RS 2021.17.001

Obračun plač

 • OLAP analiza dopusta
  • Dodani so podatki o višku ur, ki se tudi privzeto pokažejo s podatki o dnevih dopusta.
  • Med pripravo se prikaže progress bar.

Registracija prisotnosti

 • Optimizirano delovanje preglednice s podatki zaposlenih.
 • Odpravljena je težava barvanja tekočega dne z rdečo barvo.
 • Odpravljena je težava pri podvajanju datumov.
 • Šifrant dogodkov je poenoten s šifrantom dogodkov v modulu Obračun plač.

Blagajniško poslovanje

 • Urejen prikaz veznega dokumenta za primere, ko so zapisi knjiženi iz modula TDR.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Urejeno hitrejše brisanje postavk iz posrednega knjiženja.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje/Plačevanje in Pripomočki - Zapiranje postavk: Ob zapiranju deviznih postavk dodana kontrola, ki opozori da v kolikor zapiramo postavke iz različnih let in smo pozabili obračunati tečajne razlike ob koncu leta, da le-to storimo predno zapiramo.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca:Urejen izpis ležeče bruto bilance s prometom, da upošteva in pravilne prevede imena stolpcev in nastavitvenih podatkov v primeru izbire nastavitve jezikovnega področja.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi: Urejen izračun izkazov za tiste postavke, kjer se uporablja vrsta postavk "po zneskih".
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi: Dodana in urejena dva nova izpisa bičance stanja in izkaza poslovnega izida.
 • Pripomočki - Preknjiževanje: Ob uporabi pripomočka dodan zapis povezave na preknjiženo postavko, ki nastane s pripomočkom.

Splošno

 • ob prijavi v iCenter se izvede kontrola ali je aktiviran filestream in če ni, se prikaže ustrezeno sporočilo
 • nastavitev izpisov iz administracije glavnega menija iCentra je dostopna operaterjem, ki imajo pooblastilo za spreminjanje QRD vzorcev.

ePoštar

 • nov ponudnik storitev ePoštarja iCenter, ki omogoča naslednje:
  • odpiranje iCenter predala
  •  oddajo eRačunov v UBL obliki na eFaktura.rs
  • prevzem eRačunov iz eFaktura.rs
 • odpravjene težave pri oddaji prilog v mobilno potrjevanje

Programski vmesnik API

 • Izdelali smo verzijo 2 metode GetCustomerItemDiscountsComercialTerms v katero je dodano nekaj več klicnih parametrov, kot v prvi verziji, parametri klicanja in značke v odgovoru pa so v določeni meri tudi preimenovani.
 • Na obstoječi metodi GetWorkOrderTechnologicalOperations smo uredili, da se podatki o preostalem času priprave in izdelave delovnega naloga pridobijo tudi kadar se kliče več delovnih nalogov hkrati.
 • Na obstoječi metodi ModifyWTR smo odpravili težave pri dodajanju novih vrstic dela delavcev v obstoječo glavo delavec/dan.
 • Dopolnjena je metoda IncomingInvoiceDeliveryNote - dodana so nova polja ter dodana možnost vnosa podzapisov (vrstic) za posamezen zapis. Z novimi polji lahko na dobavnici beležemo: devizni znesek, tečaj, denarno enoto, ali gre za storno dokument, vse analitike, stopnjo davka, opomba

Artikli

 • Napredni uvoz podatkov v šifrant artiklov smo dopolnili tako, da zazna da so se teksti spremenili tudi v primeru, da se je spremenila samo velikost črk.
 • Pri uvozih podatkov (ceniki, predprejemi, prevzemi, naročila kupcev) smo uskladili dolžino dobaviteljeve šifre z ročnim vnosom dobaviteljeve šifre.
 • Podatki o artiklu (F7) – na napovedi zaloge se prevzemi izdelka DN sedaj prikazujejo po roku izdelave delovnega naloga (prej so se po datumu delovnega naloga). Spremenjeno tudi na API metodi GetStockForecasting(v2) in vseh izpisih NDK/VRP
 • Podatek »Izključeno iz knjiženja v MSP«, ki je bil na artikel dodan že pred časom smo vključi tudi na funkcije uvoza/izvoza podatkov artikla, revizijsko sled artikla, kopiranje artikla in API metode Get/Add/ModifyItems.

Dobavitelji in kupci

 • Upoštevanje plana proizvodnje – na izpisih napovedi zaloge ter nepravilno napovedanih zalog in pri prenosu naročil kupcev v plan proizvodnje lahko uporabnik vključi tudi upoštevanje prihoda na zaloga iz plana proizvodnje VRP.
 • Na naročilih kupcev je bila odpravljena težava, ko je pri dodajanju vrstic preko okenskega vnosa dodalo vrstico na predzadnje namesto na zadnje mesto.

Razpis proizvodnje

 • Serije delovnih nalogov
  • Dodan nov sistem OSSSSMMLLXX Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje: - Izdelku dodeli serijo s številko OSSSSMMLLXX. Pri čemer O predstavlja prvi znak iz opombe knjige delovnega naloga, SSSS štirimestno številko delovnega naloga, MM mesec iz datuma delovnega naloga in LL zadnje cifre iz letnice delovnega naloga, XX pa zaporedno številko izdelka v sklopu delovnega naloga. Se pravi prvi izdelek v DN dobi 01, drugi izdelek v DN dobi 02, itd. - V šifrant serij se doda serija artikla. Poleg šifre serije se vpiše tudi naziv serije (ki je enak nazivu izdelka delovnega naloga). Ostali podatki se na seriji ne izpolnjujejo.
  • Na preglednici »Izdelki« delovnega naloga je dodan gumb »Priprava serij«, ki vsem izdelkom katerim zaloga se spremlja po serijah napolni serije po sistemu nastavljenem v nastavitvah okolja. Torej deluje na enak način, kot enako poimenovan gumb (funkcija) na zavihku »splošno« delovnega naloga.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; v primeru, da na parametrih izpisa vključite sklop »samo za«, potem je knjiga delovnega naloga v tem sklopu obvezen podatek.

Obvladovanje kakovosti

 • Medfazna kontrola – odpravljene težave vezane na izračun statusa kontrolnega naloga v primeru vnosa meritev preko bližnjice »OK atributi«.
 • Medfazna kontrola – odpravljeno napačno prikazovanja števila vzorcev na karakteristikah kontrolnega naloga medfazne kontrole in posledično dolgotrajnega preračunavanja statusa naloga v primeru velikega števila meritev.
 • Pripomočki – naknadni preračun procesa pod kontrolo; dodan je nov pripomoček, ki uredi neizračunane statuse kontrolnih nalogov.

Dokumentni sistem

 • med preglede na bližnjicah glavnega menija iCentra smo dodali nov pregled Arhivska knjiga, ki prikaže sumarne podatke dokumentov v eRegistratorju za izbrano obdobje. Podatke je možno izvoziti v Excel delovni list ali s pomočjo čarovnika za izvoz.

Osnovna sredstva

 • Ispravak, da se Datum otuđenja osnovnog sredstva upiše pri prvom potvrđivanju. Obvezen postopek pri obračunu amortizacije: obračun amortizacije do vključno meseca prodaje. Vnos datuma odtujitve. V primeru popravka, brisanje POA, brisanje odtujitve, brisanje amortizacije.
 • Prodaja osnovnega sredstva: Popravek pri nastavitvi letni obračun amortizacije, da program po vnosu datuma odtujitve obračuna amortizacijo le enkrat, ko gremo na zavihek Spremembe ali gumb Prodaja ali gumb Potrdi. Ko se program vrne iz okna Prodaja, je polje Datum Odtujitve zaprt. Po ponovnem vstopu je polje Datum odtujitve odprto, če bi ga želeli brisati ali popravljati.
 • Vnos datuma odtujitve: umik blokade ob vnosu datuma pri najemih, kjer je bil datum začetka amortizacije nižji kot datum pridobitve (program javil Najprej odstranite datum odtujitve in ni dovolil shranitev odtujitve). Ostale kontrole na obdobje iz nastavitev, ostajajo.
 • Obračun amortizacije - sprememba kontrole na aktivne / neaktivne šifre analitik: Mesečni obračun amortizacije - ostaja blokada obračuna amortizacije na neaktivno stroškovno mesto, stroškovni nosilec in referenta, če je osnovno sredstvo na neaktivni analitiki v izbranem mesecu obračuna. Pri ostalih analitikah in v primeru letnega obračuna amortizacije, program javi opozorilo in z obračunom nadaljuje. V primeru, da se bo iz teh podatkov pripravila temeljnica za glavno knjigo, je potrebno neaktivne analitike urediti, ker bo sicer zavrnjeno knjiženje v glavni knjigi.

Plačilni promet

 • Pripomočki – Odklepanje plačilnih nalogov: dopolnjeno odklepanje plačanih plačilnih nalogov
 • Priprava plačilnih nalogov: odprt je izbor mesta odlaganja datoteke za strukturo Reiffeisen ROL (xml).

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • OLAP - Računi in knjižbe
  • v dimenzijo je dodan Dokument
  • dopolnjen je izbor (Analitike – račun, Analitike – knjižbe, možnost izbora od-do ali več šifer, vzpostavljeno je iskanje stranke po nazivu
  • datumska polja so izpraznjena
 • OLAP - Računi in davki
  • dodan je izbor Obdobje DDV in Obdobje za obračunani DDV
  • v dimenzijo je dodana Šifra knjige DDV in Naziv knjige DDV 
 • Vnesi zapis iz … (kopiranje računa) 
  • Če je na osnovnem računu ena ali več davčnih stopenj in če zneska ne spreminjamo, se kopirajo v celoti tudi davčne pozicije. 
  • Če znesek na kopiranem (novem) računu spremenimo, in če je na osnovnem računu ena davčna postavka, se davčna postavka na kopiranem računu preračuna glede na nov znesek.
  • Če je na osnovnem računu več davčnih stopenj in če znesek spremenimo, se na novem računu račun kreira samo ena davčna postavka, prva iz osnovnega računa, vrednosti se preračunajo.
  •  Revizijska sled
 • Prikaz slike računa: V primeru premika prikaza slike si program zapomni zadnjo pozicijo odpiranja (primer odpiranja slike računa na drugem ekranu).
 • Vnos računa - ko je račun že vnešen in ga naknadno urejamo se ob povezavi na MSP na račun ne predlagajo podatki iz izbranega dokumenta (znesek, datumi, analitike). Podatki se iz izbranega MSP dokumenta predlagajo so v primeru prvega vnosa računa.
 • Vnos računa - knjižbe - ko knjižbe vnašamo ročno v preglednico je urejeno, da se predlaga tudi privzeta analitika iz konta. Predlaganje deluje na način, da se najprej predlaga vpisana analitika iz računa nato izbrane knjižne skupine ter na koncu privzeta analitika iz konta.
 • Uvoz e-računa - dopolnjen je uvoz davkov iz e-računa v primeru, ko imamo na računu nastavljen odbitni delež tako, da se zneski pravilno zaokrožujejo
 • Vnos računa  - Davki - urejano je predlaganje knjig v primeru samoobdavčitve tako, da se usklajeno predlagajo knjige za odbitni in obračunan ddv

Trgovina na drobno

 • Pri knjiženju gotovinske prodaje v knjigovodstvo se sedaj iz knjižne skupine prepišejo tudi dodatne tri analitike.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Odpravljena težava vrednotenja zalog v primeru odvisnih stroškov in uporabe kljukica "Ne upoštevaj odvisne stroške".
 • Na inventuri se je pri knjiženju artiklov brez prometa za izbiro vrste prometa odstranila kontrola na šifro skladišča.

Fakturiranje

 • Odpravljena težava pri prikazu specifikacije avansa v primeru, da je na predračunu bil upoštevan popust.
 • Na izpisu računa so bile urejene poravnave za specifikacijo plačanega avansa.
V tem prispevku