Materialno skladiščno poslovanje (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Na vnosnih formah, uvozih in pregledih se je polje za vnos šifre za primerjavo razširilo na 50 znakov.
 • Šifra za primerjavo na vrsticah dokumentov  je razširjena na 50 znakov.
 • Na vseh mestih, kjer se je artikel na polju šifra lahko poiskal preko vpisa šifre, črtne šifre, naziva,... se je vgradil dopolnjen sistem iskanja po šifri za primerjavo (iskanje s predpono #; podrobneje opisano pod novostmi artiklov).
 • Predprejemi: Na vrstičnem uvozu artiklov preko čarovnika za uvoz, je na dnevniku prenosa urejen prikaz nazivov neaktivnih artiklov in opis napake uvoza.
 • V SQL procedurah PreveriVrsticePredprejema.hr.sql in PreveriVrsticePredprejema.sql so bile umaknjene poizvedbe s kurzorjem.
 • V nastavitvah tipov skladišč je bila odpravljena napaka, ko je program pri dvakratni zaporedni spremembi tipa skladišča javil: "Connection is not defined". 
2024.04.001
 • Nastavitve programa:
  • Določene ključe iz nastavitev okolja (posebni ključi, ki so dodatno vplivali na delovanje modula MSP), se je preselilo v nastavitve programa na zavihek "Dodatne nastavitve". Gre za posebnosti, katere se nastavlja izrecno s soglasjem naše Podpore strank. Osnovni opisi delovanja teh nastavitev so podana poleg posameznega polja, za podrobnejše pojasnitve pa se uporabnik programa mora obrniti na Podporo.
  • Pri instalaciji te verzije se nastavitve samodejno uredijo na podlagi obstoječih nastavitev okolja. To pomeni, da za uporabnike z aktivnimi temi dodatnimi nastavitvami in za vse ostale uporabnike, kateri tega niso uporabljali, se uporaba in delovanje programa popolnoma nič ne spremeni.
 • Predprejemi: Uvoz predprejema iz datoteke, na vrstičnem uvozu predprejemov iz datoteke, je urejeno iskanje artikla tudi po Šifri za primerjavo, kar pomeni da v kolikor v specifikaciji uvoza povežete podatek iz datoteke po Šifri za primerjavo bo le tega program iskal preko šifre za primerjavo v šifrantu Artiklov.
 • Inventure - kontrola nad artikli brez vpisane serije: Na potrditev popisne liste, inventure ter ob knjiženju je vgrajena kontrola na popisane artikle brez vpisane serije. V primeru vnesenega artikla brez serije na popisni listi se ob potrditvi popisne liste ali Inventure, artikli brez vpisane serije prikažejo v preglednici. Artikli, katerim se serija ne vodi dobijo privzeto vrednost v seriji, artiklom, ki se vodi serija pa je potrebno serijo preko preglednice vnesti.
 • Začetno stanje: Pri izbiri vrste prometa je urejen prikaz vseh vrst prometa tipa prejem.
 • Predprejemi - preglednica - Uvoz predprejema e-slog: Odpravljena napaka, ko pri uvozu e-slog računa v predprejem ni preneslo popusta 1 v vrstice predprejema.
 • Knjiženje - promet: Funkcija "DN iz VRP" više podatek o izbranem delovnem nalogu tako, da letnica ni več zapisana s štirimi ciframi ampak le z zadnjima dvema (primer: DN/000031/24). Tako je navajanje delovnega naloga preko te funkcije usklajeno z navajanjem delovnega naloga na funkciji "knjiženje v MSP" iz programa VRP.
 • Izpisi - Analiza prometa:
  • Odpravljena težava prikaza analize prometa, ko se je v glavni filter vpisalo poslovalnico, v preglednici pa so se prikazali tudi prometi ostalih poslovalnic in je bilo filtriranje potrebno tudi naknadno v sami preglednici. Gre za možnosti izpisa v združenih sistemih TDR/MSP.
 • Izpisi - Stanje zalog: Pri pregledu podatkov na izpisu stanja zalog, je v primeru izbora Uredi po: skupina artikla, urejeno skupno seštevanje količin in vrednosti znotraj skupine artikla.
 • Odpravljena je bila težava, ko je program v primeru, da so bili na predprejemu navedeni zgolj artikli brez delitve odvisnih stroškov, nepravilno izračunal faktor odvisnih stroškov.
 • V primeru vrstičnega vnosa tovrstnega artikla, program ni napolnil podatka "Brez delitve odvisnih stroškov".
 • Starost zalog: Računanje števila dni starosti zaloge se računa glede na datum zadnjega prejema artikla in vpisanega datuma "Na dan" v nastavitvah klica izpisa/preglednice.
2024.03.001
 • Zapisnik o spremembi cen - Dodatne obdelave pri spremembah MPCD
  • Popravek polnjenja odstotka popusta na fakturno ceno ob avtomatskem kreiranju zapisnikov za izbrane poslovalnice v maloprodajnem sistemu MSP.
2024.02.006
 • Odpravljena je bila napaka, ko je program pri knjiženju temeljnice nabave/porabe v Dvostavno knjigovodstvo javil napako. Napaka se je dogodila samo pri določenih strankah z določeno konfiguracijo strežnika SQL.
 • Stanje zalog - na preglednicah skladišče/konto/artikel in konto/skladišče/artikel, je na nivoju artikla urejen prikaz količin in vrednosti stanja zalog. Napačen izračun le teh se je izkazoval na vseh artiklih, ki v šifrantu artiklov niso imeli vpisanega dobavitelja.
2024.02.003
 • Inventure
  • Na prikazih in izpisih v programih inventure se je uvedlo nastavitve varnostnega sistema "CENIKI - Nabavne cene in omejen prikaz". Če uporabnik nima dovoljenja za vpogled v nabavne cene, se le-te ne prikazujejo in izpisujejo. Gre za prikaze v zbirih, rezultatu inventure, preglednicah inventure, prikaz zbirov po davkih, prikaz nabavnih vrednosti knjižnega in dejanskega stanja, nabavnih vrednosti viškov in manjkov, v prikazih po MPCD in tudi v rezultatu inventure na zadnji dan v letu.
 • Inventura - popisne liste, pri ročnem vnosu artiklov preko vnosne maske je odpravljena težava z zaklepanjem zapisa.
 • Na določenih mestih v programu se je dodalo kontrolo na "neaktivne" konte, t.j. konte, ki so označeni kot "se ne knjiži". Če je konto tako označen, potem program zavrne vnos konta na naslednjih mestih:
  • Šifranti - Vrste prometa - Konto porabe
  • Šifranti - Artikli - zavihek Zaloge - vnos kontov zaloge in porabe
  • Šifranti - Knjižne skupine - nastavitve kontov za knjiženje temeljnice nabave, porabe.
 • Knjiženje - Temeljnica nabave, porabe - Dodatne nastavitve - nastavitve kontov za knjiženje temeljnice nabave, porabe.
 • Varnostni sistem - operaterju z Nivo-jem 2 je urejen dostop do funkcionalnosti Prehod v novo leto z dovoljenjem preko ključa "MSP - MENI, Knjiženje - Prehod v novo leto".
 • Inventura - popisne liste, odpravljena napaka pri vnosu artikla na prazno popisno listo.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Dopolnitev knjiženja za postavitve, kjer se TDR uporablja samo za izdajno stran in se v Materialno skladiščnem poslovanju vodi zaloga po nabavnih vrednostih na nivoju skladišč in ne na nivoju maloprodajnih poslovalnic.
 • Predprejemi - Tranzit
  • V obdelavi "Tranzit" se je razvrščanje vrstic v prenosu iz dokumenta predprejema v prejem, nato v izdajo in na koncu v račun Fakturiranja, dodatno dopolnilo z zaporedjem vrstic predprejema.
 • F7 - Pregled artikla
  • Program "Kartica maloprodaje" se je dopolnilo za združene sistem TDR/MSP (vodenje maloprodaje v MSP) s tem, da se kartica artikla izpisuje tudi za postavitve, kjer pred združitvijo uporabnik ni imel ali uporabljal modula MSP. Sedaj se podatki jemljejo iz obeh podatkovnih sistemov.
2024.02.001
 • Knjiženje - Temeljnica nabave, porabe
  • Dopolnilo se je pripravo temeljnice nabave, porabe in kontrolno pripravo vknjižb na način, da se striktno upošteva ali je bila priprava za maloprodajni del po poslovalnicah ali za veleprodajni del po skladiščih. Tako se knjižene temeljnice lahko preverja tudi za primere, ko priprava temeljnice ni bila omejena z nastavitvenimi podatki in so se v tako kontrolo vključevali zapisi iz prometa, kateri ni spadal v kontrolo.
 • Gotovinska in negotovinska prodaja, na maski za delni storno je urejeno shranjevanje spremenjenih pozicij ali širin stolpcev.
 • Tipi skladišč - na šifrantu je dodana kljukica za vodenje po FIFO metodi, katere vrednost se ob kreiranju skladišča prenese na skladišče, na skladišču je kljukica vidna a onemogočena za urejanje. Ob urejanju Tipa skladišča se vrednost FIFO prenese na vsa skladišča tega tipa. Z upgrade-om verzije se FIFO nastavitve na skladiščih ne spreminjajo. Spremenijo se šele ko urejamo Tip skladišča, ob potrditvi sepremebe Tipa vsa skladišča tega tipa dedujejo FIFO nastavitve na tem tipu.
 • Za urejanje, vnos Tipa skladišča je v varnostnem sistemu kreiran nov ključ "MSP - NASTAVITVE, Tipi skladišč - spreminjanje" na katerem mora imeti operater eksplicitno dovoljenje.
 • Odpravljena težava pri uporabi naključnega izbora vrst prometa, ki se izpisujejo pri izpisu: Pregled dokumentov.
2024.01.001
 • Kalo izpis - v preglednici in na izpisu je v primeru vnosa vrste prometa inventure na nastavitveni maski, urejen prikaz vrednosti iz omenjene vrste prometa.
2023.11.003
 • Prehod v novo leto:
  • Če se pri internih prenosih uporablja skladišče za blago na poti, se pri prenosu v novo leto ne izvaja kontrola na negativno zalogo artiklom, katerim se vodi zaloga po serijah, v maloprodaji pa se serije teh artiklov ne vodijo.
 • Izpisi - Stanje zalog - na nastavitveno masko je dodano številčno polje desno od klasifikacij. Namen polja je združevanje oz. prikaz začetnega dela klasifikacij v dolžini vpisane vrednosti v preglednicah in na izpisih, v primeru združevanja se nazivi klasifikacij ne izpisujejo.
 • Na preglednici pripravljenih knjižb temeljnice nabave, porabe dodan stolpec "Naziv dogodka". Podatek se na podlagi šifre dogodka prikaže iz ustreznega šifranta. Funkcije na tem novem stolpcu so standardne, kot so na ostalih stolpcih: razvrščanje, premikanje, izbira stolpcev. Prav tako na tem novem stolpcu deluje tudi funkcija "Promet - združeno", ki pa ima seveda enak rezultat, kot če bi to funkcijo uporabili na šifri dogodka.
 • Promet - izdaje, v primeru negativne izdaje artikla, ki se vodi po planskih cenah in je to zanj na skladišču prvi dogodek, se na skladišču pred negativno izdajo zanj kreira prejem z vpisano plansko ceno in količino 0.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Za knjižbo na t.i. obračunski konto (iz artikla, knj.skupine ali iz dodatnih nastavitev knjiženja) se preveri, ali je konto označen kot devizni. Za konto, ki ni devizni ni sprememb pri pripravi knjižb. Za devizni konto se v posredno knjiženje posreduje poleg vrednosti v domači denarni enoti še denarna enota, tečaj in vrednost v tuji denarni enoti. Prenese se fakturna vrednost iz vrstice predprejema.
 • Pri knjiženju izdaje pri enem uporabniku in prejem pri drugem uporabniku, se na prejemu po novem upošteva nastavitev planske cene, glede na tip skladišča, kamor prejem nastane.
 • Na preglednici kartice artikla F7 so dodani stolpci po maloprodajnih cenah in vrednostih, kateri se ohranijo v izboru ne glede na to, ali se v Materialno skladiščnem poslovanju vodi maloprodaja ali ne.
2023.11.001
 • Izpisi - pregled po dokumentih; hitrostna optimizacija priprave izpisa prometa izdaje po FIFO metodi.
 • Knjiženje - Predprejemi:
  • Program se je dopolnilo z možnostjo izračuna kalkulacije na način, da se ohranja % marže med nabavno, prodajno in maloprodajno ceno. Dodalo se je novo nastavitev v nastavitve modula Materialno skladiščno poslovanje in novo nastavitev v šifrant poslovalnic v "Izračun kalkulacije prejemov" v modulu Trgovina na drobno.
  • Nastavitev izračuna kalkulacije v nastavitvah programa MSP velja za "veleprodajni del" sistema, nastavitev v šifrantu poslovalnic TDR pa za "maloprodajni del". Pri maloprodajnem delu je vnos podatkov preko Predprejemi - maloprodaja.
  • V primeru nastavitve izračuna kalkulacije "%rvc iz zadnje kalkulacije" se fakturna in nabavna cena predlagajo iz zadnje kalkulacije. Enako se predlagajo tudi prodajna in maloprodajna. V primeru spremembe nabavne cene, pa se prodajna in maloprodajna cena preračunajo na podlagi %rvc, kateri je veljal v zadnji kalkulaciji. Tudi pri tej novi nastavitvi veljajo vse obstoječe nastavitve: izjeme v cenah, ne predlagaj VPC, zakleni kalkulacijo, itd..
 • Knjiženje - Interni prenosi:
  • Dopolnitev programa z možnostjo določitve, kako se predlaga datum internega prenosa iz skladišča blago na poti v ciljno skladišče. V šifrantu vrste prometa za interne prenose je nova nastavitev "Privzeti datum prenosa", ki določa, kako se predlaga datum internega prenosa iz skladišča blago na poti v ciljno skladišče. Možnosti so iz datuma izvornega dokumenta ali iz trenutnega datuma. Privzeta nastavitev je iz trenutnega datuma, kar pomeni dosedanje delovanje. Dodatna nastavitev "Omogoči spremembo datuma" pa določa, ali lahko uporabnik prosto vnese datum prenosa v programu internih prenosov. Privzeta nastavitev ni potrjena, kar pomeni, da bo privzeto delovanje, kot do sedaj, ko uporabnik ni mogel prosto določiti datuma.
  • V programu Interni prenosi se je na potrditvenem oknu za prenos dodalo polje z datumom za ciljni dokument. Datum se predlaga na podlagi nastavitev vrste prometa. Če je dovoljeno spreminjanje datuma, se datum lahko prosto vnese, toda samo v dovoljenem knjižnem obdobju iz nastavitve programa in v obdobju med datumom izvornega dokumenta in trenutnim datumom.
 • Knjiženje - Interni prenos iz maloprodaje:
  • Prenosi blaga iz maloprodaje v veleprodajo (vračanje blaga iz maloprodajnih poslovalnic na glavno skladišče) potekajo preko skladišča za blago na poti. Ko se artikli, ki so označeni na način, da se vodijo po serijah, v maloprodaji pa ne, se je pri vračanju iz MP v VP program dopolnilo z novim vmesnikom, preko katerega je možno tem artiklom vpisati pravo serijo, tisto, katera se vrača v skladišče veleprodaje. Ta vmesnik se odpira le v primerih, ko so v dokumentu prenosa artikli, za katere velja "Zaloge po serijah = Da" in "Serije v maloprodaji = Ne".
 • Na zavihek vrstic predprejema smo dodali gumb, ki odpre preglednico za vnos popisa prispelih količin na knjigah predprejema, ki so namenjene pripravljanju komisijskih zapisnikov.
 • Promet izdaje - Izvoz porabe brez odmikov, na nastavitveno masko dodana kontrola pri vnosu privzetega konta zaloge, da stran knjiženja na njem ne sme biti označena "Se ne knjiži", enaka kontrola po artiklih in vnesenih kontih zaloge pri pripravi podatkov.
 • Predprejemi - Tranzi, v primeru vodenja tipa skladišča po planskih cenah, je dodana kontrola na vpisano plansko ceno na artiklu pri prenosu predprejema v tranzit. V kolikor artikle za tip skladišča nima vpisane planske cene program vrne opozorilo in prekine proces.
 • Predprejemi - maloprodaja, tiskanje nalepk iz preglednice je dopolnjeno tako, da v kolikor je izbrana vrsta prometa, ki je zapisnik o spremembi cen, je gumb omogočen tako za pripravljene kot knjižene dokumente. Z izborom gumba se prikaže nastavitvena maska, kjer za omenjeno vrsto prometa v skupini "Število nalepk" nova kljukica, preko katere določimo število nalepk artikla glede na zalogo artikla na poslovalnici.
 • Predrprejemi - pri uvozu preko čarovnika na vrstičnem vnosu je urejen izračun statistične vrednosti v primeru da je v glavi in pri uvozu izpolnjen podatek o Intrastatu.
 • Knjiženje - Inventure:
  • Priprava inventure po maloprodajnih cenah v primeru združenega tdr/msp, t.j. vodenje maloprodaje v MSP. Gre za dopolnitev programa pri uvozu podatkov iz ročnih terminalov in preko čarovnika za uvoz ter dopolnitev pripomočka osvežitev knjižnega stanja inventure.
2023.10.001
 • Knjiženje - Predprejem: Odprava napačnega izračuna maloprodajne cene in odstotka popusta pri uvozu vrstic predprejema preko t.i. čarovnika za uvoz podatkov, do katerega je prišlo v predhodni verzi. V primeru izbora polnjenja prodajnih cen "iz datoteke", se podatka MPC in % popusta nista pravilno napolnila.
2023.09.006
 • Predprejemi - na preglednici je za vrsto prometa  urejen prikaz podatkov glede na vpisano število prikazanih podatkov.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Dopolnitev podprograma Pregled neknjiženih dokumentov s tem, da se vrste prometa, katere nimajo potrjene nastavitve "Knjiženje temeljnice zalog" ne upoštevajo.
 • Analiza prometa - v primeru prikaza podatkov po FIFO je urejen prikaz Vrednosti prejema po FIFO metodi.
 • Predprejem - maloprodaja
  • V programu Množično spreminjanje cen so nastavitve za kreiranje zapisnikov dopolnjene na način, da se upošteva tudi nastavitve kalkulacij posameznih poslovalnic. Če veljajo nastavitve zaklenjenih kalkulacij NC ali PC, to potem ni možno izbirati. Prav tako velja, da če gre za tip dokumenta zapisnik, se množično lahko spreminja samo MPC z DDV.
 • Odpravljena težava, ko pri spremembi kontov ni pravilno prikazovalo izbora tipa skladišča.
2023.09.001
 • Izbor na spustni seznam Tip skladišča (combo box) je povsod (razen pri Nastavitve programa gumb Tipi skladišč) spremenjen tako, da se izbirajo samo tipi, ki iso aktivni tipi skladišč v nastavitvah Materialno skladiščnega poslovanja.
 • Delovni nalogi - Knjižene v MSP, Izdaja sestavin; na preglednici predloga izdaje sestavin je onemogočeno spreminjanje podatkov, ki na knjiženje nimajo vpliva (naziv artikla, količina normativa, zaloga,...).
 • v preglednico rezultatov "Polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami" je dodan stolpec Šifra za primerjavo iz šifranta artiklov.
 • V izpisu Analiza prometa je nov OLAP pregled "Analiza za knjigovodstvo" v katerem so podatki za primerjave s knjižbami temeljnice nabave, porabe. Ta program je aktiven, ko je že bil narejen prehod na poenoten sistem TDR/MSP in ima uporabnik v varnostnem sistemu dovoljenje za ta program.
 • V programu Temeljnica nabave, porabe je v pripomočku "Kontrolna priprava knjižb" dodana možnost "Prikaži samo razlike", s katero nastavimo, da se na preglednici izpišejo samo vrstice, ki se trenutno razlikujejo od knjižene temeljnice.
 • Predprejem v Tranzit je ob kreiranju računa v FAK-u in poljnjenja analitik iz privzete knjižne skupine na knjigi dokumentov urejen prepis analitik tudi v vrstice računa (v primeru praznih privzetih analitik v nastavitveni maski Tranzit - Izdaja/Račun)
 • Predprejem v Tranzit urejeno polnjenj zneska Za plačilo na računu
 • Kupci - naročilo kupca, sestavnica vrstice naročila; na operaciji tehnološkega dela sestavnice je sedaj možno čas izdelave in čas priprave vnesti v formatu HHH:MM:SS (torej največ 999 ur, 59 minut in 59 sekund)
 • Samodejno vpisovanje serij v šifrant serij (artikli-serije) ob knjiženju predprejema v prejem:
  • Nastavitve - nastavitve programa; na zavihku "Predprejemi" je dodana nova nastavitev s katero omogočimo (privzeto onemogočeno) samodejno vpisovanje serij artiklov ob knjiženju predprejema v prejem.
  • Knjiženje - predprejemi - funkcija "v prejem"; če je tako nastavljeno v nastavitvah programa, se ob knjiženju predprejema v prejem za vse vrstice predprejema, ki imajo vpisano serijo in serija še ne obstaja v šifrantu serij (artikli-serije), serija vpiše v šifrant serij.
  • Dobavitelji in kupci - prevzem od dobavitelja; v primeru, da se prevzem od dobavitelja samodejno knjiži do prejema materialnega skladiščnega poslovanja velja enako, kot opisano v zgornji alineji.
 • Predprejemi - urejen zamik nazivov in vnosnih polj
 • V izpisih Poročila za knjigovodstvo, ko se izpisuje posamezno po dokumentih, je v drugi vrstici dodan prikaz izdajnih nivelacij. To velja za primere, ko je že bil narejen prehod na poenoten sistem TDR/MSP in ko je v nastavitvah okolja vključena možnost knjiženja zalog na način, da nastanejo ločene knjižbe po prodajnih cenah in nivelacijah.
 • Pri tiskanje nalepk na predprejemih MSP  program pri prikazu in tiskanju vrstnega reda nalepk sedaj vedno upošteva izbor Uredi po.
 • Funkcionalnost je bila dopolnjena na :
  • predprejemi - gumb nalepke 
  • množično tiskanje -  nalepke po komadih
  • množično - nalepke po vrsticah
2023.08.001
 • Na preglednici predprejema je uvoz eSlog-a 2.0 usklajen z 1.6 in se pri uvozu izračuna odstotek popusta glede na zneske v datoteki, prav tako je urejen uvoz eSlog-a 2.0 na vrstičnem uvozu predprejema z izborom prodajne cene  "iz datoteke" kjer se cene prenesejo iz datoteke na podlagi njih se pa izračuna odstotek popusta
 • na predprejemih odpravljena napaka pri ažuriranju kljukice Povezava s prejetimi računi
 • V programu "Interni prenos iz maloprodaje" se za podatek "V skladišče" (gre za veleprodajno skladišče, kamor se vrne blago iz maloprodaje) samodejno izpolni podatek iz dokumenta internega prenosa. Tega podatka ni možno spreminjati.
2023.07.001
 • Ukiniev pravic operaterjem vezanih na nivo = 1. In dodelitev le teh preko varnostnega sistema, ključi:
  • »MSP – MENI, Uporabnik in računalnik – Nastavitve«
  • »MSP – MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«
  • »MSP – MENI, Pripomočki – Prevrednotenje prometa«
  • »MSP – MENI, Pripomočki – Prepis %PC in %MC v artikle«
  • »MSP – MENI, Knjiženje – Prehod v novo leto«
 • v šifrant vrste prometa smo za zapise tipa prejem dododali nov podatek 'Vrsta prometa komisijskega zapisnika'
 • v vrstice predprejema smo dodali nov podatek 'popisana količina', ki je akativen samo, če je v vrsti prometa vpisana vtsa prometa komisijskega zapisnika
 • pri uvozu vrstic preko ročnega terminala smo dolali možnost 'Ažuriraj vrstice', ki namesto prejete količine zapisuje popisano količino
 • na preglednico predprejemov je dodan gumb 'Komisijski zapisnik', ki naredi nov predprejem z razlikami med količino predprejema in popisano količino. Gumb je aktiven za vrste prometa, ki imajo izpolnjeno vrsto prejema komisijskega zapisnika in so bili že knjiženi v prejem.
 • Urejena kontrola polja Dokument na predprejemu, če se podatek iz vpisanega pobriše in je polje prazno, če tako zahteva vrsta prometa.
 • Odpravljena je bila napaka do katere je prišlo, če artikel v preteklosti ni imel vpisane cene.
 • V tem primeru tudi v zalogi in posledično na  izdajah cene ni zapisalo.
 • Proceduro smo spremenili na način, da sedaj v tem primeru zapiše ceno 0
 • Pri vnosu odvisnega stroška se v primeru, da je stranka davčni zavezanec in zanjo še ni vpisa odvisnega stroška, predlaga splošna davčna stopnja.
 • Odpravljena napaka prikaza na 2. nivoju preglednice v izpisu stanja zaloge pri izboru "Prikaži po - skladišče/konto/artikel" in izbor prikaza na "Preglednica".
 • Na funkcijah "F8 - Pregled artikli - zaloge, cene" in "F5 - Artikli - izbor" je v polju "Razpoložljiva zaloga" dodan še izračun nepoknjižene izdaje TDR (Gotovinska in Negotovinska prodaja). Na nivoju leta prometa, poslovalnice (skladišča), artikla in serije se od razpoložljive zaloge odšteje še količina nepoknjiženih vrstic. Ta podatek nepoknjižene izdaje se izračunava, ko velja nastavitev programa TDR, da se lahko knjiži v minus zalogo.
2023.06.001
 • V novih sistemih TDR/MSP na dokumentih internih prenosov se pri prenosu maloprodajnih cen iz izvorne lokacije upošteva nastavitev "Prenos prodajnih cen" v šifrantu poslovalnice iz zavihka "Interni prenosi". Privzeta nastavitev je potrjeno, kar pomeni, da se prodajne cene prenesejo iz izvornega dokumenta. Če je nastavitev nepotrjena, pa se prodajne cene poiščejo kot pri novem vnosu vrstic, t.j. na podlagi nastavitve izračuna kalkulacije poslovalnice. V primeru, ko na ciljni lokaciji ne obstaja promet določenega artikla, pa se cene prenesejo iz izvornega dokumenta. Za nabavne cene pa velja, da se prenesejo vedno iz izvornega dokumenta, ne glede na to nastavitev.
 • Artiklom s statusom Odprodaja omogočen interni prenos zaloge med poslovalnicami v maloprodaja.
2023.05.004
 • Izpis "Pregled dokumentov" je za nove sisteme TDR/MSP dopolnjen s prikazom po maloprodajnih cenah z DDV. Za vse tipe dokumentov Prejem, Izdaja in Prenos so novi izpisi in preglednice, kateri poleg nabavnih vrednosti vsebujejo še vrednosti RVC, DDV, MPCD in vrednosti nivelacij v maloprodajnih vrednostih.
 • Barvanje vrstic na predprejemih je urejeno tako da se fokusirana celica modro ozadje z belo pisavo.
 • Program "Inventure" dopolnjen z obdelavo po maloprodajnih cenah z DDV. Pri novih inventurah v sistemih TDR/MSP se napolnijo tudi ustrezne vrednosti po MPCD. Za namene inventur po MPCD je nov izpis, katerega se lahko izpisuje z novo nastavitvijo "Prikaz po MPCD" na vnosnem oknu tiskanja rezultata inventure. Prav tako se maloprodajni podatki prikazujejo tudi na preglednici rezultata inventure.
 • Popravek varnostnega sistema za program "Predprejem - maloprodaja" dostopen preko bližnjice "Maloprodaja", "Prejem".
 • Popravek polnjenja podatka SM pri knjiženju izdaje na konte zaloge. Program napolni SM iz skladišča iz katerega se izdaja blago.
2023.05.001
 • Pri tiskanju rekapitulacije DDV dokumenta predprejema, kjer je za obdobje veljal odstotek odbitnega DDV različen od 100%, se v primeru predprejema v tuji denarni enoti vrednosti "Odbitni DDV", "Neodbitni DDV" in "Vred. z neodb. DDV" ustrezno preračunajo v domačo DE na podlagi tečaja iz glave predprejema.
 • Predprejemi: Pri vnosu odvisnega stroška na predprejemih je podatek Šifra DDV obvezen, če je stranka davčni zavezanec.
 • Na pripomočku kontrole začetnega stanja urejena težava pri prikazovnju vrednosti iz zaključka leta in začetnega stanja.
 • Knjiženje temeljnice nabave, porabe je v primeru vodenja zalog po zadnjih nabavnih cenah dopolnjeno s knjižbo nivelacije nabavne vrednosti na prejemu iz skladišča za blago na poti. Poleg tega pa se na izdajni strani, ko se prenaša v skladišče za blago na poti, ne pripravljajo nivelacije v rvc pri prenosih.
 • V šifrantu vrst prometa je možno izbrati nov tip dokumenta "Zapisnik o spremembi cen". Ta nastavitev je aktivna samo v novih postavitvah sistema tdr/msp in ko je poslovalnica vpisana. Na dokumentih tega tipa je potem možno spreminjati samo maloprodajne cene z ddv, količine so privzeto 0 (nič), vnos ostalih cen pa je zaprt in se vedno napolnijo iz cen zadnjih zalog. Prav tako velja, da so v primeru tega tipa dokumenta zaprte določene nastavitve in obdelave: odkup, povezava s prejetimi računi, tranzit, odvisni stroški, intrastat, sestavnice, izvozi in uvozi, odpiranje naprav v servisni, začetno stanje. 
 • Pri knjiženju dokumenta predprejema v prejem se cene za zaloge v primeru zapisnika poiščejo iz trenutnih vrednosti zaloge, kar pri količini 0 ne privede do nivelacij zaloge v nabavni vrednosti.
 • Do napake je prišlo v sistemih prodaje na offline blagajnah, kjer se zaloga naknadno razbremenjuje neposredno iz veleprodajnega skladišča.
 • V primeru storno računa na offline blagajni (prodaja z negativnim predznakom pri količinah), program pri prenosu na centralo tovrstnih količin ni znal vrniti nazaj na veleprodajno skladišče. 
 • S tem popravkom smo uredili, da program pri prenosu na centralo naredi dve ločeni izdaji in prenose in sicer :
  • ločeno za prodajo s pozitivnimi količinami
  • ločeno za prodajo z negativnimi količinami
 • Sedaj se tudi blago  z negativnim predznakom pri prodaji vrne nazaj na veleprodajno skladišče
 • Odpravljena napaka pri filtriranju podatkov na preglednici prometa po stolpcu "Veza UA". Polega tega je ta stolpec preimenovan v "Veza (id uporabnika, apl.)".
 • Pri prehodu na 64 bitni OLAP je prišlo do napačnega preverjanje varnostnega sistema na nabavne cene in se te cene niso prikazovale. S to verzijo je ta napaka odpravljena.
 • Odpravljena težava, ko se v nekaterih primerih dodajanja odvisnih stroškov na knjižene dokumente predprejema MSP izven samega modula MSP (npr. preko PRAC), le-to ni samodejno preneslo na dokument prejema. Tako so dokumenti prejema ostali neusklajeni s predprejemi in je bilo potrebno ponovno klikniti na knjiženje predprejema preko gumba "V prejem".
 • V izpisu "Poročilo za knjigovodstvo" se je prikaz prenosov razdelil na prikaz izdajnega in prejemnega dela prenosa. Na ta način se npr. lahko loči dokumente prenosov, kateri so bili poslani na skladišče za blago na poti in tiste, ki so bili prejeti iz skladišča za blago na poti.
2023.04.001
 • V kontrolni pripravi temeljnice nabave, porabe dodana polja za primerjavo zbirnih knjiženj. V primeru, ko so bila v zbirnih knjiženjih zajete vrste prometa z različnimi šiframi temeljnic v knjižnih skupinah teh vrst prometov, primerjanje med obstoječo in trenutno temeljnico ni bilo vedno možno.
 • V kolikor je na vrsti prometa predprejema nastavljena "Kontrola polja Dokument", se na vnosu tega polju izvaja kontrola podvojenosti vsebine, glede na vpisano stranko in leto predprejema. Če predprejem z enako vsebino dokumenta (ne velja za prazne) za stranko in leto že obstaja se prikaže obvestilo o podvojenosti predprejema s podatki o vrsti prometa, številki in letu predprejema z možnostjo nadaljevanja. 
 • Prav tako se izvede kontrola na Potrdi dokumenta.
 • Iz nastavitev programa je umaknjen ključ MSPANALPOVRST, ki se je uporabljal za potrebe razvoja dodatnih analitik v glavi in vseh analitik v vrsticah prometa in predprejemov, ki se je odvijal v več iteracijah.
2023.03.001
 • Na nastavitveno masko uvoza predprejema preko eSlog-a se dodana možnost iskanja artiklov po črtni šifri - šifri dobavitelja in šifri aritikla.
 • Pri izvozu odkupov v knjigovodstvo na predprejemih je spremenjen način zajema konta dobavitelja. V kolikor ima stranka predprejema v podatkih stranke na zavihku Po meri vneseno lastnost KONTOODKUP, ki je tipa besedilo in ima v vrednost vpisano številko odprtega konta v šifrantu kontov, se za člane in nečlane vzame vpisano vrednost iz lastnosti KONTOODKUP, sicer se podatke jemlje iz nastavitev MSP-ja, kot do sedaj.
 • Urejeno zaklepanje/odklepanje polja RVC za maloprodajo na vrsticah predprejema.
2023.02.001
 • Urejeno shranjevanje postavitve stolpcev na preglednici in prikaz vseh stolpcev na seznamu po nastavitvi na novo izbranih/prikazanih polj.
 • Pri pripravi temeljnice nabave, porabe se je polnjenje podatka o Stroškovnem nosilcu dopolnilo na način, da se šifra SN vzame tudi iz vrstice dokumenta, če na artiklu ta podatek ni vpisan. Podatek o SN se na konto seveda polni samo v primeru, ko konto tako zahteva.
2023.01.001
 • Pri prehodu v novo leto in izvajanju prevrednotenju prometa za vse tipe skladišče je v čas obdelave prevrednotenja dodano sporočilo o poteku prevrednotenja.
2022.18.005
 • Odpiranje sporočila bo dopolnjeno na kontrolo, da se prikazuje na znesek računa v glavi predprejema le, v kolikor je znesek 0,00 in program avtomatsko zapiše ustrezen znesek. V nasprotnem primeru, ko je znesek različen od 0,00 in se ne ujema z vrednostjo vrstic, se sporočilo prikaže.
 • Na knjiženju inventure je urejeno polnjenje analitičnih podatkov tako da se se SM v glavi in vrstici se najprej preveri SM skladišča za katerega se dela inventura če je tam prazno ali null, potem se napolne iz vrste prometa na katero se knjiži sicer prazno, SN se v glavi prometa polne iz vrste promet na katero se knjiži sicer prazno, za vrstice se najprej preveri SN na artiklu, če je tam prazno se vzame iz vrste prometa. Ostale analitike Referent, Delovni nalog, Analitika, Analitika 1..3 se napolnejo iz vrste prometa na katero se promet poknjiži.
 • Pri Prehodu v novo letu se je po uspešno končanem prehodu v novo leto dodalo atomatsko proženje prevrednotenja za vse tipe skladišč.
2022.18.001
 • Odpravljena težava v Analizi prometa, ko se dimenzije vrtilne tabele za prikaz podatkov o dodatnih lastnosti artiklov niso ustrezno poimenovale (prikazalo se je ime vf1 - vf5).
 2022.17.003
 • Pri nastavitvenih podatkov pregleda dokumenov, urejeno prikazovanje kljukice Tiskanje vrednosti odbitnega deleža, glede na nastavitev odbitnega deleža za želeno obdobje, v kolikor obdboja ni izbrana se preverja odbitni delež za celotno knjižno leto. Če je v obdobju vsaj ena od nastavitev odbitnega deleža različna od 0% ali 100% se kljukica prikazuje, sicer je skrita.
 • Na vrstah prometa je urejeno polnjenje podatka Povezava s prejetimi računi za prejeme se vrednost izbere na maski, za izdaje in prenose je privzeto nekativno. Podatek se upošteva pri vnosu ročnem vnosu prometu (prejemi, izdaje, prenosi) se podatek Povezava s prejetimi računi polne iz nastavitev vrste prometa na katerega se knjiži. Enako je urejeno polnjenje podatka na prometu preko API-jev.
 • Pri pripravi odjae konsignacije je urejeno predlaganje datum obdobja do z zadnjim dnem predlaganega meseca, ter urejena je možnost sortiranja preglednice, ki pa ne vpliva na zapis vrstic.
 • Pri odjavi konsignacije je urejena možnost vnosa ali izbira cenika, ki ima v šifrah črke.
 • Na preglednici urejen prikaz starosti zaloge tudi ko v nastavitvah ni izbrane nobene vrste prometa.
 • Kontrole uvoza popisne liste inventure preko čarovnika so usklajene z kontrolami ročnega vnosa.
2022.17.001
 • V menu Izpisi --> Zaloga, je pripeljan nov izpis Starost zaloge. Z izborom se odpre nastavitvena maska za nastavitev pogojev za prikaz podatkov zaloge. 
 • Podatke si lahko ogledamo v preglednici ali na izpisu, vidni so podatki artikla s serijo, uporabnost serije, datumi zadnjega prejema/izdaje, količine, starost zaloge glede na prvi prejem serije in vrednost.
 • Omogočen je tudi prikaz podatkov po obdobjih, kar se odraža na zavihkih v preglednici (gumb Preglednica), kjer si podatke lahko opredelimo na izbran tip obdobja in samo obdobje.
 • Na popisno listo Inventure je dodan gumb "Čarovnik za uvoz" za uvoz popisne liste v excel datoteki. Gumb je omogočen v kolikor invnetura še ni knjižena. Uvažanje je narejeno po iCentrovem standardu uvoza excelovih datotek, ob prvem uvozu je potrebno kreirat specifikacijo, kjer se mapira polja iz datoteke z polji, ki so na voljo za prenos. Artikli se preverjajo po šifri in črtni šifri, v kolikor se vodi serije se preveri serijo, količina ne sme biti manjša od 0.
 • Pri pripravi nove inventure, se prikažejo morebitni artikli / serije, ki imajo negativno knjižno količino zaloge
 • Pri obnovi knjižnih podatkov inventure se prikažejo artikli / serije, ki imajo neagtivno knjižno količino zaloge
 • Odpravljena napaka pri predogledu izpisa Pregled prometa artiklov po analitikah, z izborom Prikaži po: stroškovnih mestih.
2022.16.001
 • V nastavitve programa MSP - splošno, je dodana novo nastavitev 'Uporaba stanja za inventuro' - privzeto je false.  Če je 'Uporaba stanja za inventuro' = true lahko izbiramo pri novi inventuri podatek Stanje iz prometa - privzeto je true. Če je 'Uporaba stanja za inventuro' = false je Stanje iz prometa=true in ga ni možno spreminjati
 • Na predprejemih je urejeno barvanje zaklenjenih polja RVC PC, Prodajna cena, RVC MPC, in Maloprodajna cena, glede na nastavitev modula.
  • Iz priprave nove inventure je umakjen izbor 'Stanje iz prometa'. Nova inventura se vedno pripravlja po stanju iz prometa
2022.15.001
 • Pri knjiženju Temeljnice nabave, porabe se podatki SM in SN prenesejo izključno na podlagi podatkov iz vrstic.
 • Ureditev forme po saop standardu, v glavo dodana Poslovalnica in VP skladišče, kamor se prenaša, intrastat je med analitikami, dodana statuna vrstica, gumbom dodane ikone. gumb Razstavljanje premaknjen nad preglednico, barvanje aktivne vrstice na predprejemu.
 • Maske prometa (Prejem, Izdaja, Prenos) se je uredila po iC standardu. V glavo je dodana statusna vrstica s podatkom statusa dokumenta. Desno od zavihkov je dodana Poslovalnica, če je promet iz MP. V pregldnico vrstic dokumenta je dodano barvanje aktivne vrstice.
 • Ob upgrade-u se proži update po vrsticah prometa za zadnjih 10 let, ki prepiše analitične podatke iz glave na vrstice.
 • Vrsta prometa:
  • Dodana so polja dodatnih analitik ter obveznost le teh
 • Odpravljena napaka pri izpisu Kartice artikla po artiklu in seriji.
 • Razširjeno polje naziv države na 60 znakov v začasni tabeli pri pripravi podatkov.
 • Dopolnjeno vrstično barvanje knjiženih dokumentov in na fokus polja v vrstici.
 • Gumb "Nastavitve knjiženja" v Temeljnici nabave, porabe ima možnost aktivacije preko varnostnega sistema.

Predprejemi:

 • V preglednico so dodane dodatne analitike iz glave
 • Na vnosni oz edit maski, so v glavo predprejema dodane dodatne analitike 1..3, privzeto se polnijo in preverjajo iz VP
 • Na vnos vrstic so dodane vse analitike (SM, SN, Ref, DN, An, An1..3), privzeto se polnijo z podatki iz glave, obveznost se preverja preko VP
 • Na predprejemih urejeno zapisovanje podatka "Povezava s prejetimi računi" glede na nastavitev iz vrste prometa. Urejeno je tudi pri kopiranju, jemlje se podatek iz vrste prometa v katero dokument nastane.

Predprejemi – V prejem

 • Analitike se prepišejo iz glave in vrstic predprejema

Predprejem – Tranzit

 • Dodane dodatne analitike za izdajo in račun, v prejem grejo analitike iz predprejema, v izdajo in račun iz nastavitvene maske

Promet:

 • Prejem, Izdaj in prenos
  • V preglednici dodane dodatne analitike iz glave
  • Na vnosni oz edit maski, v glavo prometa dodane dodatne analitike, katere se izpolnjujejo in preverjajo glede na vnos, kontrolo nastavitev v VP, prav tako so dodane vse analitike v vrstice prometa, izpolnjujejo se glede na vnos analitik v glavi prometa, obveznost pa se preverja preko VP
 • Prejem - V Izdajo:
  • na nastavitveni maski, so dodane dodatne analitike
  • predlaga se iz vp, prensejo se v glavo in vrstice
  • kljukica Prenesem vse analitike, ki prenese analitike ena proti ena iz izdaje v prejem, na nivoju glave in vrstic (PAZI!)
 • Izdaja - V prejem:
  • na nastavitveni maski, so dodane dodatne analitike
  • predlaga se iz vp, prensejo se v glavo in vrstice
  • kljukica Prenesem vse analitike, ki prenese analitike ena proti ena iz izdaje v prejem, na nivoju glave in vrstic
  • Dodatne analitike so upoštevane tudi pri izvozih

Izpisi:

 • Na izpisih, kjer so podatki iz vrstic je urejeno iskanje analitičnih podatkov na nivoju vrstic, kjer je dokument kot celota je iskanje ostalo na nivoju glave

API-ji:

 • v API-je za promet (prejemi, izdaje, prenosi) in predprejeme so dodane dodatne analitike v glavo ter vse analitike v vrstice, kontrola obveznosti je preko vrste prometa. Če ni analitičnih podatkov v vrsticah se prepišejo iz glave.
 • Program Temeljnica nabave, porabe v meniju Knjiženje je dopolnjena z novimi možnostni nastavitev kontiranja in z dopolnitvami delovanja knjiženja.
  • Na preglednici temeljnic je nov gumb "Nastavitve knjiženja" preko katerega lahko dodatno nastavljamo konte in smeri knjiženja. Vse obstoječe delovanje preko dosedanjih nastavitev knjižnih skupin in kontov na artiklih je nespremenjeno. To novo delovanje se lahko uporabi za določene izjeme pri knjiženjih, katere ni možno zajeti v knjižnih skupinah. Lahko pa se te nastavitve uporabijo samostojno in se preko tega nastavi celotno knjiženje temeljnice zalog.
  • Pri knjiženju zalog najprej veljajo nove nastavitve in v primeru, ko so nastavitve najdene glede na ključne podatke (tip skladišča, tip prometa, skladišče,...), se konti in smeri knjiženja vzamejo iz teh nastavitev. Če zapisi ne obstajajo ali niso najdeni glede na parametre, potem veljajo vse dosedanje nastavitve knjiženja.
2022.14.001
 • V izpisu Analiza prodaje so prikazani tudi vrstični odvisni stroški.
 • Manjša dopolnitev, da se v okviru leta in dobavitelja preverja podvojenost vsebine zapisane v polje Dokument tudi za uporabnike brez modula Trgovina na drobno.
 • V sistemih, ko se vodi maloprodajo v MSP, je pri vnosu novih vrst prometa naslednje pravilo: če je vrsta prometa vezana na poslovalnico, potem mora šifra vrste prometa na začetku šifre (levi del) predstavljati šifro poslovalnice.
 • Na vnosu predprejemov - maloprodaja je predlaganje vrste prometa dopolnjeno na naslednji način: ob zamenjavi šifre poslovalnice na preglednici pri vnosu predprejemov se vrsta prometa za vnos predlaga na način, da se zamenja levi del šifre, ki predstavlja poslovalnico z novo šifro poslovalnice iz glavnega filtra preglednice.
 • Pri pripomočku Polnjenje mase v promet smo dodali možnost novega izračuna vseh mas v prometu / predprejemih.
 • Na preglednici Popisne liste inventure (zavihek Vrstice), na maski za vnos/urejanje zapisa popisne liste in na izpisu Inventurna lista bo nov stolpec/podatek Datum uporabnosti določene serije artikla, izvor podatka je šifrant serije-artikla, če bo podatek v šifrantu prazen bo prazen tudi na preglednici, maski za vnos/urejanje in izpisu.
 • V vrstice predprejema pri vrstičnem vnosu predprejemov smo dodali tudi podatek o znesku odvisnih stroškov vrstice.
2022.13.002
 • V poizvedbi priprave podatkov za porabo brez odmikov, so urejeni nazivi polj, ki so vračala napako.
2022.12.003
 • Razdelek podatkov za poročanje Intrastat se dovoljuje spreminjat, kljub temu, da je prejem lahko: povezan s prejetim računom, izven knjižnega obdobja, knjižena temeljnica nabave ali dokument v preteklem letu.
 • V izpisu »Analiza prometa« so v OLAP dimenzijah dodani podatki »Ciljno skladišče VP«, »Ciljna poslovalnica«, »Iz poslovalnice« in »V poslovalnico«. Ti podatki so namenjeni pregledovanju internih prenosov iz veleprodaje v maloprodajo in nazaj ter prenosov med maloprodajnimi poslovalnicami.
 • Odstranjeno moteče opozorilo pri dvokliku na gumb "Preglednica" pri Izpisi - Kartica prometa - Kartica artikla.
 • V knjiženju "Temeljnica nabave, porabe" se je preglednica s pripravljenimi zapisi za knjiženje postavljala v ozadje za formo z nastavitvenimi podatki. S to verzijo je to odpravljeno tako, da se pripravljeni zapisi vedno postavijo v ospredje.
 • V knjiženju "Temeljnica nabave, porabe" se je pri zbirnih knjiženjih spremenilo tekste v poljih »Opis« in »Dokument«. V »Opis« so teksti, kot pri knjiženju po dokumentih, v »Dokument« pa je poleg teksta »Zbirno« tekst sestavljen iz tipa skladišča in tipa prometa knjiženja ter začetnega in končnega datuma knjiženja. V knjiženjih maloprodaj pa je v tem tekstu dodana še poslovalnica.
 • Knjiženje »Temeljnica nabave, porabe« se je dopolnilo s knjiženji za interne prenose, ki potekajo preko skladišča za blago na poti.
 • Odpravljena je nerodnost, ki se je pojavila v Predprejemu, le ko se ustvari nova vrstica in je polje "Šifra artikla" prazno, fokus preklopi na zavihek "Splošno".
2022.12.001
 • Na preglednici in vnos/urejanje vrste prometa je dodano polje Neaktivnost. Uporabi se za določanje aktivnosti vrste prometa. Na preglednici se novo polje uporablja za filtriranje aktivnih/neaktivnih vrst prometa.Samo polje ne omejuje izbire vrste prometa na podrejenih vnosih.
 • Na API-jih AddPreReceipt v2, ModifyPreReceipt v2, AddWarehouseGoodsIssue, AddWarehouseReceipt, PostWarehouseTransfer so validacije SifraSM, SifraSN, Referent, DN, Analitike, An1..3, usklajene z ročnim preko iC.
 • Na izpisu "Izvoz podatkov odkupa MSP v knjigovodstvo" urejena poravnava podatkov s skupnimi vrednostmi po horizontali in vertikali.
2022.11.001
 • V verzijah iC 2022 se je dokončal projekt prenosa vodenja maloprodajnih trgovin iz modula Trgovina na drobno (okrajšava TDR) v modul Materialno skladiščno poslovanje (okrajšava MSP). S prehodom na nov sistem se vse trgovske knjige, vodenje zalog po količinah in vrednostih ter kalkulacije za izgradnjo prejemov ter izračunov materialnega knjigovodstva vodijo izključno v MSP. To pomeni naslednje poslovne procese: prejem blaga preko predprejemov, zapisniki o spremembi cen, interni prenosi blaga, inventure, temeljnica nabave in porabe ter prehod v novo leto. Poleg tega se izpise zalog, knjige izdaj, knjige prejemov, analize prometa, evidenca TDR pregleduje in izpisuje izključno v MSP. V modulu TDR je ostala izdaja v maloprodaji, t.j. Gotovinska prodaja, Negotovinska prodaja in Predračuni. S tem povezani so v TDR ostali izpisi, ki se nanašajo na izdajo npr. rekapitulacija blaga in davkov, pregled blagajniških računov, rekapitulacija blagajn ipd.. Z izdajami blaga so v modulu TDR ostale tudi vse spremljajoče funkcije od darilnih bonov, kartic zaupanja, sistema ugodnosti, darilne kartice, … za delovanje novega sistema je obvezna uporaba obeh modulov in ustrezne nastavitve in soodvisnosti med poslovalnicami, vrstami prometov in skladišči. Podrobnejši opis dopolnitev in sprememb so v dokumentih z opisi modulov in procesov na naših spletnih straneh.
 • Knjiženje
  • Predprejem – maloprodaja
   • Na vnosu vrstice internega prenosa se cene poiščejo in napolnijo iz zadnje kalkulacije iz prometa dokumentov tipa »P« in »M« in ne iz zadnjih kalkulacij predprejema.
   • V primeru, ko je za artikel nastavljeno vodenje po serijah, na strani maloprodaje pa se serije za ta artikel ne vodi, se v vrsticah predprejema ob vnosu za serijo samodejno predlaga privzeti znak »-«, katerega se nato lahko spremeni. 
   • Pri uvozu predprejemov iz datotek preko t.i. »čarovnika za uvoz« je iskanje maloprodajnih cen prilagojeno nastavitvam poslovalnice. Primer: ko v vhodni datoteki ni maloprodajne cene, se le-ta poišče npr. iz cenika, ki je vpisan za kalkulacijo v poslovalnici.
  • Interni prenosi
   • Po prevzemu dokumenta internega prenosa v ciljno lokacijo, se proces vnosa samodejno prestavi iz »Neprevzeto« na »Prevzeto« s pozicijo na preneseni dokument, tako da se lahko takoj nadaljuje z izpisom ali tiskanjem nalepk.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Vrnjeno je bilo delovanje knjiženja temeljnice tudi za dokumente, ki so bili knjiženi iz TDR.
2022.10.001
 • Knjiženje - Predprejemi; pri navajanju informacij o količini artikla iz nekjniženega predprejema se od sedaj naprej upošteva skladišče iz vrstice predprejema in ne več skladišče iz glave predprejema. Ta informacija se pojavlja na več mestih (F7 - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - nepravilno napovedane zaloge, dobavitelji in kupci - pripomočki za formiranje naročil dobaviteljem, razpis proizvodnje - predvidena poraba materiala in tedenski prikaz potreb, web.API GetForecasting(v2).
 • v analizo prometa je bil dodan podatek o seriji artikla.
2022.09.001
 • Knjiženje
  • Promet – Interni prenos iz maloprodaje
   • V prejšnji verziji je prišlo do napake pri izboru dokumenta za prenos in prenosa ni bilo možno nadaljevati. S to verzijo je ta napaka odpravljena.
2022.08.002
 • Izdelan je bil pripomoček, ki zapiše podatek 'masa v kg' vrsticam prometa in predprejemov, ki je nimajo izpolnjene. Zapisana masa je zmnožek količine in mase na enoto iz šifranta artiklov.
 • Na preglednico predprejemov smo dodali možnost vpogleda v priponko predprejema in dokumente fascikla prejema
 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Odpravljena težava glede obdobja DDV pri knjiženju odkupov od pavšalistov v knjigovodstvo.
  • Začetno stanje
   • V primeru naknadnega vnosa popravka v dokument začetnega stanja, se je napačno prikazovalo obvestilo o napaki.
 • Pripomočki
  • Praznjenje minimalnih zalog
   • V primeru izbora »Pobriši zapise« je sedaj vnos skladišča obvezen. Če pri brisanju zapisov skladišče ni vpisano, ni možno nadaljevanje.
2022.06.001
 • Izpisi
  • Pregled dokumentov
   • Na izpisu je v »Zbir po vrstah prometa« dodana vsota vrednosti po FIFO metodi.
2022.05.001
 • Tiskanje nalepk
  • Tiskanje nalepk se je v MSP dopolnilo s tem, da je ob tiskanju na knjiženih predprejemih in prometu dodatno okno z nastavitvami za tiskanje. Dodatne možnosti izbora za vse artikle iz dokumenta ali samo s spremenjeno ceno, z vključevanjem tiskanja serije, z določitvijo količine nalepk in z vključevanjem cen iz samega prometa. Pri tiskanju na neknjiženih predprejemih pa je izbor in tiskanje nespremenjeno.
 • Knjiženje – promet; na funkciji »v izdajo« s katero lahko prevzem knjižimo v izdajo smo v primeru vklopljene povezave z delovnimi nalogi VRP dodali kontrolo nad obstojem delovnega naloga, ravno tako smo dodali samodejno predlaganje vklopa povezave, kadar je delovni nalog naveden (in obstaja v VRP) povezava pa ni vklopljena.
2022.04.001
 • Odpravljena težava pri ponovnem knjiženju predprejema v prejem na vrsticah, na katere se odvisni stroški ne delijo.
2022.02.001
 • Knjiženje
  • Inventure
   • V izpisu »Rezultat inventure na zadnji dan v letu« je odpravljena napaka, do katere je prišlo v zadnjih verzijah programa.
2021.18.001
 • Odpravljena težava vrednotenja zalog v primeru odvisnih stroškov in uporabe kljukica "Ne upoštevaj odvisne stroške".
 • Na inventuri se je pri knjiženju artiklov brez prometa za izbiro vrste prometa odstranila kontrola na šifro skladišča.
2021.17.001
 • med izpise podatkov o serijah artiklov je dodana obdelava Odpoklic serij, ki omogoča pregled serij izdelkov / polizdelkov, ki so nastali iz izbrane serije izbranega artikla. Prikažemo lahko trenutno zalogo in odpremne naloge, ki vsebujejo te serije izdelkov / polizdelkov.
 • Na izpisu za starostno strukturo zalog se je dodalo možnost prikaza podatkov na določen dan in prikaza podotkov za serijo artikla.
 • Pri poročanju intrastat za pridobitve je odpravljena napaka Devide by zero.
2021.16.001
 • Podatek o datumu prejema na seriji artikla (zbirni podatki artikel/serija/Skladišče) se sedaj polni le ob prvem prejemu serije artikla na določenem skladišču. Ta podatek bo služil za predlaganje porabe po FIFO metodi.
 • Preračun zaloge po FIFO metodi – izvedena časovna optimizacija preračuna ter ob tem tudi odpravljene določene anomalije.
2021.15.001
 • Knjiženje – predprejemi; v primeru povezave programa MSP s programom VRP se lahko podatek »delovni nalog« na predprejemu vpiše preko izbire delovnega naloga iz preglednice delovnega naloga preko novega gumba »DN iz VRP«.
 • na inventurah smo omejili urejanje popisnih list na skladiščih, ki so pod pristojnostjo WMS
 • odpravljena težava s prikazom obvestila o neizvedenem prehodu v novo leto
 • odpravljena težava s postavitvijo fokusa pri urejanju dejanskih količin na popisnih listah inventure
2021.13.001
 • odpravljena težava, ko je pri uvozu vrstic predprejema iz eRačuna, novim artiklom dalo mersko enoto H87 namesto kos
 • na OLAP preglednico analize nabave sta bili dodani novi polji: Šifra artikla in Naziv artikla
 • Pri izvozu odkupov v knjigovodstvo je bila dodano opozorilo v primeru neaktivnega TRR banke vplačnika. Na nastvitvah izvoza pa lahko iz seznama bančnih računov vplačnika izbiramo samo aktivne račune.
 • na odjavah konsignacije je bil vpeljan sistem izstavitve. Na strankah lahko izbiramo med tremi načini izstavitve: Tiskanje, PDF po e-pošti in PDF v eRegistrator
2021.11.001
 • Odpravljena težava pri vnosu predprejemov, ko tipki [Shift][Insert] v nekterih primerih nista odpirali okna za vnos vrstice
 • Odpravljena težava pri uvozu količine na predprejem iz enostavnega računa v eSlogu 1.6
2021.09.001
 • Knjiženje
  • Inventure
   • Odpravljena napaka iz verzije 2021.05 pri izračunu knjižne količine v primeru priprave inventure na določen dan. Do napake je prihajalo v sistemih, kjer se v MSP izvaja inventure tudi za maloprodajne izdaje TDR.

2021.08.002
 • Izpisi – Zaloge, Manjkajoči artikli; v prikazu na preglednici je dodan prikaz minimalne in maksimalne zaloge artikla.
 • Odpravljena je bila težava z iskanjem z dodatnimi filtri, kjer je prikazalo vedno samo en zadetek.
2021.07.001
 • Na vrsticah predprejemov lahko sedaj s kljukico "Brez razdeljenih odvisnih stroškov" povemo, da se vneseni odvisni stroški ne prištevajo k nabavni ceni vrstice.
 • Na nastavitvah programa se pri prvem vnosu v polje pavšalni DDV sedaj predlaga odstotek iz šifranta stopenj DDV.
 • Predprejemi so sedaj vklopljeni pri vseh uporabnikih in jih ni mogoče izklopiti.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru hkratnega dobitnega deleža in odvisnih stroškov.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru vpisanega odvisnega stroška z zneskom 0.
 • Odpravljena je bila težava pri dodajanju inventure v naslednjem knjižnem letu preko API-ja.

2021.06.001
 • Pripomočki
  • Osvežitev knjižnega stanja inventure
   • Popravek pri filtriranju podatkov v primeru, ko je inventura bila pripravljena z omejitvami od – do klasifikacije.

2021.05.001
Šifranti
 • Vrste prometa
  • Nova nastavitev v šifrantu vrste prometa »Povezava s prejetimi računi«. Privzeta nastavitev je Da - dokumente izbrane vrste prometa se povezuje s prejetimi računi. Izbor te nastavitve je aktiven samo za dokumente tipa P - Prejem.
Knjiženje
 • Prejemi in Predprejemi
  • Nov status »Povezava s prejetimi računi« v glavi dokumenta, ki je določen na nivoju vrste prometa (knjige). Lahko se ga spreminja, če dokument (prejem, predprejem) še ni povezan na PRAC in tudi morebitni odvisni stroški predprejema še niso povezani. Status je viden samo na preglednici, na vnosu / ažuriranju dokumenta ni te opcije. Spreminjanje statusa je omogočeno na preglednici dokumentov preko desnega klika in izbor "Povezava s prejetimi računi". Poleg pogoja, da dokument še ni povezan na prejeti račun, je na prejemih pogoj, ko prejem ni knjižen iz predprejema. V tem primeru se status mora popravljati na predprejemu.

2021.04.001
Knjiženje
 • Predprejemi
  • Na vnosni formi glave predprejema dodani polji:
   • Dobavnica: poljuben vnos teksta do 30 znakov. Podatek je viden tudi na preglednici predprejemov, ko se preko desnega klika izbere ustrezne stolpce za prikaz.
   • Priponka: standardna pasica za delo s priponkami, t.j. možnost pripenjanja dokumentov
  • Intrastat
   • Na glavo predprejema in na vnos odvisnih stroškov se je dodal nov podatek faktor statistične vrednosti, ki se uporabi za avtomatski izračun statistične vrednosti na vrstici predprejema. Če je faktor statistične vrednosti vpisan na odvisnih stroških, se na glavi dokumenta ne more vnašati, saj se avtomatično izračuna iz odvisnih stroškov.
   • Na vnos dokumenta se je dodalo gumb "Kontrola intrastat". Aktivacija gumba prikaže preglednico vrstic dokumenta, ki vsebujejo manjkajoče podatke za intrastat. Gumb je viden, če na dokumentu obstajajo vrstice, ki vsebujejo manjkajoče podatek za intrastat.

     


2021.02.001


V tem prispevku