RS 2022.03.001

Blagajniško poslovanje

 • Knjiženje - gumb Izvoz - Priprava podatkov za glavno knjigo: Ponovno omogočen izvoz v xml datoteko za program  Minimax.

Kadrovska evidencija

 • Šifrarnik radnika
  • U tablicu radnika je dodano polje Broj ugovora.
 • Ispravljena greška prilikom spremanja odluka o godišnjem odmoru u eRegistrator u slučaju korištenja zajedničkih postavki ispisa.

Obračun plata

 • Omogućeno slanje dodatnog privitka zajedno s obračunskim listom.

Registracija prisotnosti

 • Omogućen upis lokacije prilikom unosa zajedničkih događaja ili unosa događaja pomoću izbornika na desnom kliku miša.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Odpravljena je težava pri prikazu ur za koriščenje.

Programski vmesnik API

 • Urejene validacije podatka <ItemID> (šifra artikla), pri metodti AddItems.
 • ADDReceivingAdvice – urejeno predlaganje popustov na vrsticah prevzema od dobavitelja na enak način, kot to velja skozi delo v iCentru.
 • PostReceivingAdvice – knjiženje prevzema v MSP skozi API metodo je možno tudi, če je prevzem v statusu »v komisionu«.
 • ModifyPreReceipt – odpravljene težave pri spremembi prejema popravljenega predprejema v novem letu, če prehod v novo leto MSP še ni bil izveden.
 • PostDispatchAdvice – odpravljene težave knjiženja odpremnega naloga iz preteklega leta v izdajo MSP tekočega leta.
 • ModifyItems – odpravljene težave v primeru navajanja šifre fascikla na zaznamkih artikla.
 • Customers - Dodane metode ADD, GET in DELETE CustomerLocations, ki omogočajo dodajanje, branje in brisanje lokacij strank.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; izboljšana kontrola nad obstojem serije izdelka (ali serij izdelka) delovnega naloga ob knjiženjih delovnega naloga v primeru kadar se izdelku vodi zaloga po serijah.

Obvladovanje kakovosti

 • Vnos kontrolnih nalogov – dodana kontrola vnosa količine za kontrolo (pri ročnem vnosu kontrolnih nalogov).
 • Pripomočki – odklepanje/zaklepanje kontrolnih nalogov; odpravljene težave vezane izbiro nove letnice kontrolnih nalogov.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; pri knjiženju nivelacije vrednosti izdelka (prejem brez izdelane količine) je dodana dodata kontrola nad obstojem zaloge izdelka.

Dokumentni sistem eRegistrator

 • omogočanje je dodajanje dokumentov s pomočjo Poveči in spusti na pasice za dokumente in fascikle

Artikli

 • odpravljene težave pri kopiranju artiklov, če je bila preglednica artiklov odprta preko hitrega vpogleda v artikel (F7)

Fakturiranje

 • na preglednici računov / predračunov smo dodali podatek o načinu izstavitve računa / predračuna
 • na vnosno okno glave računa / predračuna smo dodali podatek o načinu izstavitve računa / predračuna
 • po potrditvi nastavitev fakturiranja, se v primeru, da podatki za nastavitve izpisov uporabnika še niso izpolnjene, le-te izponijo iz stranke - uporabnika
 • v eRačunih v UBL 2.1 obliki (HR in RS) smo spremenili zapis postavk s popusti tako, da so skladni s poslovnimi pravili, ki veljajo za prikaz popustov v eRačunih
 • pri vnsou računa / predračuna, ki je v fazi izstavitve ali izstavljen, so dezaktivni gumbi za dodajanje veznih dokumentov

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • dodali smo nov varnostni ključ 'NDK - NAROČILA KUPCEV - Spreminjanje naslova dostave', s katerim upravljamo spreminjanje naslova dostave pri vnosu naročil kupcev

Dvostavno knjigovodstvo

 • Nastavitve programa: Po potrditvi nastavitev dvostavnega knjigovodstva, se v primeru, da podatki za nastavitve izpisov uporabnika še niso izpolnjene, le-te izponijo iz stranke - uporabnika.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje in Plačevanje: Za primere, ko zapiramo devizne postavke se pri knjižbah tečajnih razlik na konte pozirivnih oz. negativnih tečajnih razlik dodajo privzete analitike iz kontnega plana v kolikor na knjižbah terjatev oz. obveznosti te analitike niso prisotne.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Spremenjen način izračunavanja sklica na opominih ter urejen prikaz odstotoka neplačanih na izpisu seznama opominov.
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Urejen izvoz na gumbu Priprava datoteke.
 • Izpisi in pregledi - Bilanca -. Izkazi: Pri izračunu izkazov dodan stolpec, ki prikazuje plan za celotno tekoče leto ne glede na omejitve na obdobja. Velja samo za plan tekočega leta.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Preglednica prejetih računov:
  • Knjiži v DK in DDV: Pred knjiženjem se izvaja kontrola na zaključeno davčno in bilančno obdobje ter na saldo temeljnice obdobja. V primeru, da so ugotovljene napake, program računov ne knjiži. Pojavi se Dnevnik knjiženja, v katerem so navedeni osnovni podatki računa in katera je vrsta napake. 
 • Vnos/Popravek prejetega računa: 
  • Spremenjeno je obvestilo v primeru zaključenega davčnega obdobja , ki se pojavi po potrditvi/spremembi datuma prejema. Novo obvestilo: »Davčno obdobje, ki se predlaga iz vnesenega datuma, je zaključeno.
    Predlagan bo prvi dan naslednjega nezaključenega obdobja!«
  • V primeru uvoženega eRačuna je bilo umaknjeno obvestilo, ki je vezano na zaključeno davčno obdobje. 
 • Knjiženje in davki: 
  • Odpravljena je težava pri brisanju davčne vrstice
  • Odpravljena je težava pri potrditvi gumba Vnesi iz
  • V primeru, da je v Nastavitvah vklopljena kontrola na enako bilančno in davčno obdobje, se v primeru neenakega obdobja obvestilo pojavi sedaj samo na gumbu Priprava knjižb in na Knjiži in zapri. 
  • Vrstični vnos knjižb: Po potrditvi vnesene vrstice s smerno tipko navzdol se program ne vrača več na neko predhodno vrstico. Predlaganje razlike se izvede samo na novi vrstici, ko vpišemo in potrdimo konto. 
  • Forma za vnos računa: vzpostavljeno je barvanje manjkajočih podatkov. 
  • Predlaganje analitike: urejeno je, da vrstični vnos in vnos preko forme dela na enak način. 
  • Urejeni so gumbi Vnesi zapis, Vnesi iz in Popravi zapis:
   • Vnesi zapis: upošteva se vrstni red ponujanja: 1.=račun glava, 2.=knjižna skupina, 3.=konto
   • Vnesi iz: če je analitika na kopirani knjižbi vpisana, se ponudi enaka analitika. Če ni analitike vpisane, se ne ponudi nič. Vsi zapisi iz osnovne knjižbe se kopirajo na novo knjižbo, brez ponujanja analitike. 
   • Popravi zapis: če je analitika že vpisana, ne prepiše vsebine iz ponujanja, če je prazno, ponuja po vrstnem redu ponujanja: 1.=račun glava, 2.=knjižna skupina, 3.=konto
 • Če se konto spremlja saldakontno, se dobavitelj vpiše takoj po potrditvi konta (vrstični vnos in forma)
 • Polje Znesek osnove za DDV: na formi velja enaka logika kot na vrstičnem vnosu: polje je neaktivno, če je odbitni delež=100%
 • Polje Delovni nalog je prestavljen na formi pred analitike
 • Iskanje konta: 
  • V iskalnem nizu se upoštevata samo Šifra in Naziv, za vse ostale kolone se iskanje ne izvaja, ostanejo pa na pregledu
  • Za Šifro in Naziv se fiksira način iskanja:  
    - Šifra konta: iskanje se izvaja vedno z "se začne z"
    - Naziv konta: iskanje se izvaja vedno z "vsebuje"
 • Datum davčnega obdobja: spremenjeno je besedilo opozorila v primeru zaključenega davčnega obdobja. Novo besedilo: »Davčno obdobje je zaključeno. Izberite drugo davčno obdobje!«
 • Knjiženje posameznega računa: 
  • Nova je kontrola v primeru, da imamo v trenutku knjiženja davčni datum na računu v zaključenem davčnem obdobju. Knjiženje se ne izvede. Obvestilo: »Davčno obdobje XY-leto je zaključeno. Izberite drugo davčno obdobje!«
  • Nova je kontrola v primeru, da imamo v trenutku knjiženja saldo temeljnice obdobja neusklajen. Knjiženje se ne izvede. Obvestilo: »Saldo temeljnice obdobja XY ni usklajeno. Knjiženje se ni izvedlo!«
  • Nova je kontrola v primeru, da imamo v trenutku knjiženja bilančno obdobje na računu v zaključenem obdobju. Knjiženje se ne izvede. Obvestilo: »Bilančno obdobje XY je zaključeno. Izberite drugo bilančno obdobje!«
 • Dopolnjen je prehod na prenovoljene prejete račune tako, da je mogoče prehod izvesti po posameznemu uporabniku. Omogočen je pregled prehodov po uporabnikih, kjer je za vsakega uporabnika viden datum prehoda. Za prehod je potreben vpis aktivacijske kode.
 • Zbirne knjižbe - povezava na prejem se izvede tudi v primeru, ko dobavitelj ni davčni zavezanec so pa davki kljub temu vpisani na računu.

Osnovna sredstva

 • Osnovna sredstva in drobni inventar - Uvoz podatkov - dopolnitev specifikacije za uvoz podatkov iz Excel datoteke. Za uvoz so bila dodana polja: Opomba, SifraVrsteOSD, SifraKatastrskeObcine, OSDDodatenPodatek1, OSDDodatenPodatek2, DatumSpremembe. Iz maski je bil umaknjen podatek Datum spremembe v polje za izbor. Podatek ob uvozu ne sme biti prazen. Datum pridobitve in datum začetka amortizacije, če nista podana v podatkih za uvoz, se izračunata glede na podatek iz preglednice. Uvoz preko gumba Dodaj AM skupine - dodano da se vpišejo podatki: Metoda obračuna=L, konto nabave, Obračun amortizacije D/N.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar - pripomoček za pripravo temeljnice iz preglednice - prenos amortizacije: prenos knjižb obračuna AM v DK je združeno glede na nastavljene analitike za konto oziroma protikonto amortizacije.

Potrjevanje dokumentov

 • Dodani so prevodi revizijske sledi potrjevanja

ePoštar

Dodana storitev "Banka Slovenije - Mesečna tečajnica BSI", ki omogoča prenos tečajev valut, za katere ECB ne objavlja dnevnih tečajnic. Storitev prenaša mesečne tečajnice.

V tem prispevku