Verzija 2021.09.001 (28.6.2021)

Artikli

 • Lastnosti po meri artiklov nosijo dodatne podatek »vključi v analizo DN«. V kolikor je na lastnosti po meri ta podatek vklopljen, se lastnost po meri pojavi v analizi delovnih nalogov (program VRP in DN). Hkrati je lahko za analizo na delovnih nalogih označenih do 10 lastnosti po meri. Podatek je dodan tudi na preglednico šifranta lastnosti po meri.

Programski vmesnik API

 • Odpravljene težave pri metodi GetProformaInvoiceStatus v primeru, ko ni bilo povezave fakturiranja z dvostavnim knjigovodstvom.
 • ModifyWTR – v odgovoru po izvedbi metode sta sedaj navedena podatka o dodanih / spremenjenih ID-jih glave in vrstic dela delavcev.
 • ProcessingWTR – izdelana je nova metoda za knjiženje dela delavcev. Omogoča 2 vrsti knjiženja: izničenje vnesenih časov operacij v delo delavec-datum ter prenos podatkov dela delavcev na delovne naloge (v pokalkulacijo).
 • Invoice - dodana nova metoda GetInvoices, katera vrne seznam računov, ki ustrezajo vpisanim kriterijem
 • Invoice - v AddInvoiceReference je omogočeno dodajanje veze na račun.

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • Odpravljena težava s spreminjanjem statusa zaposlitve, v primeru ko se predhodno izbere razporeditev po delovnih mestih.
 • Urejeno predlaganje šifre občine bivališča pri vnosu podatkov v obrazec ER-8.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Urejen izračun podatkov stalnosti in pokojninske dobe v primeru dela s povečanjem.
  • Odpravljena težava v primeru daljšega naziva na skupini zaposlenih.
 • Odpravljena težava na izpisu naziva delovnega mesta na word vzorcih, v primeru različnih nazivov delovnih mest na različnih šifrantih z enako šifro delovnega mesta.
 • Urejanje word vzorcev
  • Dopolnjen vpogled v podatkovne sete.

Obračun plač zaposlenim

 • Šifrant zaposlenih
  • Omogočen uvoz mesečnih seštevkov iz tekstovnih datotek.
 • V primeru zaključenega obračuna je onemogočeno: gumb »Dodatno« na posrednem vnosu, pripomoček dodaj vrsto obračuna ter izbira »izplačilo do razlike min. plače« na posameznem zaposlenem.
 • Odpravljena težava; pri vnosu obračunskih vrstic v posrednem vnosu z uporabo gumba »Hitri vnos«.
 • Odpravljena težava pri prikazu zneska za izplačilo na obračunskem listu v primeru negativnega zneska regresa.
 • Odpravljena težava s prikazom ključnih podatkov na obračunskem listu.
 • Dopolnjena kontrola preverjanja največjega števila strani pri shranjevanju obračunskega lista v eRegistrator in pošiljanju po elektronski pošti.
 • Urejeno tiskanje obrazca ER-28 v primeru izpisa z izločanjem izvzetih dodatkov.
 • eNDM
  • Omogočena ponovna priprava že oddanih obračunov.
 • Evidenca prisotnosti
  • V primeru obrnjenega varnostnega sistema je urejen dostop do Analize dopustov.
  • Pri vnosu dodatkov je omogočena izbira »uskladi redno delo«.
  • V Potrjevanju odsotnosti je urejeno delovanje filtra »Šifra enote org.«.

Registracija prisotnosti

 • Odpravljena težava z delovanjem programa v primeru večjega števila nazivov, povezanih s skupno registracijo.
 • Urejen izračun salda ur v primeru dni, ki so označeni kot praznik in delovnik.
 • Na dogodkih zaposlenega ter na desnem kliku za izbrani dan je dodan gumb za brisanje vseh dogodkov v dnevu, ki se imenuje »Izbriši vse dogodke v dnevu«. 
  • Gumb je neaktiven v primeru, ko obstaja datum prenosa v EP ali ko je zaposleni Pregledovalec. 
 • V izbiri lokacije so ponujene samo lokacije, ki so vpisane na stranki uporabnika.
 • Pripravljen pripomoček za uvoz preteklih praznikov.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Urejeno je predlaganje dogodkov, v primeru ko več uporabnikov (podjetij) uporablja isti terminal.

Fakturiranje

 • Odgovorna oseba izstavljenega eRačuna je tista, ki je zadnja spremenila račun.
 • Uskladili smo vrste računov s pravili, ki veljajo za UBL 2.1 eRačune.
 • Dopolnjeno knjiženje računov v DDVn za 'Prodaja na daljavo VEM'. Knjiženje v DDVc ni podprto, taki računi se ne izvozijo. Dopolnjen je tudi izvoz v XML za miniMAX.
 • Odpravljeno neskladje pri knjiženju računa s koriščenim avansom preko pasivnih časovnih razmejitev, ko se je delila samo razlika.
 • Dodana prepoved brisanja povezanih računov in povezanih vrstic računa.
 • Urejeni lepotni popravki na izpisih.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Uvoz vrstic s pomočjo čarovnika za uvoz uvaža tudi eDobavnice v obliki eSlog 2.0

Materialno skladiščno poslovanje

 • Odpravljena težava pri vnosu predprejemov, ko tipki [Shift][Insert] v nekterih primerih nista odpirali okna za vnos vrstice
 • Odpravljena težava pri uvozu količine na predprejem iz enostavnega računa v eSlogu 1.6

Trgovina na drobno

 • Odpravljena težava pri vnosu prejemov, ko tipki [Shift][Insert] v nekterih primerih nista odpirali okna za vnos vrstice
 • Sistem kartic zaupanja
  • Dopolnilo se je obstoječ sistem kartic zaupanja z dvema novima sistemoma uporabe teh kartic. Dosedanji sistem je ostal nespremenjen, nova pa sta sistema »pripis in obračun bonitet preko kartice zaupanja« in »obračun popustov (bonitet) ob prodaji«.
   • »pripis in obračun bonitet preko kartice zaupanja«: v tem načinu se nabiranje točk in obračun izvaja na način, da se namesto tiskanja bonov za dosežene bonitete, vrednost teh bonitet naloži na samo kartico. To naloženo vrednost se potem lahko koristi ob nakupih blaga.
   • »obračun popustov (bonitet) ob prodaji«: v tem načinu pa se na podlagi nakupov v določenem obdobju sprotno priznava popust ob prodaji blaga. Pri tem načinu se poleg lestvic za izračun popusta vnaša tudi obdobja, v katerem se išče opravljene nakupe za kupca, imetnika kartice zaupanja.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Ob prodaji blaga so dopolnitve za nova sistema uporabe kartic zaupanja
    • dosežene bonitete se lahko koristi ob zaključku računa na način, da se željeno vrednost bonitete uporabi za zmanjšanje zneska za plačilo
    • na podlagi doseženih nakupov v določenem obdobju se predlaga popust na vrsticah prodaje
 • Izpisi
  • Pregled prometa po karticah zaupanja
   • Program dopolnjen glede na sistem uporabe kartic zaupanja. V odvisnosti od nastavitev so tako aktivne ali neaktivne določene obdelave v programu.

Osnovna sredstva

 • Odtujitev osnovnega sredstva - ob vpisu datuma odtujitve osnovnega sredstva se v primeru letnega obračuna amortizacije izvede preračun amortizacije do vpisanega datuma. Umaknjena zahteva, da se okno z vpisanim datumom odtujitve ponovno potrdi;
 • Obračun amortizacije - popravek pri prikazu in upoštevanju analitike pri osnovnih sredstvih, najemih, kjer je datum začetka amortizacije v istem mesecu kot je datum pridobitve.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Delovni nalogi – serijske številke; v primeru, da ima delovni nalog vpisane serijske številke (Serijska št. od – Serijska št. do), se ob zamenjavi izdelka delovnega naloga zamenjajo tudi serijske številke, v kolikor je označevanje serijskih številk odvisno do klasifikacije šifre izdelka.
 • Delovni nalogi – Analiza delovnih nalogov; na analizo delovnih nalogov smo kot dimenzijo dodali tudi lastnosti po meri delovnih nalogov. V šifrantu lastnosti po meri lahko označimo do 10 lastnosti, ki se vključujejo na analize delovnih nalogov. Pri pripravi analize imamo posebno nastavitev za vklop lastnosti v analizo.
 • Delovni nalogi – na funkciji za samodejni zajem dokumentov za delovni nalog odpravljene težave, ki so preprečevale dodelitev zajetih dokumentov na fascikel eRegistratorja.
 • Delovni nalogi – knjiženje v MSP, pohitreno delo v preglednici predlaganja izdaje sestavin po delovnem nalogu.
 • Izpisi – časovni trak zasedenosti delovnih postaj; odpravljena napaka prikazovanja, kadar za izbrane kriterije izpisa ni bilo podatkov.
 • Izpisi – kooperacija – seznam kooperantskih operacij; pohitreno upravljanje s preglednico.
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; pohitrena obdelava.
 • Izdelana nova ufn funkcija za polnjenje podatkovnega skladišča (BI), ki vrača večnivojsko strukturo delovnih nalogov na podlagi prometa (glave, vrstice) materialnega skladiščnega poslovanja.
 • Na preglednico delovnih nalogov smo vključili filtriranje po lastnostih po meri:
  • V nastavitvah programa smo na zavihek »Povezave« dodali možnost izbire do 5 lastnosti po meri, ki se vključijo na preglednico delovnih nalogov. Lastnosti je potrebno na preglednico vključiti preko funkcije »izbita stolpcev«.
  • Nad preglednico delovnih nalogov je dodan filter »Lastnosti po meri«, preko katerega lahko izberemo lastnost in vrednost lastnosti, po kateri sortiramo zapise v preglednici delovnih nalogov.

Delovni nalogi

 • Izpisi – Analiza delovnih nalogov; na analizo delovnih nalogov smo kot dimenzijo dodali tudi lastnosti po meri delovnih nalogov. V šifrantu lastnosti po meri lahko označimo do 10 lastnosti, ki se vključujejo na analize delovnih nalogov. Pri pripravi analize imamo posebno nastavitev za vklop lastnosti v analizo.

Kontrola kakovosti

 • Avtomatski vpis datuma meritev – pri vseh vrstah kontrolnih nalogov se datum meritev na karakteristiki naloga napolni samodejno, ko je vpisana vsaj ena meritev.

Plačilni promet

Priprava plačilnih nalogov

 • Odpravljen problem na gumbu Brisanje nalogov, kjer se je na prejetih računih v primeru brisanja plačanega ali poslanega naloga brisal datum priprave naloga na računu. Dopolnjeno je tudi obvestilo v primeru, da postopek brisanja najde izvor naloga na prejetem računu.
 • Odpravljen problem pri pripravi zbirnih nalogov za prejemnika, ki ima zneske nalogov v različnih denarnih enotah.
 • Priprava XML datoteke s plačili za standardne naloge SEPA: če je tip modela na posameznem nalogu NRC, se v XML zapiše tag Ustrd z dolžino 140 znakov z vsebino iz namena plačila. Vsi združeni nalogi dobijo tip reference NRC. V primeru daljšega zapisa namena plačila se vpiše Plačila po specifikaciji.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Dopolnitev uvoza izpiska v zvezi z branjem zaporedne številke plačilnega naloga iz XML in namena plačila.
 • Letne obdelave - Izpis poslovnih knjig ob zaključku leta: Dodana možnost shranjevanja v .qr3 format. Primerno za večjo količino podatkov.

Davek na dodano vrednost - N

 • Urejen je šifrant stopenj DDV za države EU
 • V nastavitvah je dodana možnost aktivacije poslovanje na podlagi posebne ureditve za prodajo na daljavo (unijska ureditev) - Prodaja na daljavo "OSS" (One-Stop-Shop).
 • Urejena je posebna knjiga za evidentiranje prometa za prodajo na daljavo - OSS.
 • Dodana je možnost vnosa prometov v knjigo Prodaja na daljavo - OSS za unijsko ureditev za posamezno državo članico, z možnostjo določitve valute.
V tem prispevku