Cenovna področja

V šifrantu cenovnih področij so shranjeni podatki o cenovnih področjih, v katera razvrščamo stranke. To so lahko na primer domači in tuji trg…

V tem prispevku