RS 2021.16.001

Splošno

 • posodobljena komponenta Čarovnik za uvoz, ki optimizira delo z velikimi Excel tabelami

Artikli

 • Podatki o artiklu (F7) – a prikazu strukturne sestavnice odpravljena težava iskanja po drevesni strukturi (CTR+F).
 • odpravljene težave na preglednici in urejanju strankinih podatkov o artiklih iz preglednice artiklov
 • na preglednico cenikov je dodan gumb, ki omogoča deaktivacijo celotnega cenika na izbrani dan

Programski vmesnik API

 • Dodani novi podatki k obstoječi metodi GetItems.
 • Izdelana nova metoda PostExternalProformaInvoice preko katere lahko predračunu pripnemo kopijo izstavljenega dokumenta nastalega v zunanjem sistemu in predračun statusno izstavimo.

Kadrovska evidenca

 • Dodana je OLAP analiza relacij.

Obračun plač zaposlenim

 • Urejeno je tiskanje obračunskega lista v tujem jeziku.

Registracija prisotnosti

 • Optimiziran rad u tablici s podacima svih radnika.

Terminal za registraciju prisutnosti

 • Omogućen rad programa u slučaju prekida veze sa serverom.

mojINFO

 • Omogočeno je predlaganje lokacij, ki so na zaposlenem označene kot privzete.
 • Odpravljena je težava pri zapisu predvidenih in dejanskih ur na posameznem dnevu.

Dobavitelji in kupci

 • Knjiženje - naročila kupcev; pri prenosu naročila kupcev v odpremne naloge smo za artikle katerim se vodi zaloga dopolnili metodo predlaganja serij. Serije se predlagajo po FEFO/FIFO sistemu. Torej, serije katere imajo definiran rok trajanja se predlagajo glede na ta podatek (najprej tiste serije, ki jim bo rok trajanja najhitreje iztekel; pretečene serije se ne predlagajo), serije katere nimajo podatka o roku trajanja pa se predlagajo glede na datum prvega prejema v skladišče iz katerega se vrši odprema (prej so se predlagale glede na naraščajočo šifro serije).
 • Na Naročilih kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem je dodana možnost "Upoštevaj skladišče naročila kupca". To polje je aktivno samo, če je izbrano eno samo naročilo kupca in izbrana opcija za količino "Celotna potrebna količina". V tem primeru obdelava deluje enako, kot sedaj, le da se v naročilo dobavitelja vpiše skladišče iz glave naročila kupca.
 • Knjiženje – odpremni nalogi; na ročno dodanih vrsticah artiklov katerim se vodij zaloge po serijah, smo na preglednicah seriji, ki jih aktiviramo preko F8 in F11 (na polju serija) vrstni red serij v preglednici (razvrščanje) naredili po sistemu FEFO/FIFO.
 • Odpravljene težave pri izpisu naročila dobavitelju v primeru, da ima dobavitelj drugačno mersko enoto za artikel.
 • Odpravljena nepravilnost pri predlaganju skladišča in cenika iz dokumenta pri uporabi funkcije Izbora artiklov (F5).
 • Na naročilih kupca in odpremnih nalogih se na novem vnosu ob izbiri knjižne skupine sedaj predlagajo tudi dodatne tri analitike.

Fakturiranje

 • Odpravljena nepravilnost pri knjiženju računov v knjigovodstvo za primere, ko je znesek računa 0 in obstajajo zneski za knjižbe ddv.
 • Na knjižne skupine so dodane dodatne tri analitike, ki se na vnosu novega računa pri izbiri knjižne skupine tudi predlagajo.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje - delovni nalogi; na funkcijah tiskanja delovnih nalogov, knjiženje izdaje in knjiženje v MSP je spremenjen sistem predlaganja serij po FIFO metodi. Sedaj ne deluje več glede na naraščajoči šifro serije temveč glede na datum prejema serije v skladišče. Na preglednico izbiranja serij sestavine (knjiženje izdaje, knjiženje v MSP) smo dodali tudi kolono s podatkom datuma prvega prejema.

Materilno skladiščno poslovanje

 • med izpise podatkov o serijah artiklov je dodana obdelava Odpoklic serij, ki omogoča pregled serij izdelkov / polizdelkov, ki so nastali iz izbrane serije izbranega artikla. Prikažemo lahko trenutno zalogo in odpremne naloge, ki vsebujejo te serije izdelkov / polizdelkov.
 • Na izpisu za starostno strukturo zalog se je dodalo možnost prikaza podatkov na določen dan in prikaza podotkov za serijo artikla.

Trgovina na drobno

 • Pri zbirnem knjiženju dobavnic v fakturiranje se sedaj lahko določi, da se različne analitike prenesejo v vrstice računa.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Vzpostavljen je izhod z ECS na formah: Vnos/Edit računa, Podrobnosti plačila, Prikaži vse povezave, Opombe. 
 • Odpiranje slike računa: urejeno je ponovno odpiranje slike ob odpiranju nove forme. Ohrani se zoom in zadnje nastavitve na sliki
 • Na preglednici prejetih računov je z dvoklikom v polju Priponke vzpostavljen pregled slike računa. Če račun nima priponke, se odpre editiranje računa. 
 • Urejen je prikaz e-računa z vizualizacijo.
 • OLAP: polje Znesek v domači DE je prestavljeno iz velike sume v dimenzijo
 • Knjiženje in davki: v Knjižne skupine je dodana možnost označitve »Prištej DDV, ki se ne odbija« za primere, ko imamo davčno nepriznani strošek.
 • Knjiženje in davki: omogočeno je urejanje Opisa vknjižbe za knjižbe pripravljene na podlagi povezave z MSP.
 • Knjiženje in davki: napravljena je optimizacija obdelav - Priprava knjižb in brisanje knjižbe, ko gre za račun za blago.
 • Knjiženje in davki: urejana je težava, ko sta bila gumba Razmejitve in Zapis v OSD neaktivna.
 • Vnos/edit računa: v primeru spremembe »Zneska v domači DE« se izvede preračun tečaja. V primeru spremembe »Tečaja« se izvede preračun Zneska v domači DE. Spremembe se zapišejo v »Revizijsko sled«.
 • Pripomočki – Odklepanje računov: če je račun že delno plačan, je odklepanje računa onemogočeno. V Opombi je vidno obvestilo: »Delno plačan račun. Odklenite nalog v plačilnem prometu.«
 • Račun - ko pošljemo račun v plačilni promet se ne zaklene več polje ID za DDV in priponke
 • Izpisi - Pregled povezav z dokumenti nabave - Po računih - dodana sta stolpca Originalna št. računa in Datum prejema računa

Osnovna sredstva

 • Izvoz na ročni terminal - dodana kontrola, da se osnovno sredstvo s skupno količino enako 0, ne izvozi v datoteko za popis s čitalcem.
 • Obračun amortizacije - popravek pri mesečnem, letnem obračunu amortizacije, obračunu amortizacije za eno osnovno sredstvo, obračunu amortizacije pri izločitvi osnovnega sredstva, pri vpisu v tabelo obračunov, za naslednje primere: 
  • osnovno sredstvo s sedanjo vrednostjo nižjo kot znesek mesečnega obroka amortizacije glede nabavno vrednost in se vse obračuna s prvim in hkrati zadnjim obračunom amortizacije (začetno stanje);
  • osnovno sredstvo, ki se začne amortizirati v istem mesecu, letu kot je mesec, leto pridobitve.
 • Obračun amortizacije - kontrola, da se v tabelo obračunov ne vpisujejo zapisi kjer je tako amortizacije, amortizacija oslabitve, okrepitve enako 0. Primer, ko je datum pridobitve in datum začetka amortizacije v istem mesecu in letu.
 • Obračun amortizacije v vpisu datuma odtujitve - v primeru, da se vpiše datum odtujitve v drugem letu glede na nastavitev programa, se ni Izvedel obračun amortizacijo za celotno preteklo leto in za mesece in leto odtujitve od datuma odtujitve. S to verzijo je to urejeno. Pri nastavitvi 'letni obračun' amortizacije je prav, da se najprej obračuna letna amortizacija in potem še amortizacija do datuma odtujitve. 
 • Poročilo Analiza osnovnih sredstev (OLAP) - dodana opcija izpisa Dograditve prištete osnovni šifri. V primeru izbrane opcije program dograditve prikaže pri osnovni šifri (k nazivu dograditve je dodana še registrska številka) in vrednosti (nabavna vrednost, popravek vrednosti) sta prištete v seštevku vrednosti osnovne šifre. Količina dograditev se ne prišteva v seštevek količine osnovne šifre.
 • Dopolnitve na preglednici inventure:
  • Dodani hitri filtri podatkov preglednice in sicer izbor med Osnovna sredstva, Drobni inventar, Knjižna količina različna od Dejanske količine. Podatki se filtrirajo glede na izbrano število zapisov na preglednici (privzeta nastavitev je 50).
  • Kontrola pri knjiženju inventure - v primeru, da smo z uvozom popisa s terminalom uvozili tudi zapise za osnovna sredstva, ki jih v registru nimamo, bo program ob knjiženju inventure javil opozorilo in postavil vrstni red, da so zgoraj zapisi, ki so neveljavni. Potrebno jih je brisati. Datum inventure se obarva rdeče v primeru, da obstaja tak zapis. Datum inventure je 30.12.1899. Če knjiženje izvajamo iz ločenega menija moramo vrstni red neveljavnih zapisov poiskati sami. Najlažje po nazivu osnovnega sredstva, ki je pri takih zapisih prazno.
 • Kontrolni izpis knjižnih in dejanskih nahajališč in SM: 
  • stroškovno mesto se upošteva iz preglednice inventure in ne iz šifranta nahajališč;
  • v izpis razlik vključeno seznam osnovnih sredstev kjer se razlikuje knjižno nahajališče ali stroškovno mesto.
  • na zaporedje izpisov je dodan nov tip - šifra veze osnovnega sredstva - prikaz dograditev pod osnovno šifro z manjšim fontom. Program si izbor zaporedje izpisov zapomni.
  • datum inventure se ponudi glede na podatke iz tabele inventure.

Stranke

 • Ob osveževanju TRR iz WEB-a se omogoči izbira privzetega TRR, če ta še ni določen.
 • Šifrant lokacij je dostopen z izbiro gumba na preglednici strank.
 • Manjše dopolnitve.

Davek na dodano vrednost - N

 • V dvostavnem knjigovodstvu se na knjižbi davka zapisuje podatek »DatumObdobjaDDV«, v primeru ko se v DDV evidence zapiše preko posrednega knjiženja ali zunanjih aplikacij.

Plačilni promet

 • Pripomočki - Odklepanje plačilnih nalogov: odpravljena težava pri odklepanju plačanih nalogov
V tem prispevku