Registracija časa - Izračun števila prehran

Splošno o nastavitvah izračuna števila prehran

Izračun števila prehrane se izvede v 3 koraku evidence prisotnosti. Izračun je odvisen od nastavitev, ki jih uredimo  na nastavitvah evidence prisotnosti.

 

Na izračun prehrane vpliva nastavitev v poljih prehrana in polje potni nalogi.

Če je vpisana povezava na potni nalog in bi za tekoči mesec pripadalo 20 prehran in so na potnih nalogih obračunane 3 prehrane, bo program predlagal za obračun 17 prehran.

Prehrana za vsak dan prisotnosti ne glede na trajanje prisotnosti

V primeru, da zaposleni spadajo v skupino, kjer je posebej označeno, da pripada prehrana na vsak dan prisotnosti, torej tudi če kvota 4 ure ni izpolnjena

Takim zaposlenim program šteje prehrano za vsak dan, ne glede koliko je prisotnost trajala.

V osnovi program šteje med prisotnost 3 dogodke registracije časa in sicer Prisotnost, malica in službena pot. Če želimo, da se v prisotnost upoštevajo  drugi dogodki, moramo v programu nastaviti mesečni seštevek za prehrano.

V prikazanem primeru se bo za izračun prehrane upoštevalo poleg rednega dela tudi delo od doma, strokovno izobraževanje in vsa dežurstva. Klasična službena pot pa v prikazanem primeru ne bi štela za izračun prehrane.

Izračun prehrane glede na število prisotnih dni, kjer je prisotnost nad 4 ure

Nastavitev

Izračun

V 3. koraku se v analizi lahko enostavno preveri kako program predlaga izračun števila prehran.

Izračun prehrane glede na število prisotnih dni - za prisotnost nad 12 ur se izračuna dodatna prehrana

Nastavitev

Izračun

Izračun prehrane glede na mesečni seštevek

Nastavitev

Izračun

Izračun prehrane glede na mesečne ure rednega dela/ure na dan zaposleni

Nastavitev

Izračun

Ker v tem primeru izračunavamo število prehran na mesečnem zbiru, lahko preverimo izračun prehrane v analizi priprave obračuna.

V mesečni seštevek se upošteva redno delo, delo od doma. V tem primeru je v izračun upoštevan tudi Višek ur, ki je nastal iz seštevka rednega dela in dela od doma.

130+38+9 =177 /8 = 22,125

Izračun prehrane glede na prisotnost na dan/ure na dan zaposleni

Nastavitev

Izračun

V tem primeru program sešteva delne vsote pripadajoče prehrane.   Primerjava vpisanih ur in izračuna koliko prehran na dan bi na tak način nekomu pripadalo pokaže:

 Glede na vpisano prisotnost program v 3 koraku izračuna 20 prehran.

V tem prispevku