Verzija 2022.17.001

BP Blagajniško poslovanje

 • Blagajna - Če je za blagajno edini dnevnik Začetno stanje, pustimo na Blagajni popraviti zneske začetnega stanja (polja so odprta za popravek). Po potrditvi novega stanja se brišejo stari zapisi začetnega stanja in se kreirajo novi. Polja so odprta samo v primeru, če za dnevnikom začetnega stanja nimamo drugih dokumentov. 
 • Posredno knjiženje - Plačilo iz Blagajne - Odpravljena je težava v primeru dodajanja vezave na plačilo iz blagajne v Posrednem knjiženju. 

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Kompenzacije - Odpravljena je težava prikaza zneska Odprto v dobro na kompenzaciji v primeru, ko smo račun delno plačali, plačilni nalog za delno plačilo pa brisali. 
 • Kompenzacije - Urejen je prikaz zneska Odprto na prikazu postavk za primer, ko je račun delno plačan s plačilnim nalogom in knjiženo banko.
 • Posredno knjiženje: Odpravljena je težava pri popravljanju knjižbe z vezo/ zapiranjem postavk.
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Odpravljena je težava pri filtriranju podatkov na izbrane stranke in konte.
 • Pregled knjiženja - izvoz za revizorja v datoteki glavne knjige.txt: Izvoz je posodobljen, da se hitreje pripravi.
 • Izpisi in pregledi - Dnevnik knjiženja: Urejen je zapis dokumenta.
 • Posredno knjiženje - Kontrolni dnevnik: Urejen je zapis dokumenta.
 • Pregled knjiženja - izpis: Urejen je zapis dokumenta.

OST Obračun storitev

 • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: na preglednico je v desnem kliku spremenjen naziv Subvencionirana odjava v Subvencionirana odjava in odjava 1. dan. V primeru, da otrok nima obločbe za subvencijo obroka in potrdimo  Subvencionirana odjava in odjava 1. dan, se na preglednico vpiše oznaka O1D. Na preglednico je dodan nov filter Samo nesubvencionirane odjave.
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: urejena je kolona Prevzeti in Odjavljeni 1. dan.

PRAC Prejeti računi

 • ePoštar - v čakalni vrsti se prikazujejo tudi nazivi dobaviteljev, ki so originalno zapisani v cirilici
 • Knjiženje in davki: omogočeno je popravljanje konta na knjižbah iz povezave z dokumenti nabave
 • uvoz eračunov - odpravljena je napaka ko uvažamo e-računa pri katerih se ob uvozu vzpostavi povezava na dokument nabave
 • Knjiženje in davki: Povezava računa na dokument nabave - možno je urejati opis, obdobje ter ostale analitike na knjižbah, ki se na račun zapišejo iz povezave.

Potrjevanje dokumentov

 • Mobilno potrjevanje - dopolnjeno je delovanje storitve tako, da se bodo statusi potrjevanja hitreje prevzemali iz mobilnega potrjevanja v iCenter.

DOH Dohodnina

 • Urejeno pošiljanje obvestil za primere, ko v Zadevi ali Besedilu elektronske pošte uporabimo znake  & ali < ali >.
 • Dopolnjen prenos podatkov iz Obračuna plač v Dohodnino (naslov, pošta, država) v primeru, ko ima zaposleni tuj naslov.
 • Na vseh obvestilih je v naslov zavezanca dodana še država, če ta ni Slovenija.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Na vrstico obračuna je dodano polje Število pogodbenikov v obračunu.
 • V Analizo obračunov je dodano polje Števec.

KE Kadrovska evidenca

 • V šifrantu zaposlenih je omogočena izbira vrste delovne vize.
 • Polji Šifra in Naziv mentorja sta dodani v OLAP Analizo dela in kariere.
 • Polje Šifra zaposlenega je dodano v OLAP Analizo dela in kariere in Analizo pregledov, izpitov in potrdil.
 • Polje Šifra delovnega mesta je dodano v OLAP Analizo dela in kariere, Analizo izobraževanja in Analizo pregledov, izpitov in potrdil.
 • Omogočeno nastavljanje varnostnega sistema za dostop do osnov zaposlenih.
 • V šifrant zaposlenih je dodano opozorilo, ki se prikaže ob potrditvi spremembe podatka Ure na dan. Opozorilo se prikaže v primeru, ko na zaposlenem  v Dopusti in odsotnosti obstajajo podatki na vrsti Letni dopust po odločbi in če ima uporabnik licenco za Obračun plač in Kadrovsko evidenco.
 • Opozorilo je dodano tudi pri vnosu podatkov preko Zgodovine (spremembe za prihodnost).

OPN Obračun potnih nalogov

 • Urejen izračun dnevnic 6 - 8 ur  (z nastavitvijo za javni sektor - ločen obračun po dnevih) v primeru trajanja potovanja več dni.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Odpravljena težava z zapisom stroškovnih mest v temeljnici VOD.
 • Ob vnosu novega dogodka v dogodke Izobraževanja ter Izpiti, pregledi in potrdila je dodana možnost vnosa dogodka za več zaposlenih hkrati z uporabo gumba Izbira zaposlenih.

Registracija časa

 • Omogočen dostop do vseh OLAP analiz evidence prisotnosti.
 • Omogočen prenos v Evidenco prisotnosti zaposlenih, ki niso vključeni v obračun plače.
 • Odpravljena težava s pošiljanjem e-mailov s prošnjami za dopust.

mojINFO

 • Omogočeno je aktiviranje uporabe kompleksnih gesel web operaterjev pri prijavi v mojINFO.
 • Odpravljena je težava pri prijavi dopusta v primeru, ko  zaposleni ni vpisan v modul Registracija prisotnosti.
 • Vodjem je omogočen pregled dopustov svojih zaposlenih.

DN Delovni nalogi

 • Odpravljene težave pri hkratnem vnašanju novega delovnega naloga na dveh (ali več) delovnih postajah.

FAK Fakturiranje

 • Ukazi x - zapri, Alt+F4 in Esc so onemogočeni in nimajo funkjonalnosti na vnosu načina plačila, pri gotovini, gumb Opusti ponastavi masko na privete začetne vrednosti, Potrdi pa nadaljuje proces dela.
 • Knjiženje - predračuni; vpeljan nov status predračuna "Storniran":
  • Dodana nova funkcija (gumb) "Storno predračuna", ki se nahaja na preglednici predračunov in na obdelavah, ki jih prikličemo z desnim klikom miške na preglednici predračunov.
  • Stornirani predračuni dobijo v Stanju procesa opis "Stornirano".
  • Stornirani predračuni so v preglednici predračunov obarvani v vijolično.
  • Storniranega predračuna se ne more spreminjati/dopolnjevati.
  • Funkcijo storniranja se lahko onemogoči preko varnostnega sistema.
  • Predračun se lahko stornira:
   • v kolikor že ni storniran,
   • v kolikor ni plačan,
   • v kolikor se nanaša na naročilo kupca, ki še ni odpremljeno (in/ali fakturirano) oziroma nima vpisanega načina plačila.
 • Pri kreiranju eSlog datotek urejeno upoštevanje kljukice "Ne izvozi črtne šifre" v nastavitvah priprave eSlog-a.
 • Pri izvozih iz OLAP preglednic je urejeno izvažanje v xlsx format enako kot je za xls. Kar pomeni da so nazivi nad stolpci smiselni glede na preglednico.
 • Na maski Načini plačila se uredi izjemo za gumb Opusti. V kolikor je maska odprta iz preglednice gumb Opusti zapre masko, brez spremembe podatkov.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Pri nastavitvenih podatkov pregleda dokumenov, urejeno prikazovanje kljukice Tiskanje vrednosti odbitnega deleža, glede na nastavitev odbitnega deleža za želeno obdobje, v kolikor obdboja ni izbrana se preverja odbitni delež za celotno knjižno leto. Če je v obdobju vsaj ena od nastavitev odbitnega deleža različna od 0% ali 100% se kljukica prikazuje, sicer je skrita.
 • Na vrstah prometa je urejeno polnjenje podatka Povezava s prejetimi računi za prejeme se vrednost izbere na maski, za izdaje in prenose je privzeto nekativno. Podatek se upošteva pri vnosu ročnem vnosu prometu (prejemi, izdaje, prenosi) se podatek Povezava s prejetimi računi polne iz nastavitev vrste prometa na katerega se knjiži. Enako je urejeno polnjenje podatka na prometu preko API-jev.
 • Pri pripravi odjae konsignacije je urejeno predlaganje datum obdobja do z zadnjim dnem predlaganega meseca, ter urejena je možnost sortiranja preglednice, ki pa ne vpliva na zapis vrstic.
 • Pri odjavi konsignacije je urejena možnost vnosa ali izbira cenika, ki ima v šifrah črke.
 • Na preglednici urejen prikaz starosti zaloge tudi ko v nastavitvah ni izbrane nobene vrste prometa.
 • Kontrole uvoza popisne liste inventure preko čarovnika so usklajene z kontrolami ročnega vnosa.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Urejen prenos podatka Količina iz kalkulatorja v polje Količina za odpremo za odpreme, ki so v statusu Odprti.
 • Urejen uvoz popustov iz datoteke za uvoz, če podatka popusta ni, se predlaga kot pri ročnem vnosu.
 • Odpravljene težave pri odpiranju naslednje seje istega "programa"; če odpiranje predhodne ne potrdiš.
 • Odpravljena težava pri knjiženju izdaje s proizvodnim načinom v primeru negativnih količin.
 • Kupci - naročila kupcev; dodana je funkcija (gumb) "Storno predračuna", ki se nahaja na preglednici naročil kupcev. Preko te funkcije se stornira predračun, ki je povezan z naročilom kupca. Funkcijo se lahko onemogoči preko varnostnega sistema. Predračun se lahko stornira:
  • v kolikor že ni storniran,
  • v kolikor ni plačan,
  • v kolikor se nanaša na naročilo kupca, ki še ni odpremljeno (in/ali fakturirano) oziroma nima vpisanega načina plačila.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave - Prenos v predračun; predračun, ki nastane na podlagi te obdelave sedaj dobi status "Knjižen".
 • Odpravljena težava ponavljanja artiklov na hitrem pregledu zaloge preko tipke F8.
 • Odpravljena težava pri uvozu eSlog vrstic v naročilo kupca, ko se je v nekaterih nepravilno upoštevala šifra artikla in količina.
 • Sprememba delovanja na oknu za knjiženje odpremnih nalogov v fakturiranje, ko se po uspešnem knjiženju okno zapre, v primeru obvestil se okno ne zapre in ohrani vrednosti filtrov.

Ogrodje – iCenter

 • Nov pregled varnostni pooblastil za posameznika (operaterja)
  • med opravila varnostnega sistema na zavihku Administracija glavnega menija iCentra smo dodali pregled varnostnih pooblastil, ki omogoča za prijavljenega operterja in uporabnika pregled naslednjih poblastil:
   • Moduli
   • Funkcionalnosti
   • Šifranti
   • Dokumenti
 • Poleg tega je vidno tudi član katerih skupin je operter.
  • Pregled varnostnih pooblastil je dosegljiv tudi preko spustnega menija na naslovni vrstici oken iCentra
  • Operaterji, ki imajo varnostno pooblastilo "Varnostni sistem - Pregled - Vsi operaterji", lahko vidijo varnostna pooblastila za vse operaterje, uporabnike
 • Na gumbu 64 bit OLAP pregledov, je umaknjena možnost večkratnega odpiranja 64 bit-ne preglednice.

QM Spremljanje kakovosti

 • Izpisi - ocenjevanje dobaviteljev; obstoječo obdelavo "izločitev" smo nadomestili z novo obdelavo "v artikli-stranke". Predhodna obdelava je iz izbranega ocenjevanja v artikli-stranke izločila dovoljeno naročanje za nezadostne ocene (artikel-stranka), sedaj pa obdelava poleg tega izločanja v šifrant artikli-stranke prenaša tudi podatke o doseženih točkah, oceni in datumu ocenjevanja.
 • Pri zaključevanju kontrolnega naloga (vhodna in končna kontrola) ob neposredni povezavi z materialnim skladiščnim poslovanjem smo uvedli kontrole nad vsemi "analitikami" (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika, analitika 1, analitika 2, analitika 3) določenimi na vrstah prometa prenosa na katere se knjiženja nanašajo. Tako se zaključek in s tem knjiženje prenosa ne izvede, če je "analitika" obvezna ni pa definirana na kontrolnem nalogu ali določena kot privzeta na sami vrsti prometa.

SER Servisna dejavnost

 • Urejen prenos datuma veznega dokumenta iz servisnega naloga v predračun (osnutek) in račun.

TDR Trgovina na drobno

 • Na formi »Poslovalnice« je dodan gumb »Nastavitve zaključka dneva«. S klikom nanj se odpre forma za določitev določenega števila parametrov, povezanih z zaključkom dneva, in sicer področja za finančno in DDV knjiženje, Temeljnica DK in Dogodek DK, izvoza v DK, DDV in BP, izbira prenosa darilnih bonov in darilnih kartic.
 • To pomeni, da smo nastavitev večine parametrov iz računalnika preselili v poslovalnico.
 • Parametri, ki so bili preneseni v poslovalnico, so še vedno vidni na ekranu, ki se prikaže ob začetku zaključka dneva, vendar so blokirani, torej jih ni mogoče spreminjati na tem ekranu, ampak samo na poslovalnici.
 • V poslovalnicah je bil med ostalimi parametri za zaključek dneva dodan parameter, ki označuje poslovalnico za skupinski prenos podatkov.
 • Pri gotovinski prodaji je pri izvajanju zaključka dneva možno hkrati izvesti zaključek dneva za vse poslovalnice, kjer je omogočen skupinski prenos, če je za posamezno poslovalnico vključen parameter za skupinski zaključek.
 • Največji datum, za katerega je mogoče narediti skupinski zaključek, je trenutni datum - 1
 • Na formi za zaključek dneva je dodana možnost (s klikom na za to namenjeno ikono) izbire poslovalnice za skupinsko izvedbo zaključka dneva.

eR eRegistrator

 • Prikaz statusa fascikla na preglednici fasciklov smo spremenili iz števičnega v opisnega

Artikli

 • Na formah hitrega vnosa (artikli, zaposleni, stranke) spremenjena pozicija gumba "privzeto"
 • Na formi hitrega vnosa artiklov spremenjena postavitev podatkov na "privzetih" nastavitvah.
 • Dopolnjen sistem predlaganja šifre artikla pri dodajanju novega artikla. 
  • Pri numeričnem sistemu šifriranja ni sprememb. 
  • V primeru alfanumerične šifre, pa sistem ugotavlja ali znakovnemu delu šifre sledi numerični del in potem predlaga novo šifro v okviru numeričnega dela (npr. za sistem šifre XYZ000 bo predlagal šifre XYZ000, XYZ001, XYZ002, ... XYZ999, XYZ1000, XYZ1001,...). V kolikor se sistem šifre v osnovi ne konča z številčnim delom, bo številčni del program predlagal sam (npr. za sistem šifre XYZ no program predlagal šifre XYZ0, XYZ1, XYZ2, ..., XYZ9, XYZ10, XYZ11, ...).
  • Isto funkcijo uporablja tudi WEB.Api metoda AddItems.

Web.API

 • PostProformaInvoiceCancellation - Izdelana nova API metoda za storniranje predračuna. Pri storniranju predračuna preko API metode veljajo enaki pogoji/omejitve, kot so opisani na funkciji storniranja skozi program fakturiranja iCentra.
 • GetProformaInvoice, GetProformaInvoices, AddProformaInvoice, ModifyProformaInvoice, GetOrderProcesOverview, GetProformaInvoiceStatus, ModifyProformaInvoiceStatus - dodan nov status predračuna (S, Cancelled)
 • PostProformaInvoiceLock - dodana kontrola nad odklepanjem predračuna, storniranega predračuna se ne da odkleniti.
 • AddJournal - Urejena težava z dolžino polja <Document>, ki je sedaj poenotena z dolžino polja na vnosni formi v posredno knjiženje.
 • GetOrderProcessOverview - urejeno razpoznavanje statusa "IN COMMISSIONING" odpremnega naloga povezanega z naročilom kupca.
 • AddItems - dopolnjen sistem predlaganja šifre artikla:
  • Pri numeričnem sistemu šifriranja ni sprememb. 
  • V primeru alfanumerične šifre, pa sistem ugotavlja ali znakovnemu delu šifre sledi numerični del in potem predlaga novo šifro v okviru numeričnega dela (npr. za sistem šifre XYZ000 bo predlagal šifre XYZ000, XYZ001, XYZ002, ... XYZ999, XYZ1000, XYZ1001,...). V kolikor se sistem šifre v osnovi ne konča z številčnim delom, bo številčni del program predlagal sam (npr. za sistem šifre XYZ no program predlagal šifre XYZ0, XYZ1, XYZ2, ..., XYZ9, XYZ10, XZY11, ...).


V tem prispevku