, ko je šifra stranke iz splošne šifre stranke za končne kupce v maloprodaji iz nastavitev programa.
  • Ob knjiženju gotovinske prodaje v knjigovodstvo, se podatek Vies in Datum Vies prenese v knjigo DDV.
  • Opomba: Osnovno delovanje gumba VIES s pregledom zgodovine kontrol VIES je podano v Šifrantu strank.
 • Nastavitve knjiženja:
  • Nove nastavitve za knjiženje prodaje darilnih bonov in vplačil na darilne kartice. Standardna možnost nastavitve kontov in strani knjiženj.
 • Knjiženje prometa gotovinske prodaje:
  • Pri izvozu podatkov v finančno knjigovodstvo program pripravi po dve knjižbi za prodajo darilnih bonov in vplačil na darilno kartico. Ena knjižba gre na konto iz načina plačila (t.j. način plačila, s katerim je bila plačana prodaja/vplačilo), druga knjižba pa gre na konto iz nastavitev knjiženja TDR. Ta dopolnitev knjiženja je narejena pri direktnem knjiženju v DK, v izvozu preko txt datotek w-1 in pri izvozu v mM.
 • Izpis Rekapitulacija blaga in davkov:
  • V izpisu v delu prikaza, kjer je "Rekapitulacija načinov plačila" je dodaten prikaz s podatki o prodaji darilnih bonov in o vplačilih na darilne kartice. Izpis te prodaje je primerljiv z izpisom "Rekapitulacija blagajn".
 • Okno za vnos plačil darilnih bonov in darilnih kartic je bilo posodobljeno na način, da smo uporabniško izkušnjo čimbolj približali oknu za vnos plačil računov v gotovinski prodaji TDR.
 • Število možnih načinov plačil, ki jih lahko izberemo  je pri navedenih dveh obdelavah še vedno omejeno na dva načina.  
 • V primeru netočnega zneska plačila je možno dodati še  doplačilo ali vračilo, kar pa se vedno šteje kot  gotovina.
 • Tiskanje nalepk:
  • Pri vtipkavanju ali včitavanju črtne šifre na formi za tiskanje nalepk artiklov, se je odpravilo težavo, ko program ni našel artikla v primerih črtnih šifer dolžine različne od 13 mest.
 • Delovanje POS opreme, na obdelavah prodaje darilnih bonov in prodaje darilnih kartic, je bila usklajena z delovanjem POS opreme na gotovinski prodaji TDR. V primeru, da smo na navedenih dveh obdelavah vklopili kljukico POS oprema, je bilo tiskanje blagajniških prejemkov usmerjeno na sekvenčno tiskanje.  

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi - Analize in izpisi opravljenega dela - Doseg časovnih norm po izdelkih: Popolna prenova preračunov.
 • Izpisi – Nedovršena proizvodnja: Delovni nalog se sedaj na izpisu nedovršene proizvodnje pojavi tudi, če nima prijavljenih materialnih stroškov.
 • Izpisi - Predvidena poraba materiala - Formiranje naročil dobaviteljem: V primeru naročanja v tuji denarni enoti urejeno pravilno definiranje tečaja na naročilu.
 • Knjiženje - Delovni nalogi: Funkcija "prenos na povezano" sedaj prenese spremenjene datum pričetka izdelave in roka izdelave tudi v plan proizvodnje, če so povezani delovni nalogi nastali na podlagi plana proizvodnje.

ePoštar

 • ePoštar: V primeru izpada povezave do servisov je urejeno ponovno pošiljanje/prejemanje dokumentov.

eR eRegistrator

 • Sprememba vrste dokumenta: Pri masovni spremembi vrste dokumenta je odpravljena napaka odpiranja šifranta vrst dokumentov in izbira vrste dokumenta daljšega od  35 znakov.

Artikli

 • Artikli - Cene: Urejen vnos cen na artiklu v primeru mešanih nastavitev šifrantov artikli/stranke, ter napake, ki se je pojavila ob vnosu šifre cenovnega področja drugega uporabnika

SPL Skupni šifranti

 • Šifrant pogodb: Odpravljena je napaka pri prevzemu pogodb iz UJPA, ko so se prenesle v Saop prazne vrednosti pogodb.

Stranke

 • Bančni računi: V primeru urejanja banke na stranki je odpravljena napaka prikaza Naziv-a TRR na zavihku Trajnik, v primeru vnosu le tega ob vnosu zapisa

Web.API

 • Add/ModifyOrder - V primeru, da z vpisom naročila nastane  tudi predračun se podatek o dostavnem mestu in naslovu dostave vpiše tudi v predračun.
 • PostDispatchAdviceToInvoice - Pri fakturiranju odpremnega naloga se dostavno mesto in naslov dostave iz odpremnega naloga prepišeta tudi v račun.
 • ModifyPrice_V2 - Nova api metoda, ki spreminja podatke cene artikla. Metoda za razliko do ModifyPrice sedaj deluje po pravilih, ki veljajo za modify API metode. Pomeni samo popravlja obstoječe zapise (za obstoječo šifro cenika, artikel in datum). Nove zapise v cenike je potrebno izvesti preko API metode AddPrice. Metoda upošteva nov varnostni ključ icApi_ModifyPrices_v2.
 • GetWorkOrder - Metoda je dopolnjena z dvema vhodnima neobveznima parametroma pruductIDFrom in productIDTo (od - do šifre izdelka).
 • GetWorkOrderBOM - Metoda je dopolnjena z dvema vhodnima neobveznima parametroma pruductIDFrom in productIDTo (od - do šifre izdelka). Dodan je tudi parameter onlyBOMComponentsNotExcludedMSP preko katerega, če je vklopljen (true) lahko izločimo sestavine, ki so v delovnem nalogu označene kot "izločeno iz knjiženja v MSP".
 • Entiteta Employee - metode AddEmployees, UpdateEmployees in UpdateEmployees_v2 - Dodan podatek HealthContributionCalculation (Obračun zdravstvenega prispevka).
 • GetInvoices - Na API metodi sta bila dodatni znački o datumu plačila in referenci plačila.
 • Add/ModifyOrder - Spremenjen validacijski tekst na podatek <LocationID>.
 • Add/ModifyDispatchAdvice- Spremenjen validacijski tekst na podatek <LocationID>.
 • Add/ModifyPurchaseOrder- Spremenjen validacijski tekst na podatek <LocationID>.
 • GetINV, GetCO, GetPO - Ureditev delovanja prametrov Page in Pagesize.
 • GetInvoice/GetInvoices - Dodani novi podatki o dostavnem mestu in naslovu dostave.
 • GetProformaInvoice/GetProformaInvoices - Dodani novi podatki o dostavnem mestu in naslovu dostave.
 • Add/ModifyInvoice - Dodani novi podatki o dostavnem mestu in naslovu dostave.
 • Add/ModifyProformaInvoice - Dodani novi podatki o dostavnem mestu in naslovu dostave.
 • GetDispatchAdvice_V2 - Zaradi spremembe zapisa v polju "Naslov dostave" znotraj odpremnega naloga smo v odgovor metode dodali nov podatek <DeliveryLocationAddress>. Na starem podatku <DeliveryAddress> se naslov dostave prikaže, kot se je do sedaj.
 • GetOrder - Zaradi spremembe zapisa v polju "Naslov dostave" znotraj naročila kupca smo v odgovor metode dodali nov podatek <DeliveryLocationAddress>. Na starem podatku <DeliveryAddress> se naslov dostave prikaže, kot se je do sedaj.
V tem prispevku