Preglednica artiklov

V oknu Artikli je seznam vseh artiklov. Artikel je lahko trgovsko blago, izdelek, storitev, avans, embalaža, material, polizdelek,… Artikli so v vseh SAOP Windows programih, ki jih uporabljajo, skupni. Prikažemo jih v oknu Artikli, ki ga odpremo tako, da v meniju izberemo Artikli. Po vseh prikazanih poljih obstaja možnost iskanja in sortiranja zapisov. Na preglednici je prikazana tudi številka verzij šifranta artiklov. Ne glede na izbran načun razvrščanja artiklov so artikli dodatno razvrščeni še po padajoči prioriteti.

Nad preglednico je polje Tip artikla, kamor lahko vpišemo ali izberemo tip artikla, ki ga želimo imeti v preglednici. Če je polje prazno, so v preglednici prikazani vsi tipi artiklov.

Poleg tega nad preglednico lahko izberemo ali želimo pregledovati aktivne artikle, neaktivne artikle ali oboje. Ob zagonu preglednice je privzet pregled aktivnih artiklov.

Ko smo na izbrani vrstici artika, lahko s pomočjo Ctrl+C kopiramo šifro artikla iz vrstice v odložišče.

V tem prispevku